OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 topol černý
Paměť krajiny 

 
stromy
topol černý


Osudy některých stromů ve Znojmě

Za velkého nadšení obyvatelstva vznikla dne 28.října 1918 Československá republika. Byl to státní útvar, který prakticky všichni Češi přijali za svůj, byla to „res publica“ – věc veřejná.
To se mimo jiné projevilo projevilo i v tom, že demokratická ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Ve všech našich městech se tak často konaly symbolické akce na počest vzniku republiky a presidenta T.G.Masaryka.
Ani ve Znojmě tomu nebylo jinak.

K 10. výročí vzniku Československé republiky v r. 1928 byl založen Jubilejní park a znojemští Němci ze Zalesňovacího a okrašlovacího spolku vytvořili v Gránicích tzv.“Jubilejní cestu“ a v roce 1930 u Masarykovy protituberkulosní ligy u malého plicního sanatoria na Dyjské ulici byla vysazena „Masarykova lípa“ k 80. narozeninám prezidenta TGM. Noviny „České Znojmo“ z 3. dubna 1930 o tom napsaly: „Slavnostní zasazení Masarykovy lípy ve Znojmě, v malém parčíku u dispenzáře Masarykovy Ligy koná se v neděli 6. dubna o 10. hod. dopoledne. Zástupcové úřadů a veřejnost dostaví se přímo k Lize o 10. hod. dop. Průvod s ověnčenou lípou, který vyjde z Divišova námětí a jde Sokolskou třídou, přes Mariánské n. A Republiky, zúčastní se jen školy. Program: Smetana: Slavnostní ouvertura, proslov, sázení lípy, hymny. Od 11. – 12. hod. dopol. koncert vojenský v Husových sadech.“
Další desetiletí už byly poznamenána omezeními a tíhou totalitních režimů, ať už za protektorátu nebo potom za vlády komunistů.

Přesto v době uvolnění, v roce 1968, se opět intenzivně vzpomínalo na masarykovskou první republiku a byly opět akce k připomínce padesáti let jejího vzniku: skauti vysadili lípu, „Strom republiky“ v parčíku na Žižkově náměstí. K tomu poskytl informace bratr Boris Wolf z oddílu Oldskautů OS 14: „Znojemští skauti, tak jako i další v celé republice obnovují svoji činnost po dlouhém zákazu komunistickým režimem opět 4. dubna 1968. Bylo to v době uvolnění, v době tzv. „Pražského jara“, na pokyn pražského ústředí Junáka. Doba svobody trvala jen krátce, do 21. srpna 1968, kdy byla naše země přepadena a pak okupována vojsky Varšavské smlouvy. I po tomto datu však Junák – navzdory nátlaku mocenských složek – stále vyvíjel aktivní činnost. Znojemský Junák měl v té době na okrese 531 členů.
 Kronika II. oddílu Znojmo, středisko Podyjí Junák – svaz skautů a skautek ČR. Článek v kronice: Sázení stromu republiky k 50. výročí vzniku Československa. „Sraz byl v 10 hod. u klubovny v neděli 9. 11. 1968. (Klubovna Junáků byla ve dvorním traktu domu naproti kláštera dominikánů, pozn. aut.). Tam bylo seřazení všech znojemských oddílů, jak chlapeckých, tak dívčích. Odtud jsme vykročili na místo sázení. Šlo se po Kovářské ul. kolem Corsa, potom jsme odbočili nalevo po Sokolské ulici do Žižkova parku na místo sázení. Před započetím sázení se zazpívala junácká hymna. Po tomto slavnostním ceremoniálu jsme vykopali jámu, do které byla zasazena lipka a upevněna kůlem. Na ukončení jsme si opět zazpívali. Seřadili jsme se a společně jsme odešli ke klubovně, kde byl rozchod. Na tuto slavnostní chvíli nikdy nezapomeneme, bude nám ji neustále připomínat rostoucí lípa v parku.“ Potud zápis. Dopadlo to ale jinak. Žižkův park byl vybrán jako místo pro pomník „Věčné slávy“, který měl tzv. navždy připomínat „internacionální bratrskou pomoc proti kontrarevoluci“ v r. 1968. Pomník byl skutečně v sedmdesátých leteh 20. stol. realizován v kameni, jako dva do sebe vklíněné prapory – československý a sovětský. Občanům to mělo připomínat pevné vklínění naší republiky do sovětského bloku, snad až úplné splynutí se Sovětským svazem. Většina Znojmáků proto monument upřímně nenáviděla a hned po listopadu 1989 byl odstraněn. Současně je – a snad už navždy – v depozitáři. V době Husákovy normalizace na počátku sedmdesátých let musela pryč i lípa, vždyť Junák a skauti příliš připomínali demokratickou první republiku.
 Aby lípa, „Strom republiky“, nebyla zničena, přesadil ji na začátku sedmdesátých let městský zahradník pak Frýbort do travnatého místa na Dyjskou ulici. Bratr Boris Wolf k tomu ještě uvedl, že na Žižkově náměstí byla v r. 1968 přidána ke stromu láhev se zprávou o stavu junáckých oddílů ve Znojmě. Zda byla také přemístěna na nové místo, to už nevěděl.
Masarykova lípa z třicátých let na Dyjské ulici byla po německé okupaci (tedy někdy po roce 1938) skácena a mramorová deska s pamětním nápisem u ní na 7 let zmizela. Kolem pařezu se ale objevily nové zelené výhonky a k těm pak po válce někdo ze znojemských Čechů zase nápis „Masarykova lípa“ vrátil. Asi ho měl přes válečné časy pečlivě schovaný. Takhle viděl toto místo v roce 1947 Karel Jakl ještě jako chlapec. Jméno občana, který desku s nápisem ukrýval se, ale vypátrat nepodařilo. Deska pak nadobro zmizela po roce 1948 nebo 1949, po uchopení moci ve státě komunisty. Místo pak bylo dlouho jen zatravněné, až do přesazení lípy junáků. Junácký „Strom republiky“ zde roste dodnes a v r. 2008 k němu současní skauti přidali malou vysvětlující tabulku.
K 90. výročí vzniku Československé republiky přichystal Okrašlovací spolek ve Znojmě svoji vlastní akci – vysazení dalšího „Stromu republiky“, lípy, na trávník kousek od již čtyřicetileté lípy skautské. Dne 28. října 2008 jsme se nejprve zúčastnili slavnostní akce pořádané vedením města Znojma – odhalení pomníku před budovou soudu a pak jsme se všichni odebrali pod znojemskou věznici k vysazení naší lípy. Přidali jsme k ní malou tabulku a doufáme, že strom přežije i horší časy.
Není to však úplně jisté. V neděli 28. 4. 2019 se do zeleného ostrůvku na Dyjské ulici, zrovna do úzké plohy trávníku mezi obě lípy zakously krompáče pracovníků firmy p. Klímy, která zde začala provádět výkopové práce pro položení plynového potrubí do léčebny ve staré nemocnici. Výkop šel vést kousek vedle zelené plochy, přes silnicí – ale asi by to narušilo dopravu, a tak to vezmeme raději těsně kolem stromů. A to tak těsně, a tak do hloubky (asi 1,5 až 2 metry), že bylo přeseknuto několik kořenů velké lípy, mnohé až o průměru 10 cm. To už samozřejmě ohrožuje životnost stromu, může dojít k hnilobě kořenů a do budoucna i k uhynutí stromu. Proto Okrašlovací spolek ve Znojmě – „hlídací pes“- podal 3. 6. 2019 podnět k prošetření na Inspekci životního prostředí do Brna. Přiložili jsme i fotografické snímky porušeného kořenového systému, pořízené ještě před zasypáním výkopu. Výkopové práce měl také dozorovat úředník Městské zeleně Znojmo, ale v neděli zde pochopitelně nikdo nebyl. 13. 5. 2019 předala firma svoji práci Městské zeleni Znojmo, dle protokolu bez závad.
A jaký byl verdikt Inspekce životního prostředí z 11. 6. 2019: vše bylo v pořádku, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebyl porušen (podepsán Ing. Vítězslav Polách, vedoucí oddělení ochrany přírody). A je to – takto si vážíme vzrostlé zeleně ve městě. 

V roce 1968 vysadilo Město Znojmo na náměstí Republiky čtyři pěkné lípy, rovněž „Stromy republiky“, za velké účasti obyvatel Znojma. Ty pak zde nerušeně rostly až do devadesátých let. Jejich osud se – paradoxně – naplnil až po pádu komunismu. V novém státě začal vládnout silnější protivník než komunisté – peníze. Po roce 1990 byl naplánován a později proveden průtah dopravy městem Znojmem, který sem, až do středu města, zavedl hustou a hlučnou dopravu, která je nyní příčinou každodenní dopravní zácpy. V této souvislosti také „musely“ být pokáceny zmíněné čtyři Stromy republiky a z celého náměstí se stalo jen obyčejné dopravní esíčko. Tato degradace prostoru probíhala za souhlasu tehdejšího vedení (starosta Jan Hart) a mlčení většiny obyvatel Znojma. Proti průtahu i proti pokácení těchto lip se postavil pouze obnovený Okrašlovací spolek a skupina znojemských architektů. Nic to však nebylo platné, referát životního prostředí tehdejšího Okresního úřadu ve Znojmě (vedoucí ing.Jaromír Mička) vydal souhlasné stanovisko i se „zdůvodněním“. Průtah městem – tzv. rekonstrukce silnice č.I/38 - měla zelenou.
 A tak ve středu 31.3.1993 v časných ranních hodinách – jako obyčejně (!) - byly lípy pokáceny. Okrašlovací spolek mohl vydat už jen veřejný protest (ten byl uveřejněn v týdeníku Znojemsko) a žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí.
Průtah městem s hustou dopravou funguje bez přerušení dodnes. Obchvat města je zatím, i přes snahu města, v nedohlednu. Průtah městěm je totiž „plně funkční“.
Náš spolek se v devadesátých letech 20. stol. snažil také na referátu dopravy Okresního úřadu ve Znojmě o změnu průběhu trasy průtahu, a to kolem nádraží, aby velká plocha města kolem staré nemocnice a divadla zůstala klidnou a zelenou zónou. Vše bez úspěchu.
 
Jak pracuje a rozhoduje odbor životního prostřední Městského úřadu Znojmo v dnešní době názorně ukazuje kauza dvou pokácených vzrostlých jinanů (Ginkgo biloba) ve vnitrobloku mateřské školy na náměstí Republiky.
Na zahradě současné MŠ nám. Republiky již od první čsl. republiky rostly vedle sebe dva krásné jinany se samčími a samičími květy, takže se každým rokem vzájemně opylovaly. Bývalý majitel domu si zde totiž zřídil svůj malý parčík a jinany byly vstupními stromy do této udržované zeleně. Po 2. světové válce byl tento činžovní dům naproti divadlu přeměněn na mateřskou školu. Děti si zde mohly hrát ve vnitrobloku v udržované zahradě a vzrostlé jinany také chránily jižní stranu objektu proti slunci. V roce 2017 odešla do důchodu dlouholetá ředitelka MŠ a na její místo nastoupila nová, Lenka Nováčková.
Ta se z nepochopitelných důvodů rozhodla, že tyto vzácné stromy nechá pokácet. Podala žádost na odbor životního prostřední MÚ Znojmo – a ten jí vyhověl!! V odůvodnění je uvedeno, že jinany produkují velké množství pylu, který pak může alergizovat. Přitom jinany pyl téměř nevytvářejí. (Ale vytvářely velké množství drobných bobulek – plodů, které padaly na zem a při rozšlápnutí dosti páchly. Přitom je stačilo zavčas zamést, jak se to automaticky dělalo dříve.) Pod rozhodnutém o pokácení těchto vzácných stromů z 22. 5. 1018 je podepsán Ing. Boris Dostál.
Část viny nese i Okrašlovací spolek ve Znojmě. Máme totiž podanou tv. generální žádost, abychom byli uvědomováni o všech káceních stromů a mohli se tak případně příhlásit k účasti na úředním řízení. My jsme ale tento záměr kácení (z 26. 3. 2018) v záplavě podobných oznámení přehlédli a dobu, ve které jsme se mohli přihlásit, jsme propásli. O záměru pokácet tyto stromy jsme se pak dozvěděli náhodou, od učitelek mateřské školy. To ale bylo pozdě.
A tak v březnu 2019 byly oba krásné a ojedinělé stromy pokáceny a na zahradě školky u schodiště zůstaly jen pařezy. Vznikla tak nenahraditelná škoda, neboť jinanů je na našem okrese jen několik kusů (jeden je ve Znojmě v Dolním parku) a taková unikátní dvojice, jaká byla v této školce, se nenajde vůbec.
Okrašlovací spolek tedy neuhlídal odbor životního prostředí (!).

Nakonec ještě kauza skáceného „Vánočního stromu republiky“ na Komenského náměstí.
Ve čtvrtek 4. března 2010 byla poražena vzrostlá a zdravá jedle (Abies concolor – jedle ojíněná).  Na poválečnou historii „Vánočního stromu republiky“ si vzpomíná Karel Jakl: „V roce 1946 byl ozdobený Vánoční strom republiky vztyčen na Horním náměstí. Na něm byla připevněna kasička pro vánoční sbírku „Pro chudé děti“.  K mému překvapení se ozdobený vánoční strom na Horním náměstí před Vánocemi 1947 již neobjevil.  Zato byla ozdobena mladá jedle na Komenského náměstí. Také ta se nazývala „Vánoční strom republiky“ a měla taktéž vánoční sbírkovou kasičku. Z počátku jsem moc nadšený nebyl, stromek se mi zdál malý. Svůj názor jsem změnil, když jsem zjistil, že strom zůstal stát i v novém roce, rostl, a o příštích Vánocích splnil znovu svou funkci. Až v padesátých letech, v éře soudruha Stalina, soudruha Gottwalda a soudruha Dědy Mráze, tradice Vánočního stromu republiky skončila. Tato jedle však dále rostla“, a o Vánocích 1968 se znovu stala „Vánočním stromem republiky“.
Ten rok se u stromu začaly do kasičky vybírat peníze pro tehdy nově vzniklé „SOS vesničky“. Byl to vlastně takový malý ostrůvek svobody v našem městě i v době pozdější „normalizace“.  Tradice se zde udržela i po roce 1989, až do března 2010, kdy byla jedle necitlivě a bez znalosti její historie skácena. Strom měl údajně hodnotu 497 405,- CZK, ale hodnotu historicko – společenskou žádný další nově vysazený strom nenahradí. Argument, že se to dělo v souvislosti s revitalizací alejí, nemůže obstát. Brněnský ateliér „Tišnovka“, který „revitalizaci“ prováděl, se historií našich parků příliš nezabýval. Podle toho to také dopadlo. A tak je to pokaždé, když se projekty ve městě nedělají ve spolupráci s místními a tvrdohlavě se prosazuje jen jeden „odborný“ názor.

Autor: Lubomír Černošek, srpen 2019.
                                                                                                          
                                                                                                                                         

zpátky

index úvod