Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2021


Spolkové schůze každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě, byly v roce 2021 silně poznamenány obdobími tzv. lockdownu v důsledku vládních opatření proti covidu-19. Od začátku roku až do poloviny dubna se schůze prakticky nekonaly, stejně tak v listopadu a v prosinci. Termíny schůzí byly jinak řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.

Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, PhDr. Jiří Kacetl, místopředseda. Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. L. Černošek. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Lukáš David, předseda, Ing. Tomáš Bílek a Jan Kozdas, členové, nemusela během roku 2021 řešit žádný závažný případ související s činností spolku..Přehled činnosti spolku v roce 2021:

Kvůli covidovým opatřením výjimečně neproběhla valná hromada spolku za rok 2020, původně plánovaná na leden 2021. Činnost spolku tak vycházela z dlouhodobého programu spolku a odsouhlasených úkolů na schůzích spolku, zejména na schůzi dne 6. 12. 2020. Kvůli pandemickým opatřením nemohlo být opět několik z plánovaných akcí realizováno. Podruhé například odpadlo patnácté udílení Ocenění.

1) Promenádní koncert – 25. 7. 2021
Tradiční akce spolku, letos po desáté, se konala podruhé jako součást Hudebního festivalu Znojmo. Opět v Horním parku a s finanční podporou 13 tisíc Kč od města. Opět vystoupil brněnský soubor Karla Svačiny, nově pod názvem „Kafe Quartet“. Dr. Černošek s chotí zajistili výzdobu altánku a napsal upoutávku na koncert do Znojemského týdne (vyšlo 19. 7.), průvodní slovo během koncertu měl Dr. Kacetl. Počasí pěkně vyšlo.

2) Projekt zpřístupnění horního toku Lesky
Dne 22. 3. vyšel ve Znojemském týdnu náš článek „Zelený okruh kolem Znojma a úpravy kolem potoka Lesky“. Byly v něm uvedeny naše představy úprav od jeho pramene až po ústí do Dyje. Dr. Hammer a Dr. Černošek připravili projektový záměr zpřístupnění a naučné stezky horním povodím Lesky (od pramenů k rybníku Hnědka), se kterým se spolek v květnu přihlásil do soutěže „Tvoříme Znojmo“. Veřejná prezentace celkem 13 soutěžních projektů proběhla v dolním sále Besedy dne 2. 9., projekt posluchačům představil Dr. Černošek. V následném hlasování však náš projekt kvůli velké konkurenci přímětického sportovního klubu a projektu na Hradišti neuspěl, skončil nakonec na 4. místě. Zkusíme jej znovu obhájit a prosadit příští rok.

3) Obnova / replika kašny na Mikulášském náměstí
Díky změně v politickém vedení radnice (leden 2021) se podařilo, že jedna z dávných myšlenek spolku – obnovit postupně zaniklé historické kašny Znojma – se začíná realizovat. Dne 20. 5. vedl starosta města Ing. Malačka a náš člen Dr. Kacetl veřejnou prezentaci na Mikulášském náměstí, aby veřejnosti představili projekt obnovy kašny. Kašna zanikla roku 1897, nicméně je dobře dokumentována plány a kvalitní fotografií. Město se ujalo realizace, stavební práce započaly 8. 9. a již před Vánocemi 2021 byla kašna téměř dokončena. Její odhalení a spuštění je plánováno na jaro 2022.

4) Nápisy na Kopalově pomníku
Taktéž díky změně v politickém vedení radnice se na návrh našich členů Dr. Kacetla a Mgr. Davida podařilo dokončit velký projekt obnovy Kopalova pomníku z roku 2008/2009/2010. Bronzové nápisy na pomník v němčině, které město za starostování V. Gabrhela nenechalo nakonec instalovat a uložilo je do muzea, byly konečně dne 9. 9. vyzvednuty z depozitáře a během téhož dne upevněny na pomník. Dne 17. 10. proběhl slavnostní ceremoniel, kterého se zúčastnilo několik desítek občanů včetně uniformovaných členů místního klubu vojenské historie. Proslov k osobnosti Karla Kopala a osudům pomníku pronesl iniciátor a duše celého projektu Dr. Kacetl. 

5) Paměť místa: pamětní desky, obnova nápisů a informačních panelů
- Spolek požádal město Znojmo a jeho servisní organizaci FCC o vyčištění pamětních desek O. Pafky na Kollárově ulici a synagogy na nám. Svobody, které spolek v minulosti ve městě instaloval, vysokým tlakem páry. Akce se uskutečnila v létě. Spolek děkuje městu.
- Spolek také nechal zvýraznit nápis u Pivcova pramene (kamenictví Tomek-Kratochvíl). Akce provedena dne 12. 8. za cenu 2.117 Kč.
- Spolek připravil do tisku další informační panely ve třech jazycích k Cendelínové studánce a na stezku Jakuba Jirala. Instalovány budou na jaře 2022.
- Spolek diskutoval o připomínce osobnosti malíře Alexandera Pocka prostřednictvím pamětní desky na domě, kde se narodil – Dolní Česká 12. Později se jeho rodina přestěhovala na Čermákovu ulici 3. Tématu se budeme věnovat v příštím roce. 
- Velké poděkování patří Lubomíru Černoškovi s rodinou za očištění a nové natření lavičky u Vrbkova kamene na Kraví hoře a dále za opravu lavičky nad tenisovými kurty u potoka Lesky. Dále spolek vyjadřuje velké poděkování Dr. Černoškovi za pokračující péči o Hübnerův, Treterův a Vrbkův hrob na louckém hřbitově.

6)  Výlety spolku 2021
Navzdory druhému covidovému roku byl spolkový kalendář výletů letos mnohem bohatší.
- Dne 16. 1. jsme navázali na vycházku z roku 2020 a zorganizovali vycházku členů do údolí Lesky, tentokrát do jeho dolní části. Začali jsme na Hálkově ulici, prošli pod Červeným mostem, pod mostem na Suchohrdelské ulici, kde vodohospodáři hloubili koryto, a skončili jsme v Dobšicích. Spolek doufá, že v budoucnosti budou město Znojmo a obec Dobšice podél potoka realizovat výstavbu stezky pro chodce a cyklisty. Bude to významná součást velkého zeleného prstence kolem Znojma. Z poznatků, které jsme získali na vycházce, napsal Dr. Hammer názorové příspěvky do Znojemského týdne a také dopis společnosti Povodí Moravy (odpověděli, že na úpravy mají všechna povolení).
- Druhá vycházka do údolí potoka Lesky, tentokrát do jeho střední části, proběhla 14. 2. Panuje zde složitá situace, ploty zahrádek sahají až k samotnému řečišti potoka. Průchodnost údolí představuje pro město dlouholetý majetkoprávní problém. 
- Třetí vycházka do Lesky proběhla dne 22. 5. a souvisela s projektovou přípravou pro soutěž „Tvoříme Znojmo“. Viz výše.
- Největším výletem byl několikrát kvůli covidu odložený zájezd do Krakova. Proběhl ve dnech 17. až 20. 6., zúčastnilo se jej 24 osob, cestovalo se vlakem. Organizaci zajistil Dr. Kacetl, nocleh byl zajištěn v Hotelu Polonia přímo u nádraží a městských sadů, nedaleko od Floriánské brány. Bohatý program zahrnoval prohlídku většiny krakovských pamětihodností, návštěvu galerie v paláci knížat Czartoryjskich a pochopitelně královského hradu Wavel. Počasí vyšlo skvěle i celý program.
- Dne 3. 8. jsme si společně prohlédli dům Budčických a Bornemannů na Zámečnické 1. Společně se sousedním domem Obroková 23 „U Zlaté koruny“ je tento dům zamýšlen jako městské muzeum s ukázkou měšťanského života v renesanci a s tématem dramatického 20. století na příběhu znojemské rodiny Bornemannů. Řeší Dr. Kacetl ve spolupráci s jihomoravskými krajany v Německu a Rakousku.
- Dne 10. 10. jsme si společně prohlédli výstavu Jihomoravského muzea ve Znojmě k osobnostem Hugo Lederera a Alexandera Pocka v Císařském sále na hradě. Výstava je zdařilá a mohla by se v budoucnu stát podkladem pro trvalou expozici. 
- Dne 16. 10. zorganizovali Dr. Kacetl jako průvodce a Mgr. David jako řidič svého autobusu značky Mercedes zájezd do dolnorakouského městečka Pulkava a sousedního městyse Šratentál. Kapacita autobusu 21 osob včetně řidiče byla plně využita.
- Dne 28. 10. jsme si společně s Mgr. Mikuličem z KČT prošli uvažovanou turistickou stezku lesem Smoha nad Citonicemi. V roce 2022 bude jednáno na krajském odboru KČT, aby se trasa vyznačila.
- Dne 12. 12. jsme si společně prošli další muzejní výstavou, a sice „Znojmo 1918–2020. Architektonické proměny“ v Domě umění. K výstavě vyšla i doprovodná publikace, kterou moc vítáme, nicméně k jejímu zpracování máme výhrady. Recenzi napíše Dr. Kacetl do Sborníku SOkA 2021.        

7) Oponentura radnice a dalších úřadů
-  V lednu došlo k významné změně ve vedení města Znojma. Po více než 10 letech v opozici se do exekutivní role vrátil náš člen a zastupitel města Jiří Kacetl. Nově bude vykonávat uvolněnou pozici předsedy výboru pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem a bude oprávněn  s právem poradního hlasu zasedat na městské radě a poradách vedení města. Náš člen Lukáš David byl dokonce zvolen neuvolněným místostarostou města pro cestovní ruch, finance a meziregionální vztahy. Předseda spolku Otto Bouda byl radou města jmenován předsedou komise pro životní prostředí. Úloha spolku může tedy podobně jako v letech 2006–2010 přejít z pouze trpěné oponentní úlohy do úlohy tvůrčí a zejména poradenské. Každá ze schůzí spolku nyní je a bude věnována i novinkám z činnosti městské reprezentace.  
- Spolek pravidelně sledoval všechny záměry kácení vzrostlých dřevin na území města na základě generální žádosti podané u odboru ŽP MěÚ. V březnu jsme se například zúčastnili místního šetření ve věci kácení 25 vzrostlých stromů v Dolním a Horním parku a na vojenském hřbitově na Přímětické. U všech se jednalo o vážné poškození či dožití.   
- Dne 1. 4. jsme se zúčastnili místního šetření ve vnitrobloku Masarykovy kolonie ohledně kácení 12 stromů. Záměr kácení vychází z celkového projekčního řešení brněnského ateliéru Tišnovka. Spolek s řešením vyslovil souhlas.
- Spolek se již od roku 2019 zajímá o zkulturnění prostoru někdejšího vojenského hřbitova na Horním předměstí. Přes své zástupce v radě města byla komunikována vize, aby byl prostor nenáročně, ale pietně upraven včetně informačního panelu a osazení centrálního kříže.
- Spolek se i nadále zabývá problematikou náhradní výsadby za pokácené stromy.
- Členové spolku se seznámili s projektem Lukáše Davida a Jiřího Kacetla adaptovat Höckův dům / Novou lékárnu pro potřeby návštěvnického centra a kavárny.
- Členové spolku na schůzích diskutovali o starém problému pekárenského záboru v Dolním parku, při náměstí Republiky. Vítají ochotu nového vedení města tento prostor usměrnit a vrátit jej parkové úpravě. Vymístit zásobování pekárny však zatím není úplně možné. Nová nájemní smlouva alespoň zamezí parkování osobních vozidel zaměstnanců a zruší ošklivé oplocení.
- Členové spolku také diskutovali o záměru ZŠ nám. Republiky opravit a hlavně rozšířit budovu Ringlšpílu pro potřeby výuky. Dr. Kacetl téma obsáhle oponoval v rámci svého výboru a obhajoval stanovisko spolku, že budova má být očištěna od nevzhledných nástaveb a přístaveb a vrácena do úhledné klasicistní podoby. Klasicistní podobu, která byla ještě patrná na začátku 20. století, dokladuje nález kresby Viktora Schufinského ve sbírce jihomoravských krajanů v Geislingenu. Podle ní lze upravit projekt arch. Girsy k rehabilitaci budovy Ringlšpílu. Diskuse v orgánech města dospěla do patové situace. Záměr školy realizován nebude, nicméně ani oprava dle Girsova projektu nebyla zatím odsouhlasena.
- Dne 4. 10. jsme se zúčastnili veřejného projednání revitalizace Městského lesíka. Tento projekt Městských lesů budeme i nadále sledovat. Jeho realizace byla spouštěna ještě na podzim.    
- Spolek uvažuje o podání návrhů na zapamátnění dvou významných stromů – topolu černého na sedlešovickém břehu u louckého splavu a tisu černého u rotundy a mostu přes příkop na hradě.
 
8) Ostatní aktivity a chod spolku
-    V březnu jsme na výzvu Městských lesů „Adoptuj ptačí budku“ nakoupili 5 malých a 1 velkou ptačí budku. Jsou umístěny v Gránicích.

-    Spolek se usnesl vysadit vrby a topoly ve střední části údolí Lesky a u Hnědky. 27. 8. Dr. Černošek a Dr. Hammer odřízli několik větviček vrby hlavaté u Grešlova Mýta, zatímco řízky vzácného topolu černého ze sedlešovického břehu od louckého splavu zakořenily v květináčích u Lenky Fialové. Samotné sázení proběhlo 25. 9., celkem bylo vysázeno 10 vrb a 4 topoly.  

-    Ve věci havarijního stavu hraničního mostu ve Stálkách nebylo nijak dále pokročeno.

-    Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Lubomíru Černoškovi. Díky spolupráci Martina Šachla došlo koncem května k převedení webové stránky z nestabilní domény „sweb.cz“ na vlastní doménu „okraspol.cz“. Pravidelně je aktualizován i facebookový profil spolku (J. Kacetl, O. Bouda), který za uplynulý rok získal další asi dvě stovky fanoušků. Z 750 sledujících ke konci roku 2020 počet stoupl na 949 osob (stav k 31. 12. 2021).

-    Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli opět částkou 600 Kč. 

9) Publikační činnost
Vlastivědné články Jana Kozdase, Karla Jakla, Luboše Černoška a Otto Boudy opět významnou měrou obohatily stránky Sborníku SOkA Znojmo 2020, který vyšel v prvních dnech roku 2022.

Stav členské základny:
Spolek během roku nepřijal žádného nového člena. Počet členů spolku k 31. prosinci 2021 byl 23. Dne 30. 5. nás bohužel navždy opustil pan Dr. Jiří Červenka. Zemřel náhle na svém milovaném hradě Pecka v Čechách. Dne 22. 6. za něj byla u sv. Kříže ve Znojmě sloužena zádušní mše.


Sepsal: J. Kacetl s částečným využitím textů L. Černoška

Přečteno a schváleno na opožděné valné hromadě spolku dne 26. ledna 2022.
.

                 

Otto Bouda - předseda spolku

       

zpátky další