Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.,

 za rok 2008

 

Od minulé výroční valné hromady spolku, která se konala dne 19.prosince 2007 se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 18.3O hod v restauraci U Karla, Mikulášské náměstí 6, ve Znojmě.

Plán činnosti na rok 2008 byl v průběhu roku z převážné většiny splněn, každá schůze měla také svůj předem připravený a schválený program.
Vedení spolku pracovalo ve složení :dr.L.Černošek,předseda,dr.J.Kozdas,místopředseda, L.Fialová,místopředsedkyně, hospodářem byl ing.Vl.Husa, zapisovatelkou ing.B.Rudolfová, až do svého onemocnění, kdy tuto činnost převzala A.Tunková a potom L.Černošek,dosud.

Kontrolní komise nemusela během roku 2008 řešit žádný závažný případ, související s činností spolku.
 
Přehled činnosti spolku ve roce 2008:
 
Dne 25.3.O8 byla sepsána notářská licenční smlouva s panem Václavem Pavlíkem, který je autorem vyobrazení a částečně i odborných textů v rubrice „Něco znojemské historie“.  Okrašlovací spolek má v úmyslu připravit tyto texty spolu s texty dr Fily k eventuelnímu knižnímu vydání.
Spolek také uskutečnil besedu s V.Pavlíkem o dalších přeložených publikacích, například o Hradišťské kronice,překladech A.Vrbky a dalších.
 
3.4.08 vysadil O.S. v Konicích tři oskeruše a opatřil je tabulkami.Místo bylo před jejich vysazením upraveno a výhledově je připraveno k umístění laviček.
 
Během dubna byl v Gránicích,ve spolupráci s kameníkem Daliborem Dolejším obnoven dříve zničený tzv.Kernekerův kámen a během května byly, opět ve spolupráci s D.Dolejším obnoveny některé historické nápisy po našem předchůdci, bývalém Zalesňovacím a okrašlovacím spolku.
Ve spolupráci s Klubem českých turistů ve Znojmě (Mgr.Mikulič) byly v gránickém lesoparku a na Hradišti vytvořeny čtyři místní turistické okruhy.
Toto vše bylo prováděno zvl. jako příprava k uvedení námi vydané mapy Gránic pro širokou veřejnost.
Tato prezentace naší mapy proběhla dne 21.května 2008 v redutním sále Znojemské Besedy. Byla to součást programu při již 3.ročníku udílení Ocenění Okrašlovacího spolku jedincům i neziskovým organizacím za významný kulturní podíl pro naše město nebo region.
Za účasti starosty města,místostarostů,dalších pozvaných hostů,novinářů i širší znojemské veřejnosti jsme tento den mohli předat další tři ocenění:
panu Josefu Vlasákovi, za vytvoření unikátní sbírky fotografií a pohlednic Znojemska
panu Mgr.Pavlu Smutnému z Brna,za zdařilý překlad knihy „Znojemská okurka“ z německého originálu
paní Ivetě Gábrišové, za rekonstrukci a využití historického domu na ulici Zelenářská č.5 ve Znojmě.
Po skončení akce následovala ještě prohlídka oceněného domu a posezení ve vinárně Rosso-Bianco v upraveném sklepě tohoto domu.
I průběh tohoto třetího ročníku byl hodnocen velmi kladně a měl dobrý mediální ohlas.
Následně jsme také mohli naši publikaci, mapu Gránic, dát k prodeji do znojemských knihkupectví,na informační centra apod.
O tom, jak vznikala mapa Gránic napsal O.S.obsáhlý článek do periodika Správy NP Podyjí - Podyjské listí (č.2,2008).
 
Postupně jsme také začali zpracovávat objevený archiv bývalého Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě, Vranovského okrašlovacího spolku a další historickou dokumentaci, nyní zvláště k vytvoření ucelené prezentace pro Městskou knihovnu ve Znojmě, s názvem „130 let od vzniku Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě“.
Prezentace je již hotova a bude předvedena v letošním roce.
Protože byla nalezena dostatečná obrazová i jiná dokumentace o stavbě Vranovské přehrady a zatopeném starém Bítově, začali jsme postupně připravovat další prezentaci s názvem:
„Zmizelý starý Bítov“. Její dokončení předpokládáme v tomto roce.
 
Do Sborníku Okresního archivu ve Znojmě (dřívější Ročenka) jsme připravili článek:
„15 let obnoveného Okrašlovacího spolku“ o naší činnosti a historii, který v roce 2008 vyšel ve 22. svazku uvedeného,  hojně čteného  Sborníku.
Podobný článek vyšel také v Jihomoravských Ekolistech, vydávaných Jihomoravským krajem.
 
Během roku jsme se také zabývali myšlenkou úpravy Cendelínové studánky s okolím pod Kraví horou.Za tímto účelem jsme na skládce v Krhovicích vybrali a nechali odvézt několik pískovcových bloků z bývalých silničních mostků,
k budoucímu kamenickému
zpracování. Odvoz realizovala stavební firma Jelínek ze Znojma.
Realizaci architektonického návrhu jsme chtěli nechat vytvořit od ing.arch.Martina Navrkala, ale pro různé potíže s pozemky kolem studánky a také pro finanční náročnost pro náš spolek jsme prozatím od realizace naší myšlenky upustili, až do vyřešení nastíněných problémů.
 
K 90.výročí vzniku ČSR jsme na ulici Dyjské vysadili lípu, jako „Strom republiky“, a to ve spolupráci a za pomoci Městské zeleně ve Znojmě.Tato akce vhodně navázala na odhalení pomníku s pamětní deskou ke vzniku republiky, kterou realizovalo Město Znojmo, takže vedení města v čele se starostou ing.P.Nezvedou,místostarosty a dalšími hosty se zúčastnilo i naší akce.Lípu jsme označili pamětní tabulkou.
 
Během podzimu jsme zadali vytvoření pamětní desky bývalé znojemské židovské synagogy panu Daliboru Dolejšímu,který ji vytvořil z umělého kamene.Je na ní v basreliefu vytvořena podoba synagogy a k ní jednoduchý nápis s letopočty.
Desku jsme umístili na volně položený kámen z tasovického lomu.Celý památník byl dán na volné prostranství před současný finanční úřad na náměstí Svobody,kde dříve synagoga stávala.
Jejího slavnostního odhalení dne 1.prosince 2008 se opět zúčastnilo vedení města,strosta ing.Petr Nezveda, místo- starostové Jan Blažíček,Mgr.Marián Keremidský, představitelé brněnské židovské obce spolu s jejím předsedou ing.Pavlem Friedem a další hosté.
To vše bylo na památku a k připomínce 70ti let od zničení synagogy za tzv.“křišťálové noci.“ Slavnostnímu odhalení předcházel také obsáhlý článek v místním týdeníku „Znojemský týden“ o novějších dějinách Židů ve Znojmě a historii synagogy. Podobný upravený článek připravujeme také do Sborníku Okresního archivu ve Znojmě.
Je třeba ještě podotknout, že na vytvoření památníku poskytlo Město Znojmo našemu spolku finanční dotaci.Celá akce opět měla značný mediální ohlas.
Náš spolek také začal více spolupracovat s (dříve oceněným) Mgr.Pavlem Smutným, který je též hudebním skladatelem. Pro město Znojmo vytvořil v tomto roce hudební skladbu s názvem „Vinárium“. Při osobním jednání jsme se dohodli, že by tato skladba mohla být uvedena v tomto roce v našem městě, nejlépe asi v rámci cyklu Klubu přátel hudby v Althanském paláci. Organizační stránku věci si vzal na starost náš člen pan Jiří Ludvík.
 
Náš spolek také zorganizoval v roce 2008 několik vycházek a zájezdů:
 
Pro velký zájem byla znovu uskutečněna prohlídka Weinbergerovy vily na ulici Rudoleckého. Prohlídku s přednáškou jsme zakomponovali do vernisáže výstavy a uvedení knihy: „Slavné vily jihomoravského kraje“. K prohlídce jsme pozvali také autory této knihy: prof.Sedláka a dr.Kudělkovou z Brna a ředitele Muzea města Brna dr.P.Cipriana. Celá akce se uskutečnila dne 7.2.2008.

Na oplátku pozval dr Ciprian členy našeho spolku do Brna k prohlídce vily Tugendhat.

Zájezd s prohlídkou vily a odborným výkladem proběhl dne 15.3.2008.
 
Další zájezd spolku se konal do Vídně dne 5.4.08 k výstavě obrazů ve vídeňské Albertině s názvem „Od Moneta k Piccassovi“. Zájezd zorganizoval náš člen p.Karel Jakl.
 
Vycházka s odborným zaměřením s členy komise pro životní prostředí Měst.úřadu Znojmo dne 24.4.O8 se konala v povodí potoka Leska.Toto území je dlouhodobě zájmem našeho spolku, jako tzv.zelený pás kolem Znojma.
Po skončení vycházky bylo konstatováno, že
obnova území kolem potoka bude potřeba rozdělit do tří etap,
zvláště pro složité majetko-
právní poměry v této oblasti, vytvořit zde cestu se smíšeným provozem (pro pěší a cyklisty),
ale že tato obnova je možná a bude zpracována studie na její první etapu od Městského lesíka k ulici Kuchařovická.
 
Dne 27.9.08 jsme uskutečnili vycházku v oblasti Konice-Sedlešovice,pod vedením našich členů p.Kloudy a dr.Kozdase, po bývalých historických cestách.Náš spolek má v úmyslu některé z těchto cest obnovit a turisticky využít.Při vycházce jsme zjistili,že tento záměr je možný a dokonce potřebný, neboť jsou zde netušené krásné pohledy na velkou část našeho regionu a město Znojmo s přilehlými obcemi, navíc zde bude zastávka elektrifikované
železniční trati Znojmo – Vídeň.Bude potřeba jednat s okolními obcemi a oslovit znovu Klub českých turistů.Jako problematická se zatím jeví obnova tzv.Černého mostu přes uvedenou železniční trať. Z vycházky jsme pořídili také bohatou fotodokumentaci.
Část členů potom ještě pokračovala do vedlejších Popic, kde jsme si podrobně prohlédli kostel sv.Zikmunda a jeho nejbližší okolí se vstupní bránou,přilehlým hřbitovem a na pozvání pana Venuty jsme navštívili křižovnickou faru v Popicích.Pan Venuta ji celou pod dohledem památkové péče opravuje a rekonstruuje k bydlení a dalšímu užívání.
Zde jsme také uskutečnili neformální besedu o dalším vývoji obce Popice, která jako jedna z mála má zachovaný historický a urbanistický ráz bez výraznějších změn.
Tato prohlídka vlastně navazovala na naši spolkovou lednovou besedu ze dne 30.1.08, kde manželé architekti Syroví a ing.Rothröckl za Správu NP Podyjí diskutovali o vzájemných vazbách obcí a krajiny v NP a o ochraně jednotlivých nemovitostí a jejich dalším možném vývoji.
 
Náš spolek se však nezabývá jen územím a ochranou Popic, ale i urbanismem a ochranou celého města Znojma, s přihlédnutím k ochraně domů z 19.a 20.století.Náš člen pan ing. Karel Fiala vypracoval „Návrh na urbanistické řešení města Znojma“,o kterém jsme na našich schůzi opakovaně diskutovali. Nakonec byl jako jedna z kapitol zavzat do dlouhodobého „Programu O.S.“, který má celkem 12 kapitol (viz samostatná část na našich webových stránkách) a bude dnes na valné hromadě projednán a eventuelně schválen.
 
Účast spolku při správních řízeních:

Na základě našich generálních žádostí dostával spolek informace o zamýšlených stavbách,kácení stromů, úpravách nemovitostí apod.
V roce 2008 se stal účastníkem několika správních řízení,a sice:
Záměr výstavby Větrné elektrárny Stálky – nesouhlas O.S. s tímto záměrem. Výstavba větrných elektráren zde nebyla povolena.
Záměr výstavby větrné elektrárny VE02 Chvalovice- nesouhlas O.S.s tímto záměrem. Výstavba této větrné  elektrárny zatím nebyla povolena.
 
Bohužel byla povolena (2002) výstavba větrné elektrárny u Bantic, která okolní krajinu hyzdí.
 
Náš spolek se také přihlásil jako účastník územního řízení ve věci přestavby zámku Kravsko s okolním parkem.O.S.nesouhlasí s tímto záměrem,neboť se domnívá,že by byl znehodnocen historicko-architektonický ráz zámku při jeho uvažované přestavbě na hotel a byla by i nenávratně zničena část parku s chráněnými stromy,zvláště při jeho využití jako golfové hřiště a parkoviště aut. Spolek tento svůj názor nezměnil ani při besedě s ing.arch.Snášelem z Brna a T.Vajčnerem ze Syrovic.
 
V rámci častého Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin se náš spolek zúčastnil řízení a místního šetření při záměru pokácení 11 ks topolů v sídlišti Dukelská ve Znojmě.Společně s občanským sdružením Občané pro Znojmo dosáhl toho, že se nepovoluje pokácení 6 ks topolů černých, povoluje se jen pokácení 5 ks topolů, které dendrolog označil za nebezpečné.Jako kompenzace ekologické újmy je nařízena náhradní výsadba na stejném pozemku v hodnotě 296 776,- CZK.
 
Spolupráce s ostatními subjekty:
 
Tradičně dobrá spolupráce byla se Spolkem přátel Hroznové kozy, asociací Iuvenes Znoyem, i s vedením Města Znojma, Správou NP Podyjí, Jihomoravským muzeem ve Znojmě, občanským sdružením Občané pro Znojmo aj.
 
Je také potřeba vyzdvihnout další mimospolkové aktivity našich členů např. při různých řednáškách, vycházkách, organizaci festivalů, sympozií, vydávání časopisů, publikací, hudebních nosičů a další různorodé, zvláště kulturní činnosti.
 
Za celou uvedenou činnost v proběhlém roce 2008 děkuje vedení spolku všem svým členům.
 
Počet členů spolku k 31.12.2008 byl 30 členů.
 
Přečteno a schváleno na výroční valné hromadě Okrašlovacího spolku ve Znojmě dne 14.ledna 2009.

Vypracoval: MUDr. Lubomír Černošek, předseda spolku.

zpátky další