Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě 

za rok 2002.

Tato výroční zpráva byla přednesena a poté schválena na valné hromadě Okrašlovacího spolku ve Znojmě, konané dne 8.1.2003.

Okrašlovací spolek ve Znojmě se v roce 2002 scházel pravidelně 1x za 14 dní ve čtvrtek v restauraci U Karla ve Znojně a na svých schůzích se řídil stanoveným programem. Předsedou byl: dr. L. Černošek, jednatelem S. Stehlík, pokladníkem ing. V. Husa. Zapisovatelem spolku E. Hauptmann. Revizní komisi tvořili: Z. Balík, E. Hauptmann, dr. P. Ciprián.

2. února 02 zorganizoval spolek vycházku na Vranovsku s názvem: "Po stopách bývalého vranovského okrašlovacího spolku", kde jsme s odborným výkladem dr. Kozdase o lesoparkových úpravách prošli obnovovanými trasami v této lokalitě. Večer bylo ještě posezení u vína s cimbálovou muzikou Mája. Tato vycházka navazovala na velmi úspěšnou přednášku dr. Kozdase o lesoparkových úpravách v okolí vranovského zámku.

V průběhu roku jsme se zúčastnili ještě několika dalších vycházek, organizovaných Správou Národního parku Podyjí, vyjímáme zvláště navštívenou, v okolí bítovského hradu, rovněž s odborným výkladem dr. Kozdase, o lesoparkových úpravách v této lokalitě.

Bylo rozhodnuto o založení kroniky našeho spolku, kronikářem ustanoven Mgr. Čižmář.

V průběhu celého roku probíhaly besedy se zastupiteli Města Znojma a s některými zajímavými osobnostmi (vyjímáme: např. dr. Šabata, dr. Železný a další).

Spolupráce s Greenways:
9.2.02 - zúčastnili jsme se valné hromady Greenways v Monínci, zaplacen odhlasovaný příspěvek 1000,-Kč/rok. Byl nám přidělen grant na publikaci "Studánky Znojemska". Pro současný nedostatek spolkových financí jsme požádali GWPV - Nadaci Partnerství o odklad dokončení projektu do 30.6.03, bylo nám vyhověno.

21.9.02 - otevření Znojemské vinařské cesty v rámci projektu GWPV za účasti ministra životního prostředí L. Ambrozka, zde naše spoluúčast.

16.11.02 - naše účast na setkání "Greenways na půl cesty" ve Slavonicích, i s prezentací našeho spolku, s diskusí o problémech. Spolupráce s tour-operátorem (p. Leskovjan), ubytování pro GWPV nabídne v penzionu Kaplanka ve Znojmě náš člen p. Blažíček.

Tisková beseda: 10 let Okrašlovacího spolku ve Znojmě, dne 2.5.02, za účasti novinářů a televize (prezentace činnosti: historie, současnost, výhledy).

Naše brigády: v dubnu jsme brigádně upravili okolí tzv. Cendelínové studánky pod Kraví horou ve Znojmě, abychom ji tak připravili na slavnosti "Otevření studánek", které pak proběhlo koncem dubna, účast dětí z mateř. škol, pálení Moreny a obnovování dalších lidových obyčejů.

V listopadu jsme upravili a vyčistili kapličku v bývalé obci Ječmeniště u rakouských hranic a ve spolupráci s místní obcí iniciovali její opravu.

V listopadu jsme se také zúčastnili posvěcení opravené kapličky nad Vranovským zámkem. Zde jsme navázali spolupráci s Okrašlovacím spolkem Veverská Bitýška.

Většinu našeho času však zabralo řešení kauzy záměru výstavby koupaliště v areálu bývalého kláštera premonstrátů ve Znojmě - Louce, se kterou zásadně nesouhlasíme. Tento náš nesouhlas uplatňujeme v různých správních řízeních, táhnoucích se již dva roky. Na toto téma často besedujeme s novináři a v televizi.

Úzkou spolupráci jsme navázali také s Ekologickým právním servisem v Brně, v rámci řešení tohoto problému se pan Mgr. Pavel Černý stal naším členem, abychom měli ve svých řadách právníka.

Koncem roku jsme se (po opakovaných žádostech) stali členy Mezinárodní společnosti Charlese Sealsfielda, jejíž vznik iniciovala rakouská strana.

V listopadu 02 proběhly komunální volby, dva naši členové (ing. Havlásek, Zd. Balík) se stali zastupiteli Města Znojma.

Kromě uvedených institucí jsme během celého roku těsně spolupracovali také se Správou Národního parku Podyjí, Nadací na ochranu a obnovu církevních památek a Asociací Iuvenes - Znoyem.

Nákupy během roku: kazetový diktafon Sony, právnické publikace z EPS Brno. Sponzorsky jsme obdrželi laserové ukazovátko, vizitky Okrašl. spolku. Spolkovou vlajku v létě ušila naše členka pí. Škrabánková.

Pro rok 2003 proběhly nové volby: předsedou byl zvolen MUDr. Lubomír Černošek, jednatelem Soběslav Stehlík, hospodářem - pokladníkem: ing. Vladimír Husa.

Ing. Husa přečetl zprávu o hospodaření spolku (uvedena zvlášť). Tato byla schválena a následně podepsána revizní komisí.

Volba revizní komise:
zvoleni: Zdeněk Balík, Eduard Hauptmann, dr. Pavel Ciprián.

Volební období výboru je jednoleté, volební období revizní komise je tříleté (dle stanov).

Ustanoveny další funkce:
zapisovatel: Eduard Hauptmann, mluvčí spolku: Petr Dušejovský, kronikář: Mgr. Zdeněk Čižmář.

Členský příspěvek na rok 2003: odhlasován ve výši minima 100,- Kč/rok, další výše není omezena. Nutný zvl. pro administrativní výdaje a poplatky za vedení účtu v bance. Pro větší projekty jsou nutní sponzoři.

Počet členů k 8.1.2003: 20 členů.

Výhledy na rok 2003: vysazení stromů, pamětní desky, Vrbkův kámen, dokončení publikace Studánky Znojemska, brigády, oprava kapličky v Ječmeništi, rozšiřování spolupráce s dalšími Okrašl. spolky (Drosendorf, Veverská Bítýška atd.). Pokračování v dosavadní činnosti (kauza Louka, spolupráce s GWPV, s ISCHS, vycházky, aktivita v komunálním dění atd.).

Zapsal MUDr. Lubomír Černošek


zpátky další