Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.,

 za rok 2009


Od minulé valné hromady spolku, konané 14.1.2009, se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám.6 ve Znojmě.Termíny byly řádně ohlášeny na schůzích a umísťovány na našich webových stránkách. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.
Konstatujeme, že plán činnosti za rok 2009, odsouhlasený minulou valnou hromadou, byl splněn.
Vedení spolku pracovalo ve složení: MUDr.Lubomír Černošek, předseda, PhDr.Jan Kozdas, místopředseda, 
Lenka Fialová, místopředsedkyně.
Hospodářem spolku byl ing.Vladimír Husa.
Zapisovatelem: dr.L.Černošek.
Správcem webu: Karel Jakl.
Kontrolní komise ve složení: Jan Blažíček, předseda, Zdeněk Beránek a Otto Bouda, členové, nemusela během roku 2009 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.

Přehled činnosti spolku v roce 2009:

Dne 28.3. jsme uskutečnili vycházku do oblasti hradišťských teras, abychom přímo v terénu zjistili, zda je tudy možno vést případnou turistickou trasu. Vycházky se zúčastnili zástupci města, Správy NP Podyjí, členové KČT a další hosté. Plánovaná cesta v terénu je průchodná a jde kolem Obří hlavy do Pivovarské rokle až na louku za Hradištěm 
s napojením na existující turistickou trasu na Králův stolec. Vyznačení však zatím budou bránit složité majetkoprávní poměry v úseku na svazích pod Hradištěm. Problém se zdá do budoucna řešitelný, je nutno jednat s konkrétními majiteli pozemků o povolení průchodu přes pozemek.
Ve stejný den jsme se také zúčastnili oslav 90.výročí založení KČT ve Znojmě, kterou turisté pořádali v Městském divadle. Při této příležitosti byl náš spolek oceněn pamětní medailí a diplomem KČT za spolupráci.
Průběžně jsme se zajímali a starali o přípravu k budoucímu vyznačení historických cest Konice-Sedlešovice
Z iniciativy p.Jana Kloudy bylo městem Znojmem k našim oskeruším v Konicích instalováno posezení s lavičkami a stolem - povede tudy zamýšlená trasa. Jednali jsme se starostou Sedlešovic p. Sedlákem a Mgr.Jiřím Mikuličem z KČT o průběhu možných tras. Rekognoskace a upřesnění v terénu jsou předběžně stanoveny na jaro 2010.
V rámci festivalu VOC, pořádaného v květnu Jiřím Ludvíkem zazněla 9.5. premiérově v Althanském paláci skladba pro klarinet a kytaru „Vinarium“ od brněnského skladatele Pavla Smutného, věnovaná městu Znojmu. Skladbu provedli manželé Arnerovi z Musica Grata.
20.5. jsme uspořádali již 4.ročník udílení Ocenění Okrašlovacího spolku. Slavnostní prezentace v redutním sálu Znojemské Besedy se zúčastnili i představitelé města, členové rady a odborů.
První polovina večera byla věnována připomenutí 130 let od založení Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě. Ve druhé části byla předána čtyři ocenění:

  • pí Miloslavě Klimtové - za vytvoření sbírky historických fotografií znojemského regionu
  • p. Jiřímu Svobodovi - za dlouholetou literární a překladatelskou činnost
  • manželům Daně a Janu Drozdovým - za rekonstrukci historického objektu vodní elektrárny a vytvoření Muzea motorizmu
  • ing. arch. Blance Rudolfové, in memoriam, za významný přínos památkové péči ve městě Znojmě. Ocenění převzaly obě dcery.
Po skončení akce se část hostů odebrala k prohlídce Muzea motorizmu.

2.6. jsme vzpomenuli 70 let od úmrtí kustoda znojemského muzea a vlastivědného badatele Antona Vrbky. Na jeho hrob v Louce-Lérách jsme položili kytici a věnec a spolu s pracovníky Jihomor. muzea a představiteli města připomenuli jeho zásluhy. Zároveň jsme se zavázali, že se podle svých možností budeme o jeho hrob starat, rovněž i o vedlejší hrob P. Franze Tretery a hrob Antona Hübnera. V listopadu jsme vydali i pohlednici Vrbkova kamene na Kraví hoře 
a do Sborníku St.okr.archivu připravili i obsáhlejší článek o odkazu Antona Vrbky.
K 20. výročí sametové revoluce jsme v Jubilejním parku vysadili lípu - „Strom svobody“ a opatřili místo pamětní tabulkou. Akce se zúčastnilo i vedení města se starostou ing. Petrem Nezvedou a místostarosty. Přítomni byli i členové Rady, vedoucí některých odborů a další hosté. Poté jsme se společně odebrali na podobnou akci, pořádanou Městem Znojmem v Horním parku a na Žižkově náměstí.
Pro rok 2009 jsme od města získali dotaci 15 tis.Kč na obnovu historických nápisů v Gránicích a Městském lesíku. Museli jsme intenzivně pátrat v archivech, neboť již nebyl žádný pamětník, který by nám pomohl. Přesto byla tato akce dovedena do zdárného konce  a odkryla i část ztracené historie města. Podrobně o těchto výsledcích referujeme
v samostatném článku a na webu.
Do čtyř televizních adventních koncertů jsme na charitativní účely přispěli částkami 4x300 Kč, které byly od našich členů vybrány pouze pro tento účel.

Účast spolku při správních řízeních:

Na základě našich generálních žádostí dostával spolek informace od odborů životního prostřední a odboru výstavby.
V roce 2009 jsme se stali účastníky několika správních řízení,a sice při:
- záměru pokácení 3 ks stromů (lípy) na ul.dr.Horákové u nádraží. Zde bylo dne 14.4. provedeno místní šetření, nakonec bude pokácena jen jedna lípa v souvislosti s plánovanou výstavbou autobusového terminálu.
- záměru pokácení 80 ks různých druhů stromů v Dolním parku. 23.4. proběhlo místní šetření, kácení bude uskutečněno v souvislosti s celkovou revitalizací parků podle stanoveného harmonogramu, zatím budou pokáceny některé solitérní přestárlé stromy.
- záměru pokácení 13 ks sakur a přesazení 7 ks sakur na Mariánském náměstí.1.10. na předběžné informační schůzce na odboru rozvoje byla dohodnuta obšírná diskuze o tomto problému na půdě spolku, která se uskutečnila 7.10. Jako hosté zde byli: vedoucí odboru rozvoje Mgr.Zd.Čižmář a ředitel Městské zeleně ing.Habrdle. Bylo dohodnuto vysazení odolnějšího druhu sakury, což bylo stvrzeno i při místním šetření dne 12.10. Bylo též dohodnuto provedení generelu zeleně v celém městě.
Spolek byl také požádán o spolupráci při vytipování vhodných míst pro náhradní výsadbu. Návrhy začal shromažďovat Otto Bouda, vhodné bude zakládání nových alejí.
- Město Znojmo a odbor rozvoje začalo vypracovávat nový územní plán města. Náš spolek do něj přispěl v daných termínech náměty a připomínkami. Je to i jedna z našich priorit.
Podrobněji o tom informujeme v samostatné kapitole na našich webových stránkách.
Veřejná diskuze je plánována na jaro letošního roku.

Další aktivity:

O naše webové stránky se vzorně staral p. Karel Jakl, informace již zaplňují kapacitu takřka 60 Mb.
Byla vytvořena fotogalerie, fotoarchiv a vytvořeny dvě nové rubriky: “Paměť místa“ a „Paměť krajiny“. Stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Od ledna 2009 je nová adresa našich stránek: http://okraspol.sweb.cz.

V lednu 2009 zemřela po dlouhé těžké nemoci naše členka ing. Blanka Rudolfová. Vytvořila m.j. i logo našeho spolku, byla také zapisovatelkou a členkou kontrolní komise. Spolek na ni vzpomenul při pohřbu a následně i při udělení Ocenění O.S.
Dovolbou byl za ni 11.2. do kontrolní komise zvolen pan Zdeněk Beránek.
Počet členů spolku k 31.12.2009 byl 30 členů.


Spolupráce s ostatními subjekty:

Spolupracovali jsme s KČT, skupinou výtvarníků Meandr, občanským sdružením „Občané pro Znojmo“, se samosprávou a státní správou, se Správou NP Podyjí, Jm muzeem
a dalšími.
Mimospolkové aktivity našich členů byly rovněž bohaté  - při přednáškách, publikační činnosti, vydávání časopisů (Okno-Fenster), organizování hudebních festivalů a koncertů a další, zvláště kulturní činnosti.

Za toto všechno všem svým členům vedení Okrašlovacího spolku děkuje.

Vypracoval: MUDr. Lubomír Černošek, předseda spolku, leden 2010.


1. dodatek k výroční zprávě o činnosti spolku v roce 2009     -   finance
2. dodatek k výroční zprávě o činnosti spolku v roce 2009     -   územní plán

zpátky další