logo
 

Program Okrašlovacího spolku ve Znojmě  -  4. verze (2019)

.
Návrhy na řešení městských a příměstských parků

Bude nutno dotvořit dva souvislé pásy zeleně na severní a jižní straně města, s vybíhajícími osami dalších alejí. Ve Znojmě tvoří osu alejí ulice Pražská (lipová a platanová alej) a pokračuje pásem hlavních městských alejí – parků podél hradeb. Odtud vycházejí další osy alejí a stromořadí: k městskému hřbitovu ulicí Rooseveltovou a k louckému klášteru ulicí Vídeňskou a Louckou. Tyto osy je nutno zachovat a doplnit při tom pás zeleně od Rejdiště k Marešovu – vytvořit zde plnohodnotnou alej (dosud je to jen stromořadí). Na severní straně města vycházet ze zeleně Městského lesíka a pokračovat údolím potoka Leska až k řece Dyji do Dobšic.

Již za první republiky vyšla od Zalesňovacího a okrašlovacího spolku myšlenka vytvořit „zelený prstenec kolem Znojma“. To by znamenalo při východu z Gránického údolí (ulice Gránická) „překlenout“ náměstí Svobody další zelení. Nutné by bylo obnovení zbytečně vykáceného stromořadí před panelovými domy naproti Městským lázním – tento prostor pojmout jako kratší alej nebo mu dát parkovou úpravu. Další parčík u bývalého sirotčince zkultivovat a okruh zeleně odtud směřovat k potoku Leska. V údolí tohoto potoka v několika etapách vybudovat stezku pro smíšený provoz a tak celý prostor,nyní zcela sevřený zahrádkami, zprůchodnit až k soutoku Lesky s Dyjí. Druhá, severnější větev by z Gránic prošla Lerchovým lesíkem a vyústila u vodárny na konci Pražské ulice. Naproti má souvislou zeleň Šibeničního vrchu, (dnes znehodnocenou množstvím náletových dřevin), ale prstenec je zde přerušený. Začíná opět až v údolí potoka Lesky, pod kolonií rodinných domků „Amerika“. Mezi nimi je několik ulic s hustou dopravou (Gagarinova, Přímětická), které žádná kvalitní řešení k doplnění souvislé zeleně nenabízejí. Lepší varianta zeleného prstence se v současnosti jeví uvedená jižnější větev.

V létě zeleň často a systematicky zalévat a nenechat prosychat. Na náklady spojené s těmito pracemi a vodou zavčas vyčlenit v městském rozpočtu přiměřené finanční prostředky.

Městskému lesíku, který je nyní zahrnut do kategorie rekreačního lesa, zajistit trvalou údržbu a ošetření. V prvé řadě je nutno les vyčistit od náletů stromků a keřů, v jeho centru odstranit starou betonovou a již nevyhovující tribunu, nahradit ji moderní lehkou stavbou a celý ovál i s okolím upravit a přizpůsobit ke kulturním vystoupením, běžné rekreaci a vybavit dětským hřištěm. Snažit se najít nového majitele pro objekt restaurace „Diana“. Na vhodné místo umístit panel o vzniku a historii Městského lesíka. Obnovit nápis na tzv. „Císařském kameni“ a historické nápisy v této lokalitě („Schillerův kámen“ aj.) a udržovat je.


Obnova a revitalizace menších parků

Park na Máchově náměstí

Doplnit okružní, již zdevastovanou zeleň a udržovat ji, zvláště v suchých letních měsících, odstranit nevhodnou zeleň – např. túje, odstranit pseudomoderní fontánu uprostřed parku a nahradit ji původním dětským hřištěm. Případný vodní prvek situovat spíše excentricky. Protože je tento park funkční součástí celého zdařilého urbanistického prostoru Máchova náměstí, bylo by vhodné dohledat původní plány parku a těmi se při jeho obnově řídit.

Park nad louckým klášterem

Odstranit betonové zdi kolem horní části kláštera, rekonstruovat klasicistní bránu na východní straně parku, park upravit za pomoci odborníků.

Prostor za Vlkovou věží

Obnovit zaniklou barokní zahradu za kapucínským klášterem podle dochovalých plánů.

Park na místě bývalého vojenského hřbitova pod Jubilejním parkem

Tento prostor pietně upravit dle dochovalých fotografií, umístit sem informační panel, objasňující, že zde býval hřbitov rakouských a pruských vojáků.

Návrh obnovy Horního a Dolního parku a hradebního systému

Funkce tohoto prostoru jsou: oddělení historické části hradeb a okružní dopravní komunikace, pěší komunikace mezi severní a jižní části města, odpočinková a klidová zóna, zelené plíce města, prostor pro kulturní vystoupení (kolem hradeb a v Horním parku v altánu), městská promenáda (korzo) u náměstí Komenského.

Při obnově těchto prostor je nutno vycházet z historického stavu. K tomuto účelu je potřeba: získat dostupné katastrální a plánové podklady a zaměření a provést následující průzkumy: průzkum, vyhodnocení a kompletace archivních a dalších sbírkových pramenů, včetně tematické literatury, provést nedestruktivní stavebně – historický průzkum řešeného území, průzkum zahradní architektonické hodnoty, zdravotního stavu zeleně a inventarizace zvl. stromové zeleně, provést průzkumy umělecko – řemeslné, restaurátorské a archeologické a zjistit majetkové právní vztahy v řešeném území a nakonec i definovat funkce parků v současné době.

Hlavní myšlenky vedoucí k obnově a zásady péče o parky a aleje

Nezmenšovat pod různými záminkami plochu parků a obnovit jejich původní plochu tam, kde jsou k tomu možnosti, zvláště zrušením nebo vymístěním různých staveb: zrušit zábor části Dolního parku pekárnou – co nejdříve zahájit příslušná jednání, zrušit parkoviště na místě zbořeného kina Hraničář a ploše vrátit parkovou úpravu. Bývalou budovu „ringšpílu“ v Dolním parku buď citlivě rekonstruovat nebo odstranit a na tomto místě rozšířit plochu parku. V Horním parku rozšířit parkovou plochu až do areálu bývalého letního koupaliště, betonové bazény odstranit, umístit sem vhodný vodní prvek, např. malé jezírko, jako připomínka rybníku, který zde dříve býval. Vchod do Horního parku otevřít i z ulice Sokolské. Odstranit asfaltový povrch v parku a nahradit jej jiným vhodným povrchem. Obnovit funkci hlídače v parcích. Důsledně postihovat neukázněnost v této lokalitě.

Vrácení historických hodnot do parků i s uvážením současných potřeb

Vrátit litinové oblouky s lampami do všech vchodů v parcích, uvážit vhodné historizující osvětlení v parcích, vzít v úvahu i světelný smog. Přidat vhodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše), pumpy k mytí rukou a pítka (zvl. u dětských hřišť), Na Komenského náměstí, v budově "Nové lékárny" vybudovat nové informační středisko a zároveň rozsáhlé sociální zařízení, s větším počtem WC a s umývárnou, schopné pojmout velké  zájezdové skupiny, navrátit bystu Ch. Sealsfielda na její původní místo v Horním parku, na vhodné místo umístit informační panel o historii parků, významných stromech apod. Altán naproti tribuně více využívat ke kulturním akcím, zavést  do něj elektřinu a vhodné osvětlení. Výhledově provést celkovou stavební úpravu altánu dle dochovalých historických plánů. Schillerův altán s kolonádou na náměstí Komenského řešit jako polyfunkční a bezbariérový prostor: informační místo, výstavní prostor, kontaktní místo pro různé okruhy ve městě a j.

Hradební příkop a parkán

Prostor parkánu vyčistit od rušivých prvků, zvl. zrušením bývalých výrobních hal. Hranolovou věž zpřístupnit a zrekonstruovat dle dochovaných vedut. Důležité je také využití studní u hradeb (viz hydrogeologický průzkum uložený na odboru rozvoje Měst.úřadu Znojmo): jejich existence je doložena zvl. u lázní, v příkopu horní části hradeb a pod barokní baštou ve Středním parku. Při dostatku vody je možnost využití k zálivce trávníků. Nutná je celková úprava bývalé „Cesty slávy“tak, aby odpovídala moderním parkotvorným trendům. Spontánně vytvořené pietní místo v polokruhové zdi při vstupu do Horního parku nutno dotvořit architektem.

Návrhy na řešení údolí Dyje pod Znojmem

Postupně obnovit a revitalizovat prostor jako veřejnou plochu, postupně vymístit část zahrádek těsně u řeky (i s ohledem na zákon o povodí řek). Obnovit Krammerovu zahradu a vyhlídkový altán nad ní. Ve střední části upravit cestu pro pěší a cyklisty (smíšený provoz), ponechat okolí jako neporušené přírodní prostředí kolem břehů řeky. V oblasti nad přehradou na levém břehu usilovat o zprůchodnění tzv. teras, cesty kolem Obří hlavy až k Pivovarské rokli. Cestu turisticky proznačit.

Gránický lesopark

Zeleň a cesty udržovat v dobrém stavu, cestu turisticky dovést až do polesí Smoha u Citonic, upozornit zde na starý znojemský vodovod z 19. století a vodárenské stavby podél této cesty. Udržovat památky na dřívější Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě, např. historické nápisy, pamětní desky, udržovat v dobrém stavu lavičky, přidat odpadkové koše. Opravit kapličku Samaritánku, udržovat její okolí. Obnovit a revitalizovat arboretum na Hradišti.

Domy ve Znojmě, i mimo městskou památkovou rezervaci

Chránit fasády domů, nyní zvl. z 19. a 20. století před zničením (otlučením, zateplováním). Nezapomínat na ochranu významnějších funkcionalistických staveb: některé vily a jiné budovy (školy a j.), budovu vlakového nádraží atd. Obnovit některé průchody mezi ulicemi: pasáž u Černého medvěda, pasáž lékarnou na Slepičí trh, průchod bývalou solnicí na Horní České a j. Oživit Hradní ulici ve znojemském pivovaru, budovy, které nejsou památkově chráněné odstranit, a tak otevřít výhledy na město nebo směrem k Hradišti. Uvažovat o obnově Loupežnické věže, mohla by sloužit jako rozhledna. Usilovat o komplexní obnovu domů a jejich fasád v celé ulici Velká Mikulášská, ta by mohla být chloubou města. Důsledně a urychleně odstraňovat graffitti z fasád, důrazně postihovat sprejery. Usilovat o odstranění starých garáží v intravilánu města i jeho okolí.

Loucký klášter

Vyřešit využití této památky, dořešit ochranné pásmo kláštera. Odstranit betonovou zeď, rekonstruovat klasicistní bránu, revitalizovat park. Bývalý důstojnický pavilon řešit jako ubytovací objekt hotelového typu.

Kašny a veřejné vodní zdroje

Současný stav většiny kašen ve městě je nevyhovující. Vhodná je zejména rekonstrukce kašny na Dolním (Masarykově) náměstí, a to podle historických pramenů, vyobrazení a fotografií. Dále je vhodná obnova kašny na Mikulášském náměstí, obnova kašny u dominikánské fary a vytvoření vodního prvku, nejlépe kašny,
 na Horním náměstí. Naopak by bylo dobré odstranit pseudomoderní kašnu v parku na Máchově náměstí a nahradit ji estetičtějším tvarem.

Doprava ve městě

Dokončit obchvat města, parkování ve městě řešit i pomocí parkovacích domů. Propagovat veřejnou dopravu. Prosazovat lepší napojení Znojma na velká města, zvl. Brno a Prahu, a to více s pomocí vyhovujících vlakových spojů.

Regionální zajímavosti

Různými způsoby propagovat významné občany města Znojma a regionu, podporovat vydávání regionálních publikací, časopisů, map a brožur, podporovat pořádání odborných sympozií a přednášek, festivalů, prosazovat znojemská temata v regionálních a celostátních mediích. Podpořit vznik městského hudebního tělesa. Oceňovat významné počiny na poli kulturním, vlastivědném, v památkové ochraně, v ekologii apod. Zpracovávat archiválie a další dokumenty a předkládat je širší veřejnosti k oživení historické paměti města. V okolí Znojma upravovat studánky: Cendelínovou studánku, studánku v Konicích, pramen Gránického potoka, pramen u kapličky Samaritánky, Pivcův pramen i některé další a starat se o ně. Výhledově připravit další publikaci o studánkách a pramenech. U Stálek zachránit přeshraniční most Stálky – Heinrichsreich.


Tato již čtvrtá verze Programu Okrašlovacího spolku ve Znojmě vznikla během roku 2018, byla prodiskutována a schválená na výroční valné hromadě Okrašlovacího spolku ve Znojmě dne 9. ledna 2019.

(První verze Programu: rok 1992, druhá verze Programu: rok 1999, třetí verze Programu: léta 2007-2008).

    Třetí verzi našeho programu, a k ní se vztahující doplňky, najdete v archivu                         
zpátky další