Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2015


Od minulé výroční valné hromady spolku (konané dne 14. ledna 2015) se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě.
Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.
Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, Ing. Zdeňka Strachotová, místopředsedkyně.
Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. J. Kacetl, od června pak Dr. L. Černošek. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Karel Jakl, předseda, Zdeněk Beránek a Ing. Tomáš Bílek, členové, nemusela během roku 2015 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.

Přehled činnosti spolku v roce 2015:

Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2015, jenž byl projednán valnou hromadou spolku dne 14. ledna 2015.

1) Obnova informačního panelu u Vrbkova kamene
Ve spolupráci se Správou NP Podyjí byl obnoven informační panel u Vrbkova kamene na Kraví hoře, zároveň sem byla instalována nová spolková lavička (dar S-Morava leasing). Stalo se tak deset let od instalace nového Vrbkova kamene (říjen 2005). Spolek zároveň po deseti letech uspořádal opět přátelské setkání u kamene, tentokrát na svátek sv. Václava, patrona českých zemí. Počasí velmi přálo, sešlo se zde kolem 60 příznivců. Nezapomnělo se na občerstvení, na housle zahrál Jiří Ludvík, Vrbkovu osobnost přiblížil Jiří Kacetl, rozdávaly se pohlednice Vrbkova kamene i publikace „Deset obrázků z Kraví hory u Znojma“, Martin Syka z ní přečetl úryvek. Nezbývá než si přát, aby se zde podobná setkání konala i častěji než jednou za deset let.


2) Obnova Sealsfieldova kamene
Po konzultaci s kameníkem Daliborem Dolejším byly v březnu vyčísleny náklady na obnovu pamětního kamene na patrně nejoblíbenějším vyhlídkovém místě v Národním parku Podyjí, u Popic. Rozpočet je 65.000 Kč. Spolku se podařilo získat příspěvek 20.000,- Kč od Mezinárodní společnosti Charlese Sealsfielda (J. Kacetl dar vyjednal s předsedkyní společnosti Dr. Loeberovou z Vídně), z vlastních prostředků spolek uvolní 10.000 Kč, dalších 5.000 Kč poskytne Karel Fiala. Zbytek nákladů (30.000Kč) a samotnou realizaci obnovy si vzal na starost spřátelený spolek „Popice Charlese Sealsfielda“ (Ing. Bogdanová), počítá se s ní v roce 2016.


3) Pamětní deska sládku Hostanovi
Spolek v letošním roce vyrobil další pamětní desku, která oživuje historickou paměť města Znojma. Díky dotaci z městského rozpočtu (5.000 Kč), spolkových prostředků (5.000 Kč) a sponzorskému daru firmy Heineken/Starobrno (20.000,- Kč) bylo možné zhotovit desku sládka Hostana, který podle dědických knih z 2. poloviny 14. století bydlel a vařil pivo v domě na rohu Kovářské a Dolní České ulice. Právě zde, vedle vchodu do dnešní drogerie Rossmann, odhalili dne 9. 12. 2015 Otto Bouda, ideový tvůrce myšlenky i hlavní realizátor projektu, společně s Janou Pikardovou, zástupkyní Heineken/Starobrna, desku sládkovi, jehož jméno se od 60. let 20. století stalo symbolem znojemského pivovarnictví. Právě Heineken je výrobcem někdejšího znojemského piva Hostan (leč vaří se od roku 2009 v Brně). Autorem desky, zhotovené tentokrát poprvé ze speciálního plastu, je opět znojemský kameník a medailér Dalibor Dolejší. Reliéf sládka Hostana byl zpracován podle známého loga znojemského keramika M. Smutného. Slavnostnímu odhalení přihlíželo okolo 30 osob.
 

4) Pokračování v umisťování sponzorských laviček
Spolek umisťuje lavičky do Gránic od roku 2011. Projekt řídí Otto Bouda. Vzhledem k dalším aktivitám se v letošním roce podařilo instalovat pouze dvě lavičky, a to na Kraví horu (k vysílači a k Vrbkovu kameni). Další připravené lavičky budou instalovány v roce 2016.


5) Informační panely do Gránic - pokračování
Pokračovali jsme v projektu osazování informačních panelů do Gránického údolí, který jsme zahájili roku 2013. K instalaci posledních 2 panelů připravených v roce 2014 dojde na jaře 2016. Dne 2. dubna O. Bouda a L. Černošek podnikli společně s ředitelem Trojanem a PR manžerkou Gabrhelovou z Městských lesů pochůzku po Gránickém údolí, kde byly konzultovány další možnosti i limity naší spolupráce. 


6) Desáté udílení Ocenění – 20. května 2015
Předávání Ocenění Okrašlovacího spolku proběhlo letos již podesáté, opět v mázhauzu Domu umění. Večer moderoval Jiří Ludvík. Desetiletou historii a osobnosti, kterým již Ocenění bylo uděleno, v úvodu večera přiblížil Jiří Kacetl. Ceny poté předali předseda Otto Bouda a místopředsedkyně Zdeňka Strachotová.


Oceněni byli:


1. Vladislav Rakušan,  in Memoriam

za obnovení tradice Znojemského historického vinobraní
2. PhDr. Jan Kozdas za vytvoření kolekce filmových plakátů a její věnování do znojemského muzea
3. Rodina Molíkova za záchranu historického Althanského zájezdního hostince v Milíčovicích
4. Rodina Zmekova za rekonstrukci Ungerovy rezidence na Roosveltově ulici ve Znojmě

Víno a občerstvení sponzoroval Karel Fiala. O hudební doprovod se postarala mladá znojemská pianistka.


7) Cesta Jakuba Jirala
Spolek v letošním roce úspěšně završil dlouholeté úsilí o vyznačení Cesty Jakuba Jirala po jižním okraji Gránického údolí od staré hradišťské cesty, kolem Samaritánky až k rozcestí pod Cínovou horou. Akce byla realizována ve spolupráci s Městskými lesy Znojmo a KČT. Slavnostně otevřena a „prošlapána“ byla v sobotu 10. října 2015. Přítomni byli zástupci znojemských Městských lesů (ředitel Z. Trojan, Ing. Gabrhelová), Klubu českých turistů (Z. Mikulič) a našeho spolku. Hlavním průvodcem byl L. Černošek. Cesta nese jméno Jakuba Jirala, prvorepublikového jednatele a místopředsedy spolku, který se výrazně zasloužil o pokračování zalesňování Gránického údolí. Jeho vnuk Jaromír Jiral, někdejší dlouholetý ředitel znojemské základní školy v ulici Mládeže, se společně s rodinou akce také zúčastnil a u kamene se jménem cesty se s dalšími účastníky podělil o své vzpomínky na dědečka.


8) Promenádní koncert
Letošní koncert proběhl v sobotu 29. srpna, nikoli v neděli, aby nedošlo k termínové kolizi s „neckyádou“ v Dyjské Vsi. K poslechu hrál brněnský smyčcový kvartet. Účast byla okolo 100 osob. Finančně koncert zajistili Karel Fiala a Město Znojmo (to částkou 10 tisíc korun). 

9) Hraniční most u Stálek
O bezúplatný převod kamenného klenutého mostu přímo na hranici mezi Moravou a Dolním Rakouskem na někdejší silnici silnice Stálky - Heinrichsreith, součásti nejkratšího spojení Vranov n. D. – Drosendorf, spolek zažádal Krajský úřad JmK již v březnu 2013. Nabytí daru potvrdila valná hromada spolku v lednu 2015, dne 2. 4. 2015 krajský úřad most oficiálně vyškrtnul z celostátní silniční sítě a v červenci 2015 byl bezúplatný převod dokončen. Postup při opravě mostu si spolek stanoví a možné přeshraničí dotační zdroje bude hledat v roce 2016. 

10) Oponentura radnice a dalších úřadů
Oponentura radnice a dalších úřadů vzala spolku v roce 2015 opětovně velkou část energie a pracovní náplně, kterou by bylo jinak možné věnovat pozitivnějším cílům. Přesto lze díky zprávám ze samotného závěru roku hodnotit rok 2015 jako rok úspěšný!

a. Městský park ve Znojmě
Spolek i v tomto roce pokračoval v oponentuře radničního projektu revitalizace Městského parku ve Znojmě. Projekt začal být připravován již v roce 2007, realizace započala roku 2012.

a1. Kácení v Horním parku
V předjaří jsme se zúčastnili řízení o pokácení 21 kusů dřevin v Horním parku. Správní orgán (MěÚ odbor ŽP) nám dal za pravdu a náš požadavek náhradní výsadby dřevin ve svém rozhodnutí z 27. 3. 2015 akceptoval. Argumentovali jsme, že v minulých letech se již v sousedním Prostředním a Dolním parku pokácela celá řada vzrostlých stromů a trvalo dlouhé roky, v mnohých případech dodnes, kdy po pokácených stromech zůstaly pouze jizvy v podobě pařezů, bez náhradní výsadby. Kácení proběhlo 8. dubna. Investor, znojemská radnice, však podal novou žádost a rozporoval náhradní výsadbu v okamžitém termínu, naopak argumentoval, že je nutno počkat na „revitalizaci“ Horního parku po roce 2018. Vlivem zjevné systémové podjatosti (starosta jako zástupce investora je přímým nadřízeným státního úředníka s kulatým razítkem…) proto správní orgán povinnost náhradní výsadby novým rozhodnutím revokoval. Spolek se proto v přípise z 29. července proti tomuto novému rozhodnutí odvolal ke krajskému úřadu. Ten však naše odvolání nakonec zamítnul a spokojil se s pouhou politickou proklamací o revitalizaci parku po roce 2018.


a2. Kácení jako příprava pro „revitalizaci“ další části Dolního parku  
V rámci radnicí připravované „revitalizace“ další části Dolního parku (v plánu na rok 2016) jsme oponovali navrženému rozsahu kácení v této lokalitě (skácena má být celá promenádní alej při pedagogické škole). Původně se mělo podle posudků jednat o jeden jediný strom, následně na základě požadavku architektonické kanceláře Tišnovka byla žádost zvýšena na 41 stromů! Požadovali jsme, aby kácení probíhalo v časových odstupech 5 až 10 let, aby investor předložil konkrétní etapizaci. Doložili jsme na fotografiích, že postupná dosadba a postupné omlazování alejí je arboristický praktikováno a ve světě běžně používáno. A argumentovali jsme neblahými zkušenostmi z „holoseče“ ve Středním parku. Pokud má vzrostlý strom v parku perspektivu minimálně 5 let, není možné, aby správní orgán ochrany přírody a krajiny povolil jeho pokácení, neboť žádná náhradní výsadba nemůže plně nahradit ekologický potenciál vzrostlého stromu. Dříve se k těmto aspektům až tak striktně nepřihlíželo, současný vývoj klimatu však našemu požadavku dává plně za pravdu. Přesto správní orgán, opět systémově ovlivněn investorem, naše námitky ve svém rozhodnutí z 30. 9. zamítl. Podali jsme proto odvolání a zároveň sepsali protestní petici proti další bezohlednosti při revitalizaci parku, kterou jsme prezentovali na tiskové konferenci dne 27. října. Na podporu petice jsme na 9. listopad svolali protestní demonstraci na Komenského náměstí (asi 90 účastníků), odkud jsme se průvodem vydali před radnici na Obrokové ulici. Petice (celkem 666 podpisů) bude vedení města a zastupitelům předána v předjaří 2016. Naše odvolání tentokrát krajský úřad svým rozhodnutím z 16. 12. akceptoval; konstatoval několik procesních pochybení při postupu prvoinstančního správního orgánu a jeho rozhodnutí o kácení zrušil. Věc bude nyní opět posuzovat znojemský odbor ŽP. Je zřejmé, že se nám podařilo kácení oddálit minimálně do podzimu 2016.

b. Gránice
Na konci března jsme upozornili na velkou spoušť až devastaci, která vznikla vlivem pokácení 80 kubíků dřeva na Hradním kopci v Gránicích, pod muzeem. Akci provedly Městské lesy, jejichž ředitel Trojan se 6. května dostavil na schůzi spolku, aby celou věc vysvětlil a z části se i omluvil (při stahování dřeva byla totiž zničena jedna z našich laviček, instalovaná 1. 5. 2014). Dr. Černošek a Ing. Boudný se následně 12. května zúčastnili projednávání nového lesního hospodářského plánu pro Gránice.    

c. Větrník u Chvalovic
Naše žaloba ke Krajskému soudu v Brně proti územnímu rozhodnutí na stavbu větrné elektrárny u Chvalovic, podaná již 2. 8. 2013, byla v říjnu 2015 konečně rozhodnuta v náš prospěch. Územní rozhodnutí bylo soudem zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Spolek tak u soudu uspěl s již druhou správní žalobou v této věci. 

d. Dům Kramářská 7
Spolek jménem předsedy Otto Boudy podal na konci léta podnět na Ministerstvo kultury ČR ve věci chybného postupu prvoinstančního i druhoinstančního výkonného orgánu státní památkové péče při řízení o rekonstrukci a návrhu částečné demolice soukromého domu na Krámářské ulici 7, který podle zpracovaného SHP vykazuje ve značném rozsahu středověké zdivo a půdorys. Ministerstvo náš podnět v prosinci v plném rozsahu argumentace akceptovalo a zahájilo opravné kroky dle zákona. 

   
e. Další oponentura a podněty
•    Spolek se opakovaně zabýval několikanásobným porušením podmínek závazného stanoviska památkové péče ve věci sklápění nových vysokých stožárů osvětlení fotbalového stadionu v Horním parku, které při vztyčení narušuje historické panorama města Znojma. Dne 2. prosince se podařilo při osobním jednání s mluvčím 1. FC Michalem Bělákem na schůzi spolku dohodnout akceptovatelný režim provozu osvětlení,
•    Spolek pravidelně sledoval všechny záměry kácení vzrostlých dřevin na území města na základě generální žádosti podané u odboru ŽP MěÚ.
•    Ve věci možné přestavby tzv. Ringšpílu, budovy někdejší školky, v Dolním parku nebyl v letošním roce zaznamenán žádný další posun.
•    Dále se neposunula ani situace ohledně havarijního stavu zahradního altánu paní Mahrové v linii někdejší vnější hradby ve Středním parku.
•    Naše opětovná žádost o osazení nápisů na Kopalův pomník z prosince 2014 nebyla dosud vedením města projednána a zůstává nevyřízena.
•    Připomínky J. Kacetl z prosince 2014 k urbanistickým aspektům ve věci připravovaného krajského projektu nové hasičské zbrojnice a stanice záchranné služby v lokalitě Mansberku na Pražské ulici, v sousedství vilové čtvrti Na Návrší a Masarykovy kolonie, nebyly rovněž jakkoli projednány. Starosta města V. Gabrhel svůj slib přiblížit záměr formou veřejné prezentace občanům ani po dalším roce nesplnil.   
   
11) Ostatní aktivity a chod spolku
•    Na začátku roku byl založen nový účet spolku u FIO banky. Tento krok znamená nemalou úsporu na bankovních poplatcích.
•    Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Dr. Lubomíru Černoškovi. Pravidelně je aktualizován i facebookový profil spolku (J. Kacetl, O. Bouda), který za uplynulý rok získal sto nových fanoušků (k dnešnímu dni celkem 291 osob).
•    Na žádost paní Lilian Sicular z USA, potomka znojemské továrnické rodiny Weinbergerů, spolek zařídil všechna nutná úřední povolení pro instalaci tak zvaných „Stolpersteine“, pamětních kovových kostek nesoucích jména obětí holocaustu. Ve Znojmě budou v roce 2016 instalovány dva takovéto kameny na chodníku před domem Fritze Weinbergera na Rudoleckého ulici 23.
•    Dne 22. dubna spolek prezentoval svoji činnost při oslavě Dne Země v jednom ze stánků na Horním náměstí ve Znojmě. Při prezentaci rozdal zájemcům několik desítek kusů starší brožury „200 let městských parků a alejí“ od J. Kozdase. 
•    Spolek se také na svých schůzích zabýval tématem budoucí podoby areálu staré znojemské nemocnice na Vídeňské třídě. Zhlédl diplomovou práci mladého architekta Jana Hory a podpořil jeho úsilí o podání návrhu na zápis hlavní budovy mezi kulturní památky vypracováním stručné stavebně-historické rešerše (J. Kacetl).
•    V dubnu náš člen L. Černošek v rámci dlouhodobé údržby opětovně zasel trávu u Polského kamene v Dyjské Vsi a upravil hroby A. Hübnera, pátera Tretery a A. Vrbky na louckém hřbitově.
•    Dne 3. října provedli J. Kozdas a J. Kacetl asi 80 zájemců po historickém Dolním předměstí Znojma s odborným výkladem u příležitosti Dne architektury.
•    Dne 24. listopadu jsme se zúčastnili v budově bývalého okresního úřadu druhého setkání tzv. fóra zdravých měst, kde jsme veřejně formulovali řadu podnětů koncepčních a strategického rázu. Ty, které se týkají parků a pivovaru, si následně získaly v městem pořádané anketě podporu veřejnosti. 
•    Náš člen Martin Syka podnikl v závěru roku některé přípravné kroky (oslovení umělce) ve věci zhotovení sochy světce K. M. Hofbauera na rozhraní Václavského a Horního náměstí. Pro celkový zdar projektu u znojemské radnice bude prozatím postupovat bez oficiální záštity spolku.
•    Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli částkou 900 Kč.
•    Výlety spolku. Podobně jako v roce 2013 a 2014 se ani v roce 2015 vzhledem k pracovnímu vytížení neuskutečnil ani jeden z plánovaných výletů spolku mimo Znojmo a okolí. Členové se alespoň společně zúčastňovali místních výstav a dalších kulturních akcí. Dne 31. 8. se uskutečnila mimořádná prohlídka uprázdněného městského domu Zámečnická 1/ Obroková 25 (bývalý Fournierův, později Bornemannův dům), který by vzhledem ke svým pozoruhodným historicko-architektonickým hodnotám a blízkosti výstupu ze znojemského podzemí mohl být výhledově adaptován na městské muzeum či galerii. V poslední den roku pak ještě proběhl společný výšlap členů spolku z šatovského nádraží přes Havraníky a Kraví horu do Znojma. 


Nesplněné úkoly
•    Publikační činnost. Ani v roce 2015 nebyla vyvinuta žádná samostatná publikační činnost spolku. Byly pouze sepsány odborné příspěvky do Sborníku SOkA Znojmo. Stále trvá záměr edičně připravit k vydání starý německý originál v zrcadlovém překladu Znaim – die Perle Südmährens (Znojmo – perla jižní Moravy), obohacený o kritický komentář.  

Stav členské základny:

Dne 11. března nás bohužel opustil náš člen Jan Klouda z Konic, členové spolku se zúčastnili jeho pohřbu. V říjnu se naším členem stal muzejní archeolog Mgr. David Rožnovský. Počet členů spolku k 31. prosinci 2015 byl 31.

Sepsal: J. Kacetl

Přečteno a schváleno na valné hromadě spolku dne 13. ledna 2016.

Otto Bouda
předseda spolku
zpátky další