os - Znojmo   

 

  

Historie okrašlovacích spolků v Českých zemích

Po napoleonských válkách se jasně ukázala zastaralost a zbytečnost městských opevnění , války teď byly vedeny jiným způsobem. Proto i města se začala již v první polovině 19.stol. rozšiřovat za svoje původní hradby.
Toto rozšíření sloužilo – po zboření původních hradeb – buď jako nová okružní komunikace nebo jako pozemky k nové intenzivní zástavbě. Součástí urbanistických řešení se však stávaly i veřejné parky, aleje a promenády a rozmanitě upravená příroda v těsném okolí.
Paradoxně však docházelo k ničení cenných památek a intenzivní industrializaci a tím k ničení kulturních hodnot a zhoršování životního prostředí. Proto vzniká ochranářství – krajinné i památkové – a v r.1850 je ustaveno ve Vídni jako Ústřední komise pro zjišťování a zachování památek. I nově zrozená občanská společnost však nezahálí – začaly být zakládány okrašlovací spolky, kterým zeleň i památky ležely zvláště na srdci.
První český okrašlovací spolek vzniká v r. 1861 v Kutné Hoře, v r. 1864 v Červených Pečkách, 1867 to jsou Domažlice atd.,  v roce 1904 je jich už 237,  a proto je ustanoven Svaz českých okrašlovacích spolků v Království českém. Vznik Svazu inicioval univerzitní profesor dr. Jan Urban Jarník (filolog), který byl předsedou Okrašlovacího spolku v Potštýně nad Orlicí (ten byl založen roku 1882). Již v roce 1905 Svaz vydává i svůj vlastní časopis: “Krása našeho domova“. Svaz měl tehdy svoje sídlo v Praze, v prvním patře domu „U Halánků“,místnosti byly společné i pro Zalesňovací a okrašlovací spolek pro královské hlavní město Prahu a okolí a také pro Klub Za starou Prahu, vzniklý v roce 1900. Z podnětu místopředsedy Klubu dr. Jeřábka se tento Klub stal na podzim 1904 kolektivním členem Svazu okrašlovacích spolků a přispíval i do časopisu Krása našeho domova.
Ženský odbor Svazu byl ustanoven 23.2.1909 v sálu Náprstkova muzea a k poctě básníka Svatopluka Čecha (zemřelého v r.1908) byl nazván „Čechova květnice“.
V r.1911 vydal Svaz brožuru pro další spolky, kterých již bylo na čtyři sta, a to s názvem : „Podstata, cíl a organizace okrašlování“.  Jak název napovídá, bylo to shrnutí doporučených aktivit, ale i stanovy Svazu, také jednací řád a stručná historie Čechovy květnice a výčet všech českých okrašlovacích spolků k tomuto roku.
Spolky s převážně německými členy (ač na území Českého království) zde zahrnuty nejsou.
Tak např.  znojemský Zalesňovací a okrašlovací spolek vznikl v červenci 1878 a podobný v Brně již v březnu téhož roku. Nejstarší však bude asi ve Vranově nad Dyjí, spjatý s majiteli vranovského zámku, polskými Mniszky, zvláště s kněžnou Helenou Mniszkovou (rozenou Lubomirskou). Ta nechala v roce 1860 vztyčit v rozsáhlém lesoparku kolem Vranova kamenný obelisk na počest svého, již zemřelého manžela a kolem těchto podobných aktivit se zformoval Vranovský okrašlovavcí spolek. Kdy zanikl, zatím nevíme, jisté však je, že 8. srpna roku 1907 byl v hostinci pana Jana Ippa ve Vranově založen již druhý Okrašlovací spolek, který přetrval asi do začátku první světové války. Třetí v pořadí existuje nyní, od roku 2009.
První světová válka utlumila všechny okrašlovací aktivity, ale po vzniku ČSR mnohé spolky opět obnovily svoji činnost a od roku 1920 existuje i jejich Svaz ,nyní přejmenovaný na Svaz spolků pro okrašlování a ochranu domoviny. Přežil i časopis Krása našeho domova.
Spolky se spolu scházely na svých valných hromadách. 27.valnou hromadu měl čest uspořádat i Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě, a to ve dnech 28. a 29.června roku 1931 v prostorách Besedního domu (dnešní Znojemská Beseda).  K tomu, že volba padla právě na Znojmo přispěla jistě i skutečnost, že tehdy byl předsedou spolku znojemský starosta JUDr. Josef Mareš. Velmi aktivní však byl i mnohaletý jednatel spolku, lesní inženýr Jakub Jiral. Tito i mnozí další přispěli i svými články do časopisu Krása našeho domova, a tak přiblížili čtenářům Znojmo a Znojemsko (viz Ročník 23, rok 1931, číslo 6).
Druhá světová válka však přetrhla činnost okrašlovacích spolků nadobro. Po válce byly ještě některé spolky znovu ustanoveny, např. ve Znojmě dne 20. dubna 1947, jednatelem byl opět ing.  Jakub Jiral, ale byl to jen opatrný pokus bez dalšího výsledku – hned 25. února 1948 byl ing Jiral penzionován a o činnosti spolku nejsou žádné další zprávy.
Také Valná hromada Svazu okrašlovacích spolků se konala naposledy v září 1951 , a to v Malostranské besedě. Svaz byl poté rozpuštěn a místo něj vznikly – nařízením shora – různé organizace v rámci Národní fronty.
Až po roce 1989 opět pozvedla hlavu občanská společnost a znovu začaly spontánně vznikat různé organizace cestou zdola, mimo jiné i okrašlovací spolky. Ten znojemský byl obnoven v dubnu 1992, jeho stanovy potvrdilo Ministerstvo vnitra ČR a je občanským sdružením.
Databázi všech těchto spolků vede ČSOP (Český svaz ochránců přírody) a  zde
je jich už kolem třiceti – a další přibývají.  ČSOP také od roku 2000 vydává časopis Krása našeho domova. Je tedy vidět, že idea okrašlování stále žije a odkaz dřívějších spolků oslovuje i dnešní společnost.

dr.L.Černošek, červen 2011.

Prameny a literatura:
Různá čísla časopisu „Krása našeho domova“
Jan Kozdas a kol.: 200 let městských alejí a parků ve Znojmě (vydání r.2004)
Kateřina Bečková a kol.: Sto let Klubu Za starou Prahu (vydání r.2000)
Archiv Okrašlovacího spolku ve Znojmě          

zpátky další