logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Svolávám
výroční Valnou hromadu Okrašlovacího spolku ve Znojmě (za rok 2020 a 2021)
KDY:  středa, 26. ledna 2022, 19:00 hod. 
KDE:  restaurace U Karla, Mikulášské náměstí, Znojmo 
PROGRAM:
  1.     Úvod, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady
  2.    Výše členských příspěvků pro rok 2021 a 2022
  3.    Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2019,2020 a 2021 a přijetí nových členů
  4.    Ověření počtu přítomných členů, doplnění a schválení programu valné hromady
  5.    Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2020 a 2021
  6.    Zpráva o stavu webových a facebookových stránek
  7.    Zpráva o stavu členské základny
  8.    Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 a 2021
  9.    Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové na dalších 13 měsíců
10.    Volba hospodáře a zapisovatele spolku
11.    Volba tří členů kontrolní komise na další 3 roky
12.    Termíny dalších řádných schůzí spolku
                                                                                                                                      P ř e s t á v k a                                                               
                                       
13.  Plán práce spolku na rok 2022    
 •  Umístění panelů (ing. Jiral, Cendelínová studánka) do terénu
 • Úprava bývalého vojenského hřbitova
 • Trasa KČT v lese Smoha (trasa Citonice – Bezkov)
 • Zvýraznění nápisu na pamětní desce J. Gr. Mendela (ul. Přemyslovců a Horní Česká)
 • Oprava laviček u „Smyčky“ v Gránicích
 • 30. let od obnovení Okrašlovacího spolku (duben 2022), návrh akcí
 • Čestné občanství města Hugo Ledererovi
 • 15. ročník udílení „Ocenění OS“
 • 10. ročník promenádního koncertu v parku (v rámci zn. hud. festivalu)
 • Příprava některých publikací (upřesnění a plán)
 • Vycházky a výlety
 • TV adventní koncerty
 • Trvalý zájem o povodí Lesky a Městský lesík
 • Znojemské parky, pekárna a Ringšpíl
 • Hraniční most u Stálek
14  Různé
15. Závěr
                Občerstvení zajištěno - guláš v dobrovolné ceně 100,- CZK
                                                      Prosíme o hojnou účast, možno přivést hosty -  jsou vítáni

Za výbor spolku: Otto Bouda, předseda

zpátky úvod