malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  


Zkáza před 129 lety. Hláska znojemského hradu, 

Loupežnická věž, spadla nad ránem

 
Hlavní obranná věž knížecího, později markraběcího a královského hradu „Znojem“ již dnes nestojí. Bohužel. Zřítila se nad ránem 25. července 1892. Svou výškou přes 32 metrů a tvarem osmibokého hranolu vytvářela ojedinělou dominantu celého hradu a potažmo i přilehlého města.Patřila mezi nejstarší hradní stavby na Moravě. Nechal ji nejspíše na začátku 12. století postavit moravský kníže Litold, syn knížete Konráda I. a vnuk dobyvatele Moravy Břetislava I. z rodu Přemyslovců. Děkujeme Jiřímu Kacetlovi za připomínku zaniklé pamětihodnosti znojemského hradu.Loupežnická věž
Loupežnická věž a Mauralova zimní pivovarská restaurace. Snímek kolem roku 1880
   
Věž tak patrně vznikla současně s hradní kaplí (rotundou) Panny Marie a sv. Kateřiny. Mezi kaplí a věží, v místech dnešní expozice pivovarnictví, se pravděpodobně nacházel nejstarší knížecí palác. Inspiraci kníže Litold našel v nedaleké rezidenci rakouských markrabat z rodu Babenberků, v Garsu nad Chubou (Gars am Kamp), kde si vyhlédl svoji nevěstu Idu, sestru tehdy vládnoucího markraběte Leopolda III. Svatého. Právě na garském hradě dodnes stojí osmiboký bergfrit, pomyslné dvojče znojemské Loupežnické věže, jehož stavba je průkazně datována do 80. let 11. století.


Věž byla 11,5 m široká, síla zdiva obnášela 2,2 až 2,5 metru. Základový sokl předstupoval vnější i vnitřní líc asi o půl metru a byl 4 metry vysoký. Okolí věže bylo v novověku při stavbě a rozšiřování měšťanského a později Mauralova pivovaru z provozních důvodů odtěženo, čímž došlo k obnažení soklu a narušení statiky celé stavby. Uvnitř tvořil půdorys věže kruh o průměru 6,7 m. Vně i uvnitř bylo zdivo věže lícováno z kamenicky pečlivě upravených románských kvádrů o výšce 20 až 30 cm. Jako výplň mezi oběma líci zdiva byl použit lomový kámen kladený do husté malty. Zdivo bylo v metrových intervalech vždy vyrovnáno. Svědčily o tom malé otvory, stopy po dřevěném lešení.
Loupežnická věž -plán
Ideální pohled, řez a půdorys Loupežnické věže od historika umění Augusta Prokopa z roku 1892Věž byla pevností sama o sobě, posledním útočištěm obránců hradu. Vstup do ní proto vedl ve výšce 9,5 m (měřeno od spodku základového soklu) a obracel se na chráněnou stranu, směrem k rotundě. Před portálem vstupu se nacházel široký práh, vynesený na kamenných konzolách, ke kterému byl přistavěn žebřík. Později ve středověku se tento vchod usnadnil z ochozu hradby vnějšího hradu.Vertikálně uvnitř byla věž členěna devíti trámovými patry, spojenými dřevěnými schodišti. Pod vstupním prvním patrem, u základů věže, se nacházelo temné, 9 metrů vysoké přízemí, obávaná hradní hladomorna. Byla přístupná pouze poklopem (propadlem) shora. Původní raně románská věž sahala do úrovně pátého patra. V pozdní gotice, tj. někdy v průběhu 15. století, když byla v sousedství věže prolomena hlavní hradní brána do města, došlo k nadstavění věže o čtyři horní patra. Ze sedmého patra bylo možno vystoupit dvěma východy na visutý zastřešený dřevěný obranný ochoz, z něhož se na konci 19. století dochovaly pouze zbytky vyčnívajících trámů. Poslední, deváté patro sloužilo jako hláska: výhledy do okolí hradu umožňoval zubořez, na který byl položen již střešní krov. Střecha věže bývala vysoká, stanová; po požáru v 2. polovině 17. století již nebyla obnovena, což znamenalo postupné chátrání objektu.

Loupežnická věž
   
Ve spolupráci se Znojemským městským pivovarem nyní připravujeme obrazový informační panel v zákoutí dnešní Hradní ulice,
 
místo Loupežnické věže místo Loupežnické věže místo Loupežnické věže
 
kde je nově v dlažbě vyznačen půdorys někdejší věže.

   

Autor: Jiří Kacetl, Znojemský deník, 25.07.2021
Fotografie:
Jiří Kacetlzpátky úvod