malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Mendel  Johann  Gregor

(1822 - 1884)
zn_mendel_gregor_1822_1884_001


Zakladatel genetiky byl učitelem ve Znojmě.

Johann Gregor Mendel (nar.20.7.1822 v Hynčicích, zemřel 6.1.1884 v Brně).Johann Mendel se narodil 22.7.1822 v rodině rolníka v malé obci Hynčice u Nového Jičína.
Byla to vesnice se smíšeným českým i německým obyvatelstvem. Mendel byl německé národnosti, část jeho předků byla, dle matrik, národnosti české.
Jeho otec Anton Mendel se zajímal o včelařství, ale z podnětu místního faráře pěstoval ve svém sadu nové odrůdy ovocných stromů a mladý Johann mu v tom pomáhal.
Po ukončení docházky v místní škole pokračoval nadaný Johann v piaristické škole v Lipníku nad Bečvou a potom na gymnasiu
v Opavě.
Náklady na studium však byly vysoké a dvanáctiletý chlapec se musel sám o sebe postarat, aby mohl skromně žít. Johann z této nouze nervově onemocněl, ale gymnasium dokončil. Později se však s depresí a různými onemocněními potýkal velmi často.
Dva roky pak ještě absolvoval na Filosofickém ústavu v Olomouci,  ale byl téměř bez prostředků. To ho donutilo, aby požádal o přijetí do kláštera, kde by měl zajištěnou existenci. Ve svých 21 letech byl přijat do augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde přijal řádové jméno Gregor.
V roce 1843, kdy vstoupil do řádu, byl zde kromě nároků řeholního života kladen i požadavek státu, že klášter má své členy připravovat pro učitelská povolání. To Mendelovi vyhovovalo a vedle teologie studoval i přírodní vědy.
Studium teologie ukončil v červnu 1847 a již 6.srpna byl vysvěcen na kněze.
V té době požádala obecní rada města Znojma vrchního ředitele gymnasiálních studií pro Moravu opata starobrněnského kláštera Franze Cyrilla Nappa o zajištění další učitelské síly pro nově zřízené vyšší gymnasium ve Znojmě. Byla zde totiž od školního roku 1849 zřízena nová 7. třída – tak se stalo gymnasiem vyšším.Vybrán byl Johann Gregor Mendel.
A tak se 7. října 1849 na znojemském gymnasiu objevil 27-letý učitel, který přijal místo suplenta pro aritmetiku a řečtinu. Neměl totiž pro svoji působnost ještě dokončené odborné vzdělání, neboť tehdy všichni učitelé skládali zkoušky ze své působnosti před komisí na univerzitě ve Vídni. Přesto byl Mendel přijat a jako učitel se osvědčil. Měl vrozené pedagogické nadání a vynakládal veškeré úsilí, aby si svoje přání být učitelem splnil.
V dubnu 1850 odeslal ředitel gymnasia Augustin Spallek na univerzitu do Vídně Mendelovu žádost o připuštění ke zkoušce pro fyziku a přírodopis. 10. května dostal Mendel zadání písemných prací, měla se týkat minerálů, hornin a vlastností vzduchu.
Školní rok tehdy trval do konce července a Mendel se dostavil do Vídně ke zkouškám
13. srpna 1850. Nakonec zde však neuspěl a komise mu doporučila doplnit si své znalosti dalším studiem a po roce se přihlásit znovu.
Tento neúspěch byl pro Mendela velkým zklamáním. Paradoxně se mu tím však otevřela cesta k pozdější badatelské práci v Brně a tím i k založení nového vědního oboru, který byl později nazván jako genetika. To je však už další kapitola jeho života.

Dr. Lubomír Černošek, listopad 2010.


Prameny:
Vítězslav Orel : Gregor Mendel a počátky genetiky (vydala Academia, Praha v roce 2003).
                                                                 
zpátky úvod