dopis hlavička
 IČO: 456 69 023

Ve Znojmě dne 29. července 2015

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5
Brno
prostřednictvím
Městského úřadu Znojmo – odboru životního prostředí
Nám. Armády 8
Znojmo


Věc:      Odvolání proti rozhodnutí č. j. MUZN 56029/2015, spis. Zn. SMUZN 5261/2015 ŽP/Do


Okrašlovací spolek ve Znojmě se přípisem datovaným 8. června 2015 k Městskému úřadu ve Znojmě – odboru životního prostředí (dále jen „správní orgán“) přihlásil k účasti na řízení ve věci změny podmínek pravomocného rozhodnutí čj. MUZN 23512/2015 vydaného správním orgánem dne 27. března 2015, týkajícího se kácení vzrostlých stromů na území Horního parku, části Městského parku ve Znojmě, a přípisem ze dne 21. června sdělil správnímu orgánu své nesouhlasné stanovisko.
 
Správní orgán dne 20. července 2015 vydal rozhodnutí čj. 56029/2015, ve kterém změnil podmínku č. 2 uvedeného pravomocného rozhodnutí tak, že prodloužil termín náhradní výsadby za pokácených 21 stromů v Horním parku z 30. 11. 2015 na 30. 11. 2019.

Napadá se:
Výroková část rozhodnutí v úplném rozsahu. Odvolatel se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odůvodnění:

1)    V našem stanovisku z 21. června jsme sdělili, že trváme na našem požadavku náhradní výsadby dřevin, jak byl vyjádřen v zápise z místního šetření a posléze v rozhodnutí správního orgánu z 27. 3. 2015. Důvody jsme již uvedli v předchozích jednáních, nyní je uvedeme znovu konkrétně: V průběhu místního šetření a před vydáním březnového rozhodnutí správní orgán ani účastníci řízení nevěděli, že se kácení dotýká projektu revitalizace Městského parku dle intencí stavebního povolení z roku 2010. Z dokladů naopak vyplývalo, že se jedná o „Projekt péče o stromy“. Proto jsme trvali na tom, aby podmínka náhradní výsadby byla uplatněna stejně jako v jiných obdobných případech. Argumentovali jsme a tento aspekt chceme nyní zdůraznit, že v minulých letech se v sousedním Prostředním a Dolním parku (částech Městského parku) pokácela celá řada vzrostlých stromů a trvalo dlouhé roky, v mnohých případech to trvá dodnes, kdy po pokácených stromech zůstaly pouze jizvy v podobě pařezů, aniž by byla provedena náhradní výsadba. Proto jsme byli rádi, že správní orgán v březnovém rozhodnutí náhradní výsadbu uložil s termínem do konce listopadu tohoto roku, tedy v dohledné době.
2)    Trváme na tom, že od březnového rozhodnutí do oznámení ze dne 3. 6. 2015 o zahájení řízení ve věci změny rozhodnutí nenastala žádná nová situace, která by návrh této změny opravňovala. Projekt revitalizace Městského parku, na který investor odkazuje, byl všemi orgány státní správy povolen již v roce 2010, a jeho řešení, pokud jde o kácení vzrostlé zeleně, bylo tudíž správnímu orgánu známo již v době před vydáním březnového rozhodnutí. Investor na tuto skutečnost při místním šetření dokonce upozornil, správní orgán ale i s ohledem na výše a níže vyřčené argumenty dalších účastníků řízení rozhodl o náhradní výsadbě dle zákona v dohledné době.

3)    Trváme na výhradě, že jeden z podkladů napadeného rozhodnutí pod č.2 „Stanovisko NPÚ ÚOP Brno k náhradní výsadbě před započetím stavebních prací“ od Ing. Dagmar Fetterové, NPÚ Brno, z 12. 5. 2015 nemá náležitosti úředního, zákonného stanoviska (tj. podpis, razítko úřadu, schválení nadřízeného atd.), jedná se o soukromý názor dotyčné osoby, nikoli stanovisko NPÚ Brno. S tímto naším argumentem se správní orgán v napadeném rozhodnutí nevypořádal.

4)    Nesouhlasíme s argumentací správního orgánu v odůvodnění napadeného rozhodnutí na str. 4 nahoře. Namítáme, že projekt revitalizace Městského parku je rozpracován do podrobnosti stavebního povolení, a tudíž není pravda, že „plochy pro umístění náhradní výsadby nelze v současné době vymezit“. Podle našeho názoru musí ze schváleného projektu revitalizace naopak být zřejmé, ve kterých plochách bude nová výsadba probíhat a kde nikoli. Argument správního orgánu o zmařené investici je proto neodůvodněný.

5)    Nesouhlasíme s argumentací správního orgánu v odůvodnění napadeného rozhodnutí na str. 3 dole, že budoucí stavební práce v projektu revitalizace ohrozí náhradní výsadbu. Při této logice uvažování tedy správní orgán předesílá, že stavební práce zasáhnou dotčené území zřejmě naprosto devastujícím způsobem bez ohledu na veřejný, zákonem chráněný zájem ochrany přírody a krajiny. Podle našeho názoru musí správní orgán naopak podmínkami v rozhodnutí na investorovi vymoci, aby při provádění stavebních prací v rámci revitalizace parku v budoucnosti nepoškodil stávající i nově zasazenou zeleň! Obava správního orgánu z poničení výsadby při pracích proto není důvodná. Konec konců jí lze předejít vhodným výběrem dodavatelské firmy, zejména pak použitím šetrné mechanizace, ochranou kmene a větví stávajících stromů apod. Tyto aspekty správní orgán v napadeném rozhodnutí vůbec nevzal v potaz. Ad absurdum - při jakékoli rekonstrukci veřejných ulic ve městě se vzrostlou zelení by výše uvedená logika správního orgánu vedla k tomu, že stavební práce vzrostlou zeleň vždy poškodí či zničí. Ale takto to přece podle zákona o ochraně přírody a krajiny nesmí fungovat. 

6)    Nesouhlasíme s tím, že správní orgán v napadeném rozhodnutí změnil termín náhradní výsadby pouze na základě pouhého příslibu investora zahájit revitalizaci Horního parku v roce 2018. Tento příslib není ničím jiným než politickou deklarací stávajícího vedení města Znojma. A politické deklarace nemají žel právní vymahatelnost, navíc jsou značně pomíjivé, a to ani nemusí souviset s obměnou politické reprezentace po komunálních volbách. Vzhledem k tomu, že se příslib vztahuje na dobu tři roky do budoucna vzdálenou, neexistuje žádný relevantní podklad pro skutečné dodržení tohoto termínu: Správní orgán ani nemůže právně vymáhat na investorovi, aby termín zahájení dodržel. Navíc mnozí opoziční členové Zastupitelstva města Znojma se již před časem vyjádřili, že schválená podoba revitalizace Městského parku je přehnaně nákladná, málo citlivá k historicko-přírodnímu charakteru parku, a že bude nutné v nejbližší době celý projekt přehodnotit a upravit. Dosavadní průběh revitalizace provázejí od počátku mnohá porušení zákona a přestupky ze strany investora, které řešila i Česká inspekce životního prostředí a které náš spolek přehledně dokumentuje zde:
http://okraspol.sweb.cz/pages/os_zn_zachranme_nase_parky.html
Proto také jsme na podzim roku 2013 ve spolupráci s dalšími spolky zorganizovali občanskou iniciativu Zachraňme parky, která našla masovou podporu u veřejnosti (nošení placek, protestní shromáždění v kinosále, apel na vedení města apod.).

7)    Úmyslem zákonodárce při ustanovení povinnosti náhradní výsadby v zákoně o ochraně přírody a krajiny bylo, aby za pokácenou dřevinu vznikla bezodkladně náhrada:
 § 9 (1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
Napadené rozhodnutí správního orgánu termín náhradní výsadby oddaluje do vzdálené budoucnosti, a tím pádem očividně obchází smysl zákonného ustanovení a ekologickou újmu de facto nekompenzuje!
Zdůrazňujeme, že podmínka náhradní výsadby kus za kus v termínu do 30. 11. 2015 vznikla při místním šetření jako výsledný kompromis mezi požadavkem investora a požadavky spolků - účastníků řízení. Původně jsem totiž požadovali, aby investor provedl náhradní výsadbu ve finančním rozsahu vyplývajícím ze znaleckých posudků kácených dřevin.  

Okrašlovací spolek ve Znojmě tedy na základě výše uvedených argumentů považuje nový termín náhradní výsadby dřevin za neodůvodněný a nezákonný, a proto trvá na realizaci náhradní výsadby do 30.11. 2015 v rozsahu původního „Rozhodnutí“ č.j. MUZN 23512/2015 ze dne 27. 3. 2015.
---
 Věříme, že odvolací orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje se s důvody našeho odvolání řádně seznámí, naše důkazy přijme, případně v rozhodnutí sdělí, proč tak neučinil. Děkujeme předem.

S pozdravem

Otto Bouda
předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě

zpátky  úvod