Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.,

 za rok 2010


Od minulé valné hromady spolku, konané dne 13.ledna 2010, se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu
v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám.6 ve Znojmě.
Termíny byly řádně ohlášeny na schůzích a umísťovány na našich webových stránkách. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.
Konstatujeme, že plán činnosti za rok 2010, odsouhlasený minulou valnou hromadou, byl splněn.
Vedení spolku pracovalo ve složení: MUDr.Lubomír Černošek, předseda, PhDr.Jan Kozdas, místopředseda, Lenka Fialová, místopředsedkyně.
Hospodářem spolku byl ing.Vladimír Husa.
Zapisovatelem: dr.L.Černošek.
Správcem webu: Karel Jakl
Kontrolní komise ve složení: Jan Blažíček, předseda, Zdeněk Beránek a Otto Bouda, členové
- nemusela během roku 2010 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.

Přehled činnosti spolku v roce 2010:

Dne 6.4. se uskutečnilo zahájení výstavy „Devět mlýnů na řece Dyji“, a sice její první část, pod názvem: „...a dnes už je tam jenom halda rozvalin.“ V kavárně „Anna“  byly vystaveny fotografie Pavla Matyaska, Petra Lazárka a historické fotografie paní Miloslavy Klimtové.
Spolupracovali Jiří Kacetl a Jiří Svoboda. Další díl je plánován na rok 2011.
Po odchodu sester boromejek z Hradiště sledujeme zhoršující se stav kapličky Samaritánky nad Gránicemi. Po několika diskusích jsme připravili setkání odborných pracovníků města Znojma (ing.Drašarová), památkové péče (ing. Bílek, dr. Kozdas) a zástupců
spolku (P. Matyasko) a dne 14.4. byla přímo na místě sepsána konzultace a definovány závady. S tímto materiálem se bude nadále pracovat. Současně budeme dále pátrat po přesnější historii této kaple.
Za zmínku stojí i stará lípa vedle Samaritánky, která získala pěkné páté místo v celostátní soutěži  „Strom roku“  a přispěla k oživení zájmu o celé toto okolí.
Průběžně pokračovala péče o hroby Antona Vrbky, P.Tretery a Antona Hübnera na hřbitově v Louce-Lérách. O A.Vrbkovi byl také připraven obsáhlejší článek do Sborníku St. okr. archivu ve Znojmě.
Ve spolupráci s MŠ nám.Republiky proběhla 21.4. ke Dni Země slavnost jarního „Otvírání studánek“ u Cendelínové studánky pod Kraví horou. Tutu slavnost chceme letos zopakovat a uskutečnit z ní i jarní tradici.
20.5. jsme uspořádali již 5. ročník udílení Ocenění Okrašlovacího spolku. Slavnostní prezentace v redutním sálu Znojemské Besedy se zúčastnili i představitelé města, členové Rady a odborů Města Znojma a další pozvaní hosté.
První polovina večera byla věnována vzpomínce na prvního českého starostu města JUDr. Josefa Mareše, od jehož úmrtí v Terezíně v dubnu 1945 uplynulo 65 let. Vzpomínky se zúčastnila i jeho vnučka ing. Eva Marešová-Dunglová.
Ve druhé části večera bylo předáno pět ocenění:
panu Bohumilu Švecovi, za využití své sbírky historických fotografií k vydání knihy: „Pozdrav ze Znojma“
Klubu vojenské historie ve Znojmě, za obnovu a rozvíjení tradic znojemských ostrostřelců
Alžbětě Brzkovské, za vytvoření soupisu památných stromů Znojemska a jejich propagaci
Jiřímu Zahradníčkovi, za vedení mládeže k ekologickému myšlení a ochraně krajiny
manželům Lence a Otakaru Babůrkovým, za obnovu usedlosti ve Stálkách a její využití k přeshraničnímu setkávání umělců.
Od roku 2008 jsme připravovali průběh tras v lokalitě Konice-Sedlešovice, v ochranném pásmu NP Podyjí. Letos, dne 5.6. za účasti zastupitele J. Kloudy, značkaře KČT J. Mikuliče,
členů spolku a zástupce Správy NP Podyjí jsme uvažované trasy opět prošli a upřesnili a následně 15.6. dohodli přesný průběh i se starostou obce Sedlešovice - N.Šaldorf. Trasy budou vyznačeny členy KČT v letošním roce a zaneseny do příslušných turistických map.
Několik let také pátráme po osudech polských důstojníků – emigrantů z let 1830 až 1832 na Znojemsku. Významně nám v tom letos pomohli i náš nový člen dr. Jiří Červenka, který objevil nápisy s jejich jmény v omítce věže na Novém Hrádku a Otto Bouda, který pátrá po jejich osudu ve znojemském archivu. V tomto pátrání budeme nadále pokračovat.
Náš spolek uskutečnil letos i několik společných výletů do Rakouska, a to pomocí nové elektrifikované železniční trati Znojmo - Vídeň:
12.6. jsme byli společně v příhraničním Retzu a jeho okolí, zasvěceným průvodcem nám byl náš člen dr. J iří Kacetl.
21.8.  jsme se svezli  „Reblaus expresem“  do Drosendorfu, při příležitosti stoletého trvání této železniční trati. Průvodcem nám byl opět dr. J. Kacetl.
17.ll. jsme společně navštívili výstavu obrazů a grafik ve vídeňské Albertině: „Michelagelo a Picasso“. Průvodcem po Vídni nám byl tentokrát pan Karel Jakl. Ten zajistil pro naši skupinu i kavárnu (Palmenhaus u Hofburgu) a návštěvu adventních trhů před vídeňskou radnicí.

Náš spolek uspěl v roce 2010 s žádostí o finanční příspěvek Města Znojma a využil ho, v souladu se smlouvou takto:
k vytvoření dvou pamětních desek zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela, který v roce 1849-1850 ve Znojmě bydlel a učil. Obě desky jsou provedeny v mramoru (10 tis.Kč za jednu desku od uměleckého kameníka Dalibora Dolejšího) a jsou umístěny na domě v Horní České č.42, kde Mendel bydlel a na budově školy (dnešní Obchodní akademie), kde Mendel učil. Dne 1.11. jsme zorganizovali slavnostní odhalení desky na škole za účasti ředitele školy a vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu ve Znojmě a za zájmu široké veřejnosti. Dokumentaci a článek jsme také odeslali do Mendeliana v Brně. Ten  bude posléze uveřejněn v mezinárodním sborníku, který Mendelianum pravidelně vydává.
Během roku 2009  a 2010 jsme postupně připravili text a odborný komentář k překladu tzv. „Hradišťské kroniky“, který je v přípravě k vydání v počtu 500 kusů. Vydá ji znojemská firma Ares. Náš spolek na vydání této publikace obdržel příspěvek od Města Znojma ve výši 50 tis Kč. Text kroniky která byla vedena od 11.století do roku 1837 přeložil z němčiny
dr. Fila a komentářem ji opatřil dr. Kacetl. V přípravě také vypomohli studenti znojemského gymnasia pod vedením Mgr. Ludvíka.

Další aktivity spolku:

Protože byl záměr vybudovat velký větrný park na Znojemsku, v různých lokalitách, odeslal náš spolek nesouhlasný otevřený dopis k této záležitosti k rukám hejtmana Jm-kraje Mgr. Haška, a to 22.4. V této záležitosti chceme i nadále vyvíjet aktivitu, nyní  i při osobním setkání s Mgr.Haškem, který je nyní současně i poslancem za náš region.
Již od jara 2010 jsme opět intenzivně diskutovali nad různými projekty v našem městě a okolí: 10.5.jsme společně navštívili výstavu „Měníme Znojmo“, pořádanou městským úřadem a s vedoucím odboru rozvoje Mgr. Čižmářem jsme probrali všechny vystavené projekty.
Podrobněji o tomto viz na našem webu. (Členové O.S.hodnotí projekty ve městě Znojmě).
Postupně se rozhořely i diskuse nad podobou moderní kašny na Horním náměstí , kde náš spolek písemně vyjádřil nesouhlas s tímto záměrem, a to v dopisu ze dne 30.7. a dále
nad rekonstrukcí a výslednou podobou tzv. „Střelniční věže“ v Dolním parku. Zde naopak souhlasíme s jejím zastřešením, důvody jsme uvedli v dopisu ze dne 30.7. 2010
Opakovaná diskuse byla i nad revitalizací alejí  podél městských hradeb. Nepřijatelné je pro nás uvažované plošné vykácení, nutná je postupná a rychlá náhrada přestárlých stromů.
9.l2. jsme se seznámili se znaleckým posudkem ing.Machovce ohledně životaschopnosti stromů v těchto parcích a návrhem na skácení dřevin ohrožujících okolí. Reagovali jsme pak dopisem Radě Města Znojma,  kde požadujeme urychlenou výsadbu nových stromů.
V průběhu roku jsme se také připravovali na plánovanou veřejnou diskusi ohledně nového územního plánu města Znojma, která proběhne v roce 2011. Je naplánováno rozčlenit  na našich schůzích tento celek do menších částí a k nim postupně zaujímat stanoviska.
Náš spolek se také aktivně zajímal o novou podobu Komenského náměstí.
Již 3.2. jsme s atelierem Tišnovka zorganizovali setkání, kde jsme kritizovali některé architektonické prvky na náměstí, zvl.mobiliář.
Diskusi také opakovaně vyvolával záměr umístit  na Kopalův pomník původní německé nápisy. Proto jsme zorganizovali dne 30.6. spolkový večer na téma: „Kopalův pomník a jeho okolí“ s různými občanskými sdruženími, kde jsme si po odborném výkladu vyjasnili svá stanoviska. Náš spolek souhlasí s uvedením Kopalova pomníku do původní podoby.
Kritiku spolku si také vysloužilo pokácení „Stromu republiky“ na tomto náměstí, který mnoho let (od roku 1947) sloužil i jako vánoční strom pro celé město.
Protože jsme s mnohými,  dobře míněnými návrhy narazili na odpor architektů, dohodli jsme se, že napříště se musí náš spolek zavčas přihlašovat do správních řízení, zejména těch, kde se jedná o veřejný prostor.
Při slavnostním předání Komenského náměstí veřejnosti dne 27.8.bylo do země u pomníku uloženo pouzdro s pamětními listinami, kde je zmíněn i náš Okrašlovací spolek.
Nás spolek byl i spoluvyhlašovatelem soutěže „Strom roku Znojemska 2010“ a do této soutěže jsme přihlásili sekvojovec obrovský, rostoucí v zámeckém parku v Kravsku.
Iniciátorem této soutěže v našem regionu a podporovatelkou ochrany stromů je studentka zemědělské univerzity v Brně  A.Brzkovská, se kterou chceme spolupracovat při revitalizaci arboreta na Hradišti v příštích letech.
Podpořili jsme částkou 3000 Kč i vydání poutního průvodce Znojmo-Tři Duby (text napsal dr. J. Kacetl) a v prosinci 2010 jej vydala Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského.
Do televizních adventních koncertů jsme přispěli částkou 3x200 Kč.
Za obětavou práci pro Okrašlovací spolek byli na prosincové schůzi spolku oceněni:
pan Karel Jakl a ing.Vladimír Husa.Vedení spolku jim věnovalo věcný dar (obraz akad.malíře Karla Pokorného).

Účast spolku při správních řízeních:

Na základě našich generálních žádostí dostával spolek informace od odborů životního prostředí a odboru výstavby.
V listopadu 2010 jsme se stali účastníky řízení v záměru pokácení 82 kusů různých dřevin v areálu bývalého školního statku Přímětice. Jde zde o uvolnění plochy pro bytovou výstavbu. Při místním šetření dne 9.12. byla dohodnuta náhradní výsadba dřevin opět v lokalitě Znojmo - Přímětice. Řízení zatím není ukončeno.

Během roku 2010 jsme do našeho spolku přijali 4 nové členy.
Počet členů Okrašlovacího spolku k 31.12.2010  je 34 členů.

Spolupráce s ostatními subjekty:

Spolupracovali jsme s místní samosprávou, státní správou, Správou NP Podyjí, KČT, Nadací pro obnovu památek děkanství znojemského, občanským sdružením „Občané pro Znojmo“ a dalšími.
Mimospolkové aktivity našich členů byly rovněž bohaté: při různých přednáškách, publikační činnosti, vydávání časopisů (Okno-Fenster), malířství (skupina Meandr), organizování hudebních akcí a další, zvláště kulturní činnosti.
Za toto všechno vedení Okrašlovacího spolku všem svým členům děkuje.


Vypracoval: MUDr. Lubomír Černošek, předseda spolku, leden 2011.zpátky další