Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě 

za rok 2001.

Členové Okrašlovacího spolku se pravidelně scházeli na svých plánovaných schůzích každých 14 dní ve Znojmě, v restauraci U Karla na Mikulášském náměstí. V případě nutnosti se určené pracovní skupiny scházely k řešení akutních problémů i mimo tyto pravidelné schůzky.

V roce 2001 každé jednání spolku nejvíce ovlivňovala kauza bývalého kláštera premonstrátů ve Znojmě-Louce, zvl. se zamýšlenou výstavbou velkokapacitního koupaliště a akvacentra v tomto areálu. Okrašlovací spolek s tímto zásadně nesouhlasí, a proto absolvoval mnoho úředních jednání na Městském úřadě ve Znojmě i na Okresním úřadě ve Znojmě, ve kterých byl často (na svoji žádost) účastníkem řízení. Výsledkem bylo prozatímní oddálení výstavby koupaliště. I v budoucím roce budeme usilovat o zrušení jeho výstavby a vytvoření parkových úprav v tomto prostoru.

V této souvislosti jsme si stále výrazněji uvědomovali potřebu revitalizace tohoto objektu, potřebu jeho účinné památkové ochrany, i s vyhlášením ochranného pásma louckého kláštera, a v tomto směru jsme podnikli řadu potřebných kroků, které směřovaly až k našemu podání návrhu za národní kulturní památku na Ministerstvo kultury ČR.

Další významnou změnou v práci našeho spolku je spolupráce s občanským sdružením Greenways Praha-Vídeň. Zde jsme se stali i spoluzakladateli tohoto občanského sdružení a byla vytvořena stálá pracovní skupina pro vzájemnou spolupráci.

Z další činnosti to byla iniciace a pokračování spolupráce na tradici jarního otvírání studánek u Cendelínové studánky ve Znojmě a vytvoření tradice otvírání studánek u Feliciiny studánky ve Vranově nad Dyjí, a to ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí. S touto státní organizací byla v průběhu celého roku velmi dobrá spolupráce, což chceme udržet, případně i zintenzivnit do budoucích let.

Těsná návaznost byla také se znojemskou Asociací Iuvenes Znoyem, zabývající se zvl. volným časem mládeže.

V průběhu roku do našeho města a do NP Podyjí zavítal také Klub Za starou Prahu. I s ním jsme navázali velmi dobrou spolupráci a Klub se nám významně snažil pomoci i v případě louckého kláštera. Kontakt byl navázán také s klubem Přátelé starého Jindřichova Hradce.

Publikační činnost našeho spolku se týkala několika odborných článků v časopisu " Od Horácka k Podyjí " a popularizující články o některých osobnostech kultury v periodiku NP Podyjí "Podyjské listí".

Náš člen pan Jiří Svoboda vydal v průběhu roku svoji další knihu o pověstech z jižní Moravy, tentokrát z Vranovska. Někteří naši členové také vedli vlastivědné vycházky v různých částech našeho okresu.

Některými články v tisku jsme však také museli reagovat na některé vážné problémy a chyby v komunální politice. Spolupracovali jsme i s celostátní televizí (pořady Klekánice) i s místní televizí Fatem.

Podařilo se vytvořit zdařilé logo našeho spolku a k tomu i příslušných razítek a hlavičkového papíru. Velmi významné je vytvoření webovských stránek i s aktuálními informacemi a také e-mailové adresy. K zajištění informovanosti slouží trvalá pracovní skupina, tzv. redakční rada.

Bohužel musíme konstatovat, že nebyla dobrá spolupráce se znojemskou radnicí, která pravděpodobně nepřipouští odlišný názor na zásadnější věci v komunální politice.

Okrašlovací spolek však kvůli tomu nemůže ustoupit ze svých zásad a přesvědčení, přitom je ale připraven ke konstruktivním jednáním se všemi orgány státní správy i samosprávy i s ostatními organizacemi nebo jednotlivci.

V současné době má náš spolek 17 členů a je otevřen každému, kdo souhlasí s našimi ideály a cíli. Základní roční členský příspěvek se nemění: 50,- Kč na člena. Členství je vedeno v knize členů. Výbor spolku je tříčlenný: předseda (v r. 2001 MUDr. Lubomír Černošek), jednatel (Soběslav Stehlík) a pokladník (ing. Vladimír Husa), s jednoletým funkčním obdobím dle stanov. Zapisovatelem byl pan Eduard Hauptmann.

Celkové hodnocení roku 2001 je pozitivní a všem členům je nutno poděkovat za mimořádnou aktivitu a obětavost. Výhledově bude nutno činnost více diferencovat do pracovních skupin a jednak do vlastního okrašlování a jednak do ovlivňování komunální politiky.

Bude potřeba do zdárného konce dotáhnout problémy kolem louckého kláštera a jeho okolí. V dubnu 2002 si také připomeneme 10 let trvání obnoveného Okrašlovacího spolku ve Znojmě.

Ve Znojmě dne 13. prosince 2001

Zprávu vypracoval předseda spolku
Mudr. Lubomír Černošek


zpátky další