Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2020


Od minulé výroční valné hromady spolku (konané dne 15. ledna 2020) se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě.
Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program. Výjimkou byla pouze období tzv. lockdownu v důsledku vládních opatření proti covidu-19 (polovina března až polovina května, poté od poloviny října do půli prosince).

Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, PhDr. Jiří Kacetl, místopředseda. Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. L. Černošek. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Lukáš David, předseda, Ing. Tomáš Bílek a Jan Kozdas, členové, nemusela během roku 2020 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.Přehled činnosti spolku v roce 2020:
Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2020, jenž byl projednán valnou hromadou spolku, nicméně kvůli pandemickým opatřením nemohla být řada z plánovaných akcí nakonec uskutečněna. Zcela odpadlo například patnácté udílení Ocenění.

1) Promenádní koncert – 26. 7. 2020
Tradiční akce spolku, letos po deváté, se konala poprvé nikoli na konci prázdnin, nýbrž v jejich polovině, navíc jako součást Hudebního festivalu Znojmo. Opět v Horním parku a s finanční podporou 12 tisíc Kč od města. Hudební produkce se vrátila do komorní sestavy: z Brna přijel Karel Svačina Quartet. Nechyběla slavnostní výzdoba (díky paní Evě Černoškové a jejím přítelkyním), podezdívku hudebního altánu zdobily reprodukce starých fotografií připomínajících zašlou slávu městských alejí.

2) Nové vydání Průvodce městem Znojmem od Jiřího Svobody
Znojemská Beseda přijala nabídku našeho spolku a nechala graficky zpracovat a vytisknout v novém vydání „Průvodce městem Znojmem“ od našeho člena, držitele Ocenění Okrašlovacího spolku a držitele Ceny města Znojma Jiřího Svobody. Po třiceti letech. Nelehká redakční práce včetně věcné a odborné aktualizace vybraných pasáží byla odvedena bez nároku na honorář členy našeho spolku L. Černoška, O. Boudy a J. Kacetla. Fotografie dodal Petr Lazárek. Dokončena byla publikace v listopadu.

3) Kašna na Horním náměstí
Spolek navázal na své aktivity v roce 2019 a připravil na konci února 2020 petici „Za obnovu svatováclavské barokní fontány na Horním náměstí ve Znojmě“. Petici bylo možné podepsat online a dále v knihkupectví Comenius na Kovářské ulici, v lékárně U sv. Ducha na nám. Svobody a v obuvi Svoboda na Kollárově ulici. Spolek si zaplatil i velký inzerát v Znojemském týdnu. Bohužel sběr podpisů v terénu poznamenala pandemie a lockdown. Od 28. ledna byla na náměstí k vidění maketa moderní kašny. Nakonec se podařilo shromáždit 466 podpisů a dne 23. července vydat tiskovou zprávu. Petice byla radou města vzata na vědomí, nikoli ale akceptována. Teprve při změně radniční koalice v lednu 2021 se podařilo našimi politicky činnými členy vyjednat kompromisní řešení: na Horním náměstí budou nakonec kašny dvě, moderní i historická.  

4) Paměť místa: pamětní desky, obnova nápisů a informačních panelů
- Projekt Otto Boudy umístit pamětní desku moravské spisovatelky Marie von Eschenbachové na dům č.18 na Dolním náměstí ve vlastnictví pana Hudce byl v roce 2020 slavnostně dokončen. Deska byla sice instalována již v roce 2019, slavnostní představení však proběhlo teprve v neděli 13. 9. 2020. S projevy a čtením úryvků vystoupili Otto Bouda, Lubomír Černošek a Jiří Kacetl. Akce se účastnilo asi 30 lidí, včetně hostů z Rakouska (jihomoravští krajané, Günther Zotter, který akci natáčel na video). Díky laskavosti majitele domu p. Hudce mohlo po odhalení desky proběhnout v parteru domu malé společenské setkání u občerstvení, za které musíme poděkovat paní Černoškové.
- Byl dokončen a ve spolupráci s Městskou zelení i instalován dlouho připravovaný informační panel u vstupu do Karolíniných sadů.
- Stejně tak byl obnoven informační panel u Pivcova pramene a panel u Polského kamene.
- Velké poděkování patří Lubomíru Černoškovi s rodinou za vyčištění lihovým ředidlem od vandalských čmáranic informačních panelů na Kraví hoře a u skály Kroko a jinde. V Gránicích bylo dále takto vyčištěno 15 laviček, přístřešek i několik panelů Městských lesů. Dále spolek vyjadřuje velké poděkování Dr. Černoškovi za pokračující péči o Hübnerův, Treterův a Vrbkův hrob na louckém hřbitově. V neposlední řadě je nutno poděkovat za finanční dar 20.000 Kč od pražské firmy GreyCorbel s.r.o.  

5)  Výlety spolku
Kvůli covidovým opatřením jsme zorganizovali pouze jednu vycházku, a to 29. 8. do horního údolí Lesky. Začali jsme u pramenů na polích západně od Přímětic a prošli údolím až k nemocniční lávce. Skončili jsme na zahradě Vladimíra Husy na Křivánkách opékáním špekáčků a posezením. Zážitky a poznatky z vycházky vedly k přípravě ideového zadání pro spolkový projekt zpřístupnění této krajinné partie občanům města prostřednictvím značené stezky. Velkým negativními jevem je hromadění odpadu u potoka kvůli bezdomovcům.

6) Oponentura radnice a dalších úřadů
-  Spolek pravidelně sledoval všechny záměry kácení vzrostlých dřevin na území města na základě generální žádosti podané u odboru ŽP MěÚ. Kácelo se například v prostoru pivovarského dvora (bývalé františkánské zahrady) na ul. Přemyslovců.
-  Dne 30. 1. jsme se zúčastnili veřejného projednání záměru radnice revitalizovat vnitroblok Masarykovy kolonie na Horním předměstí.
- Spolek také 12. 3. odeslal otevřený dopis starostovi města, vyzývající ke zlepšení čistoty města, zejména zvýšení frekvence vyvážení komunálního odpadu.
-  Spolek o vlastní iniciativě šetřil neoprávněné odběry vody z potoka Lesky místními zahrádkáři a oznámil svá zjištění vodohospodářskému orgánu. V několika případech došlo k odstranění ilegálního potrubí. Poděkování za aktivitu patří Dr. Hammerovi a Dr. Černoškovi.  
-   Spolek i nadále sledoval pokračující revitalizaci Jubilejního parku. Považuje ji za velmi zdařilou.
- Zúčastnili jsme se jednání ve věci záměru města pokácet řadu lip na Rooseveltově třídě kvůli parkovacím stáním a výsadbě nových.
-  Spolek se také zamýšlel nad netekoucím Pivcovým pramenem. Dr. Hammer šetřil možné příčiny v oblasti nad drážním tělesem.
- Spolek diskutoval o možných plochách ve městě či v jeho okruhu pro náhradní výsadbu.
- Vítězný návrh v anketě „Tvoříme Znojmo“, aby bylo před „Galerii a Prostor“ na nám. Republiky umístěno rozměrné dílo Maxima Velčovského, spolek rozporuje. Na facebookové stránce se rozhořela diskuse zastánců a odpůrců.
- Spolek se také výrazně a v podobě petice zastal svého člena Jiřího Kacetla ve sporu s jeho nadřízenou, ředitelkou muzea Vladimírou Durajkovou, která mu pod záminkou organizační změny dala výpověď. Kacetl jako historik muzea úspěšně pracoval 12 let. Petici podepsalo 1816 osob, silná slova podpory přišla i ze zahraničí. Nic z toho však vedení muzea ani nové vedení kraje neobměkčilo.

8) Ostatní aktivity a chod spolku
•    Ve věci havarijního stavu hraničního mostu ve Stálkách obdržel spolek vyjádření zástupce majitele druhé poloviny mostu – Dolnorakouské silniční správy. Po počátečním nadšení, že díky přeshraničním fondům EU bude možné most alespoň základně opravit změnil náš partner názor. Most považuje za neopravitelný a s politováním odmítá uvolnit jakékoli finanční prostředky. Členové spolku proto budou muset v dalších letech vymyslet nějaké jiné, ekonomicky únosnější řešení, spočívající například v nahrazení zchátralé klenby dřevěnou mostovkou.
•    Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Lubomíru Černoškovi. Pravidelně je aktualizován i facebookový profil spolku (J. Kacetl, O. Bouda), který za uplynulý rok získal další asi dvě stovky fanoušků. Z 555 sledujících ke konci roku 2019 počet stoupl na 750 osob.
•    Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli částkou 600 Kč.  

9) Publikační činnost
Spolek kromě zmíněné redakce Svobodova průvodce Znojmem vydal po dlouhé době další titul v rámci edice Opera Znoymensia. Je jím „Znojemská nemocnice na Vídeňce“ z pera Jiřího Kacetla. Spolek na publikaci získal sponzorský dar ve výši 25.000 Kč od majitele areálu staré nemocnice Nailis77 spol. s r.o. Další finanční podporu ve výši 15.000 Kč poskytlo město Znojmo. Grafiku a tisk zajistila Tiskárna Kuchařovice za celkové náklady 133.232,- Kč.
Vlastivědné články Jana Kozdase, Karla Jakla, Luboše Černoška a Otto Boudy byly dále publikovány ve Sborníku SOkA Znojmo 2019, který vyšel v prosinci 2020.
  


Stav členské základny:
Spolek během roku nepřijal žádného nového člena. Počet členů spolku k 31. prosinci 2020 byl 24. Z bývalých členů nás v květnu 2020 bohužel navždy opustil pan Mgr. Petr Žák a pan Ing. Karel Pavlíček.

Sepsal: J. Kacetl s částečným využitím textů L. Černoška

Přečteno a schváleno na opožděné valné hromadě spolku dne 26. ledna 2022.


                 
Otto Bouda - předseda spolku

       

zpátky další