logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Projekt pro "Tvoříme Znojmo 2021

„Zpřístupnění a revitalizace horního toku Lesky“


Projekt Leska 2021 - Tvoříme Znojmo
Oblast toku horní Lesky, 1873

Historie místa.
V roce 1878 vznikl ve Znojmě Zalesňovací a okrašlovací spolek. Už v roce 1886 připadl na myšlenku vytvořit kolem města „zelený prstenec“: v Gránicích, pokračovat cestou na levém břehu kolem Dyje a na protější straně cestou kolem potoka Lesky. Vše propojit na severní a jižní straně města. Tento zelený prstenec by tak tvořil vycházkovou a rekreační trasu – okruh kolem celého Znojma.
Kolem roku 2008 vznikl na MÚ Znojmo projekt vycházkové trasy pro smíšený provoz (t. j. pro pěší a cyklisty) od tenisových kurtů pod Městským lesíkem až do Dobšic podél potoka Lesky. Současný Okrašlovací spolek (v přihlašovacím formuláři je uveden Lubomír Černošek) by chtěl do tohoto chystaného projektu zapojit i horní tok Lesky, od jeho pramene k rybníčku Hnědka, který by tak mohl plynule pokračovat stále dál podél potoka.
Během 70. až 80. let 20. století docházelo k postupnému zanedbávání této přírodní lokality (jak je patrné ze srovnávacích fotografií), objevovaly se zde černé skládky a břehy zarůstaly náletovými dřevinami. Jediným pozitivem bylo vybudování rybníčku „Hnědka“, který vznikl kolem r. 1970.
 
Vlastní záměr.
Záměrem je revitalizovat zmíněný horní úsek toku Lesky, a to od jeho pramene k „Hnědce“ a vytvořit zde trasu pro pěší: naučnou stezku a rekreačně – relaxační zónu s cvičebními a herními prvky pro děti a dospělé. Uvažovaný úsek je na katastrálním území města Znojma. Celá revitalizovaná oblast může sloužit také obyvatelům Přímětic, neboť k Lesce vede cesta z Přímětic. Ti takovouto lokalitu zatím postrádají. Může sloužit také dalším obyvatelům Znojma, zejména těm, kteří bydlí v jeho horní, severní části.
Nutno vzít i v úvahu, že cesta Gránickým údolím je současně přetížená a ani Městský lesík nebude úplně dostačovat nárokům rozšiřujícího se města.
 
Navrhujeme: odstranění náletových dřevin podél horního toku (úsek má délku 1,2 km) s ponecháním některých vzrostlých stromů, zejména vrb a olší a s eventuálním dosazením dalších vhodných druhů stromů
Cestu, která zde vede, je možno ponechat v nynějším stavu, jen v jednom, středním úseku, asi 50 m dlouhém, bude potřeba ji vysypat a zpevnit drobným štěrkem.
Vlastní trasa by vedla od pramene po levém břehu potoka a před mostem, který souvisí se silničním obchvatem města by překročila na pravý břeh, kudy by pokračovala až k vodní nádrži „Hnědka“. V místě překročení potoka jsou nutné jednoduché terénní úpravy a dva krátké, (asi 2 až 3 metry dlouhé) dřevěné mostky pro pěší se zábradlím.
Asi 200 metrů před nádrží Hnědky, v místě mírného rozšíření, je prostor k vytvoření relaxační a cvičební zóny pro děti a dospělé (s průlezkami, zařízením pro posilovací cviky apod.).
V místech předpokládaného největšího pohybu chodců navrhujeme umístění celkem tří informačních panelů: jeden u rybníčku Hnědka – o jeho vzniku, využití a také o průběhu revitalizace celého horního úseku. Druhý informační panel by byl u relaxační zóny – o floře a fauně v oblasti Lesky a třetí panel u vodohospodářského zařízení – o historii zásobování města Znojma vodou od středověku po dnešek (již od středověku se brala voda z tzv. Přímětického pramene, v 19. stol. přibyly zde pramenící Fukačův a Vespasiánův pramen a pramen Podyjí).
Výhledově lze spolupracovat s KČT (Klubem českých turistů) ve Znojmě a proznačit zde turistický okruh, například s názvem „Znojemská prameniště“ – z Přímětic do Lesky, dále do Městského lesíka a opět zpátky do Přímětic
Další přístupy k horní Lesce jsou pro obyvatele Znojma tyto: hned za silničním mostem (přes železniční podjezd) na konci ulice Pražské doprava, směrem k vinotéce a přímo dolů k Hnědce, nebo na konci zahrádek při výjezdu ze Znojma doprava a dále k potoku.
Podél toku navrhujeme umístění několika laviček, zejména v oblasti relaxační zóny (3 lavičky) a u pramene (1 lavička)
Vlastní pramen Lesky bude vhodné zastřešit jednoduchou dřevěnou stříškou, aby do ně nepadaly nečistoty a provést v něm drobné opravy.
Nelze zapomenout ani na průběžnou a systematickou údržbu celého úseku.


pramen Lesky
pítko pro zvěř
skica pramen Lesky
skica úpravy pramenu
projekt Leska - hřiště
skica hřiště u Lesky
Leska - rybník Hnědka
rybník Hnědka
   
Přínosy.
Pro obyvatele Znojma je to zejména další možnost vycházek do přírody, zde s naučnou stezkou, oživení a úprava zatím zanedbané přírodní lokality s ekologickým přínosem, možnost vzniku většího turistického okruhu, zejména pro obyvatele Přímětic, návaznost na Městský lesík a další úseky potoka Lesky. Výhledově vytvoření „zeleného okruhu“ kolem města, jak to chtěli už naši předkové v roce 1886.

 
Finanční rozvaha: Návrh: 900 tisíc Kč a 10 %, tj. 990 tisíc Kč. To zahrnuje:

  • Odstranění náletových dřevin v délce 1,2 km
  • Vytvoření relaxační a cvičební zóny pro děti a dospělé
  • Částečná úprava cesty
  • Vytvoření dvou dřevěných lávek
  • 4 lavičky
  • 3 informační panely
  • Úprava vlastního pramene
  • Oprava jedné menší vodárenské stavbičky
  • Oprava tzv. filtrační stanice

   
Vypracoval: MUDr.Lubomír Černošek, květen 2021
Foto: Karerl Jakl
Skicy: JIří Cmunda Roupec
Další fobtografie z horního toku potoku Leska
   

zpátky úvod