logo  

Stanovy Okrašlovacího spolku

ve Znojmě1. Název a sídlo spolku

 
Název spolku zní: Okrašlovací spolek ve Znojmě (dále jen "spolek"). Jeho sídlo je ve městě Znojmě, Penzion Havelka, Mikulášské náměstí č. 3. Internetové stránky spolku lze nalézt na http://sweb.cz/okraspol.

 
2. Cíle, poslání a působnost spolku

Okrašlovací spolek ve Znojmě o.s. je nepolitickým, dobrovolným a zájmovým sdružením občanů, kteří usilují o všestranné zkrášlování města Znojma a jeho okolí.

Spolek nenahrazuje správní ani odborné státní orgány, ale vyhrazuje si právo občanské kontroly jejich činnosti a upozorňovat na nedostatky, včetně vznášení vlastních podnětů. Současně bude usilovat o spolupráci s těmito orgány a podporovat je při prosazování obecně prospěšných požadavků a oprávněných zájmů, které ve svých důsledcích povedou ke zkrášlení města Znojma a jeho okolí.

V rámci uvedených cílů bude Okrašlovací spolek ve Znojmě provádět zejména tuto činnost:

 •  chránit přírodu a krajinu, dbát na čistotu vzduchu a prostředí, jakož i na udržování a rozšiřování zeleně ve městě a okolí
 •  podporovat rozvoj místní kultury, cestovního ruchu, tradičních řemesel a výroby
 •  spolupůsobit k obnovování a znovuvytváření místních tradic a zvyků
 • nevýdělečným způsobem vydávat či prosazovat vydávání regionálních publikací, průvodců a map, včetně jiné vhodné propagace města a regionu,
 • spolupracovat při utváření vzhledu města a okolí s ohledem na historická, památková a vlastivědná  hlediska,
 • za účelem zajištění veřejné kontroly podílet se na nezávislé odborné oponentuře u plánovací,  dokumentační, projekční, stavební a jiné činnosti,
 •  organizovat veřejné akce na podporu svých cílů a záměrů.

3. Členství ve spolku

Členství v Okrašlovacím spolku ve Znojmě o.s. je individuální. Členy se mohou stát odborníci, laici a sponzoři, kteří souhlasí s programem a cíli spolku.

Vznik členství

Členství ve spolku vzniká naplněním následujících tří kroků: 

1) schválením členství na pravidelné schůzi spolku nebo na Valné hromadě spolku,
2) zaplacením členského příspěvku a 
3) registrací přihlášky (tj. zápisem do Knihy členů).

Zánik členství

Členství zaniká v těchto případech:

 •    podepsanou odhláškou člena, nebo
 •     vyloučením ze spolku, které musí být schváleno Valnou hromadou spolku, nebo
 •     nezaplatí-li člen spolku roční členský příspěvek do dne konání výroční Valné hromady spolku, která  se koná po uplynutí kalendářního roku.
 •      úmrtím.

Členský příspěvek

Minimální výše příspěvku na kalendářní rok je vždy stanovena usnesením Valné hromady.

 
4. Povinnosti členů

Členové podle svých schopností usilují o poznání, záchranu a zvelebování města Znojma a příměstské kulturní krajiny. Přispívají ročními členskými příspěvky, sponzorskými dary, dobrovolnou prací a odkazy k činnosti spolku.

Podle svobodné volby se dobrovolně zúčastňují akcí spolku.

 
5. Práva členů

Členové mají právo podílet se na řízení spolku prostřednictvím Valných hromad a pravidelných schůzí spolku, mají právo volit a být voleni do orgánů spolku a být informováni o hospodaření spolku a jeho činnosti.

Členové spolku mají právo používat společné dokumentační a zpravodajské materiály, navrhovat program činnosti spolku, podílet se na činnosti spolku a v součinnosti s předsedou či místopředsedy spolku se přechodně sdružovat do pracovních a akčních skupin.

 
6. Orgány spolku

VALNÁ HROMADA

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Schází se vždy na začátku kalendářního roku (tj. výroční Valná hromada), v případě potřeby kdykoli v průběhu roku (tj. mimořádná Valná hromada). Valnou hromadu svolává předseda spolku, v případě jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů. Valná hromada musí být svolána, přeje-li si to třetina členů spolku.

Usnášeníschopnost Valné hromady

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina registrovaných členů spolku.

 
Schvalování návrhů

Dvoutřetinovou většinou přítomných členů rozhoduje Valná hromada o změnách Stanov spolku a o zániku spolku.

Ve všech ostatních případech Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Pravomoci Valné hromady

Valná hromada rozhoduje o disponování s majetkem spolku a schvaluje rámcový rozpočet spolku. Valná hromada výlučně smí schválit změny stanov spolku. Ze svého středu Valná hromada volí a odvolává statutární orgány spolku (předsedu a dva místopředsedy), dále členy Kontrolní komise, hospodáře spolku a další funkcionáře, jejichž pověření uzná za vhodné. Valná hromada může rozhodnout o zřízení profesionální kanceláře spolku, dovolí-li to finanční poměry. Výroční Valná hromada schvaluje výroční zprávu spolku.

Usnesení a návrhy Valné hromady jsou pro členy spolku závazné a mohou jimi být zrušena usnesení či návrhy přijaté na pravidelných schůzích spolku.  

 

pravidelné schůze spolku

Pravidelné schůze spolku jsou základním místem setkávání jeho členů, jádrem života celého spolku. Konají se zpravidla jednou za čtrnáct dní, v případě potřeby častěji. Termíny schůzí a místo jejich konání je povinen předseda spolku či místopředsedové zveřejnit v předstihu vždy na dané čtvrtletí. O změnách harmonogramu schůzí rozhodují členové hlasováním přímo na schůzi.

Schůzi řídí předseda, popř. místopředseda spolku a jednání vždy postupuje dle odsouhlaseného programu. Návrhy do programu jednání schůze může předložit jakýkoli člen spolku. Návrhy či usnesení schůze jsou přijaty nadpoloviční většinou hlasů členů spolku přítomných na schůzi. Na schůzi spolku musí být přítomno minimálně pět členů.   

   

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLKU

Statutárními orgány spolku jsou předseda spolku a dva místopředsedové. Statutární orgány spolku jsou výkonnými orgány občanského sdružení. Předseda spolku řídí činnost spolku v období mezi Valnými hromadami, řídí jednání Valné hromady a pravidelných schůzí spolku, přijímá podněty řadových členů spolku, vyhotovuje výroční zprávu spolku. Pověřuje řadové členy dílčími dobrovolnými úkoly či koordinuje vznik přechodných pracovních a akčních skupin. Předseda spolku má na starosti ekonomiku spolku, při čemž spolupracuje s hospodářem spolku. Předsedu zastupuje v nepřítomnosti jeden z místopředsedů. Předseda a místopředsedové vyřizují korespondenci spolku.

Předsedu a místopředsedy spolku volí a odvolává Valná hromada. Funkční období statutárních orgánů spolku je třináct měsíců od zvolení.

Předseda a místopředsedové spolku zastupují občanské sdružení navenek, tj. ve vztahu k médiím a orgánům státní správy.

Právo podpisu, právo používat razítko spolku a právo jednat jménem sdružení mají předseda i oba místopředsedové, každý samostatně. Jednotlivé podpisy statutárních orgánů spolku jsou rovnocenně právoplatné.

 

Kontrolní komise

Považuje-li  člen  sdružení  rozhodnutí  některého z jeho orgánů za nezákonné nebo odporující  stanovám, lze se proti tomu odvolat ke Kontrolní komisi, jež ve věci definitivně rozhodne. Úlohou Kontrolní komise je mj. dohlížet nad činností statutárních orgánů spolku a nad hospodařením spolku. Kontrolní komise je tříčlenný kontrolní orgán spolku, který je volen Valnou hromadou spolku na období tří let. Komise ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jednání komise. Členem Kontrolní komise nesmí být zároveň předseda či místopředsedové spolku.

 
7. Hmotné prostředky a majetek spolku

Spolek získává hmotné prostředky z členských příspěvků, dotací, subvencí, darů, odkazů, případně z vlastní hospodářské činnosti. Spolek může spravovat a využívat vlastní anebo cizí majetek, který mu byl svěřen do trvalého nebo dočasného užívání. Při zániku spolku bude s jeho majetkem naloženo podle rozhodnutí poslední Valné hromady.

8.  Zánik spolku

Spolek ukončí svoji činnost, usnese-li se na tom nejméně dvoutřetinová většina přítomných členů Valné hromady spolku.

9. Závěrečné ustanovení

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,                                 Spolek má právo v souladu s cíly své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

_______

Stanovy spolku byly poprvé schváleny dne 20. března 1992 na Valné hromadě Okrašlovacího spolku ve Znojmě. Následně byly 9. dubna 1992 tyto stanovy zaregistrovány Ministerstvem vnitra České republiky.                                                                                 Dne 9. prosince 2004 bylo na zasedání Valné hromady spolku schváleno pozměnění a doplnění stanov. Změna byla vzata          na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 28. 12. 2004.                                                                                                                                       Dne 4. ledna 2007 byla Valnou hromadou spolku schválena druhá změna stanov.                                                                           Toto nové úplné znění stanov bylo přijato valnou hromadou Okrašlovacího spolku ve Znojmě dne 8. ledna 2014.                                                                                 

zpátky další