malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Josef  Auer
(1888 - 1961)
Josef Auer


Josef Auer (* 23. 5. 1888  2. 8. 1961)

První ředitel znojemského archivu

Josef Auer se narodil 23. května 1888 v Příměticích u Znojma v české rodině. V letech 1900 až 1908 studoval na c.k. německém gymnasiu ve Znojmě (české zde vzniklo až v roce 1919) a k předmětům si přibral i nepovinný český jazyk, kaligrafii a stenografii. O vykonání zkoušky z „druhého zemského jazyka“ (t.j. češtiny) mu škola vydala samostatné potvrzení. Nastoupil v r. 1909 ke Krajskému a okresnímu soudu ve Znojmě jako kancelářský pomocník, vedl agendu pozemkových knih. Tady byl asi základ k jeho pozdější archivářské práci. I když ho tato činnost bavila, musel ji v r. 1912 přerušit a nastoupit do vlastního hospodářství v Příměticích po právě zemřelém bratrovi. Přesto se i zde připravoval ke studiím na universitu ve Vídni, kde byl imatrikulován 30. června 1914. Rakousko-Uhersko ale brzy vstoupilo do války a Josef Auer narukoval k 81. pluku v Jihlavě. Teprve 15. ledna 1919, až v nové Československé republice, byl vládním komisařem Karlem Michalicou vyreklamován do služeb města Znojma, neboť ovládal češtinu a němčinu slovem a písmem. Jako úředník města byl zaměstnán v různých agendách městského úřadu, např. u domovského práva, civilní matriky nebo ve volebním oddělení. V té době se začíná intenzivně a systematicky zajímat do dějiny města Znojma, takže od roku 1926 byl jmenován městským archivářem. Pořídil soupis všech městských knih, studoval archiválie v městském archivu i v archivech mimoznojemských. Publikoval v r. 1930 „Knihy archivu města Znojma až do roku 1850“ i řadu odborných historických článků v různých časopisech: „Od Horácka k Podyjí“, „Moravský jih“, „Znaimer Wochenblatt“ a jiných. Některé jeho obsáhlejší práce zůstaly v rukopisech, ale péčí pozdějšího ředitele archivu Zdeňka Bíny vyšly v pravidelně vydávaných „Ročenkách“ (nyní „Sborníky“).
Během okupace odešel ze Znojma do Prahy, kde pracoval na magistrátu na úseku domovského práva. V roce 1945 se po osvobození vrací do Znojma a po nezbytných prověrkách je pověřen vedením archivu ve Znojmě i „úkony archivářskými také ve všech obcích okresu znojemského“. Začal na okresu zachraňovat staré písemnosti – zejména v Jevišovicích, Plavči, Šatově i jinde. Stal se tak vlastně prvním okresním archivářem. Z archivu byl ale v r. 1952 dosti necitlivě, pouhým stručným přípisem, propuštěn. Na jeho systematickou, rozsáhlou a vskutku zakladatelskou práci navázal další archivář, Bohumil Fučík. Josef Auer pak ještě vypomáhal odbornou prací Moravskému zemskému archivu v Brně. Zemřel 2. srpna 1961 ve Znojmě. 


Autor:  L. Černošek, červenec 2019


                                                                 
zpátky úvod