logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Zápis

z výroční Valné hromady Okrašlovacího spolku ve Znojmě
za rok 2023

středa 17. ledna 2024, od 19:00

Restaurace U Karla, Mikulášské náměstí, Znojmo

Přítomni: Černošek, Šachl, Sturz, Hammer, Kacetl, Fialová, Fiala, Jakl, David, Plocrová, Trčková, Bílek, Gottvaldová, Gottvald, Boudný, Rothröckl, Bouda + Hammerová jako host
Omluveni: Husa, Strachotová, Solařová, J. Kozdas
Výroční valná hromada byla zahájena v 19:15.

 
1. Úvod, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady
PPředseda L. Černošek přivítal všechny přítomné a zahájil valnou hromadu. Přítomno je 17 členů, valná hromada je usnášeníschopná.
Zapisovatelem byl na předsedův návrh odsouhlasen Z. Sturz, ověřovateli J. Hammer a K. Jakl.
 
      
2. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2024
Výše příspěvků bude se všeobecným souhlasem ponechána ve stejné výši jako v předchozím roce, tedy 600,- Kč pro ekonomicky aktivní členy a 400,- Kč pro důchodce. T. Rothröckl se dotazuje, zda lze členské příspěvky uhradit převodem. Jednomyslně bylo schváleno, že to možné to je, platbu je ideální identifikovat formou poznámky pro příjemce. Předsedou Černoškem je však administrativně preferovaná varianta v hotovosti.

3. Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2023
Nedoplatky nebyly žádné.

4. Ověření počtu přítomných členů, přijetí nových členů
Podle prezenční listiny je přítomno 17 členů, tedy nadpoloviční většina (celkem je nás 25). Valné hromadě je přítomen jeden host, choť J. Hammera.

5. Doplnění a schválení programu valné hromady
L. Černošek by rád doplnil program o volbu správce webu za bodem  č. 11.
Po diskusi ohledně volby hospodáře byl program v doplněném návrhu bez výhrad přijat.


6. Výroční zpráva o činnosti spolku v roce 2023
Zapisovatel Z. Sturz přednesl výroční zprávu za loňský rok (v příloze). Zpráva byla schválena všemi přítomnými.

7. Zpráva o stavu členské základny
Okrašlovací spolek má momentálně 25 členů. Letos přibyly dvě nové členky, a to E. Mlejnková a D. Trčková. Na vlastní žádost ukončil členství Z. Beránek.

8. Zpráva o hospodaření spolku
Předseda L. Černošek spolu s hospodářem V. Husou začátkem ledna 2024 zrevidovali ekonomiku za uplynulý rok. V. Husa se z valné hromady omluvil, proto zprávu reprodukuje L. Černošek.
Momentální zůstatek v pokladně činí 11.724,- Kč, na účtu je k dispozici dalších 181.561,43 Kč.
Hlavní zdroj příjmů tvořily příspěvky (13.200,- Kč), sponzorské dary (na publikaci J. Kacetla 123.300,- Kč) a prodej knih (11.041,56 Kč)
Nejvyšší výdajovou položku představovala záloha na publikaci A.Foyta: Znojmo – Perla jižní Moravy (80.000,- Kč), dále pak promenádní koncert (22.096,- Kč – z čehož K. Fiala přispěl 12.000,- Kč), vysazení lip na ulici Dr. Milady Horákové (6.029,- Kč), udílení Ocenění OS (3.950,- Kč + občerstvení v režii K. Fialy).
Zpráva byla jednomyslně přijata.

9. Zpráva o stavu webových a facebookových stránek
Webové stránky má Okrašlovací spolek již 15 let, tedy od roku 2008. Tehdy se naše internetová prezentace skládala z 41 stran textu a 81 obrázků – nyní nabízí neuvěřitelných 2.937 stránek textu doplněných 18.416 ilustracemi.
Návštěvnost stránek se počítá na tisíce, převážně z českého prostředí, ale i z Rakouska a Irska.
J. Kacetl připomíná, že oboustranné propojení s Facebookem není vždy ideální – v následujícím roce stav optimalizujeme.
Všichni zúčastnění zprávu bez výhrad schválili s upřímným poděkováním K. Jaklovi za správu webu.


--- p ř e s t á v k a ---


10. Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové
Jediným kandidátem na předsedu spolku byl stávající L. Černošek – všichni pro.
O pozice místopředsedů projevili zájem znovu M. Šachl a Z. Sturz. O obou bylo hlasováno zvlášť, v obou případech s výjimkou kandidátů, jež se zdrželi, byli všichni pro.
Funkční období staronového vedení je 13 měsíců.


11. Volba hospodáře spolku
Hospodářem byl opět jednomyslně schválen nepřítomný V. Husa, jenž s kandidaturou souhlasil.
Přesto pro jistotu došlo i k dosud bezprecedentní volbě náhradníka, který by v případě nepřijetí funkce nastoupil namísto V. Husy bez nutnosti svolat mimořádnou valnou hromadu. Navržena a bez výhrad schválena byla do této pozice H. Plocrová.


12. Správce webu
Předseda L. Černošek navrhnul ponechat správcem webu K. Jakla, návrh schválen všemi členy.

13.  Úhrada členských příspěvků za rok 2024
Zaplacení členských příspěvků probíhalo individuálně během přestávky, popř. elektronicky. Příspěvky je rovněž možné uhradit kdykoliv v průběhu roku.

14. Závěr
Plán práce spolku na rok 2024
Pro rok 2024 byl odsouhlasen následující plán práce:

• Obnova nápisu na pamětní desce J. T. Fischera, na Schillerově Kameni, u Cendelínové studánky (Černošek)
• Opětovné osazení informačního panelu „Cendelínová studánka“ na jaře (Černošek, Sturz)
• Oprava laviček na cestě na Hradiště (Černošek, Sturz)
• Vysázení lip a dalších stromů (Černošek, Hammer)
• Nadační a další hroby (Černošek, Kacetl)
• Nové vizitky OS (Černošek)
• 17. ročník udílení „Ocenění OS“ (Fiala)
• 12. ročník promenádního koncertu v parku (Fiala)
• Příprava publikace „Osobnosti Znojemska“ (Černošek, Jakl)
• Příprava „Studánky Znojemska, 2.část“ (Černošek, Jakl)
• Příprava pamětní desky malíře Emila Kotrby na Palackého ulici (Bouda)
• TV adventní koncerty (Černošek)
• Vycházky a výlety

Dlouhodobé aktivity spolku:

• Zprůchodnění horního toku Lesky
• Úprava bývalého vojenského hřbitova
• Most u Stálek

15. Termíny dalších řádných schůzí spolku
Příští schůze je naplánována na 31. ledna 2024 v restauraci U Karla od 19:00, poté v pravidelných intervalech každou druhou středu.

16. Různé

O. Bouda: Na výjezdu ze Znojma směrem na Prahu podél silnice I/38 má ŘSD záměr vykácet 57 sedmiletých lip kvůli nemožnosti kolaudace stavby Znojmo obchvat, II. etapa. Alej je náhradní výsadbou, přesto Policie ČR se záměrem s ohledem na bezpečnost provozu souhlasí. Rozdíl mezi další náhradní výsadbou a osazením úseku svodidly činí zhruba 2.000.000,- Kč. Zítra, tedy 18. ledna ve 13:00, je na radnici svolána předběžná informační schůzka, kde se situace podrobněji osvětlí. Odbor životního prostředí prý prozatím nechce kácení připustit.

J. Kacetl: Na knihu Adolf Foyt: Znojmo – Perla jižní Moravy se podařilo zajistit sponzorské dary v úctyhodné výši 167.500,- Kč (Nevoga, BM soft, SAS, Znojmo, David, Grey Korbel, manželé Boudovi, L. David), přislíbeno je dalších 162.500,- Kč (K. Fiala, Autodružstvo Molík, paní Miloslava Klimtová, J. Hammer, L. Černošek). Celkem se tedy z vnějších zdrojů podařilo získat 330.000,- Kč z předpokládaných nákladů 400.000,- Kč – Okrašlovací spolek tedy do vydání knihy investuje zhruba 70.000,- Kč. Veškeré výtěžky z prodeje poplynou toliko spolku.

J. Kacetl: Navrhované vycházky a výlety pro rok 2024 jsou
• 20. dubna do Vídně (kostel sv. Karla Boromejského + Muzeum města Vídně)
• 19. května Cendelínová slavnost spojená s reinstalací informačního panelu u studánky
• 25-28. května spolkový výlet do Norimberku
• 31. srpna vlakový zájezd na hrad Kreuzenstein
• 5. října putování po kostelech Bítovska (ze Štítar)
• 28. října opět Vídeň (tentokráte Hofburg)
• 2. listopadu připomínka 200 let od položení základního kamene Karolíniných sadů.
Z. Solařová (zprostředkovaně): V nadcházejícím roce bude opět průvodkyní na zámku v Brtnici, jež bychom mohli se spolkem navštívit. Výlet by šlo spojit s návštěvou rodného domu architekta Hofmana, popř chrámem sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Termín zatím není ani hrubě navržen, nejpravděpodobněji se bude jednat o některou prázdninovou neděli.
L. Černošek a K. Jakl: Jsou ochotni zajistit zájezd do Podhradí do zámečku Lubo umělce Kristka.
L. Černošek: V příštím roce hodláme pokračovat i v procházkách po městských hřbitovech s cílem zmapovat místa posledního odpočinku významných osobností města a regionu.
K. Fiala: Na listopad připadá půlkulaté, konkrétně 35., výročí sametové revoluce z roku 1989. Ve spolupráci s ostatními spolky a nejširší veřejností bychom se rádi podíleli na občanském připomenutí jubilea formou solidnější připomínkové akce. Součástí by měla být i hudební produkce a aktivity pro děti, proto by bylo pozdě začít jako letos až v 17 hodin.
J. Kacetl: Na rok 2024 připadá i výročí 400 let znojemského gymnasia, resp. jezuitské koleje.
T. Rothröckl: Pozval všechny přítomné na přednáškový cyklus Přírodou celého světa, jež začíná už v úterý 23/1 a bude se letos skládat z pěti přednášek.

17. Závěr
Před rozloučením předseda L. Černošek poděkoval všem zúčastněným za účast, i když je kluzko.
Výroční valná hromada byla ukončena ve 22:10.

Zapsal: Mgr. Zbyněk Sturz, Ph.D.
Ověřili: MUDr. Jaroslav Hammer, Karel Jakl


***


 fotografie z VH 2024
   
zpátky úvod