dopis hlavička
Ve Znojmě 14. ledna  2016

Městský úřad Znojmo – Odbor životního prostředí
nám. Armády 1213/8 66902 Znojmo

Ke spis. zn. SMUZN 7230/2015 ŽP/Do


Věc: Doplnění podkladů řízení „Revitalizace Dolního parku částí C1, C3/1, C3/2.1.1.“

 

Okrašlovací spolek ve Znojmě žádá doplnit k podkladům řízení „Revitalizace Dolního parku částí C1, C3/1, C3/2.1.1., o text uveřejněný v časopise Ochrana přírody  6/2015, pod názvem Dřeviny ve městě a jejich význam pro biodiverzitu (Veřejná zeleň II.), autora Tomáše Kučery.sdysd
 Časopis je vydávaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, vykonává státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

 Odborná stať, kterou Okrašlovací spolek ve Znojmě požaduje zařadit do podkladů řízení  řeší především keřovou a stromovou vegetaci zahrad a parků s ohledem na domácí a exotické druhy a další problémy. Článek přímo potvrzuje naše námitky proti hromadnému kácení v Dolním parku a navrhované druhovou skladbě. Tento text se dá pokládat i za názor této státní agentury.
Je zde zásadně odmítnut argument, že aleje musí být stejnověké a popisuje možná řešení při jejich obnově. Zdůrazněna je i hlavní zásada při výsadbě z hlediska biodiversity, kde by měla být prostorová různorodost a členitost růstových forem.                                                                   

 Proto žádáme, aby shora nadepsaný prvoinstanční orgán v rámci nového projednání případu masivního kácení v Dolním parku přihlédl i k jiným názorům a odborným stanoviskům, než jsou ty, které účelově připravil investor ve spolupráci s projektanty. Protože existují metody jak v parku zachovat mnoholeté stromy, které nelze jednoduše nahradit metodou „kus za kus“, měly by být využity. Argumentace investora o nutnosti kácení vzhledem k údajné "neperspektivnosti" stromů a k narušení koncepce projektu by proto neměla být správním orgánem ochrany přírody a krajiny akceptována.

Upozorňujeme také na novou skutečnost, kdy silná vichřice, která se prohnala Znojemskem v noci na 30. listopadu 2015, vyvrátila zdravou vánoční jedli na Horním náměstí, zatímco stromy v Dolním parku označené v návrhu investora kvůli neperspektivnosti a nebezpečnosti jako nutné k vykácení zůstaly vichřicí v zásadě nepoškozené!

Trváme proto na všech argumentech vyřčených v rámci tohoto řízení i v rámci podaného odvolání.      

 

 Příloha: Kopie článku z časopisu Ochrana přírody 6/2015.

 

 

S pozdravem

Otto Bouda

předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě
Přečtěte si "Rozhodnutí JMK OŽP k záměru kácení dřevin a křovin v Dolním parku",  které tomuto doplnění dokladů předcházelo:


zpátky  úvod