Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě 

za rok 2007

 

Na minulé výroční valné hromadě spolku došlo ke schválení nových (změněných) stanov spolku, kdy byl zrušen orgán Rady spolku a nahrazen vedením spolku ve složení: předseda a dva místopředsedové.Tato změna vedla dne 4. l. 2007 k volbě tohoto vedení:

Předseda: MUDr.Lubomír Černošek, místopředseda: PhDr.Jan Kozdas, místopředsedkyně: Lenka Škrabánková (od l6.6.2007 provdaná Fialová).

Hospodářem byl zvolen:ing.Vladimír Husa.

Změna stanov byla na MV ČR schválena (vzata na vědomí) dne 8. 2. 2007.

Členy kontrolní komise byli nadále: ing.arch.Blanka Rudolfová, Jan Blažíček a ing. Tomáš Havlásek. Jejich volební období je tříleté a nová volba se koná letos, opět na 3 roky.

Spolek se scházel pravidelně 1x za l4 dní, v prostorách restaurace „U Karla“ na Mikulášském náměstí č.6 ve Znojmě,v zimních měsících v 18.30 hod. a v letním období v 19 hod. Termín schůzí byl přesunut na středy.

Na valné hromadě dne 4. ledna 2007 spolek určil a schválil plán činnosti na rok 2007. Ten byl z větší části splněn.

Byla to tato činnost:

5. 3. 07 podal O. S. návrh na udělení čestného občanství města Znojma podnikateli a protifašistickému bojovníkovi Herbertu Felixovi, in memoriam. Tento návrh byl v dubnu 2007 schválen zastupitelstvem města. Švédské delegaci z města Eslöv, kde H. F.založil významný potravinářský závod, předal starosta našeho města dne 27. 4. 07 listinu o čestném občanství H. F.

Na spolku proběhla i diskuze o umístění pamětní desky na jeho bývalé továrně ve Znojmě.

Ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí byla v dubnu 2007 u Vrbkova kamene na Kraví hoře provedena úprava okolí, umístění laviček a osazení informačního panelu o Antonu Vrbkovi. Během léta byla ještě opravena písmena s dotvořením znaku našeho spolku na tomto pamětním kameni.

21. 4. 07 jsme se zúčastnili oslav „Dne Země“ na Kraví hoře.

23. 5. 07 na slavnostní schůzi O.S. v redutním sále Znojemské Besedy bylo zhodnoceno 15 let trvání obnoveného Okrašlovacího spolku ve Znojmě a poté proběhl  II. ročník vyhlášení a předání ocenění O.S. za významné počiny v oblasti kulturní a publikační ve znojemském regionu. Celá akce se nesla ve slavnostním duchu, za účasti starosty  města, dvou místostarostů a dalších pozvaných hostů v zaplněném sálu Znojemské Besedy.

Oceněni byli:

Asociace Iuvenes Znoyem (zejména za práci s mládeží), Mgr. Martin Markel Ph.D. za knihu o dějinách Jaroslavic, dále MUDr.Karel Fila in memoriam-za celoživotní badatelskou a publikační činnost v regionu a současně i jeho spolupracovník pan Václav Pavlík.

Akce byla přijata velmi příznivě a měla i mediální ohlas. Po skončení oficiální části následovala ještě neformální část v mázhauzu „U Růženky“ s pohoštěním. Akci sponzoroval náš člen ing.Karel Fiala. K této slavnostní příležitosti byla také vytvořena nová vizitka Okrašlovacího spolku u firmy Ares (návrh a zajištění Pavel Matyasko,vyobrazení Lenka Škrabánková-Fialová).

 

Za finanční i jiné podpory ing. K.Fialy se O.S. spolupodílel na dvou výstavách v kapli sv.Václava ve Znojmě: 12. 7. 07 proběhla vernisáž výstavy znojemských výtvarníků a 1. 9. 07 vernisáž výstavy fotografií znojemského rodáka Jana Mifky, s texty Jiřího Svobody a názvem: „… a znovu a znovu ukřižován“. Obě výstavy se těšily nebývalé pozornosti veřejnosti.

O.S. obdržel v letošním roce grant  10 tis. Kč v grantovém programu Nadace Partnerství „Strom života – stromy pro stezky“ na vysazení 2 kusů stromů jeřábu oskeruše.

Stromy jsme nakoupili při „Oskerušobraní“ve Tvarožné Lhotě na Slovácku, přes suchý podzim založili na zahradě v Konicích u Znojma a nyní v prosinci vysadili v historické části Znojma – tzv.“Jámě“. Proběhla i mediální kampaň k popularizaci oskeruší, takže další oskeruše byly občany Znojma vysazeny na soukromých zahradách, ale např.i u Jevišovického zámku. Několik dalších oskeruší chceme na jaře 2008 vysadit ve volné přírodě u Konic.

O.S. také obdržel  od Města Znojma dotaci 20 tis.Kč jako příspěvek k vytvoření mapového díla „Gránické údolí a Karolininy sady pod Znojmem“. Vytvořili jsme koncepci, která si všímá postupné tvorby krajiny kolem Znojma původním Zalesňovacím a okrašlovacím spolkem, včetně znovuobjevování historických cest. V této souvislosti a při bádání ve znojemském archivu nalezl náš člen Otto Bouda rozsáhlý archivní materiál zmíněného spolku za období asi 50 let. Jeho zpracování bude vyžadovat několikaletou práci – předběžně již byl pověřen zahájením prací náš další člen Karel Jakl. Na mapě Gránic náš spolek spolupracoval s odbornými pracovníky Jihomoravského muzea ve Znojmě – Mgr.Šmerda, RNDr. Reiter  a Mgr.Bravencová, dále se Správou Národního parku Podyjí a s Klubem Českých turistů ve Znojmě. Ti v mapě vyznačili místní turistické trasy. Jejich přenesení přímo do terénu je plánováno na konec jara 2008. V současné době je mapa ve fázi dokončení (práce byly zadány firmě Trasa Praha s.r.o. a tisk v tiskárně Pozořice u Brna).

O.S. uskutečnil během podzimu dvě vycházky – návštěvy významných prvorepublikových vil ve Znojmě: 13. 10. 07 jsme navštívili funkcionalistickou vilu bývalého starosty JUDr.Josefa Mareše, což nám umožnil jeho syn ing.Ivo Mareš. Velmi přátelsky jsme pobesedovali na terase vily a ing.Mareš přislíbil i besedu na některé schůzi našeho spolku. Kromě toho nám nabídl soubor historických skleněných kolorovaných diapozitivů, které byly přeneseny do digitální podoby, aby bylo umožněno jejich promítání. 10. 11. 07 jsme navštívili Weinbergerovu vilu z roku l928 s dobře zachovalým interiérem (dnes v ní sídlí mateřská škola).

Obě vily byly natočeny tvůrčí dvojicí Lipus – Vávra do cyklu „Šumná města“. Tento díl „Šumné Znojmo“ vyhrál na filmovém festivalu v Telči a byl uveden v televizi nyní v prosinci na programu ČT1.

 

O.S. také spolupracoval s městem na  vytvoření koncepce obnovy a revitalizace  městských alejí kolem hradebního pásu – o tuto problematiku se dlouhodobě a intenzivně zajímá a začátek realizace celého rozsáhlého projekce plánuje Město Znojmo již na rok 2008. Podrobné zpracování naší koncepce je uvedeno samostatně na webových stránkách Okrašlovacího spolku.

O.S. se zajímá o celý tzv.“zelený pás“ kolem města.Proto byla plánována vycházka kolem potoka Leska, jehož údolí prochází celkovou obnovou. Tato vycházka však vyžaduje odbornou přípravu a byla odložena na jaro 2008.

O.S. pořádal během roku 2007 několik besed: 14. 2. 07 se uskutečnila beseda s vedením Národního památkového ústavu v Brně  (dr.Kroupa, dr.Vácha) o památkové problematice. Bude vhodné tuto besedu zopakovat, např. se zaměřením na ochranné pásmo louckého kláštera, památkovou ochranu objektů z 19. a 20.století apod. Členové spolku by mohli pomoci s vytipováním budov a ploch vhodných k památkové ochraně v našem městě i okolí.

6. 6. 07 proběhla beseda o povodních a plánovaných protipovodňových opatřeních s prezidentem České protipovodňové asociace ing. Papežem, pracovníkem Povodí Moravy ing.Hábou a ředitelem Správy Národního parku Podyjí ing. Rothrocklem. Protipovodňová opatření by ve Znojmě stála kolem 100 milionů Kč.

26.9.07 jsme besedovali s ing.arch. J. Klenovským a akad.sochařem Nikosem Armutidisem o možnosti zhotovení památníku bývalé a nacisty rozbořené židovské synagogy ve Znojmě. Předpokládaná cena je kolem 100 tis. Kč a je možno ji snížit zvl.při dopravě kamene z lomu. O.S. by se mohl stát příjemcem dotace. V tuto chvíli již byly žádosti o dotaci odeslány na odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje do Brna a příslušný odbor Města Znojma. Možný a nejvhodnější termín dohotovení je listopad 2008 k 70.výročí rozboření synagogy za tzv. „křišťálové noci“.

21.11.07 byla domluvena beseda s ředitelkou Znojemské Besedy ing. M. Špačkovou o koncepci kultury a cestovního ruku ve Znojmě a o tvorbě kulturního kalendáře na rok 2008. Beseda se uskutečnila, ale v současné době je již ing.Špačková z funkce odvolána.

 

Různá další činnost spolku:

22.2.07 byla s dr.Filou sepsána licenční smlouva k převedení autorských práv na náš spolek, a to jako součást přípravy uvažovaného vydání knihy „Trochu znojemské historie“. Dne 1. 4. 2007 dr.Fila zemřel ve věku 87 let. O.S. bude s jeho dcerou pí Holíkovou jednat o možnosti získání jeho další literární pozůstalosti k posouzení a eventuelnímu vydání.

Od ledna 2007 je průběžně vytvářena nová fotokronika našeho spolku i s dohledáním dřívějších fotografií.Postupně budou všechny naše materiály převedeny i do digitální podoby.

Tvorbu a aktualizaci našich webových stránek prováděl a provádí náš člen dr.Kacetl. Návštěvnost našich stránek je poměrně vysoká – nyní již přes 4 tisíce čtenářů.

Zápisy ze schůzí v tomto roce prováděl předseda dr.Černošek,ověřovala je členka kontrolní komise ing.arch.Rudolfová. Je však nutná samostatná funkce zapisovatele spolku, jak je plánováno na současné výroční valné hromadě. Zápisy mohou mít jednou i povahu dokumentačně – historickou.

Spolek také rozhodl o příspěvku 300 Kč na konto televizních adventních  koncertů.

 

Účast spolku při správních řízeních:

Leden až říjen 2007: účast v řízení o záměru umístění stavby sportovního bazénu v Horním parku. Přes náš zásadní nesouhlas bylo odborem památkové péče Jm. kraj. úřadu v Brně potvrzeno závazné stanovisko o umístění stavby, proti němuž není odvolání.

Srpen až říjen 2007: účast v územním řízení o záměru umístění prodejny potravin Lidl na Přímětické ulici ve Znojmě. Přes náš nesouhlas a již vypracovaný a odeslaný návrh na památkovou ochranu domu s dvěma věžičkami (což byla součást bývalého cyklistického velodromu z 19.století) došlo dne 5. 11. 2007 k jeho demolici, neboť v samostatném řízení (o kterém jsme nevěděli) byl vydán demoliční výměr.

Tento krok odboru výstavby a její vedoucí Bc.Neulingerové považujeme za jeden z nejhorších novodobých zásahů do struktury našeho města s bezohlednou likvidací ojedinělé stavební památky.

Na základě generální žádosti o ochraně přírody a krajiny dostává O.S. od odboru životního prostředí pravidelné písemné informace o záměrech kácení stromů ve Znojmě. Tento rok jsme se ve správním řízení zúčastnili dvou kauz při záměru kácení stromů.

 

Spolupráce  s ostatními subjekty:

O.S. odbornou pomocí podpořil vznik dalšího občanského sdružení „Občané pro Znojmo“ (současný předseda je ing.J.Boudný)  a trvale s ním spolupracuje.

Dlouhodobá spolupráce je s Asociací Iuvenes Znoyem a dalšími,např.:Spolek přátel Hroznové kozy, Správa Národního parku Podyjí, Jihomoravské  muzeum ve Znojmě atd.

Je potřeba vyzdvihnout aktivní účast našich členů při přednáškách pořádaných Jihomoravským muzeem ve Znojmě, na vycházkách pořádaných Správou NP Podyjí, při vydávání přeshraničního časopisu „Okno – Fenster“ a dalších aktivitách.

Pro další systematickou práci našeho spolku bude ještě nutno přepracovat i nově  vytvořit dlouhodobý „Program“ Okrašlovacího spolku ve Znojmě.

Za uvedenou obsáhlou a kvalitní činnost v tomto roce patří poděkování všem našim členům.

 

Přečteno a schváleno na výroční valné hromadě Okrašlovacího spolku ve Znojmě konané dne 19.prosince 2007.

 

Počet členů spolku k tomuto datu je: 28.