Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2022


Díky rychlému ústupu závažnosti pandemie covidu-19 bylo již v lednu 2022 možné obnovit pravidelný rytmus chodu spolku jako před pandemií. Spolkové schůze se tedy opět mohly konat každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě. Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.

Na výroční valné hromadě spolku za roky 2020 a 2021 dne 26. 1. 2022 bylo zvoleno nové vedení spolku.  Dosavadního dlouholetého předsedu Otto Boudu vystřídal MUDr. Lubomír Černošek, který má s řízením spolku z dřívějších dob bohaté zkušenosti. Místopředsedy Ing. Karla Fialu a PhDr. Jiřího Kacetla vystřídali služebně mladší členové Martin Šachl a Mgr. Zbyněk Sturz, Ph.D. Hospodářem spolku zůstal Ing. Vladimír Husa, zapisovatelem byl určen PhDr. Jiří Kacetl. Správcem webu zůstává pan Karel Jakl. Kontrolní komise byla zvolena ve složení předseda Ing. Tomáš Bílek a  členové Karel Jakl a MUDr. Jaroslav Hammer. Kontrolní komise nemusela během roku 2022 řešit žádný závažný případ související s činností spolku..Přehled činnosti spolku v roce 2022:

Činnost spolku vycházela z plánu práce schváleného valnou hromadou v lednu.

1) Umístění informačních panelů do terénu
Předseda Dr. Černošek domluvil s Městkou zelení Znojmo a Městskými lesy Znojmo, že již vyrobené informační panely budou s pomocí těchto městských organizací zdarma osazeny do terénu. Jedná se ostatně o městské pozemky. Dne 25. 7. byl osazen panel na Jiralově stezce v Gránicích, na přelomu září a října pak informační panel u Cendelínové studánky.

2) Úprava bývalého vojenského hřbitova na Horním předměstí
Dr. Kacetl jako předseda výboru zastupitelstva pro plánování a majetek poptal u Ing. Krejčího zpracování alternativní studie revitalizace vojenského hřbitova na ul. Boženy Němcové ve Znojmě. Starší studie, zadaná roku 2020 starým vedením města, nereflektovala žel pietní význam místa. Pozemek byl proto nyní na jaře 2022 geodeticky doměřen a studie pak byla v červnu Ing. Krejčímu zadána s termínem vyhotovení do března 2023.

3) Trasa Klubu českých turistů  v lese Smoha (citonický vodovod)
Téma historie znojemského pitného vodovodu vedoucího od pramenišť v lese Smoha u Citonic sleduje náš spolek delší dobu. Předseda Dr. Černošek vyjednal v průběhu roku s vedením obce Citonice a obce Bezkov a s Klubem českých turistů (KČT) možnost vyznačení naučné stezky. Provedení tohoto záměru se nicméně odložilo kvůli hospitalizaci Mgr. Mikuliče (KČT). Dr. Hammer také připravuje historické podklady pro sepsání podrobnějšího pojednání o historii citonického vodovodu.

4) 30 let obnoveného spolku
U příležitosti výročí 30 let od obnovy Okrašlovacího spolku ve Znojmě v roce 1992 uspořádal spolek dne 20. 4. 2022 slavnostní schůzi, a sice na místě, kde byl spolek roku 1878 založen – v salonku někdejší Mauralovy zimní pivovarské restaurace na Hradní ulici. K výročí byla vydána tisková zpráva.

5) 15. ročník Ocenění Okrašlovacího spolku

Díky vstřícnosti města mohl letošní ročník (po třech letech covidové pauzy) proběhnout dne 18. 5. 2022 v nově opravených prostorách společenského sálu Centra Louka (staré loucké školy) na Loucké ulici, v sousedství louckého kostela. Pohoštění finančně i organizačně zajistil Ing. Karel Fiala. Před shromážděným znojemským publikem předávali ceny za Okrašlovací spolek předseda Luboš Černošek a členka Lenka Fialová. 

Ocenění převzali:

1.  P. Marián Jiří Husek, O.Praem

za mnohaletou péči o louckou farnost a občanskou  společnost. Otec Marián působil v loucké farnosti 16 let, v létě oslavil třicet let svého kněžství.   

2.  Stanislav Dušek, filatelista

za obětavou a dlouholetou práci s mladými filatelisty. Pan Dušek vede již mnoho let filatelistický kroužek dětí Středisku volného času ve Znojmě a s mladými filatelisty opakovaně sklízí i mezinárodní úspěchy.  

3.  Petra Oratorová, architektka,

za citlivý přístup k obnově objektů v městské památkové rezervaci Znojmo. Paní Oratorová získala titul architektky ve Švédsku a po návratu do vlasti uplatňuje tradičně citlivý skandinávský přístup k přírodě a dalším hodnotám i u nás.

4.  Hudební skupina Lucrezia Borgia

za dvacetiletou činnost na poli hudební kultury a za propagaci regionu. Hudebníci zde na místě předvedli svoje umění a sklidili od návštěvníků zasloužený potlesk.


6) 10. ročník promenádního koncertu – 24. 7. 2022
Tradiční akce spolku, letos po jedenácté, se konala potřetí jako součást Hudebního festivalu Znojmo. Opět v Horním parku a s finanční podporou od města ve výši 13 tisíc Kč. Původně ohlášena kapela z Brna náhle vypadla, narychlo byla proto domluvena náhrada, a sice velmi kvalitní: „Art for Strings“, smyčový kvartet mladých hudebníků, přijel do Znojma z Vídně. O finanční dorovnání ve výši asi 12 tisíc korun se postaral Karel Fiala. Dr. Černošek s chotí zajistili výzdobu altánku a napsal upoutávku na koncert do tisku, průvodní slovo během koncertu měl Dr. Kacetl. Počasí pěkně vyšlo i účast byla velmi pěkná. Na místě bylo možné občerstvit se vínem, vodou či kávou. .7) Projekt zpřístupnění horního toku Lesky 
Projektový záměr zpřístupnění a naučné stezky horním povodím Lesky (od pramenů k rybníku Hnědka), se kterým se spolek již v roce 2021 přihlásil do soutěže „Tvoříme Znojmo“, byl projednáván i v roce 2022. Otto Bouda jako předseda komise pro ŽP jej představil členům komise a ti si navrhovanou trasu stezky dne 16. 3. prošli a záměr doporučili k realizaci. Dne 6. 9. byl projekt obhajován na prezentaci projektů Tvoříme Znojmo. Tentokrát dopadlo hlasování úspěšně a náš projekt bude realizován. Časový výhled je však k napjatosti městského rozpočtu ve válečné energetické a postcovidové krizi nejistý.

8) Paměť místa: pamětní desky, informační panely, lavičky, hroby
- Spolek nechal na začátku roku u kamenosochařů Tomek a Kratochvíl asi za 4 tisíce korun obnovit nápis na pamětní desce Řehoře Mendela na budově starého c.k. gymnasia na ulici Přemyslovců (dnes obchodní akademie).
- Spolek znovu umístil lavičku, která dříve bývala na Kraví hoře u vysílače. Kvůli častému poškozování byla před časem odstraněna a ležela dlouho uskladněna v garáži u Otto Boudy. Nakonec se v červnu podařilo získat oficiální souhlas vedoucího znojemského provozu p. Pokorného z Povodí Moravy – Závodu Dyje s novým umístěním na pozemcích přehrady na Mlýnské ulici, s krásným výhledem na panorama Znojma od řeky Dyje. Renovaci a instalaci lavičky provedli místopředsedové Šachl a Sturz za asistence předsedy L. Černoška dne 12. 10.
- Díky Dr. Hammerovi se podařilo získat souhlas majitele soukromého pozemku bývalého autobusového nádraží na ulici Milady Horákové (firma Basis) a objednat u Městské zeleně Znojmo za úplatu 4 tisíc korun výsadbu dvou mladých lip na místech, kde kdysi rostly. K výsadbě došlo 21. 11. V roce 2023 můžeme pokračovat ve výsadbě i na zbývajících místech.
- Velké poděkování patří Dr. Černoškovi s rodinou za pokračující péči o Hübnerův, Treterův a Vrbkův hrob na louckém hřbitově.


9)  Výlety spolku 2022
- Dne 9. 4. jsme společně navštívili státní zámek v Uherčicích, kde jsme si prohlédli další opravené interiéry.
- Dne 21. 5. si členové spolku pod vedením MUDr. Hammera udělali vycházku do polesí mezi Hlubokými Mašůvkami a Bojanovicemi. Spolek by zde mohl vyznačit stezku, která by vedla k památnému místu na majitele jevišovického zámku, barona Offenheima. Další zajímavostí je Čertův kámen. 
- Od 9. do 12. 6. byl pod vedením Dr. Kacetla zorganizován poznávací zájezd vlakem do Terstu. Tři dny pobytu v našem někdejším hlavním přístavu na pobřeží Jadranu byly naplněné řadou procházek, exkurzí i plavbou po moři. Kapacita 18 osob byla zcela naplněna.
- Dne 1. 10. proběhl výlet automobily do dolnorakouského Niedersulzu, kde se nachází velký vesnický skanzen. Důvodem byl na jaře opravený Jihomoravský dvůr s novou trvalou výstavou, zachycující kulturu a osudy německých Jihomoravanů před rokem 1945.
- Dne 15. 10. vedl Jiří Kacetl zájezd po kostelech mezi znojemským Hradištěm a Čížovem. Kapacita malého autobusu Lukáše Davida (20 osob) byla plně vytížena, někteří jeli i vlastními auty. Navštívili jsme kostely v Mašovicích, Bezkově, Podmolí, Lukově, Horním Břečkově a Čížově.
- Dne 23. 10. jsme společně zhlédli výstavu Jihomoravského muzea ve Znojmě zaměřenou na obrazy Podyjí v Domě umění na Dolním náměstí.
- Dne 28. 10. provedl Jiří Kacetl členy spolku po mimořádné výstavě, kterou připravil pro město Znojmo v sále Znojemské Besedy. Výstava představila historii a pamětní dokumenty z nejvyšší báně radniční věže. Střecha věže nyní prochází generální opravou.
- Dne 26. 11. jsme po delší době zavítali na prohlídku adventní Vídně a navštívili jsme Světové muzeum v nejmladší části císařského paláce Hofburku.

10) Oponentura radnice a dalších úřadů
- Spolek pravidelně sledoval všechny záměry kácení vzrostlých dřevin na území města na základě generální žádosti podané u odboru ŽP MěÚ.
- Zajímali jsme se o osud tisu červeného, který roste na znojemském hradě v blízkosti rotundy a který byl vysázen po druhé světové válce. Jedná se o velmi vzácný exemplář samice. Hrozilo mu pokácení. Dohodou u starosty města Malačky bylo nakonec dohodnuto, že tis zůstane stát, Městská zeleň jej bude pouze pěstebně upravovat. Spolek zvažuje přípravu seznamu významných stromů ve městě, který by pak mohl být předložen orgánům města, aby na ně byl brán zvláštní ohled.
-  Dne 17. 2. jsme se v sále Besedy zúčastnili veřejného projednání záměru města na úpravu horní části Horního náměstí. Návrh zde počítá s novou zelení a vymístěním aut a také s umístěním moderní kašny dle architektonické soutěže. Náš spolek trvá na umístění historické kašny na původní místo v dolní části náměstí.
- Dále spolek opět diskutoval o 12 let starém projektu města na revitalizaci Horního parku a o jeho plánované aktualizaci pod současným vedením města.
- V březnu, ve světle ruské agrese a tragických válečných událostí na Ukrajině, spolek diskutoval o návrhu některých znojemských občanů na odstranění sochy Rudoarmějce z Mariánského náměstí. Po dlouhé diskusi se většina členů shodla na doporučení, aby socha byla přemístěna na jiné vhodné místo a Mariánské náměstí bylo uvolněno pro možnou výstavbu repliky klasicistní Mariánské kaple. Zastupitelstvo města se však jakýmkoli podnětem o přemístění sochy odmítlo zabývat.
- V březnu a dubnu jsme ve spolupráci s OŽP MěÚ Znojmo šetřili ve středním povodí Lesky příčinu mizení vody z řečiště potoka.
- Dne 7. 4. a opět dne 15. 9. jsme se zúčastnili dalších veřejných prezentací ve věci již probíhající revitalizace Městského lesíka. Přímo na místě.   
- Dne 12. 5. jsme se přímo na místě zúčastnili prezentace třetí a zároveň poslední etapy probíhající památkové obnovy Jubilejního parku. S obnovou parku město začalo I. etapou v roce 2018, II. etapa prací byla dokončena v roce 2020. Cílem projektu je navrácení historické podoby parku, jak ji navrhl významný zahradní architekt první republiky Josef Kumpán.
- Dne 24. 5. jsme se zúčastnili veřejné prezentace s ideovou studií prostranství na Špinďáku – Káře. Studii představila autorka architektka Lucie Langová z ateliéru Gaia. Jedná se o prostranství s jedním z nejkrásnějších výhledů na údolí řeky Dyje. Studie navrhuje nové dětské hřiště, obnovu zeleně, výsadbu stromů, nové vodní prvky, prostor pro pořádání menších kulturních akcí a veřejné toalety.
- Spolek se na svých schůzích opakovaně vracel k tématu náhradní zeleně. Město Znojmo dodnes nemá podrobný plán a určené plochy, kam by byla náhradní zeleň vysazována. Přitom ze zákona je obec povinna plochy pro náhradní zeleň mít.
- Optimistický výhled z minulé výroční zprávy spolku, který vzal s povděkem přímé zapojení Lukáše Davida, Jiřího Kacetla, Zbyňka Sturze a Otto Boudy do činnosti vedení města Znojma a jeho komisí a výborů vzal letos u komunálních voleb 24. září za své. Lukáš David i Jiří Kacetl sice obhájili zastupitelská křesla, skončili však zatím v opozici. Jiří Kacetl pracuje nově pouze v kontrolním výboru, majetkové a plánovací komisi a v komisi životního prostředí, Lukáš David v komisi kultury a cestovního ruchu, Zbyněk Sturz jako člen komise pro Oblekovice, Bohumilice a Nesachleby.

11) Ostatní aktivity a chod spolku
- Dne 17. 11. jsme se zúčastnili občanského happeningu na Komenského náměstí, který organizoval Karel Fiala
a moderoval Jiří Ludvík. S projevy vystoupili městští zastupitelé Alena Paulenková, Pavel Jajtner a Jiří Kacetl.

- Ve věci havarijního stavu hraničního mostu ve Stálkách nebylo nijak dále pokročeno.
- Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Lubomíru Černoškovi.
Rozesílání pozvánek a emailovou poštu má na starosti Martin Šachl. Pravidelně je aktualizován i facebookový profil         spolku (J. Kacetl, O. Bouda), který za uplynulý rok získal další stovku fanoušků. Z 949 sledujících ke konci roku           2021 počet stoupl na 1043 osob (stav k 31. 12. 2022).
- Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli opět částkou 1500 Kč. 

12)
Publikační činnost
 Vlastivědné články Jana Kozdase, Karla Jakla, Luboše Černoška a Otto Boudy a jedna recenze Jiřího Kacetla významnou měrou obohatily stránky Sborníku SOkA Znojmo 2021, který vyšel v prosinci 2022.
 
 

Stav členské základny:
Spolek v únoru přijal dva nové členy – manžele Gottvaldovy. Dne 24. února nás opustil dlouholetý člen, držitel Ocenění Okrašlovacího spolku, pan učitel a spisovatel Jiří Svoboda. Zúčastnili jsme se jeho pohřbu dne 3. 3. Počet členů spolku k 31. prosinci 2022 byl 24.

Sepsal: J. Kacetl s částečným využitím textů L. Černoška

Přečteno a schváleno na valné hromadě spolku dne 18. ledna 2023.
   
    


zpátky další