logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        ZÁPIS
Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU VE ZNOJMĚ

konané dne 15. ledna 2020 v 19 hodin
v restauraci U Karla na Mikulášském náměstí 6 ve Znojmě

1. Úvod
V 19.15 hodin O. Bouda zahájil jednání výroční valné hromady, uvítal všechny přítomné a poblahopřál všem do nového roku. Dr. Kacetl sdělil, že je dle prezenční listiny přítomno 19 členů.
Dále určil zapisovatele – Dr. Kacetl.
Byli také navrženi ověřovatelé zápisu T. Bílek a J. Kozdas. Schváleno hlasováním en bloc (jednohlasně).

2. Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2019 a přijetí nových členů
Po dodatečných platbách přímo v den valné hromady bylo nakonec konstatováno, že členů spolku k dnešnímu dní je 24 členů (+ 1 čestný člen prof. Wihoda).

3. Ověření počtu přítomných členů, doplnění a schválení programu
O. Bouda konstatoval, že přítomno je 19 z 24 platných členů. Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Doplnit program nikdo nežádal. Program byl poté schválen 19-0-0.

4. Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2019
J. Kacetl přednesl zprávu. Její obsah je 1. přílohou tohoto zápisu. Valná hromada posléze zprávu o činnosti přijala: hlasováno 19-0-0. K. Jakl shrnutí doplnil zprávou o vývoji návštěv na našich webových stránkách. (Valná hromada má po příchodu dalšího člena 20 účastníků).

5. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019
Ing. Husa přednesl předběžnou zprávu o hospodaření spolku – viz 2. příloha tohoto zápisu. Valná hromada schválila zprávu. Hlasování 20-0-0. Karlem Fialou byl oznámen mimořádný dar pro spolek do nového roku 2020 od dvou občanek Jitky Vejchodové a Olgy Filové. 

6. Volba orgánů spolku
a) O. Bouda představil kandidáty do vedení spolku a navrhl k volbě stávajícího vedení spolku:
předseda p. Otto Bouda, nar. 19. 11. 1969. Hlasování 20-0-0.
místopředseda Ing. Karel Fiala, nar. 18. 5. 1954. Hlasování 19-0-1.
místopředseda PhDr. Jiří Kacetl, nar. 29. 1. 1976. Hlasování 20-0-0.
Předsedou Okrašlovacího spolku ve Znojmě byl zvolen Otto Bouda. Ing. Karel Fiala byl zvolen místopředsedou. PhDr. Jiří Kacetl byl zvolen místopředsedou.

b) Pomocnými funkcionáři byli znovu zvoleni:
Ing. Vladimír Husa, hospodář spolku, hlasování 19-0-1.
MUDr. Lubomír Černošek, zapisovatel, hlasování 20-0-0.

7. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2020 a jejich výběr.
Bylo dohodnuto, že výše členských příspěvků zůstane stejná. To znamená:
200 Kč a více pro pracující, pro důchodce a nezaměstnané 100 Kč a více. Schváleno 20-0-0.

-- přestávka na večeři 20:05–20:40 hod.              ---

8. Plán činnosti na rok 2020
O. Bouda a různí členové z pléna navrhli body do plánu činnosti na rok 2020:

-    Odhalení pamětní desky spisovatelce Eschenbachové, Dolní náměstí 18
-    Informační panely (Polský kámen, Karolíniny sady, Piwetzův pramen)
-    Starost o hroby Vrbky, Tretery a Hübnera v Starém Šaldorfě (L. Černošek)
-    Tisková příprava Průvodce městem Znojmem od Jiřího Svobody z 90. let a vydání dějin staré nemocnice (J. Kacetl)
-    Vycházky spolku 2018 pro veřejnost a spolkové výlety
-    Promenádní koncert – 8. (9.) ročník v rámci Hudebního festivalu Znojmo
-    Most Stálky – příprava projektu sanace 
-    15. udílení Ocenění O. s. za rok 2018
-    Trasa KČT v polesí Smoha u Citonic
-    Čestné občanství Hugo Lederer – opětovný návrh
-    Nápisy na Kopalův pomník
-    Litinový kříž pro vojenský hřbitov na Horním předměstí
-    Symposium o zeleni ve Znojmě

Plán činnosti byl po diskusi schválen 20-0-0.

9. Aktualizovaný dlouhodobý program Okrašlovacího spolku
Poslední verze programu polku pochází z roku 2008. Dr. Černošek v druhé polovině roku 2018 vypracoval návrh na doplnění a modifikaci a projednal na schůzích spolku. Hlasováním valné hromady byl program jednomyslně schválen.


9. Diskuse a různé
Debata o novém záměru znojemské radnice pokácet lípy na Pražské třídě. Zúčastníme se místního šetření 19. 1. 2020.

10. Závěr
V 21:25 hod. předseda schůzi ukončil, všem členům poděkoval za účast a rozloučil se.Ověřili:

Zapsal PhDr. Jiří Kacetl 
***
VH - 2020 VH - 2020

VH - 2020

foto: Karel Jakldalší fotografie z VH 2020

zpátky úvod