logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Svolávám
výroční Valnou hromadu Okrašlovacího spolku ve Znojmě (za rok 2023)
KDY:  středa, 17. ledna 2024, 19:00 hod. 
KDE:  restaurace "U Karla", Mikulášské náměstí, Znojmo 
PROGRAM:
  1.    Úvod, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady
  2.    Stanovení výše členských příspěvků na rok 2024
  3.    Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2023
  4.    Ověření počtu přítomných členů, přijetí nových členů
  5.    Doplnění a schválení programu valné hromady

  6.    Výroční zpráva o činnosti spolku v roce 2023
  7.    Zpráva o stavu členské základny
  8.    Zpráva o hospodaření spolku
  9.    Zpráva o stavu webových a facebookových stránek
 10.   Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové

 11.
   Volba hospodáře spolku
 12.   Volba správce webu
                  Přestávka, v ní placení členských příspěvků                              
  13.   Plán práce spolku na rok 2024  (Ke schválení na Valné hromadě OS,  17. 01. 2024

    *  Obnova nápisu na pamětní desce J. T. Fischera, na Schillerově Kameni, u Cendelínové studánky
    *  Nové umístnění inform. panelu ‚‚Cendelínová studánka", jaro 2024 (spojit s ‚‚otvíráním studánek" ?)
    *  Oprava laviček na cestě na Hradiště
    *  Vysázení lip a dalších stromů
    *  Nadační a další hroby
    *  Nové vizitky OS
    *  17. ročník udílení „Ocenění OS“
    *  12. ročník promenádního koncertu v parku
    *  Příprava publikace „Osobnosti Znojemska“
     * Příprava „Studánky Znojemska“, 2.část
    *  Příprava pamětní desky Emila Kotrby, malíř
    *  TV adventní koncerty
    *  Vycházky a výlety
 
 Dlouhodobé:

   *  Úpravy ‚‚Horní Leska

   *  Úprava bývalého vojenského hřbitova  

   *  Most u Stálek

 14.Termíny dalších řádných schůzí spolku
 15.
Různé
 16. Závěr
Za výbor spolku: MUDr.Lubomír Černošek, předsedazpátky úvod