Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě 

za rok 2006

Tato výroční zpráva byla přednesena a poté schválena na Valné hromadě Okrašlovacího spolku ve Znojmě, konané dne 4. ledna 2007.

 Chod a řízení spolku

Okrašlovací spolek ve Znojmě se v roce 2006 víceméně pravidelně scházel jednou za čtrnáct dnů v restauraci U Karla na Mikulášském náměstí ve Znojmě. Na svých schůzích se řídil stanoveným programem.

Obsazení funkcionářů spolku odpovídalo výsledkům volby konané na Valné hromadě spolku dne
5. ledna 2005. Radu spolku v roce 2006 tvořili Lenka Škrabánková, PhDr. Jan Kozdas a PhDr. Jiří Kacetl. Hospodářem spolku byl ing. Vladimír Husa. Členy kontrolní komise byli ing.arch. Blanka Rudolfová, ing.
Tomáš Havlásek a Jan Blažíček.

Na konci dubna 2006 vyhotovil hospodář spolku finální ekonomickou zprávu za rok 2005, neboť na poslední výroční Valné hromadě v lednu 2006 byla přednesena pouze zpráva průběžná. Bylo konstatováno, že hospodářský výsledek spolku za rok 2005 se pohybuje v uspokojivých kladných hodnotách.

Od května 2006 má Okrašlovací spolek vlastní stylové pečetítko s logem spolku, které v prospěch spolku věnoval Pavel Matyasko.  

 

Členství spolku v jiných organizacích

Okrašlovací spolek zůstává i nadále členem Mezinárodní společnosti Charlese Sealsfielda. V prosinci 2006 v rámci tohoto členství obdržel spolek nové audio CD s rozhlasovým čtením úryvků ze známého Sealsfieldova díla „Rakousko, jaké je“ (vydavatel ORF).

 

Činnost a aktivity spolku v roce 2006

Společné aktivity členů spolku se v roce 2006 řídily rámcovým harmonogramem přijatým na výroční Valné hromadě v lednu 2006.

 Přednášky, odborné publikace, vycházky a výlety členů spolku

Členové spolku s odborným vzděláním vystoupili individuálně se svými příspěvky v rámci předjarního přednáškového cyklu Jihomoravského muzea, nebo příspěvky publikovali v odborných periodicích. Pod záštitou Národního parku Podyjí byly v průběhu roku uspořádány naučné vycházky a výlety pro veřejnost do širokého okolí (Les Braitava – J. Kozdas, středověké tvrze a kostely Znojemska – J. Kacetl a Z. Čižmář).

Z výletů, které byly v lednu naplánovány, byl nakonec realizován pouze jediný, a to 10. června 2006 výlet na hrad Falkenštejn v rakouské Vinné čtvrti a na sousedící Mikulovsko.

 Ocenění Okrašlovacího spolku   

Jedním z největších a nejvíce viditelných počinů spolku bylo zahájení tradice květnového vyhlášení a předání Ocenění Okrašlovacího spolku. Sedm osob a institucí, které se v předchozích letech podle mínění členů Okrašlovacího spolku ve Znojmě zasadili významným způsobem o zkrášlení města či jeho okolí, obdrželo 31. května 2006 čestná ocenění. Motivem Okrašlovacího spolku je vyjádřit obdiv a uznání všem těm, kteří vlastní iniciativou a nezištným úsilím přispěli k rozvoji kultury ve Znojmě a jeho okolí či vytvořili dílo, které zdejší krajinu či město esteticky obohatilo. Členové spolku by rádi těmito oceněními i v dalších letech pozitivně motivovali občany k tomu, aby se nad prostředím, ve kterém bydlí, více zamysleli, aby se více zajímali o věci veřejné a také aby vlastními činy více přispívali k hodnotnější kultuře a estetickému prostředí našeho města. Oceněné osoby či instituce byly Mgr. Jiří Ludvík a občanské sdružení Znojemský hudební festival (za vznik nové a významné kulturní události ve městě Znojmě), Spolek přátel Hroznové kozy (za obnovu dávných tradic zdejšího kraje a podporu znojemského vinařství), občanské sdružení CLARY (za realizaci vycházkové trasy Claryho stezky ve Vranově nad Dyjí), Sdružení vlastníků domu Rudoleckého č. 3 ve Znojmě (za zdařilou rekonstrukci fasády domu), P. Oldřich Máša (za realizaci soukromé galerie ve Vranově nad Dyjí a organizaci výpravné barokní opery na vranovském zámku), pan Eman Macoun starší (za zdařilou rekonstrukci fasády měšťanského domu na Horním náměstí ve Znojmě se sgrafity Oskara Pafky) a konečně in memoriam bývalý člen Okrašlovacího spolku pan Zdeněk Balík (za celoživotní dílo, zejména za úsilí a práci spojenou s Nadací pro obnovu církevních památek děkanství znojemského). Předávací ceremoniál proběhl v mázhausu Domu umění na náměstí TGM a měl širokou pozitivní mediální publicitu. Ocenění mají podobu grafických listů – diplomů, jejichž design vznikl na dubnových schůzích spolku především díky práci Blanky Rudolfové, Lenky Škrabánkové a Zdeňka Čižmáře.

  

Dotační projekty spolku – Anton Vrbka: Dvacet obrázků z Kraví hory u Znojma

V prosinci roku 2005 zažádal Okrašlovací spolek Radu Jihomoravského kraje o finanční dotaci z krajského dotačního programu pro oblast kultury. Dotace byla schválena a v dubnu 2006 přidělena. V létě 2006 tak mohly začít práce na realizaci nového projektu, jehož idea vznikla v listopadu 2005 na schůzích Okrašlovacího spolku. Pod záštitou ing. Karla Fialy byla založena nová knižní edice s názvem OPERA ZNOYMENSIA („Díla znojemská“), která si klade za cíl sdružovat vydávání jednak původních prací současných regionálních autorů, jednak reprintů děl od starších znojemských autorů, včetně dosud nepublikovaných překladů znojemských autorů německé národnosti (např. Hübner, Vrbka, Bergmann aj.). Prvním svazkem této edice se staly Příběhy z Kraví hory od Antona Vrbky, v českém překladu člena spolku Jiřího Svobody a ilustrované znojemskými malíři Lenkou Škrabánkovou, Miluší Ilkovou a Pavlem Černým. Redakci knihy a přípravu k tisku vedl Jiří Kacetl, grafické zpracování bylo svěřeno do rukou firmy ARES s.r.o. Kniha byla na pulty uvedena 4. prosince 2006 a za jeden měsíc prodeje je z tisícového nákladu rozebrána bezmála čtvrtina. Slavnostní křest proběhl dne 8. prosince v mázhausu Domu umění na náměstí TGM, jehož se zúčastnila necelá stovka hostů. Slavnostní přípitek pronesl nestor znojemských fotografů Jan Mifka. Tato akce byla soudě dle ohlasů v tištěných médiích a na rádiu Blaník výbornou pozitivní reklamou a vizitkou aktivit spolku.

V listopadu 2006 bylo zažádáno u Krajského úřadu Jihomoravského kraje o dotaci na nový projekt Okrašlovacího spolku – vydání mapy Gránického údolí, což by mělo být realizováno během roku 2007.       

 Z bodů časového harmonogramu, které si spolek v lednu 2006 předsevzal, nebyly splněny následující:

a)       instalace informačního panelu u Vrbkova kamene na Kraví hoře (panel je sice již od začátku června 2006 hotov, na vině je tedy nečinnost ze strany Národního parku Podyjí)

b)       výlet do rakouského Nationalparku Thayatal

c)       přednáška o Marii Uherské

d)       naučný výlet „Po stopách Antona Vrbky“

  

Kontrolní činnost spolku ve vztahu k orgánům státní správy a místní samosprávy

Okrašlovací spolek po celý rok 2006 pečlivě sledoval ochranu životního prostředí ve Znojmě a kontroloval práci odboru životního prostředí Městského úřadu ve Znojmě (jak to umožňuje zákon), aby v jednotlivých případech nedocházelo k neodůvodněnému kácení stromů ve městě. Rovněž také kontroloval činnost stavebního úřadu ve Znojmě a činnost odboru památkové péče Městského úřadu ve Znojmě. Za připomenutí stojí následující kauzy:

  • V lednu  2006 byl Okrašlovací polek přizván k místnímu šetření ve věci pokácení vzrostlé řady stromů na Rooseveltově třídě v úseku od ulice Lužická po Janáčkovu. Z iniciativy Okrašlovacího spolku byl zdravotní stav stromů ještě jednou posouzen nezávislým dendrologem (Dr.Ing.Vrškou), který konstatoval opodstatněnost záměru vykácet dané stromořadí. Okrašlovací spolek poté v rámci úředních jednání prosadil zvýšenou ochranu nově vysázené náhradní výsadby. Spolku se však nepodařilo, aby kompetentní orgány provedly demontáž ohyzdného plechového plotu chránícího fotbalové hřiště Na Čafce.
  • V březnu 2006 se Karel Fiala na pozvání starosty města Balíka zúčastnil jednání o budoucím využití kláštera v Louce a předal vedení města stanovisko spolku. Ve stejné době proběhlo i jednání u ředitele odboru rozvoje Říhy ve věci proponovaného parkoviště před Bílým domem na náměstí Svobody. Obě dvě kauzy však neměly další pokračování ani výstup. 
  • Ve věci záměru Římskokatolické farnosti u sv. Mikuláše vystavět na Mariánském náměstí ve Znojmě futuristickou kapli se Okrašlovací spolek stal účastníkem územního řízení. Přes veškerou snahu a věcnou argumentaci však stavební úřad ve Znojmě vydal v dubnu 2006 souhlasné územní rozhodnutí. Spolek obratem využil svého procesního práva a proti rozhodnutí se odvolal ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Ten však v srpnu 2006 rozhodnutí znojemského stavebního úřadu potvrdil a odvolání spolku zamítl, aniž by se hlouběji zabýval zejména problematikou památkového statutu Mariánského náměstí. Okrašlovací spolek se proto rozhodl proti rozhodnutí Krajského úřadu podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Žaloba byla podána na konci srpna 2006 a až do začátku prosince ji soud nezačal projednávat. Dne 7. prosince 2006 se členové Okrašlovacího spolku většinou hlasů rozhodli žalobu vzít zpět a umožnit tak novou věcnou diskuzi nad celou kauzou s protistranou. Závažným faktorem při tomto zpětvzetí žaloby byla změna politické situace ve Znojmě po říjnových volbách do městského zastupitelstva (pět členů Okrašlovacího spolku bylo zvoleno zastupiteli města, Jan Blažíček se stal místostarostou města a Jiří Kacetl členem rady města).
  • Ve věci zrušeného stavebního povolení na plovárnu v Louce podal Okrašlovací spolek v červnu 2006 podnět k Městskému úřadu ve Znojmě, aby bylo pokračováno (znovuzahájeno) ve stavebním řízení. Po negativní odpovědi podal Okrašlovací spolek v srpnu 2006 ,ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje návrh použití opatření proti nečinnosti Městského úřadu ve Znojmě. Krajský úřad však tento návrh poněkud nezákonně odložil s výmluvou, že celý spis týkající se loucké plovárny je nyní u Nejvyššího správního soudu ČR.
  • V říjnu 2006 se Okrašlovací spolek odvolal proti souhlasnému rozhodnutí odboru památkové péče MÚ Znojmo ve věci zamýšlené novostavby a rekonstrukce plaveckého bazénu na náměstí Svobody. Při pohledu z vnějšího valu znojemského opevnění směrem do parku (Horní alej) bude přítomnost masivní novostavby a věžovitého toboganu působit absolutně rušivě. Výjimečně dochované gotické opevnění Znojma má hned po Jihlavě unikátní pozici v rámci celé Moravy a s jeho revitalizací počítá i oficiálně přijatá strategie rozvoje kultury a cestovního ruchu města Znojma. Rozšíření plaveckého areálu směrem do parku a realizace tobogánu jsou proto pro Okrašlovací spolek nepřijatelná. Ve věci odvolání dosud nebylo na kraji rozhodnuto.
  • Neúspěch zaznamenal spolek při projednávání nové podoby ulice 28. října ve Znojmě, kde jsme byli k místnímu šetření přizváni až v bodu, kdy byl nevhodný projekt již z poloviny realizován a spolek nemohl prakticky již nic ovlivnit. Další neúspěch je výstavba pětipatrových bytových domů na Aninské ulici ve Znojmě, která významným způsobem poškodí pohledy směrem k louckému klášteru. Územní rozhodnutí bylo vydáno již v roce 2003 a nebylo tedy možné v roce 2006 výstavbě zabránit.                        

.

Členská základna

Registrovaných členů našeho spolku je ke dni 4. ledna 2007:       25 členů

Členský příspěvek činí minimálně 100,- Kč na osobu a rok.

  

Sepsal : PhDr. Jiří Kacetl, leden 2007

zpátky další