Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2017


Od minulé výroční valné hromady spolku (konané dne 11. ledna 2017) se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě.
Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.
Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, Zdeněk Beránek, místopředseda.
Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. J. Kacetl. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Karel Jakl, předseda, Lukáš David a Ing. Tomáš Bílek, členové, nemusela během roku 2017 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.
.


Přehled činnosti spolku v roce 2017:

Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2017, jenž byl projednán valnou hromadou spolku, a dalších podnětů.

1) 
 Dvanácté udílení Ocenění – 24. 5. 2017
Předávání Ocenění Okrašlovacího spolku proběhlo letos již podvanácté, opět v mázhauzu Domu umění. Večer moderoval Mgr. Jiří Ludvík. Ceny předal předseda Otto Bouda. Pohoštění zajistil na své náklady Ing. Karel Fiala.

Letošní ocenění:

1. Soubor Dyjavánek

za rozvíjení moravských folklorních tradic a práci s dětmi

2. PhDr. Willi Türk 

za přínos k rozvoji duchovní hudby ve Znojmě

3. Divadelní studio Martiny Výhodové

za  obohacení divadelního života ve Znojmě


2) Promenádní koncert – 3. 9. 2017
Dne 3. září uspořádal spolek v Horním parku již pošesté promenádní koncert. Ačkoli celé dopoledne lilo, ve 14 hodin přestalo, o půl hodiny později se ukázalo slunce a také se oteplilo. Ani letos tak nikdo nezmokl a asi 15 dvojic v historických kostýmech a kolem 30 přihlížejících vytvořilo atmosféru starých dobrých časů. Četly se básně Josefa Bergmanna a Jiřího Svobody, hrálo brněnské Salonní kvarteto a na zmoklé zemi se tančilo. Při tom se stačil vypít loňský ročník znojemských vín.3) Hraniční most u Stálek
 
Člen spolku pan Poslušný a majitel stavební firmy Renesance vypracoval rozpočet oprav mostu dle projektu Ing. Pivničky. Celkové náklady se pohybují kolem 1,125 milionu korun. Spolek bude muset na opravu sehnat finanční prostředky z dotačních zdrojů EU.

 4) Výlety spolku 

 V letošním roce spolek pokračoval v organizaci naučných výletů a exkurzí pro své členy a nově i pro veřejnost.

 • V sobotu 8. dubna uspořádal spolek naučnou procházku pro veřejnost nazvanou „Znojemské šlechtické paláce za vlády Karla VI.“, kterou vedl předseda spolku Otto Bouda. Přednášky, jež navazovala na autorovu předjarní přednášku v Domě umění, se zúčastnilo asi 40 zájemců. 
 • V pátek 7. dubna se někteří členové spolku zúčastnili slavnostního otevření sezónní výstavy o Znojmě a jeho okurkové tradici v prostorách Staré radnice v Lavě nad Dyjí, kterou připravil lavský spolek jihomoravských krajanů „Thayaland / Dyjská zem“. Až nás dojalo, kolik chvály a patriotismu jsme v tento večer na adresu Znojma z úst krajanů v jejich písních a vzpomínkách zaslechli.
 • V sobotu 15.dubna se někteří členové spolku zúčastnili slavnostního otevření románského bergfritu babenberského markraběcího hradu v Garsu nad Kampou, 50 km jihozápadně od Znojma. Garský osmiboký bergfrit je pozoruhodný tím, že byl patrně předlohou pro hlásku znojemského hradu, Loupežnickou věž.
 • Ve dnech 25. až 27. srpna podniklo 15 členů spolku a jeho přátel výlet vlakem za pamětihodnostmi nejstarší moravské církevní metropole Olomouce. Prošli jsme olomoucké parky pod hradbami a posoudili stav vykácené Rudolfovy aleje   u výstaviště Flora Olomouc. Kácení alejí ve Znojmě a Olomouci se nedá porovnávat – sady jsou v hanácké metropoli široké a nevznikla holoseč jako u nás ve Střední aleji. S olomouckým rodákem, kunsthistorikem Dr. Petrem Čehovským jsme dále prošli skoro všechny olomoucké kostely, Arcidiecézní muzeum a další zajímavá místa. Je odborníkem na gotiku, a tak jsme si středověkou Olomouc opravdu užili.     Při tom všem jsme ale stihli i prohlídku zahrady vily „Primavesi“ z roku 1906.                                                   Rozloučení s Olomoucí bylo v neděli na Svatém kopečku, kde jsem se zúčastnili dopolední latinské mše v bazilice minor. Zde jsme měli možnost obdivovat skulptury G. A. Heinze. (Škoda jen, že jsme nemohli navštívit vzorně zrekonstruovaný olomoucký klášter Hradisko, kde jsou Heinzovy sochy také). Za celý víkend jsme si bohatě užili i olomouckých restaurací, cukráren a kaváren. Bydlení v hotelu Palác (původně Grand Hotel „Austria“) bylo solidní a počasí výborné. Velký dík patří Jiřímu Kacetlovi, který vše organizačně zajistil a prohlídku pamětihodností doplňoval.
 • V sobotu 14. října odjely dvě desítky členů a přátel spolku pod vedením Jiřího Kacetla do Vídně, kde nás tentokrát čekala návštěva Zimního paláce prince Evžena Savojského v ulici U Nebeské brány v jádru města a po obědě v Salmovském pivovaru na Rennwegu pak ještě prohlídka letního sídla prince, Dolního Belvederu, kde jsme zhlédli kromě trvalé expozice uměckých klenotů Rakouské galerie sezónní výstavu k 300. výročí narození královny Marie Terezie..
 5) Oponentura radnice a dalších úřadů    
Oponentura radnice a dalších úřadů v roce 2017 ze strany spolku poklesla, což je dáno jednak naprostým vysílením z neúspěchů v kauzách předešlého roku a jednak legislativní novelou, která bere spolkům prakticky jakoukoli možnost zasahovat do územních řízení a limituje naše pravomoci pouze na kácení stromů.

a. Hasičská zbrojnice na Mansberku
Spolek se pokusil ve věci podle našeho názoru nezákonného postupu stavebního úřadu ve Znojmě při povolování nové hasičské zbrojnice na Mansberku (Pražská) v návaznosti na svou neúspěšnou soudní žalobu z roku 2016 prošetřit celou kauzu u ombudsmanky ČR. Její zástupce JUDr. Křeček nám ve svém vyjádření z května 2017 dal víceméně za pravdu a shledal jednoznačná pochybení ze strany Městského úřadu ve Znojmě i odvolací instance Krajského úřadu JmK v Brně. Bohužel je vyjádření ombudsmana pouze deklarativní a úřady za jejich pochybení nebude nikdo sankcionovat.

b. Krytý bazén v Louce
Stavební úřad na základě nové legislativy zamítl naši účast v územním řízení pro povelní stavby nového krytého bazénu ve Znojmě-Louce. Ústního projednání dne 25. května jsme se nemohli zúčastnit. Naše námitky na jednání tak tlumočil pouze J. Kacetl ze své pozice zastupitele. Naše odvolání bylo krajským úřadem zamítnuto.

c. Další oponentura a podněty
 • Spolek pravidelně sledoval všechny záměry kácení vzrostlých dřevin na území města na základě generální žádosti podané u odboru ŽP MěÚ.
 • Situace ohledně havarijního stavu zahradního altánu paní Mahrové v linii někdejší vnější hradby ve Středním parku se naštěstí v závěru roku vyřešila prvním nutným krokem – paní Mahrova odprodala nemovitost městu Znojmu, které snad v roce 2018 provede nejnutnější opravy.
 6) Ostatní aktivity a chod spolku
 • K 25. výročí spolku (1992-2017) poskytl bývalý předseda Dr. Černošek rozhovor Znojemskému Deníku (vyšel 3. 4. 2017). Další ohlédnutí za 25 roky spolku otiskly radniční Znojemské listy 4/2017.
 •  V úvodu roku spolek oslavil rozhodnutí Vlády ČR prohlásit loucký klášter za národní kulturní památku. Podklady pro rozhodnutí připravil člen spolku Jan Kozdas. Další úspěch jsme zaznamenali, když na základě pokladů, které připravil náš člen Jiří Kacetl, prohlásilo Ministerstvo kultury ČR za nové kulturní památky dvě znojemské stavby – Weinbergerovu funkcionalistickou vilu na Rudoleckého 21 a hlavní trakt staré nemocnice na Vídeňské třídě, postavené v roce 1908–1910 jako Městské nemocnice císaře Františka Josefa I.
 • Na návrh našeho člena a zastupitele Jiřího Kacetla pojmenovalo Zastupitelstvo města Znojma nově projektované ulice v Starém Šaldorfě – Malé Louce. Dvě z nich ponesou jména po muzejním kustodovi Antonu Vrbkovi a louckém faráři Františku Treterovi.
 •  Dne 20. června jsme se zúčastnili v budově bývalého okresního úřadu dalšího setkání tzv. fóra zdravých měst, kde jsme veřejně formulovali řadu podnětů koncepčních a strategického rázu. Zejména jsme získali sympatie občanů pro námi nastolenou myšlenku zachování městských lázní v centru města, společensko-kulturního centra na znojemském hradě, zvýšení počtu vodních prvků ve městě či revitalizace Městského lesíka.
 •  Dne 5. června se členové spolku zúčastnili prezentace střednědobého záměru města Znojma upravit nábřeží řeky Dyje v úseku mezi Koželužskou ulicí a louckým klášterem, pod Rejdištěm.
 • Ve fázi diskusí a příprav zatím zůstal projekt Otto Boudy umístit pamětní desku moravské spisovatelky Marie von Eschenbachové na dům na Dolním náměstí, kde v polovině 19. století bydlela.
 • Místopředseda spolku K. Fiala se aktivně zajímal o plán Městské zeleně revitalizovat park v Kolonce na Mansberku a komunikoval s veřejností, která v lokalitě bydlí.
 • Náš člen L. Černošek připravil textové podklady pro umístění informačních panelů do Karolininých sadů a k stezce Jakuba Jirala v Gránicích.
 • Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Dr. Lubomíru Černoškovi. Pravidelně je aktualizován i facebookový profil spolku (J. Kacetl, O. Bouda), který za uplynulý rok získal dalších sto deset nových fanoušků; k dnešnímu dni náš facebook sleduje celkem již 401 osob!
 • Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli částkou 900 Kč.
 • L. Černošek vybral a uložil archivní materiály od vzniku OS do Okresního archivu ve Znojmě.

7. 
Nesplněné úkoly
 • Publikační činnost. Ani v roce 2017 nebyla vyvinuta žádná samostatná publikační činnost spolku. Byly pouze sepsány a odevzdány odborné příspěvky Karla Jakla, Luboše Černoška, Jana Kozdase a Otto Boudy do Sborníku SOkA Znojmo 2016, který vyšel v listopadu 2017.  

Stav členské základny:
Spolek během roku přijal jednoho člena. Počet členů spolku k 31. prosinci 2017 byl 24.

Sepsal: J. Kacetl s částečným využitím textů L. Černoška

Přečteno a schváleno na valné hromadě spolku dne 10. ledna 2018.
                 
Otto Bouda - předseda spolku


       

zpátky další