logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Zápis

z výroční Valné hromady Okrašlovacího spolku ve Znojmě
za rok 2022

středa 18. ledna 2023

Restaurace U Karla, Mikulášské náměstí, Znojmo

Přítomni: viz prezenční listina
 
1. Úvod, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady
Předseda Dr. Lubomír Černošek přivítal všechny účastníky valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, přítomno je 18 členů z celkového počtu 25. Zapisovatelem určil Jiřího Kacetla. Za ověřovatele navrhl Dr. Hammera a Dr. Kozdase, což bylo následně jednohlasně schváleno.  
   
   
2. Výše členských příspěvků pro rok 2021 a 2022
Předseda Černošek navrhl, aby výše zůstala stejná jako v roce 2022, tedy 500 a 300 Kč. Ing. Fiala předkládá ale jiný návrh: pro rok 2023 zvýšit příspěvek na 600 Kč pro pracujícího člena, 400 Kč pro důchodce. Důvodem je inflace. Dr. Černošek nechal hlasovat o protinávrhu: všichni pro. Jednomyslně odsouhlasen Fialův návrh.


3. Úhrada nedoplatků za rok 2022 a ověření počtu přítomných členů
Předseda konstatoval, že je na valné hromadě přítomno 19 z 25 členů. Valná hromada je usnášeníschopná.


4. Doplnění a schválení programu valné hromady
Předseda doplnil do programu volbu zapisovatele. Dále nechal předseda hlasovat o návrhu programu hromady. Nikdo nemá připomínky. Program byl jednomyslně schválen.


5. Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2022
Předseda Černošek požádal zapisovatele Dr. Kacetla, aby přečetl zprávu o činnosti spolku v roce 2022. Viz příloha. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Zpráva byla jednomyslně schválena.

6. Zpráva o stavu členské základny a přijetí nových členů
Dr. Černošek konstatoval, že k 31. 12. 2022 měl spolek 24 členů.


7. Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2022
Zprávu přednesl hospodář spolku Ing. Husa. Viz příloha. Zpráva byla jednomyslně schválena.


8. Zpráva o stavu webových a facebookových stránek za rok 2022
Zprávu přednesl správce webových stránek spolku Karel Jakl, který spravuje web spolku již od roku 2008.


9. Volba nového vedení spolku
Vedení spolku tvoří podle stanov předseda a dva místopředsedové. Jejich funkční období je 13 měsíců. Stávající vedení – MUDr. Lubomír Černošek, místopředsedové Martin Šachl a Mgr. Zbyněk Sturz, Ph.D. – jsou ochotni pracovat pro spolek dále.
V následném hlasování bylo vedení ve funkcích potvrzeno. Hlasováno bylo jednotlivě. V každém případě byli všichni pro, pouze kandidát se vždy zdržel (Černošek. Šachl, Sturz).
Předsedou Okrašlovacího spolku byl tedy opět zvolen MUDr. Lubomír Černošek, nar. 22. 10. 1948, RČ 481022/444, bytem Na Rejdišti 610/9, 669 02 Znojmo.
Místopředsedy spolku byli opět zvolení Martin Šachl a Mgr. Zbyněk Sturz, Ph.D.


10. Volba hospodáře a zapisovatele spolku
Valná hromada jednomyslným hlasováním potvrdila ve funkci hospodáře Ing. Vladimíra Husu. Ing. Husa se při hlasování zdržel.
Pokud jde o zapisovatele, bylo předběžně dohodnuto, že Jiří Kacetl předá tuto práci místopředsedovi Zbyňku Sturzovi. Valná hromada jednomyslně zvolila novým zapisovatelem spolku Mgr. Zbyňka Sturze, Ph.D. Kandidát se zdržel hlasování.


11. Úhrada členských příspěvků na rok 2023
Předseda Černošek s každým členem přítomným na valné hromadě vyřídil nedoplatky a platby členského příspěvku na rok 2023.


--- p ř e s t á v k a ---

12. Plán práce spolku na rok 2023

Předseda Dr. Černošek zdůraznil, že všechny úkoly budou mít vždy konkrétní řešitele z řad členů spolku. Krátce okomentoval všechny body plánu:    
•    Proznačení cesty v polesí Mašůvky – Bojanovice – Kravsko
•    Úprava bývalého vojenského hřbitova (J. Kacetl)
•    Trasa KČT v lese Smoha: trasa Citonice – Bezkov (L. Černošek)
•    Doplnění lip v ulici Dr. Horákové
•    Oprava laviček u „Smyčky“ v Gránicích (L. Černošek)
•    Čestné občanství města Hugo Ledererovi in memoriam – v tomto roce ne
•    16. ročník udílení „Ocenění OS“ (Karel Fiala)
•    11. ročník promenádního koncertu v parku, v rámci zn. hud. Festivalu (J. Ludvík, L. Černošek)
•    Příprava publikace Adolfa Foyta „Znojmo – perla jižní Moravy“ (Kacetl)
•    Most u Stálek
•    Vycházky a výlety (Kacetl aj.) –  stará pekárna Mikulášská 3, Pasov (Bavorsko), Karel Fiala navrhuje klášter v Milevsku v Čechách + Písek,
      dále Vídeň, Gránice, Citonice–Bezkov, Domeček! Zuzana Solařová – 11.3. kapucínský kostel Vídeň císařovna Zita. Do 5.4. 300 jubileum Fischer             z Erlachu Prunksaal, ideálně v sobotu v únoru.     

•    TV adventní koncerty (Černošek)
•    Trvalý zájem o povodí Lesky a Městský lesík (Hammer, Černošek)


12. Termíny dalších řádných schůzí spolku
Webové stránky budou obstarávat i nadále Karel Jakl ve spolupráci s Martinem Šachlem. Termíny budou oznámeny v předstihu na webu.


13.  Různé

14. Závěr
Předseda Dr. Černošek všem poděkoval za účast a ve 22 hodin ukončil valnou hromadu.


Zapsal: Dr. Jiří Kacetl

Ověřili: PhDr. Jan Kozdas, MUDr. Jaroslav Hammer

***
VH - 2023 VH - 2023

VH - 2023

foto: Karel Jakldalší fotografie z VH 2023
   
zpátky úvod