Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě 

za rok 2000.

Členové spolku se scházeli pravidelně na svých schůzích 1 x za 14 dní v restauraci "U Karla" ve Znojmě. Počet členů ke konci roku byl 15 členů. Schůzek se zúčastňovalo pravidelně asi 10 až 12 členů. Předsedou spolku byl Mgr. Zdeněk Bína, ale pro pracovní zaneprázdněnost se na životě spolku prakticky nepodílel. Proto činnost spolku trpěla částečným bezvládím. Přesto se dá říci, že jeho činnost byla aktivní a smysluplná a vycházela z písemně vypracovaného programu.

Na jaře (duben až květen 2000) provedli členové spolku úpravu tzv. Cendelínové studánky v údolí Dyje a zorganizovali zde pro školy slavnost Otvírání studánek, která byla prezentována i v lokální televizi. Průběžně probíhala fotografická dokumentace studánek v našem regionu, pro zamýšlené zpracování do publikace.

Probíhala různá jednání (na spolkových schůzích i mimo ně) s představiteli Města Znojma, včetně starosty, rnístostarostky a členů rady a zastupitelstva ohledně různých otázek života města. Z těchto jednání vyplynuly zvl. tyto konkrétní závěry: bylo rozhodnuto na náš podnět o rekonstrukci a opravě fontány v dolním parku, ta je v současné době zcela funkční a je opatřena působivým nočním osvětlením. Do regulačního plánu se také na náš podnět dostal návrh třetí okružní komunikace podél trati na Okříšky, který by měl odlehčit přetížené vnitroměstské dopravě.

Běhen prázdnin (červenec 2000) byla pořízena fotodokumentace znojemského židovského hřbitova s návrhem na jeho úpravy.

Okrašlovací spolek opakovaně odmítl návrhy na vybudování městské plovány jižně u louckého kláštera, z mnoha důvodů, které v bodech rozebral a vystoupil s nimi ve veřejné diskusi (o tomto problému) na radnici. Současně jednal se starostou obce Dobšice o dokončení a event. rozšíření plovárny na břehu Dyje v Dobšicích. Pan starosta Adam z Dobšic je tomuto řešení velmi nakloněn. Proto byla provedena i rekongnoskace přímo v terénu s následným upřesněním na Obci Dobšice.

S některými zastupiteli jsme projednali způsoby opravy a možnosti rekonstrukce domu na Václavském náměstí ve Znojmě, kde se vyučil sv. Kl. M. Hofbauer. V této věci se zatím dále jedná. Člen našeho spolku pan Jiří Svoboda vydal knižně první díl pověstí ze Znojemska.

Členové spolku zpracovali některé články do regionálního tisku, týkající se různých výročí, osobností regionu a psali i články s aktuální tématikou komunální.

Probíhala také těsná spolupráce s Národním parkem Podyjí, Nadací na obnovu církevních památek a Státním památkovým ústavem v Brně.

Na konci roku v prosinci 2000 proběhla volba předsedy a výboru s tímto výsledkem:
předseda: MUDr Lubomír Černošek, jednatel: Soběslav Stehlík, pokladník: Ing. Husa.

Založeno nové konto v GE Capital Bank ve Znojmě, odsouhlasen minimální členský příspěvek 50,- Kč, založena kniha členů. Pravidelný zápis ze schůzí bude pořizovat pan E. Hauptmann, mluvčím spolku je pan Jiří Svoboda.


zpátky další