Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2019


Od minulé výroční valné hromady spolku (konané dne 9. ledna 2019) se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě.
Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.
Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, PhDr. Jiří Kacetl, místopředseda.
Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. L. Černošek. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Lukáš David, předseda, Ing. Tomáš Bílek a Jan Kozdas, členové, nemusela během roku 2019 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.Přehled činnosti spolku v roce 2019:

Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2019, jenž byl projednán valnou hromadou spolku, a dalších podnětů.

1) Čtrnácté udílení Ocenění – 22. 5. 2019

Předávání Ocenění Okrašlovacího spolku proběhlo letos již počtrnácté, opět v mázhauzu Domu umění. Večer moderoval Mgr. Jiří Ludvík. Ceny předal předseda Otto Bouda. Pohoštění zajistil na své náklady Ing. Karel Fiala. O kulturní program se postarali sami ocenění – hudební skupina Mosty a prof. Rudolf Adler.

Letošní ocenění:

1. Hudební skupina MOSTY

za rozvoj vokální duchovní hudby v našem regionu   

2.  Mgr. Ladislav Nevrkla

za popularizaci kulturního a společenského života Božic na svém blogu   

3.  MUDr. Lubomír Černošek

za podíl na obnovení znojemského Okrašlovacího spolku   

3.  Prof. Mgr. Rudolf  Adler

za celoživotní propagaci Znojma ve svých dokumentárních filmech


2) Promenádní koncert – 1. 9. 2019
Dne 1. září za pěkného počasí uspořádal spolek v Horním parku již poosmé promenádní koncert, s finanční podporou 15 tisíc Kč od města. I letos byla organizace náročnější, neboť pozvání přijala Městská kapela z Recu / Stadtkapelle Retz v rekordním počtu 50 hudebníků. Repertoár byl dobrou směsicí staré tradiční vojenské pochodové hudby i modernějších skladeb. Uvádění příspěvků kapelníkem tlumočil znojemskému publiku Jiří Kacetl. Účast diváků a kostýmovaných nebyla nejsilnější, dlouhodobá konkurence dalších kulturních akcí na konci prázdnin dává podnět k přehodnocení termínu akce pro příští ročníky.


3) Redakce nového vydání Průvodce městem Znojmem od Jiřího Svobody

Od prvního vydání Průvodce městem Znojmem našeho člena, držitele Ocenění Okrašlovacího spolku a čerstvého držitele Ceny města Znojma Jiřího Svobody uplyne v roce 2020 třicet let. Neboť byl již v roce 2018 učiněn ze strany města či Besedy příslib vydat průvodce v druhém vydání, ujali se členové našeho spolku L. Černošek, O. Bouda a J. Kacetl z přátelství k Jiřímu Svobodovi nelehké práce na aktualizaci a doplnění autorova textu. Před koncem roku byl výsledný rukopis předán řediteli Znojemské Besedy F. Koudelovi. O dalším vývoji bude rozhodnuto z kraje roku 2020.

4) Kašna na Horním náměstí
Město Znojmo zorganizovalo na jaře architektonickou soutěž na „vodní prvek“ na Horním náměstí. Náš spolek se sice pro nedostatek finančních prostředků soutěže nezúčastnil, přesto sdělil veřejnosti své stanovisko s odbornými argumenty v seriálu příspěvků na facebooku. Dne 11. 4. spolek zorganizoval přednášku historika J. Kacetla, ve které byl za účasti asi stovky osob představen historický vývoj znojemských kašen a prezentován návrh spolku na návrat historické kašny s Mandíkovou sochou sv. Václava. Vítězný návrh architektonické soutěže naše představy vůbec nezohlednil, navíc ani nevzal ohled na skutečnost, že kladná památková vyjádření v minulých letech získaly hned tři návrhy obnov historických kašen (Mikulášské nám., V Jirchářích, D. Česká). S vítězným návrhem vzešlým ze soutěže se nehodláme smířit. V reakci na zprávu, že město pro rok 2020 zařadilo 6 milionů korun na realizaci vítězné kašny na Horním náměstí, převzal náš protinávrh politický klub zastupitelů Pro Znojmo a v listopadu jej prostřednictvím J. Kacetla předal vedení města k projednání. 

5) Paměť místa: pamětní desky, obnova nápisů a informačních panelů
- Díky iniciativě a organizačnímu zajištění L. Černoška jsme prostřednictvím firmy Tomek-Kratochvíl ze Sedlešovic           obnovili nápisy na Polském kameni, na Cestě 24. pluku a na Schillerově kameni v Městském lesíku.
- K pramenu Gránického potoka jsme díky organizaci Dr. L. Černoška opět instalovali informační ceduli, kterou někdo        před časem poničil.  
- Projekt Otto Boudy umístit pamětní desku moravské spisovatelky Marie von Eschenbachové na dům č.18 na Dolním     náměstí ve vlastnictví pana Hudce byl v roce 2019 doveden konečně k realizaci. Na fyzické instalaci desky dne             25. 8. se kromě se O.Boudy podíleli Dr.Černošek a Dr.Hammer. Slavnostní představení desky proběhne v roce               2020
- K výrobě informačního panelu do Karolininých sadů dojde v dohodě s Městskou zelení v příštích měsících. Stejně tak         byla připravena pro příští rok 2020 obnova informačních panelů k Polskému kameni a k Pivcovu pramenu.


6)  Výlety spolku 
I v letošním roce spolek pokračoval v organizaci naučných výletů a exkurzí pro své členy a přátele. Pro veřejnost rozsáhlejší exkurze připraveny nebyly, dotaci na ně spolek od města Znojma nedostal.

a) Spolkový výlet do Prahy 18.–19. 5. (organizace J. Kacetl)

Využili jsme nabídku kurátora uměleckých sbírek a znojemského rodáka Mgr. Libora Šturce a navštívili v jeho doprovodu premonstrátskou kanonii na pražském Strahově. Ještě před prohlídkou jsme poobědvali na zahrádce jedné restaurace na Novém světě na Hradčanech. Po prohlídce jsme zase měli možnost ochutnat pivo ze strahovské klášterní produkce a kávu v Sovových mlýnech na Malé Straně. Druhý den jsme si prohlédli v doprovodu našeho přítele kunsthistorika Dr. Čehovského z Olomouce královskou zahradu, svatojiřskou baziliku, starý královský palác a svatovítskou katedrálu na Hradě a mezitím stihli poobědvat na terase Salmovského paláce na Hradčanském náměstí. 

b) Výlet pro veřejnost po stopách bitvy u Znojma 22. 8. (organizace J. Kacetl a L. David)

V souvislosti s muzejní výstavou „Znaim/Znojmo 1809“ byl 22. 8. v odpoledních hodinách podniknut výlet novým elektrobusem „Znojmáčkem“ Lukáše Davida na významná místa bojů velké bitvy u Znojma ve dnech 10. a 11. 7. 1809 v okolí Kuchařovic, Suchohrdel, Dobšic a ve Starém Šaldorfě. Odborný výklad si připravil J. Kacetl.

c) Výlet pro veřejnost do Vídeňského Nového Města 27. 10. (organizace J. Kacetl)

Vlakem jsme se vypravili do 150 km vzdáleného města v dolnorakouské tzv. Průmyslové čtvrti, kde v letošním roce probíhala velká dolnorakouská zemská výstava. Kromě ní jsme si prohlédli i další pamětihodnosti města včetně zachovaných gotických hradeb, vojenské akademie na tamním hradě, katedrály a několika kostelů a klášterů.

d) Spolkové výlety do Vídně 12. 10. a 20. 12. (organizace J. Kacetl)

V sobotu 12. října jsme se vypravili do Vídně, kde nás tentokrát čekala návštěva interiérů císařského zámku v Schönbrunnu a přilehlého parku, poobědvali jsme v Brandauerově pivnici v Hietzingu. V pátek 20. prosince jsme si Vídeň zopakovali a navštívili prestižní výstavu děl Albrechta Dürera v paláci Albertina, poobědvali v augustiniánských sklepích pod palácem, navštívili adventní trhy a udělali večerní procházku až k zámku Hornímu Belvedere.

7) Oponentura radnice a dalších úřadů
Oponentura radnice a dalších úřadů v roce 2018 ze strany spolku byla minimální, zejména kvůli upravené legislativě, která bere spolkům prakticky jakoukoli možnost zasahovat do územních řízení a limituje naše pravomoci pouze na kácení stromů.

-    Spolek pravidelně sledoval všechny záměry kácení vzrostlých dřevin na území města na základě generální žádosti podané u odboru ŽP MěÚ. S politováním musíme konstatovat, že správní orgán v mnoha případech kontroverzních žádostí licoměrně přenechává pomyslného „Černého Petra“ na bedra spolku, který pak jako jediný proti takovým často až šíleným návrhům bojuje. Nyní uveďme několik konkrétních příkladů: 17. ledna jsme se zúčastnili místního šetření ke kácen 37 lip na Pražské třídě. Vzali jsme na vědomí, že budou nahrazeny 25 platany. V červnu jsme protestovali proti nešetrnému výkopu plynu blízko kořenového systému lip republiky na Dyjské ulici, inspekce ŽP v Brně však neshledala pochybení, pouze došlo k odbornému ošetření přeseknutých kořenů. Dále jsme se 16. 9. zúčastnili místního šetření k záměru města pokácet zcela zdravou zeleň za Novou lékárnou, poblíž Schillerova altánu. Zde byl záměr na náš podnět naštěstí zastaven. V říjnu jsme vyvinuli silný tlak proti záměru Povodí Moravy pokácet majestátní topol černý u louckého splavu v Sedlešovicích. Získali jsme podpůrné odborné stanovisko muzejního botanika Ing. Němce a poslali jsme podnět k prošetření na krajský úřad, bez úspěchu však. Posledním nástrojem je petice, která stále běží a k dnešnímu dni ji podepsalo 102 osob. Lenka Fialová odebrala z topolu řízky pro náhradní výsadbu. Od konce roku sledujeme také záměr kácení lípy na ul. V. Nováka u Červeného mostu. 

-    Dne 19. února jsme se zúčastnili radnicí zorganizovaného veřejného projednání projektu „Zelené cesty města Znojma“ v jedné ze zasedacích místností Domečku. Přítomnému doc. Šimkovi (kterého již známe z veřejných projednání záměru revitalizace Jubilejního parku) jsme sdělili naše připomínky. Následně, 29. 3., jsme se s doc. Šimkem osobně setkali na zvláštním jednání, kde jsme mu detailněji představili naši dlouhodobou vizi zeleného prstence kolem města s nutným zprůchodněním údolí potoka Lesky. Dne 25. 4. jsme se zúčastnili dalšího veřejného jednání a opět formulovali konkrétní vize pro připravovaný projekt.

-    V letošním roce přijali naše pozvání na osobní setkání hned tři vrcholní političtí zástupci města Znojma. Na schůzi se starostou Janem Groisem 3. 4. jsme hovořili zejména o údržbě městské zeleně, o zeleném prstenci a o podpoře badatelské a osvětové činnosti k historii města Znojma a jeho památek. Na schůzi s místostarostou Jakubem Malačkou 27. 5. o problematice využití podzemních studní k zalévání zeleně v Městském parku, kašnách ve městě, pomníku k 30 rokům listopadové revoluce a o stavu zeleně v Gránicích a Karolininých sadech. Konečně 27. 11. jsme přivítali místostarostu Mgr. Jana Blahu a hovořili jsme o čestném občanství pro sochaře Hugo Lederera, nápisech na Kopalův pomník, o budoucnosti Sborníku Státního okresního archivu Znojmo jako jediného vlastivědného a historického periodika našeho okresu a umístění litinového kříže na starém vojenském hřbitově na Horním předměstí, který městu Znojmu daroval spolek Zmizelí lidé na pietním aktu 11. 7. 2019 u příležitosti 210 roků o napoleonské bitvy u Znojma (kříž za město Znojmo nominálně převzal zastupitel J. Kacetl). Dne 2. 10. ještě pozvání na naši schůzi pod vlivem návštěvy starosty Groise přijal ředitel Městské zeleně Ing. Habrdle. I pro něj pan Karel Jak prezentoval v kostce systém údržby a péče o městskou zeleň ve Vídni, hovořili jsme o funkci městského zahradníka, vizi zeleného prstence a také o panelu s informacemi o Karolininých sadech.  

-    Dne 11. 4. se členové spolku zúčastnili dalšího setkání v rámci fóra Zdravé město, tentokrát v louckém klášteře. Dne 12. 12. jsme vystoupili s připomínkami na workshopu v sále Znojemské Besedy k tvorbě marketingové strategie cestovního ruchu města Znojma. 

-    Na jaře jsme dopisem vedení města upozornili na havarijní stav vzácné památky na ulici Napajedla, rokokových božích muk s Hlavou Krista. Naštěstí projekt opravy už byl delší dobu připravován, takže již v létě bylo přikročeno k opravě.

-    Již v červnu minulého roku byl Okrašlovací spolek ve Znojmě místostarostou Malačkou přizván do pracovní skupiny k budoucnosti Louckého kláštera. Spolek pro ten účel delegoval Jiřího Kacetla a Lukáše Davida jako náhradníka. Skupina se sešla poprvé v květnu 2019, ale kromě důkladné prohlídky kláštera k žádným podstatným závěrům nedospěla.

-   Na podnět Dr. Hammera jsme se zajímali o vyústění odtoků dešťové vody z nového silničního obchvatu do potoka Lesky a také o neoprávněné odběry vody z potoka pro potřeby zahrádkářů. Tyto záležitosti budeme sledovat i v roce 2020.


8) Ostatní aktivity a chod spolku
•    Spolek se díky aktivitě L. Černoška opět postaral o úpravu čestných hrobů na louckém hřbitově: prvního                          znojemského historiografa A. Hübnera a zejména Antona Vrbky, od jehož smrti v roce 2019 uplynulo 80 let.
•    V srpnu spolek ve všech médiích zveřejnil výzvu všem občanům Znojma, aby vlastními silami v období dlouhého              sucha pomáhali zalévat veřejnou zeleň v okolí svého bydliště. Výzva se setkala s pozitivní odezvou.  
•    Zdvořilým dopisem adresovaným opatovi strahovského kláštera jsme se připojili k dalším žádostem farníků a požádali      jsme o udržení P. Mariana Huska jako faráře loucké farnosti. Bez úspěchu. P. Marian byl přeložen na                            premonstrátskou faru do Jihlavy k sv. Jakubovi. Louckou faru převzala opět brněnská diecéze (P. Ladislav Bublán).
•    Po delší době jsme začali také opět řešit havarijní stav hraničního mostu ve Stálkách. V listopadu proběhlo jednání          se starostou rakouských Drozdovic (Drosendorf), emailová korespondence byla navázána se zástupcem majitele            druhé poloviny mostu – Dolnorakouské silniční správy. Cílem je využít přeshraniční fondy EU, které se opět otevřou          v roce 2021.
•    Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Dr. Lubomíru                    Černoškovi. Pravidelně je aktualizován i facebookový profil spolku (J. Kacetl, O. Bouda), který za uplynulý rok získal        dalších 150 nových fanoušků; k dnešnímu dni náš facebook sleduje celkem již 555 osob.
•    Do televizních adventních koncertů členové spolku Černošek a Bouda přispěli částkou 600 Kč.  

9.)
Publikační činnost
 * Ani v roce 2019 nebyla vyvinuta žádná samostatná publikační činnost spolku. Byly pouze sepsány a odevzdány odborné příspěvky Luboše Černoška, Jana Kozdase a Otto Boudy do Sborníku SOkA Znojmo 2018, který vyšel v listopadu 2019.  

Stav členské základny:
Spolek během roku přijal jednoho člena. Počet členů spolku k 31. prosinci 2019 byl 24.

Sepsal: J. Kacetl s částečným využitím textů L. Černoška

Přečteno a schváleno na valné hromadě spolku dne 15. ledna 2020.

                 

Otto Bouda - předseda spolku

       

zpátky další