logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Zápis

z dvouvýroční Valné hromady Okrašlovacího spolku ve Znojmě
za roky 2020 a 2021

středa 26. ledna 2022

Restaurace U Karla, Mikulášské náměstí, Znojmo

Přítomni: viz prezenční listina

1. Úvod, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady

Předseda Otto Bouda přivítal všechny účastníky valné hromady a osvětlil důvody, pro které nebylo možné z důvodu vládních opatření zorganizovat valnou hromadu za rok 2020 dříve. Zapisovatelem určil Jiřího Kacetla. Za ověřovatele navrhl Dr. Hammera a Mgr. Davida, což bylo následně jednohlasně schváleno. 
  
  
2. Výše členských příspěvků pro rok 2021 a 2022

Otto Bouda uvedl, že stávající výše členských příspěvků je velmi nízká, zůstává na stejné výši již řadu let bez ohledu na inflaci. Navrhl tedy jejich zvýšení. Dr. Černošek přišel s protinávrhem, aby za covidový rok 2021 nebyly placeny příspěvky žádné. A zvýšení příspěvků pro další rok 2022 navrhuje na 300 Kč / 150 Kč.
Dr. Kacetl předkládá dále jiný návrh: pro rok 2021 zpětně ponechat příspěvky na stejné úrovni 200 Kč / 100 Kč a dále pro rok 2022 zvýšit příspěvek na 500 Kč pro pracujícího člena, 300 Kč pro důchodce.
Po Kacetlově argumentaci Dr. Černošek svůj návrh stáhl.
Jednomyslně odsouhlasen Kacetlův návrh.


3. Ověření počtu přítomných členů, doplnění a schválení programu valné hromady
Předseda konstatoval, že je na valné hromadě přítomno 15 z 24 členů. Valná hromada je usnášeníschopná.
Dále nechal předseda hlasovat o návrhu programu hromady. Nikdo nemá připomínky. Program byl jednomyslně schválen.

     
4. Výroční zprávy o činnosti spolku za rok 2020 a za rok 2021

Předseda Otto Bouda požádal místopředsedu Dr. Kacetla, aby přečetl zprávy o činnosti spolku v roce 2020 a v roce 2021. Viz přílohy. Po krátké diskusi spolek obě zprávy jednomyslně schválil.


5. Zpráva o stavu webových a facebookových stránek za roky 2020 a 2021

Zprávu přednesl správce webových stránek spolku Karel Jakl.

 
6. Zpráva o stavu členské základny a přijetí nových členů

Otto Bouda konstatoval, že k 31. 12. 2021 měl spolek 23 členů. Nově o členství požádali paní E. Fülle a pan F. Balon. Byli valnou hromadou jednomyslně přijati za členy. V roce 2022 tedy bude spolek mít 25 členů.

7. Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 a 2021

Zprávu přednesl hospodář spolku Ing. Husa. Viz příloha.

 
8. Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2019,2020 a 2021

Předseda Otto Bouda s každým členem přítomným na valné hromadě vyřídil nedoplatky a platby členského příspěvku na rok 2022.


--- p ř e s t á v k a ---


9. Volba nového vedení spolku

Vedení spolku tvoří podle stanov předseda a dva místopředsedové. Jejich funkční období je 13 měsíců. Stávající vedení – předseda Otto Bouda a místopředsedové Karel Fiala a Jiří Kacetl – oznámili (Karel Fiala distančně), že již nebudou kandidovat a poděkovali za důvěru v předchozích letech. U předsedy Otty Boudy se jednalo o nelehké 11leté období ve funkci. Členové spolku na valné hromadě vyjádřili své poděkování potleskem.
Kandidaturu na předsedu oznámil MUDr. Lubomír Černošek, na místopředsedy Martin Šachl a Mgr. Zbyněk Sturz, Ph.D.
Hlasováno bylo jednotlivě. V každém případě byli všichni pro, pouze kandidát se vždy zdržel (Černošek. Šachl, Sturz).
Předsedou Okrašlovacího spolku byl tedy zvolen MUDr. Lubomír Černošek, nar. 22. 10. 1948, RČ 481022/444, bytem Na Rejdišti 610/9, 669 02 Znojmo.
Místopředsedy spolku byli zvoleni Martin Šachl a Mgr. Zbyněk Sturz, Ph.D.10. Volba hospodáře a zapisovatele spolku

Valná hromada jednomyslným hlasováním potvrdila ve funkci hospodáře Ing. Vladimíra Husu. Ing. Husa se při hlasování zdržel.
Valná hromada jednomyslně zvolila novým zapisovatelem spolku Dr. Jiřího Kacetla.


11. Volba tří členů kontrolní komise

Valná hromada jednomyslně na další 3 roky zvolila kontrolní komisi ve složení: Ing. Bc. Tomáš Bílek (ač kvůli nemoci nepřítomen, vyjádřil souhlas telefonem), Karel Jakl a MUDr. Jaroslav Hammer. Oba přítomní kandidáti se zdrželi hlasování.


12. Termíny dalších řádných schůzí spolku

Otto předal řízení schůze nově zvolenému předsedovi Dr. L. Černoškovi. Webové stránky budou obstarávat i nadále Karel Jakl ve spolupráci s Martinem Šachlem. Termíny budou oznámeny v předstihu na webu.


13.  Plán práce spolku na rok 2022

Předseda Dr. Černošek zdůraznil, že všechny úkoly budou mít vždy konkrétní řešitele z řad členů spolku. Krátce okomentoval všechny body plánu:   
•    Umístění panelů – Ing. Jiral; Cendelínová studánka – do terénu (O. Bouda)
•    Úprava bývalého vojenského hřbitova (J. Kacetl)
•    Trasa KČT v lese Smoha: trasa Citonice – Bezkov (L. Černošek)
•    Zvýraznění nápisu na pamětní desce J. Gr. Mendela, ul. Přemyslovců a Horní Česká (O. Bouda, L. Černošek)
•    Oprava laviček u „Smyčky“ v Gránicích (L. Černošek)
•    30 let od obnovení Okrašlovacího spolku, duben 2022, návrh akcí (L. Černošek)
•    Čestné občanství města Hugo Ledererovi in memoriam – v tomto roce ne
•    15. ročník udílení „Ocenění OS“ (Karel Fiala)
•    10. ročník promenádního koncertu v parku, v rámci zn. hud. Festivalu (J. Ludvík, L. Černošek)
•    Příprava některých publikací, upřesnění a plán, Foyt a osobnosti (Kacetl, Sturz aj.)
•    Vycházky a výlety (Kacetl aj.) –  stará pekárna Mikulášská 3, polesí Kravsko, Terst. Z. Solařová navrhuje 14. 5. pouť za blahořečení Zity do Staré Boleslavi
•    TV adventní koncerty (Černošek)
•    Trvalý zájem o povodí Lesky a Městský lesík (Hammer, Černošek)
•    Znojemské parky, pekárna a Ringlšpíl
•    Hraniční most u Stálek (Kacetl)
•    Osobnosti a hřbitovy (Černošek, Kacetl)
Fr. Balon v diskusi navrhuje problematiku znojemského židovského hřbitova. Dostává souhlas se tématu za spolek věnovat a konzultovat kroky s vedením spolku.  


14.  Různé

15. Závěr

Předseda Dr. Černošek všem poděkoval za účast a ve 22 hodin ukončil valnou hromadu.


Zapsal: Dr. Jiří Kacetl

Ověřili: Mgr. Lukáš David, MUDr. Jaroslav Hammer:

***
VH - 2022 VH - 2022

VH - 2022

foto: Karel Jakldalší fotografie z VH 2022

zpátky úvod