malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


P a m ě ť   m í s t a


Osvětlil Londýn Zachariáš Winzler ze Znojma?
     


Většinu 18.století se v ulicích Londýna i jinde svítilo lampami zavěšenými nad vchody větších domů nebo skleněnými koulemi naplněnými velrybím tukem a s kousky bavlněného provázku místo knotu. Skleněné koule bývaly často skoro zčernalé od sazí a lampáři byli prý jen „banda špinavých křupanů“, kteří navíc při dolévání pobryndali každého, kdo zrovna procházel pod jejich žebříkem.V roce 1762 byl schválen West- minsterský zákon o dlažbě a osvětlení, ale všechny čtvrti Londýna pod jeho působnost nespadaly.
Roku 1803 přijíždí do Londýna Frederic Albert WINSOR a o rok později tam předvádí svůj nový přístroj – termolampu na svítiplyn, který vyrábí destilací z kamennéo uhlí. Svůj objev převzal od Skota Murdocka a Francouze Lebona, pravděpodobně v roce 1802 a dokázal ho podnikatelsky využít, neboť v roce 1809 založil (s Accumem a Hargravesem) společnost „The Gas Light and Coke Company“ a parlament jim udělil privilegium pro osvětlení Londýna plynem. Společnost získala základní kapitál 5 milionů a řízení prací bylo nakonec svěřeno Samuelu Cleggovi, který dosáhl žádoucího výsledku.
Hlavně bylo nutno svítiplyn někde vyrábět a vytvořit vlastně celý plynárenský průmysl. Postupně v Londýně vzniklo asi 16
plynáren, které destilací (žíháním uhlí bez přístupu vzduchu  v retortách) dokázaly vyrábět svítiplyn poměrně levně, neboť využívaly i svých
vedlejších produktů (při výrobě plynu z uhlí vzniká koks, dehet a čpavková voda). Tři největší společnosti již po roce 1817 dodávaly denně 28 milionů kubických metrů plynu pro jeden milion plamenů.

Kdy byl tedy Londýn poprvé osvětlen plynem?

Podle zachovalé rytiny z roku 1809 to bylo poprvé ve čtvrti sv. Markéty u Westminsteru, zvláště ulice Pall Mall, kde byly vyhlášené londýnské pánské kluby. Jsou i jiné údaje: podle článku ve Světozoru z roku 1889 to bylo 21.prosince 1813, kdy byl plynem osvětlen Westminsterský most a l.dubna 1815 i některé jiné části Londýna.
A podle Ottova slovníku naučného: “Osvětlení plynové bylo zavedeno po roce 1810 a zevšeobecnělo roku 1817.“ Ottův slovník naučný dále tvrdí  (v kapitole Plynárnictví, Ottova encyklopedie obecných vědomostí, CD-ROM, díl XIX):  “Teprve podnikavostí Moravana Winzlera ze Znojma, v Anglii Winsor zvaného, podařilo se v Londýně založiti akciovou společnost a osvětliti roku 1814 celou čtvrť sv. Markéty v Londýně.
Rok 1814 možno označiti počátkem osvětlení měst plynem.“ (Kapitolu zde zpracoval P.Bauše).

Odkud se vzala hypotéza, že Winzler a Winsor je stejná osoba?

Nejstarší objevený zdroj je pro nás zatím článek Fr. Faktora ve Světozoru z roku 1889, str.423: „Osvětlování měst lampami však nikdy nelze tak správně říditi, jak možno jest u svítivého plynu. Tak důležitou přednost dovedl podnikavý Murdock náležitě oceniti, a proto se ji snažil v městech osvětlených plynem zavésti. Totéž v úmyslu měl také dobrodruh J.A. Winzler, rodilý ze Znojma, který před tím seznal oba způsoby Lebona a Murdocka. Roku 1803 objevil se pod jménem Winsor v Londýně, kde dovedl svou chytrostí založiti družstvo pro rozšiřování plynového osvětlení, které však nemajíc žádného řízení, než bylo co vykonalo, zaniklo. Winzler však neustal v provádění  záměru jednou započatého a obrátil se roku 1809 přímo na parlament o udělení privilegia pro společnost, jež by osvětlování Londýna provedla. Rok poté podařilo se mu privileje dosíci.“

Záhadu se snažil rozluštit i kustod znojemského muzea Anton Vrbka.

Nejprve vydal spis: „Zacharias Andreas Winzler a jeho termolampa ve Znojmě 1802“  (vydáno ve Znojmě v r.1921). Odtud je  možno přebrat další údaje:  Zachariáš Andreas Winzler se narodil 24.srpna 1750 v Unlingenu ve Švábsku. Nejprve studoval teologii a potom lékařství.
Ve svých 28 letech se dostává do Rakouska a do Znojma. Bylo mu totiž svěřeno vedení celého „ledkovnictví“ v tehdejším Rakousku a l.března 1800 si zakládá na předměstí v dolní části Znojma (v místech dnešního Okresního soudu na náměstí Republiky) svoji vlastní továrnu
na ledek, která úspěšně funguje. Chilský ledek neboli salnytr je dusičnan draselný KNO3 a používal se hlavně k výrobě střelného prachu.
Winzler se později zabýval i výrobou svítiplynu a došel tak až ke konstrukci vlastní termolampy, kterou nechává instalovat v domě krajského hejtmana a také v tehdejších kasárnách na znojemském hradě, kde sloužila především k vytápění a k přípravě jídla pro 60 mužů posádky. Winzler předváděl svoje pokusy i na veřejnosti, v létě 1802 před publikem v Bratislavě. V letech 1806 a také o rok později jeho ledkovna vyhořela. Dne 10.července 1808 ale tragicky umírá jeho manželka Marie Anna rozená Gollingová z Gollingenu. Nešťastnou náhodou spadla do jednoho kotle na ledek. Tato událost přiměla Winzlera prodat v listopadu 1811 svůj majetek hraběti Attemovi. Ze Znojma odchází do Vídně a další období jeho života už není známo. Údajně se dožil vysokého věku a zemřel zřejmě ve 30.letech 19.století.
Anton Vrbka jako správný badatel navázal v roce 1919 písemný kontakt s československým vyslanectvím v Londýně. Poslední zpráva odtud byla až z května 1928, ale žádné jasno do záhady nevnesla. Zkoumal se i rukopis Winzlera a Winsora, příliš se sobě nepodobaly.
Největší rozpor je však v tom, že Winsor se objevuje v Anglii již v roce 1803, u  Winzlera je naopak prokázáno, že až do roku 1811 se zdržoval ve Znojmě. K problému se také vyjádřil vídeňský dvorní rada prof.dr.A.Bauer, který rovněž vydal publikaci „Zach.Andreas Winzler“ (Vídeň, 1918), ale zaujal odmítavé stanovisko. Konec vyznívá skepticky i vůči poměrům v bývalé monarchii: „Kdyby měl Winzler takovou podporu jako Winsor v Anglii a kdyby mu bylo dáno k disposici takových surovin v takové kvalitě, jako je třeba skotské uhlí, tak by nebylo divu, že by se Vídeň stala prvním veřejně osvětleným městem.“

Co z toho vyvodit?

Jisté je, že přibližně ve stejnou dobu (kolem roku 1802 až 1803) vznikla na několika různých místech Evropy termolampa, odlišná asi jen v detailech. Její hlavní předností bylo, že využívala tehdy nově vyráběný svítiplyn. Nezávisle na sobě ji zkonstruovali nejméně čtyři vynálezci. Vrbka ve své publikaci píše, že se nedochoval žádný model Winzlerovy lampy, ale sám Winzler vydal v r.1803 publikaci: „Die Thermolampe oder Universal-Leucht-Heiz-Koch-Sud-Destillier und Sparofen“ (tj.: Termolampa aneb univerzální, svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna). Její nákres se od vynálezce zachoval – v levé části je retorta na výrobu plynu, v  pravé části vlastní termolampa. Její největší předností je údajně  především hospodárnost. Klíč k záhadě je pravděpodobně tento: společnost The Gas Light and Coke Company má jistě     u svých zakladatelů uvedeno datum a místo narození a asi i další údaje. Pokud se budou shodovat,  je Winzler a Winsor jedna osoba. A toto by mohla být práce pro dalšího badatele a záhada by byla rozluštěna.

A co se týče dalšího vývoje osvětlení měst?

V Londýně se od roku 1878 zavádí elektrické osvětlení a éra plynových lamp postupně končí.


Sepsal: Dr.Lubomír Černošek, červen 2009.

Použité zdroje a literatura:
Ch.Hibbert: Londýn, Životopis města. (vyd.nakl.Lidové noviny 1998)
Ottova encyklopedie obecných vědomostí, CD-ROM, díl XIX, kapitola Plynárnictví,
zpracoval P.Bauše.
Světozor, 1889, čl.Františka Faktora, str.423.
Anton Vrbka: Zacharias Andreas Winzler a jeho termolampa ve Znojmě 1802, vydáno
ve Znojmě 1921, z němčiny přeložil Zdeněk Gonsorčík v r.2000)
Prof.Dr.A.Bauer: Zacharias Andreas Winzler. (Vídeň, 1918)
Z.A.Winzler: Die Thermolampe oder Universal-Leucht-Heiz-Koch-Sud-Destillier und
Sparofen. (vyd.  Brno, 1803)


                                                                 
zpátky úvod