dopis hlavička

Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR – č. j. VSC/1-  11 146/92-R          
          IČO: 456 69 023      

   

Ve Znojmě dne 13. března 2012

Vážený pane starosto,
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě je občanské sdružení, které má ve městě dlouholetou historii a tradici. Sdružuje angažované občany i odborníky, kterým není lhostejná podoba a další vývoj veřejného prostoru ve městě a kteří rozvíjejí obecné podvědomí o kulturně-historických a krajinně-ekologických hodnotách Znojma a jeho okolí. Z těchto důvodů podal náš spolek již v roce 2007, kdy se začalo hovořit o revitalizaci Městského parku ve Znojmě, ideový nástin, jakým směrem by bylo podle názoru spolku vhodné se při návrhu oživení a rekonstrukce ústředního městského parku ubírat. Byli jsme seznámeni se základními představami Ateliéru Tišnovka, který ve výběrovém řízení zvítězil v zakázce o zhotovení projektové dokumentace 
k revitalizaci parku, a doufali jsme, že pečlivý a profesionální přístup, jehož jsme byli ze strany architektů Todorova a Říčného svědky, bude zárukou kvalitního díla, jehož výstupem bude pro všechny strany uspokojivá realizace náročného projektu. Kladně též působila reference na Ateliér Tišnovka od pracovníků NPÚ Dr. Kozdase a Ing.arch. Rudolfové, členů našeho spolku.

 V roce 2009 jsme se však čím dále více přesvědčovali, že komunikace projektanta i tehdejší radnice s občanskou veřejností začíná “pokulhávat” a že vlastně nevíme, kterým směrem se práce na projektové dokumentaci ubírají. Mezitím bylo v květnu 2009 vydáno územní rozhodnutí k celému projektu a zahájena příprava k stavebnímu povolení. K veřejné prezentaci projektu v této fázi nedošlo. Pro zajímavost uvádíme debatu s Ateliérem Tišnovka na půdě našeho spolku nad projektem Komenského náměstí, kdy jsme dostali možnost vyjádřit názor až ve chvíli, když už projekt byl těsně před zahájením realizace a prakticky už nešlo nic ovlivnit či změnit.
 Po změně ve vedení radnice v listopadu 2010 jsme se snažili na problematiku revitalizace parků upozornit, aby již park dále nechřadl a jeho revitalizace byla zahájena. Proto jsme pověřili místopředsedu spolku Ing. Karla Fialu osobním vyjednáváním ve věci.
 Z vlastní iniciativy jsme se seznámili s obsahem připravovaného projektu a celou věc na plénu spolku důkladně prodiskutovali. Výsledek – tj. připomínky, které byly odsouhlaseny na schůzi spolku dne 7. března 2012, tímto předkládáme vedení Města Znojma a také Ateliéru Tišnovka ke zvážení. Žádáme rovněž opakovaně, abychom v dalším postupu přípravných byli pravidelně zváni na hlavní či důležitá pracovní jednání, neboť tento projekt považujeme za nejklíčovější rozvojový záměr na poli veřejné zeleně v moderních dějinách města Znojma. Účast angažované veřejnosti na takových záměrech je zakotvena v Ústavě ČR a také v zákoně o ochraně přírody a krajiny i v obecním zřízení.

Děkujeme předem za zvážení našich připomínek
 

Otto Bouda, předseda spolku


příloha s připomínkami


zpátky  úvod