Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2023


Rok 2023 byl ve srovnání s předchozími roky opět „normálním“ rokem. Spolkové schůze se konaly pravidelně každou druhou středu od 19. hodin v restauraci U Karla na Mikulášském náměstí. Termíny byly zveřejněny na spolkovém webu, členové byli navíc v předstihu seznamováni s návrhem programu (ochotně zajišťuje M. Šachl).
Výroční valná hromada se uskutečnila 18. ledna, a sešlo se 19 z 24 členů. Vzhledem k pádivé inflaci byly navýšeny členské příspěvky, a to na 600 Kč pro pracující a 400 Kč pro důchodce. Po zprávách hospodáře Ing. Vladimíra Husy a správce webových a facebookových stránech Karla Jakla bylo na následujících 13 měsíců zvoleno staronové vedení – předseda MUDr. Lubomír Černošek, místopředsedové Martin Šachl a Mgr. Zbyněk Sturz, Ph.D. PhDr. Jiří Kacetl předal, se souhlasem členské základny, pozici zapisovatele Z. Sturzovi, ostatní spolkové funkce zůstaly beze změny.Přehled činnosti spolku v roce 2023:

Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2023 schváleného valnou hromadou v lednu.

1) Administrativní záležitosti
 • Od 6. ledna 2023 využívá spolek datovou schránku d d u g e s w, správu zajišťuje M. Šachl.
 • Dne 19. července byla odevzdána do SOkA Znojmo, kde máme založený svůj zvláštní fond, již třetí část spolkových dokumentů (zápisy ze schůzí, fotoalba a další materiály).
 • Jelikož je dobrým zvykem pozvat na schůzi spolku starostu města, oslovili jsme Ing. Ivanu Solařovou, jež nás pro  svůj nabitý program navštíví až následující rok. L. Černošek se setkal alespoň s místostarostou Mgr. Janem Blahou, jehož seznámil s návrhem významných stromů, a prodiskutovali rovněž problematiku údržby nadačních hrobů.
2) Údržba inventáře
 • V červenci jsme zaznamenali posprejování panelu na Muckově cestě, byl vyčištěn a opraven.
 • Na začátku září zrealizoval předseda L. Černošek s rodinou údržbu a nátěr části laviček OS na cestě na Hradiště   („přes smyčku“). Některé další bude potřeba opravit, což je nutné domluvit s ředitelem NP Podyjí Ing.Tomášem Rothröcklem.
 • V půli září byl poškozen panel u Cendelínové studánky, proto jsme jej obratem demontovali. Jelikož bylo nezbytné strhnout a vyměnit celý polep, byl předán k opravě firmě Urbania, jež spolku 27. listopadu předala zrenovovaný panel zpět. Opětovnou instalaci plánujeme na květen 2024.
3) Účast na místních šetřeních
 • V lednu jsme neměli zásadních výhrad proti pokácení jedenáctky značně vyžilých stromů v ulici F. J. Curie, jež následně nahradilo třináct okrasných třešní.
 • V únoru jsme oddálili termín skácení tří ořešáků na Káře, které bylo tímto posunuto až před zahájení plánované revitalizace lokality. Náhradní výsadbou by mělo být 7-8 třešní přímo v místě.
 • V březnu se nám podařilo zachránit vzrostlý zdravý jilm na Jarošově ulici, který měl padnout za oběť přechodu ke škole Jubilejní park.
 • V listopadu jsme byli seznámeni se záměrem vedení inženýrských sítí k nové výstavbě v Příměticích za ulicemi Třešňová a Višňová. Zatrubněný svod dešťové vody do Lesky  povede nejsnáze remízkem z náletových dřevin. S touto úpravou jsme souhlasili za předpokladu jeho obnovy výsadbou drobných listnatých dřevin po dokončení výkopových prací.
 • Ostatní místní šetření, k nimž jsme byli přizvání, byla nekonfliktní. V srpnu jsme obnovili generální žádost, jež je limitována platností 12 měsíců.

4) Nesouhlas s výstavbou větrného parku u Dyjákoviček
 • V katastru Dyjákoviček, konkrétně v místech zaniklé obce Ječmeniště, přišla karlovarská společnost meridian Nová energie s.r.o. s návrhem na zbudování 3-5 větrných elektráren vysokých cca 160m. Oblast je evropsky významnou lokalitou v rámci projektu Natura 2000 a vyskytuje se tam řada jedinečných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, nadto by byl výrazně narušen krajinný ráz. Okrašlovací spolek proto zaslal nesouhlasné vyjádření, jež jednomyslně podpořili všichni přítomní. Přímo v obci vznikla petice, pod kterou se podepsala necelá polovina obyvatel.
 • Zastupitelé dali přesto výstavbě zelenou, podobně jako v Milíčovicích, Horním Břečkově, Šafově a Stálkách. V Hrádku a Hraběticích už dokonce podepsali smlouvu.

5) Vycházky a výlety
 • 20.-21. května navštívili členové spolku jižní Čechy, konkrétně Milevsko a Písek. Prvním cílem byl premonstrátský klášter v Milevsku, kde nám poodhalil běžně skrytá zákoutí Mgr. Libor Šturc. Po zastávce na poutním místě v Sepekově zamířila výprava do Písku, kterým neméně poutavě provázel J. Kacetl, jehož choť z města pochází. Upřímný dík si zaslouží Ing. Karel Fiala, a to nejen za iniciativu a organizační úsilí, ale rovněž za finanční spoluúčast..
 • 4.-7. července vyrazil spolek za hranice, do bavorského Pasova. Cestu, ubytování i program profesionálně zajistil J. Kacetl. Po příjezdu jsme si prošli pamětihodnosti historického jádra a načerpali síly v hostinci Altes Bräuhaus. Následující den jsme ztekli biskupský hrad Oberhaus, odkud byl famózní výhled na město i soutok. Třetí den jsme přes Innské předměstí vystoupali na poutní místo Panny Marie Pomocné, odpoledne strávili plavbou lodí po Dunaji.
6)  Publikační činnost
 • J. Kacetl po celý rok usilovně pracoval na překladu a doplnění díla Adolfa Foyta Znojmo – Perla jižní Moravy, jež ilustruje Znojmo na sklonku 19. století. Bude se jednat o publikaci o rozsahu 380-400 stran, v pevné vazbě, s cca 100 převážně černobílými fotografiemi a kompaktním poznámkovým aparátem – předpokládaný náklad 1.000ks. Komisí pro kulturu a cestovní ruch byla navržena dotace ve výši 90.000Kč, avšak Rada města ponížila ve svém usnesení objem přidělených prostředků na 50.000Kč; nepomohlo ani orodování místopředsedy Z. Sturze na jednání Zastupitelstva města Znojma. Jihomoravský kraj titul nepodpořil vůbec. Plánované vydání se tak bohužel protáhlo až do roku 2024.
 • Studie, články a recenze členů okrašlovacího spolku, jmenovitě L. Černoška, K. Jakla, J. Kacetla a J. Kozdase, vyplnily již tradičně četné stránky Sborníku Státního okresního archivu Znojmo.

7) 16. ročník Ocenění Okrašlovacího spolku

 • Ve středu 24. května proběhlo v Centru Louka udílení Ocenění Okrašlovacího spolku. Pamětní list, poděkování a drobnou pozornost přejali z našich rukou:
Ocenění převzali:

1.  Mgr. Marie Kratochvílová


za zásluhu o vznik knihovny rakouské literatury ve Znojmě

 


2. Mgr. Evžen Adámek a Charita Znojmo


za dlouhodobou účinnou pomoc potřebným

 

3.  Mgr. Marek Čermák


za přínos v oblasti regionální historiografie 

4.  Cimbálová muzika Antonína Stehlíka


za rozvoj lidové hudby na Znojemsku8) 11. ročník tradičního Promenádního koncertu
 • Poslední červencovou neděli se znojemská horní alej vrátila o století zpět, když v rámci HFZ rozezvučil hudební altán RB:Quartet. Koncert se zdařil, návštěvnost se počítala na desítky, přičemž asi patnáct lidí obléklo historizující šat.
 • Organizačně se osvědčilo rozmístění stolků do prostoru a prodej občerstvení už před produkcí.
 • Vedle textových i grafických pozvánek jsme nafotili i nostalgický plakát (modelkou stanula M. Sturzová), jež by mohl v budoucnu posloužit i na obaly promenádních oplatek. Výzdobu na místě, stejně jako v minulých letech, zajistily paní Černošková, Rakušanová a Vondráčková.
 • Na příští rok byly odhlasovány termíny 21. nebo 28. července a vídeňské kvarteto Art4Strings. Město Znojmo jsme požádali o dotaci ve výši 30.000 Kč.

9) Proznačení trasy KČT v polesí Smoha
 • V květnu proznačil KČT Znojmo na popud OS novou turistickou trasu mezi Citonicemi a Bezkovem, jež vede podél drobných vodárenských stavbiček či lokality eneolitického hradiště. V úterý 30. května proto J. Hammer, Z. Sturz a M. Šachl za koordinace L. Černoška a Mgr. Mikuliče z KČT uspořádali pracovní výjezd s cílem usadit rozcestník spojující trasu s již vyznačenou zelenou.
 • V neděli 3. září v 13:30 byla nová trasa po žluté značce slavnostně otevřena před obecním úřadem v Bezkově, odkud zhruba padesátka zúčastněných vyrazila k rybníku Rušlem, odtud pak po krátkém občerstvení autobusem, vlakem, a někteří dokonce Gránicemi po svých, domů. Procházku zpestřili zasvěceným výkladem emeritní geolog Jihomoravského muzea Mgr. Jaroslav Šmerda a archeoložka Mgr. Alena Nejedlá, Ph.D.
 • Další potenciální trasu by rád spolek proznačil v polesí Kravsko k Čertovu kameni a vyhlídce U Barona. Prozatím jsme seznámili správce Lukáška a projednali možnosti kotvení směrovek, vše je potřeba domluvit i s revírníkem Vališem.
10) Obnova lipořadí na ulici Dr. Milady Horákové
 • V listopadu byly ve  spolupráci s Městskou zelení Znojmo zakoupeny, a 28. listopadu vysazeny, další dvě lípy k obnově aleje na ulici Dr. Milady Horákové. Díky iniciativě J. Kacetla a souhlasu Komise pro životní prostředí a následně i RM Znojma bude zajišťovat zálivku všech vysazených stromů Městská zeleň. Doposud se o mladé stromky nezištně starali L. Černošek a J. Hammer.
11)  Znojemské nadační hroby
 • V neděli 26. listopadu jsme navštívili znojemský ústřední hřbitov s cílem seznámit se s podobou a uměleckými kvalitami hrobu J. T. Fischera, a následně též začít mapovat místa posledního odpočinku významných osobností.
 • Na základě návrhu spolku a následné žádosti PhDr. Kláry Benešovské, CSc., dcery čestného občana a akademického sochaře a medailéra Jana Tomáše Fischera, rozhodla Rada města Znojma dne 18. prosince 2023 o převzetí výše zmiňovaného hrobového místa do vlastnictví a péče v režimu tzv. nadačního hrobu.
 • V létě byl rovněž městu odevzdán projekt pietní úpravy bývalého vojenského hřbitova na Horním předměstí z pera Ing. Jaroslava Krejčího. Město se žel k realizaci nemá, ačkoliv alespoň litinový kříž osadit lze, bohužel momentálně schází vůle mimo OS.
12) Ostatní spolkové aktivity
 • Počínaje půlnocí 1. února se nejširší okolí historického centra Znojma (včetně Louky, Hradiště a Gránic) stalo městskou památkovou zónou, na čemž měl lví podíl člen spolku PhDr. Jan Kozdas.
 • J. Kacetl vypracoval pro Město Znojmo zprávu o vývoji v posledních třiceti letech, jež měla být umístěna do věžní báně radnice, kam však nakonec vedení města umístilo její nesignovanou parafrázi z dílny Jihomoravského muzea ve Znojmě. K přečtení je tak alespoň na našem webu.
 • V srpnu byl J. Kacetl oceněn krajany z Geislingenu za dlouhodobou spolupráci a sbližování.
 • V září a říjnu se členové spolku zapojili do hlasování v anketě Park roku, kde soutěžila i památková obnova Jubilejního parku. Znojmo se umístilo na 5. místě, přičemž získalo Cenu za zdařilou citlivou interpretaci historického odkazu a příkladnou péči.
 • V předvánočním čase darovali členové spolku po třikráte 300 Kč, příznivci spolku dalších 400 Kč, (celkem 1.300 Kč) na televizní Adventní koncerty ČT. Touto cestou přispíváme pravidelně již 15 let.
 • Projekt zpřístupnění horního toku Lesky je v realizaci Města Znojma a dočkal se jen částečného posunu v podobě vybudování mostku a zprůchodnění strmějšího svahu pod obchvatem.

Stav členské základny

Hned v lednu přijal spolek novou členku MUDr. Evu Mlejnkovou, v září knihkupce Drahomíru Trčkovou. Na vlastní žádost ukončil členství Zdeněk Beránek. Celkový počet členů spolku k 31. 12. 2023 je 25.

Sepsal: Z. Sturz na základě knihy zápisů ze schůzí a s využitím poznámek L. Černoška

Přečteno a schváleno na valné hromadě spolku dne 17. ledna 2024.

    

zpátky další