Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě 

za rok 2005

Tato výroční zpráva byla přednesena a poté schválena na Valné hromadě Okrašlovacího spolku ve Znojmě, konané dne 5. ledna 2006.

Chod a řízení spolku

Okrašlovací spolek ve Znojmě se v roce 2005 víceméně pravidelně scházel jednou za čtrnáct dnů ve čtvrtek v restauraci U Karla na Mikulášském náměstí ve Znojmě. Na svých schůzích se řídil stanoveným programem.

Obsazení funkcionářů spolku odpovídalo výsledkům volby konané na Valné hromadě spolku dne
9. prosince 2004. Radu spolku v roce 2005 tvořili paní Lenka Škrabánková, pan PhDr. Jan Kozdas a PhDr. Jiří Kacetl. Hospodářem spolku byl pan ing. Vladimír Husa. Členy kontrolní komise byli paní ing.arch. Blanka Rudolfová, pan ing. Tomáš Havlásek a pan Jan Blažíček.

Dne 14. dubna 2005 byl na schůzi Okrašlovacího spolku odhlasován všeobecný zákaz kouření, který je platný a závazný i do budoucna, ledaže by byl zrušen usnesením Valné hromady spolku.

Na den 20. října 2005 byla svolána Valná hromada spolku. Byla však kvůli kolizi termínů s jinými občanskými aktivitami členů spolku neusnášeníschopná.

Okrašlovací spolek zůstává i nadále členem Mezinárodní společnosti Charlese Sealsfielda. V březnu 2005 v rámci tohoto členství obdržel zdarma nově vyšlou publikaci Zwischen Kutte und Maske – Das geheimnisvolle Leben des Charles Selasfield.

Členství Okrašlovacího spolku ve sdružení Greenways Praha-Vídeň bylo v červnu 2005 z naší strany ukončeno. Důvodem je příliš vysoký členský příspěvek ve srovnání s minimem výhod, které členství přináší.       

 

Přednášková a odborně publikační činnost spolku

Členové spolku (Mgr. Čižmář a Dr. Kacetl) vystoupili individuálně se svými odbornými příspěvky v rámci předjarního přednáškového cyklu Jihomoravského muzea, určeného pro širokou veřejnost. Dr. Kozdas a Mgr. Čižmář publikovali odborné články ve sborníku Thayensia 2004, v Ročence Státního okresního archivu ve Znojmě 2004 a v časopise Jižní Morava 2005.

Pod záštitou Národního parku Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě uspořádali členové spolku (Kozdas a Čižmář) v průběhu roku zajímavé naučné vycházky a výlety pro veřejnost do širokého okolí.

Bezesporu největším a nejvíce viditelným počinem spolku v této oblasti bylo lednové vydání publikace „200 let městských alejí a parků ve Znojmě,“ podpořené mimořádnou dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2004. Brožuru s barevnou obálkou o formátu A4 graficky zpracovala a vytiskla Tiskárna Kuchařovice. Autorem populárně naučné stati je Dr. Kozdas ve spolupráci s dalšími členy spolku. Bonusem je text z pera geologa Jihomoravského muzea Mgr. Šmerdy. Brožura je doplněna o osmistránkovou barevnou přílohu s bohatým obrazovým materiálem. Z třítisícového nákladu se za necelý rok prodalo okolo jednoho tisíce výtisků. Publikaci lze stále zakoupit ve většině znojemských knihkupectví a v turistických informačních centrech za jednotnou cenu 40,- Kč.

Dotace Jihomoravského kraje umožnila ještě jeden ediční počin. Již na konci prosince 2004 byla vydána pamětní pohlednice Okrašlovacího spolku s malířským vyobrazením snového Znojma, jehož autorkou je paní Škrabánková. Náklad činí 2 000 kusů, jednotná prodejní cena je 5,- Kč.

Publikace o parcích a pamětní pohlednice byly představeny na tiskové konferenci v lednu 2005 ve vinárně U Legionáře. Upoutávky byly uveřejněny v týdenících Znojemsko a Znojemský týden, v denících Rovnost a MFDnes. Dokonce i v radničním čtrnáctideníku Znojemské listy se objevila celostránková recenze z pera pana Vlastimila Janků, byť silně kritická a místy zmatečně a laicky atakující a nenávistná. Náplastí na osobně motivovanou zášť pana Janků budiž velmi pochvalná recenze od Jany Klempové, která vyšla v odborném historickém časopise Jižní Morava 2005, a obecně velmi příznivý ohlas z řad široké znojemské veřejnosti. Výtěžek z prodeje publikací a pohlednic chce Okrašlovací spolek použít na výsadbu nové zeleně ve Znojmě a na jiné krajinotvorné projekty.

 

Dotační projekty spolku

V lednu 2005 vypracoval Okrašlovací spolek projekt s žádostí o dotaci z dotačního programu Strom života (Nadace partnerství). Projekt se týkal výsadby nové zeleně v prostoru Národního parku Podyjí v blízkosti zámku ve Vranově nad Dyjí. Žádost však byla v únoru zamítnuta.

Ve stejné době, tj. v lednu 2005, byl spolkem „oprášen“ starší projekt na obnovu Vrbkova kamene. Projekt byl podán s žádostí o dotaci na odbor školství a kultury MÚ Znojmo. Rada města Znojma však dotaci evidentně z politických důvodů neudělila. Díky členskému daru ing. Karla Fialy však bylo možno v realizaci projektu pokračovat i bez dotace. Na konci září 2005 byl stanoven harmonogram prací a v průběhu šibeničních čtyř týdnů byl nový Vrbkův kámen ve spolupráci s Národním parkem Podyjí a stavební firmou Jelínek osazen na Kraví hoře. Nápis vytesal mistr kameník Dalibor Dolejší. Slavnostní odhalení kamene, na které byla pozvána řada hostů a kterému požehnal loucký farář a premonstrátský kanovník Marián Husek, proběhlo v den 87. výročí vzniku Československa 28. 10. 2005. Přírodní slavnost se odehrála pod teplým říjnovým sluncem a zúčastnilo se jí téměř sto lidí. Po projevech, přednesu úryvku z Vrbkova díla a církevním požehnání došlo i ke zpěvu státní hymny. Slavnost pak v neoficiální části pokračovala ochutnávkou znamenitého vína ve sklípku pana Kloudy v Konicích. Následné ohlasy na akci byly velmi příznivé.       

V prosinci roku 2005 zažádal Okrašlovací spolek Radu Jihomoravského kraje o finanční dotaci z krajského dotačního programu pro oblast kultury. Tato dotace, pokud bude přidělena, umožní v roce 2006 realizaci nového projektu, který vznikl během listopadových schůzí Okrašlovacího spolku : Bude založena nová knižní edice s názvem OPERA ZNOYMENSIA („Díla znojemská“), v jejímž rámci budou v budoucnosti vycházet jednak původní práce současných regionálních historiků-odborníků, jednak reprinty děl od starších znojemských autorů, včetně dosud nepublikovaných překladů znojemských autorů německé národnosti (např. Hübner, Vrbka, Bergmann aj.). Knihy z této ediční řady obecně poslouží nejen jako rozšíření nabídky knihoven a knihkupectví na Znojemsku, budou také přínosem k hlubšímu poznání regionální historie jižní Moravy, v případě reprintů starších, mnohdy těžko dostupných děl se stanou vyhledávanou pomůckou či materiálem pro odborníky či studenty příslušných humanitních oborů. Prvním svazkem této edice budou Příběhy z Kraví hory od Antona Vrbky, na jejichž literárním překladu bude pracovat Jiří Svoboda.

 

Kontrolní činnost spolku ve vztahu k orgánům státní správy a místní samosprávy

Okrašlovací spolek po celý rok 2005 pečlivě sledoval ochranu životního prostředí ve Znojmě a kontroloval práci odboru životního prostředí Městského úřadu ve Znojmě (jak to umožňuje zákon), aby v jednotlivých případech nedocházelo k neodůvodněnému kácení stromů ve městě. Kromě ochrany životního prostředí se spolek vyjadřoval k sporným otázkám proměn městského urbanismu, zejména proti zamýšlené výstavbě futuristické kaple na Mariánském náměstí ve Znojmě. Domníváme se, že daná architektura nezapadá do celkového architektonicko-urbanistického prostředí Mariánského náměstí a že finance potřebné na takovou realizaci je radno lépe využít na opravu chátrajících církevních památek. Spolupráce s odborem výstavby Městského úřadu je však na bodu mrazu.

Kauza plovárny v Louce měla totiž v roce 2005 dohru. Po dvou letech soudních jednání, ve kterých zájmy spolku hájil EPS Brno, vynesl v srpnu 2005 Krajský soud v Brně pravomocný rozsudek, jímž zrušil stavební povolení na výstavbu louckého koupaliště. Důvodem je, že Město ignorovalo zákon o EIA (posuzování vlivů stavby na životní prostředí), který začal platit již před vydáním stavebního povolení. I když Město Znojmo podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, je velmi malá pravděpodobnost, že se svými námitkami uspěje. Navíc kasační stížnost nemá odkladný účinek, takže loucká plovárna je momentálně černou stavbou. Liknavost Městského úřadu a odpovědných úředníků je již tradiční a hra na „mrtvého brouka“ jim zatím prochází bez trestu. V listopadu 2005 vydal Okrašlovací spolek k celé záležitosti tiskové komuniké.

 

Členský příspěvek činí minimálně 100,- Kč na osobu a rok.

Sepsal : PhDr. Jiří Kacetl, leden 2006

zpátky další