Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2018


Od minulé výroční valné hromady spolku (konané dne 10. ledna 2018) se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě. Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.

Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, Zdeněk Beránek, místopředseda.

Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. J. Kacetl, od května Dr. Černošek. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Karel Jakl, předseda, Lukáš David a Ing. Tomáš Bílek, členové, nemusela během roku 2018 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.


Přehled činnosti spolku v roce 2018:

Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2018, jenž byl projednán valnou hromadou spolku, a dalších podnětů.

1) 
Třinácté udílení Ocenění – 23. 5. 2018
Předávání Ocenění Okrašlovacího spolku proběhlo letos již po třinácté, opět v mázhauzu Domu umění. Večer moderoval Mgr. Jiří Ludvík. Ceny předal předseda Otto Bouda. Pohoštění zajistil na své náklady Ing. Karel Fiala.

Letošní ocenění:

1.  Divadelní spolek Rotunda

za 40 let úspěšné ochotnické divadelní tvorby

2.  Ing. Jindřich Kania

za dlouholetou nezištnou práci při vydávání zpravodaje "Život farností Znojma"

3.  Ing. Simona Dunglová

za vedení malířských kurzů pro znojemskou veřejnost

3.  Karel Fojtík 

za kreativní vedení znojemského "Big Bandu" a žákovského klarinetového souboru


2) Promenádní koncert – 2. 9. 2018
Dne 2. září uspořádal spolek v Horním parku již posedmé promenádní koncert. Organizačně se jednalo zatím o nejnáročnější akci, neboť u příležitosti 100 let od zániku c. a k. monarchie a vzniku dvou nástupnických republik – československé a rakouské – byla tentokrát pozvána velká dechová kapela, Holabrunská městská kapela (Stadtmusik Hollabrunn), v počtu 33 hudebníků. Hrozilo, že kvůli deštivému počasí bude akce nakonec odvolána, nakonec, byť se střídavými sprškami, akce zdárně proběhla. Město Znojmo splnilo slib a nechalo natřít posprejovaný altán a okolní lavičky a uklidit okolí. Na jižní straně altánu byla pověšena velká černožlutá vlajka starého císařského Rakouska, na severní straně pak červenobílý národní prapor český. Holabrunská městská kapela je ve Znojmě známá, několik let hraje novoroční koncerty v divadle, ale v Horním parku měla premiéru. V první části koncertu zazněly valčíky a vojenské pochody z doby před rokem 1918, druhá část byla určena období následnému.

Počet kostýmových účastníků byl letos nejvyšší, málem jsme se ani nevešli na společnou fotku.


3) Organizace prezentace českého překladu knihy vzpomínek – 14. 8. 2018

V úterní podvečer 14. 8. 2018 členové spolku organizačně zajistili prezentaci nové publikace, českého překladu knihy vzpomínek „Okres Znojmo, jižní Morava. Vyhnání Němců z vlasti 1945-1946“. Knihu vydal Svaz Jihomoravanů (Südmährerbund) z švábského Geislingenu, odnož Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Německu. Zájem o akci byl veliký, o čemž svědčil zcela zaplněný redutní sál Znojemské Besedy. Obdobná kniha vzpomínek vyšla v německém originále nejen pro Znojemsko, ale i pro Novobystřicko, Slavonicko a Mikulovsko. Pro Mikulovsko taktéž v češtině. U mikrofonu se během znojemské prezentace vystřídali za německomoravské krajany Franz Longin (rodák z Novobystřicka), Wolfgang Daberger (jeho rodiče pocházeli z Lančova) a Elke Krafková (Slavonicko), za české Moravany pak znojemský pamětník Josef Vlasák a historik Jiří Kacetl. Opakovaně bylo z obou stran zdůrazněno, že nemá jít o výčitky, ale o nalezení cesty ke vzájemnému odpuštění za viny našich předků. Úvodní zdravici pronesli znojemští místostarostové Mgr. Blaha a Ing. Malačka. Celému programu předcházela již tradiční každoroční německá mše svatá v kostele sv. Mikuláše. Kniha byla ke koupi přímo na místě, následně v knihkupectví Comenius a Houdková. Poděkování patří Lence Fialové za květinovou výzdobu a Zbyňku Sturzovi za pomoc při zajištění pohoštění.

 4)  Cendelínová studánka
Díky iniciativě a organizačnímu zajištění L. Černoška jsme na zídku u Cendelínové studánky osadili malou kamennou desku nesoucí název studánky. V příštím roce plánujeme doplnit místo o informační panel.

 5) Výlety spolku   
I v letošním roce spolek pokračoval v organizaci naučných výletů a exkurzí pro své členy a pro veřejnost.

a) Vycházka pro veřejnost do Městského lesíka 21. 4.

Proběhla od 10 hodin pod vedením Jana Kozdase. Vlivem nedostatečné propagace a souběhu akcí se jí zúčastnilo pouze 15 osob (mj. i znojemský pamětník a čestný občan Josef Vlasák).

b) Spolkový výlet do Kroměříže 26.–27. 5. (organizace K. Fiala a J. Kacetl)

Za krásami „hanáckých Athén“, rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů. Za horkého počasí jsme si s milou průvodkyní prohlédli Květnou zahradu, poté s kunsthistorikem Dr. Čehovským gotický chrám sv. Mořice. Večer na pozvání K. Fialy následovala prohlídka pivovaru „Maxmilian“, do jehož znojemské hospody na rohu Velké Mikulášské a U Brány členové po schůzích spolku pravidelně chodí. Druhý den následovala kompletní prohlídka arcibiskupského zámku, jeho věže, sálů, obrazárny, sally tereny a Podzámecké zahrady. V onen den zaplavily město davy návštěvníků, neboť se konal Mezinárodní festival živých soch.

c) Spolkový výlet na Jemnicko 25. 8. (organizace K. Fiala)

Po srpnových vedrech se konečně ochladilo a členové spolku společně s přáteli Hroznové kozy a rodinnými příslušníky vyjeli na pozvání Karla Fialy autobusem do klidného kraje mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí, stranou od davů turistů. Cílem byl Budkov s nádherným anglickým parkem, kostelem a zámkem, pak Štěpkov s nepříliš známou románskou rotundou, po obědě pak město Jemnice, a to kostel sv. Jakuba v Podolí a františkánský kostel sv. Víta. Nakonec jsme si prohlédli Velký Újezd s rozlehlým poutním kostelem. Tento výčet by mohl vést k tomu, že jsme si „odfajfkovali“ čtyři místa a vrátili se domů. Byli jsme ale v kraji, odkud po přeslici pochází náš místopředseda Karel Fiala. Postaral se o nás nevšedně. Zařídil, že v Budkově se nás ujal pan Posád, bratr českobudějovického biskupa, pak vedoucí polesí, potom ředitel Dětského domova na budkovském zámku a nakonec jemnický děkan, který nás provedl budkovským kostelem sv. Martina. Karel Fiala nás poté všechny pozval na oběd v místní restauraci Maják. Ve Štěpkově se nás ujal pan starosta Kyprý, ve Velkém Újezdě pan kostelník u sv. Petra a Pavla, jemnickou historii zase osvětlil Jiří Kacetl.

d) Spolkový výlet do Uherčic 28. 9.

Dvacítka členů spolku a jeho přátel podnikla výlet linkovým autobusem 816 ze Znojma do Uherčic. Na programu byla kompletní prohlídka tamního rozlehlého zámku pod vedením naší členky Zuzany Solařové, které patří za její poutavý výklad a nadstandardní prohlídku velký dík. Po obědě v restauraci Na Kolářce na předzámčí jsme si prošli celý zámecký park, včetně umělé zříceniny, obelisku a lusthausu. Organizaci výletu měl na starosti J. Kacetl.

e) Vídeň 13. 10., 17. 11. a 22. 12.

V sobotu 13. října a pro velký zájem opět 17. listopadu se členové spolku zúčastnili exkurze organizované Nadací pro obnovu církevních památek děkanství znojemského pod vedením Jiřího Kacetla a olomouckého kunsthistorika Petra Čehovského do Vídně, kde nás tentokrát čekala návštěva habsburských hrobek pod kapucínským klášterem a v augustiniánském kostele při Hofburku. V sobotu 22. prosince jsme si Vídeň zopakovali a navštívili prestižní výstavu děl impresionistického malíře Moneta v paláci Albertina.

 6) Oponentura radnice a dalších úřadů
Oponentura radnice a dalších úřadů v roce 2018 ze strany spolku byla minimální, zejména kvůli upravené legislativě, která bere spolkům prakticky jakoukoli možnost zasahovat do územních řízení a limituje naše pravomoci pouze na kácení stromů.

a. Jubilejní park

Členové spolku se 30. 1. zúčastnili veřejné prezentace projektu revitalizace Jubilejního parku. Hlavní myšlenkou projektanta doc. Dr. Šimka z Florartu Brno je návrat k původnímu konceptu z roku 1928 a spolek tuto vizi bez výhrad podpořil. Poté jsme se zúčastnili 14. 3. místního šetření ve věci kácení nevhodných či závadných stromů (4 smrky a 6 borovic). Na náš popud bylo nakonec prosazeno, aby pamětní deska z 50. let, připomínající přechodné pojmenování „Hybešův sad“, byla přemístěna ke vchodu do parku, naproti Lidovému domu, zatímco čestné místo naproti škole zaujala nově vyrobená replika busty TGM ze sbírek muzea. K otevření 1. etapy (horní část) došlo 28. 10. 2018.

b. Další oponentura a podněty

 * Spolek pravidelně sledoval všechny záměry kácení vzrostlých dřevin na území města na základě generální žádosti podané u odboru ŽP MěÚ (např. místní šetření v Kolonce 1. 3., kde jsme neshledali sporných věcí).

* Situace ohledně havarijního stavu zahradního altánu paní Mahrové v linii někdejší vnější hradby ve Středním parku se konečně vyřešila. Poté, co město Znojmo altán vykoupilo od paní Mahrové v závěru roku 2017, provedlo v druhé polovině roku 2018 jeho generální rekonstrukci. Dokončovací práce v interiéru proběhnou na jaře 2019.

* V červnu byl Okrašlovací spolek ve Znojmě místostarostou Malačkou přizván do pracovní skupiny k budoucnosti Louckého kláštera. Spolek pro ten účel delegoval Jiřího Kacetla a Lukáše Davida jako náhradníka. Skupina se ale zatím ani jednou nesešla.

* Spolek pečlivě sledoval režim sklápění vysokých stožárů osvětlení na fotbalovém stadionu v Horním parku a upozornil na nefunkčnost jednoho ze stožárů v podzimních měsících.


 7) Ostatní aktivity a chod spolku
* Spolek se na svých schůzích v druhé polovině roku zabýval aktualizací svého dlouhodobého programu, jehož poslední podoba pochází z roku 2008.

* Dne 5. dubna jsme se zúčastnili v budově bývalého okresního úřadu dalšího setkání tzv. fóra zdravých měst, kde jsme opět veřejně formulovali řadu podnětů koncepčních a strategického rázu.

* Dne 3. listopadu jsme se zúčastnili pietního aktu k 100. výročí ukončení první světové války na vojenském hřbitově v Louce. K pomníku vojáka jsme položili věnec a svíčku.

* Spolek se díky aktivitě L. Černoška opět postaral o úpravu čestného hrobu prvního znojemského historiografa A. Hübnera a A. Vrbky na louckém hřbitově.

* V projektu Otto Boudy umístit pamětní desku moravské spisovatelky Marie von Eschenbachové na dům na Dolním náměstí byly odeslány žádosti pro povolení na umístění desky.

* Ani zatím pro zaneprázdnění nebylo přikročeno k výrobě informačních panelů do Karolininých sadů a k stezce Jakuba Jirala v Gránicích.

* Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Dr. Lubomíru Černoškovi. Pravidelně je aktualizován i facebookový profil spolku (J. Kacetl, O. Bouda), který za uplynulý rok získal dalších sto deset nových fanoušků; k dnešnímu dni náš facebook sleduje celkem již 470 osob a 456 se to líbí!

* Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli částkou 900 Kč.

* Výroba vizitek – leden 2018

8. 
Publikační činnost
 * Ani v roce 2018 nebyla vyvinuta žádná samostatná publikační činnost spolku. Byly pouze sepsány a odevzdány odborné příspěvky Karla Jakla, Luboše Černoška, Jana Kozdase a Otto Boudy do Sborníku SOkA Znojmo 2017, který vyšel v prosinci 2018. Mezi příspěvky je i ohlédnutí u příležitosti 25 roků obnoveného spolku.

Stav členské základny:
Spolek během roku přijal jednoho člena. Počet členů spolku k 31. prosinci 2018 byl 24.

Sepsal: J. Kacetl s částečným využitím textů L. Černoška

Přečteno a schváleno na valné hromadě spolku dne 9. ledna 2019.
                 

Otto Bouda - předseda spolku

       

zpátky další