logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě

 logo OS

Historie jiných okrašlovacích spolků


Okrašlovací spolek v Mikulově na Moravě (1872 - 1945)


Mikulov na Moravě

Mikulovskou krajinu poznamenaly společenské a ekonomické změny v 19.století  jen velmi pozvolna. Převažovalo vinohradnictví, ale zavedení železnice do Mikulova v roce 1872 začalo mít vliv zejména na těžbu vápence, kamene a písku ( Kočičí skála, Turold, Janičův vrch (obr.1) a další lokality). Na polích se začala uplatňovat i cukrová řepa, krajiny byla odvodňována a měnila ráz.
O určitou kompenzaci začala usilovat skupina občanů místního Okrašlovacího spolku (Verschӧnerungsverein Nikolsburg), založeného v Mikulově v roce 1872. Popud k jeho vzniku vzešel již o rok dříve od studenta medicíny Johanna Liedermanna. Činnými byli zejména Karl Lebwohl, Karl Prochaska, starosta židovské obce Sigmund Blau, Leopold Gӧtz – pozdější čestný občan Mikulova a další. Za 73 let své činnosti ( do roku 1945 ) vzniklo prací jeho členů několik kilometrů vycházkových tras městem i do okolí. Ty byly lemovány stromořadím a upravená místa se postupně stávala cílem nedělních výletů.
Již v roce 1872 propojil spolek nové mikulovské nádraží alejí s Neubergem a další cestu vybudoval v roce 1875 k vinným sklepům na Turoldu. Upravil okolí budovy střelnice a propojil novou alejí  cestu kolem Kozího hrádku a židovského hřbitova. Počet členů byl v té době kolem dvou set. Pro zvýšení svého vlivu na propagaci mikulovské krajiny spolek  přistoupil v roce 1912 k Zemskému svazu pro cestovní ruch ( Landesverband für Fremdenverkehr ).
Za první československé republiky ve své činnosti pokračoval. Pečoval již o 15 kilometrů cest a další budoval. V letech 1918 – 1921 vznikla okružní vyhlídková trasa na Svatém kopečku s krásnými výhledy na město a Pálavu. V roce 1921 spojil vrch Turold novou cestou s nedalekou obcí Klantnice a ve stejném roce se podílel na vybudování přírodního koupaliště zasazeného do skály (obr.2 a 3) s parkovou úpravou nedaleké rokle a propojené alejí s městem. Jako další vyhlídku upravil v roce 1930 věž Pulverturm na Kozím vrchu.
Věnoval se i ochranářské problematice – v roce 1933 se mu podařilo zastavit těžbu vápence na Svatém kopečku. Některé jeho aktivity ale paradoxně zdejší přírodě ublížily – zejména to byla výsadba invazivního šeříku na svazích Kozího vrchu – ten zde zničil původní stepní květenu. Rovněž se nekontrolovaně rozšířily akáty, vysazené v roce 1884 na Bründelsteinu. V té době však ještě nebylo nic známo o agresivním šíření nepůvodních rostlin.
Během obou světových válek byla činnost spolku minimální a po druhé světové válce již nebyl obnoven.

Použity texty z publikace kolektivu autorů MIKULOV, vydané v roce 2013 nakladatelstvím Lidové noviny.


Dr.L.Černošek, leden 2015Mikulov n. M. - Janičův vrch

Obr. 1.: Janičův kopec na počátku 20. století
(fotoarchiv Mgr. Milada Rigasová, PhD.)
Mikulov n. M. - starý plavecký bázen

Obr. 2.: Bazén pro plavce, období 1. republiky, kolorovaná fotografie
 (fotoarchiv Mgr. M. Rigasová, PhD.)
Mikulov n. M. -  plavecký bázen dnes


Obr. 3.: Bazén pro plavce dnes
 (fotoarchiv Mgr. M. Rigasová, PhD.


  1. Okrašlovacím spolkem byla na Janičův vrch vybudovaná vycházková cesta, jejíž část mezi městem a kopcem byla doplněna v r. 1911 výsadbou aleje.
  2. Okrasný park doplněný v roce 1921 výstavbou městského koupaliště. Koupaliště, napájené Mariánským potokem, tvořily dva betonové bazény zasazené jednou ze svých stran do rostlých skal Janičova kopce. Autorem vystavěné plovárny byl městský stavitel Ing. R. Czujan. Okolí obou bazénů – jednoho pro plavce, druhéhopro neplavce, bylo doplněno květinovou výzdobou.
  3. Bazén pro plavce, dnes
Pramen:  Rigasová, M.: Okrašlovací spolek a počátky ochrany přírody v Mikulově


zpátky úvod