Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2004

Tato výroční zpráva byla přednesena a poté schválena na Valné hromadě Okrašlovacího spolku ve Znojmě, konané dne 9. prosince 2004. 

Chod a řízení spolku

Okrašlovací spolek ve Znojmě se v roce 2004 scházel pravidelně jednou za čtrnáct dnů ve čtvrtek v restauraci U Karla na Mikulášském náměstí ve Znojmě. Na svých schůzích se řídil stanoveným programem.
V obsazení funkcionářů spolku došlo v roce 2004 ke změnám.
Dne 4. března 2004 se konala Valná hromada Okrašlovacího spolku,
 kde se sešlo dvanáct z dvaceti zapsaných členů spolku. Valná hromada poděkovala odstupujícímu předsedovi MUDr. Černoškovi za veškerou práci, kterou jménem spolku důsledně a poctivě odvedl. Valná hromada zvolila nový Výbor spolku ve složení: PhDr. Jan Kozdas, Ing. Vladimír Husa a Mgr. Jiří Kacetl. Funkční období výboru spolku je jednoleté. Výbor spolku zvolil ze svého středu následující funkcionáře spolku: předseda – Mgr. Jiří Kacetl, jednatel – PhDr. Jan Kozdas a hospodář – Ing. Vladimír Husa.

Valná hromada zvolila novou kontrolní komisi ve složení: Ing. arch. Blanka Rudolfová, Lenka Škrabánek a Ing. Tomáš Havlásek. Tito členové kontrolní komise zvolili ze svého středu předsedu komise – Ing. arch. Blanku Rudolfovou. Funkční období kontrolní komise je tříleté (2004-2006).
Dne 9. prosince 2004 se konala další Valná hromada spolku,
která schválila změnu stanov spolku a zvolila nové funkcionáře spolku. Členy Rady spolku pro kalendářní rok 2005 se stali: Lenka Škrabánek, PhDr.Jan Kozdas a Mgr. Jiří Kacetl. Paní Lenka Škrabánek odstoupila z Kontrolní komise, a proto byl novým členem tohoto kontrolního orgánu zvolen Jan Blažíček (na období let 2005-2006).


Přednášková a odborně publikační činnost spolku
Dne 7. ledna 2004 se členové Okrašlovacího spolku zúčastnili zajímavé přednášky o židovských hřbitovech Znojemska, kterou zorganizovala členka spolku paní Škrabánková. Přednášející byla historička Mgr. Grunová z Petrovic u Moravského Krumlova.
V rámci předjarního přednáškového cyklu Jihomoravského muzea pro širokou veřejnost vystoupili se svými příspěvky dva naši členové – Mgr. Čižmář a Mgr. Kacetl.
V různých místních periodicích či sbornících (Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 2003, Jižní Morava, Znojemský týden aj.). byly publikovány odborné články našich členů (dr. Kozdas, Mgr. Čižmář, Mgr. Kacetl).
Pod záštitou Národního parku Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě uspořádali členové spolku (dr. Kozdas, Mgr. Čižmář, Mgr. Kacetl) v průběhu roku zajímavé naučné vycházky a výlety pro veřejnost do okolí města i do vzdálenějších regionů Vranovska a Bítovska.

Dotační projekty spolku
Na schůzi spolku dne 27. května bylo rozhodnuto, že spolek požádá Radu Jihomravského kraje o udělení dotace na kulturní činnost (což umožňuje § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích). Byl zpracován rámcový projekt, který je založen na připomenutí výročí 200 let od založení městských alejí a parků ve Znojmě. Z dotačních prostředků chce spolek vydat barevnou publikaci, zabývající se historií městských parků a alejí, uspořádat výstavu a několik přednášek či vycházek pro veřejnost. Rada Jihomoravského kraje naši žádost schválila, takže spolek získal dotaci na činnost ve výši 100.000,- Kč.
Na základě smlouvy o součinnosti a smlouvy o dílo s Asociací Iuvenes Znoyem uspořádal Okrašlovací spolek ve Znojmě výstavu pro veřejnost s názvem „200 let od založení znojemských alejí“. Místem konání výstavy byl tzv. Schillerův altán v hradebním pásu u Komenského náměstí ve Znojmě. Výstava byla financována z dotačních prostředků Okrašlovacího spolku. Byla zahájena 1. května a skončila 30. září tohoto roku. Ohlas veřejnosti na tuto akci byl velmi pozitivní.
V září byla ustanovena pracovní komise pod vedením dr. Kozdase, která dostala za úkol připravit pro vydání tiskem odborný text, který by nastínil dvousetletý vývoj parkových a zahradních úprav ve městě a jeho okolí. Text budou doprovázet bohaté obrazové materiály. Publikace půjde do tisku v prosinci 2004 a bude mít náklad 3.000 kusů. V lednu 2005 bude distribuována do znojemských kulturních a informačních center, prodávána v knihkupectvích a rozdávána jako propagační materiál Okrašlovacího spolku.

Kontrolní činnost spolku ve vztahu k orgánům státní správy a místní samosprávy
V květnu 2004 vydal Okrašlovací spolek prohlášení k mediálním nařčením, která zazněla z úst radních města Znojma v souvislosti s prodražením výstavby městské plovárny v Louce. Odmítáme jakoukoli zodpovědnost za zdržení a prodražení stavby, neboť jsem pouze upozorňovali na formální i skutkové nedostatky ve správních řízeních okolo výstavby plovárny. O složitosti celého problému vypovídají i rozporuplná vyjádření, která na adresu spolku zaslal nejprve ministr kultury Pavel Dostál (pobouření nad zbořením ohradní zdi kláštera v roce 2003) a později jeho náměstek Novák (ohradní zeď prý nebyla památkově chráněna).
V kauze zamýšlené výstavby parkoviště u hradeb za tzv. Bílým domem na náměstí Svobody se nám podařilo ve spolupráci s širší veřejností a pracovníky Národního parku Podyjí po usilovném tlaku přimět Radu města Znojma, aby tento záměr přehodnotila. Parkoviště bude zřízeno dále od centra, v prostoru před zimním stadionem.
Okrašlovací spolek po celý rok 2004 pečlivě sledoval ochranu životního prostředí ve Znojmě a kontroloval práci odboru životního prostředí Mětského úřadu ve Znojmě (jak to umožňuje zákon), aby v jednotlivých případech nedocházelo k neodůvodněnému kácení stromů ve městě. Podařilo se nám uspět např. při záchraně zdravého topolu na Jarošově ulici.
Spolek v průběhu roku několikrát upozorňoval odpovědné úředníky na velmi problematický způsob rekonstrukce Karolininých sadů vzhledem k možnému sesuvu hornin (existuje odborná literatura dokládající, že ne v tak zcela vzdálené době zde k sesuvům došlo) a vzhledem k nepříliš citlivé památkové obnově.
Podobně Okrašlovací spolek vystupuje proti zamýšlené výstavbě futuristické kaple na Mariánském náměstí ve Znojmě, která má být připomínkou původní klasicistní kaple, zbořené r. 1952 komunisty. Domníváme se, že daná architektura nezapadá do celkového architektonicko-urbanistického prostředí Mariánského náměstí a že finance potřebné na takovou realizaci je radno lépe využít např. na opravu chátrajícího kostela ve Znojmě -  Popicích. Na podzim jsme vstoupili do jednání s tvůrci projektu výstavby dalšího znojemského supermarketu, který má vyrůst na území po bývalých Žižkových kasárnách. Protože není v silách našeho spolku plánovanou výstavbu zastavit, snažíme se alespoň o to, aby výstavba nového marketu co nejméně narušila estetický vzhled této části města. Přesto je důležité zcela jednoznačně říci, že zásadně nesouhlasíme s výstavbou hypercentra, které se spolu s obrovským parkovištěm do této lokality naprosto nehodí a zásadně ji znehodnotí. Podporujeme zde vznik obchodních pasáží s menšími obchůdky, které umožní rozvoj zdravých podnikatelských aktivit našich spoluobčanů a v konečném důsledku mohou poskytnout pracovní příležitost i vyššímu počtu zaměstnanců jako plánovaný, i z mnoha dalších důvodů nepřijatelný supermarket.Výsadba stromů.
Platan javorolistý, který jsme vysadili v listopadu roku 2003 na nádvoří Jihomoravského muzea, se ujal a roste.
Mrzí nás, že představitelé Města, poté co jsme na internetových stránkách spolku představili svůj projekt „Aleje Evropy“, náhle iniciovali v prostoru, kde dlouhá léta absentovala jakákoliv vzrostlá zeleň, výsadbu stromů. Ty sice tento prostor obohatily, nicméně nebylo naprosto využito našich myšlenek, které by esteticky i zdravotně hygienicky zlepšily území Vídeňské ulice od železničního viaduktu k čerpací stanici Benzina. Navíc realizace našeho projektu, kterou by rozumní představitelé jakéhokoliv města přinejmenším konzultovali a podstatné využili, mohla sehrát velmi pozitivní úlohu v naší rozvíjející se cestě v rámci sjednocování Evropy.
24. dubna 2004 zorganizoval náš spolek ve ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí a obcí Horní Břečkov-Čížov slavnostní vysazení lípy na místě někdejší školy v Čížově. Akce se konala u příležitosti Dne země a v rámci otvírání nejdelší zelené stezky v republice - Greenways Praha-Vídeň. Při této příležitosti jsme se zúčastnili otvírání a zprovoznění odpočinkového areálu pro návštěvníky NP Podyjí a vernisáže výstavy dětských prací s tématikou Dne Země v zahradě Návštěvnického centra Správy NP Podyjí v Čížově.
Ve stejnou dobou se náš spolek ve spolupráci s Asociací Iuvenes Znoyem podílel na výsadbě několika stromů v městských alejích ve Znojmě.
Členský příspěvek činí minimálně 100,- Kč na osobu a rok.
Sepsal : Mgr. Jiří Kacetl, 9. 12. 2004zpátky další