Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.,

 za rok 2011

Od minulé valné hromady spolku, konané dne 12. ledna 2011, se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám.6 ve Znojmě.
Termíny schůzí byly řádně ohlášeny nově prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.

Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, Mgr. Jana Špinarová, místopředsedkyně.

Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. J. Kacetl. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Karel Jakl, předseda, Zdeněk Beránek a Ing. Tomáš Bílek, členové, nemusela během roku 2011 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.


Přehled činnosti spolku v roce 2011:

Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2011, jenž byl projednán valnou hromadou spolku dne 12. ledna 2011, a byla velmi bohatá.

 1) Zvýraznění osobnosti sochaře Hugo Lederera (140 let od jeho narození ve Znojmě dne 16.11.1871):
Spolek během jara připravil ve spolupráci s kunsthistorikem Mgr. Šturcem, germanistkou Mgr. Danou Kolmanovou a kameníkem D. Dolejším návrh pamětní desky, projednal její umístění s manželi Zadražilovými, majiteli domu v ul. V Jirchářích, jenž stojí na místě rodného domu sochaře. Podařilo se zkontaktovat i sochařova synovce Gerolda Preisse, jenž žije v Německu. V úterý 6. září 2011 v 16 hodin byla pamětní deska slavnostně odhalena Ing. Durajkovou, ředitelkou muzea, a Mgr. Šturcem za přítomnosti několika desítek hostů a zastupitelů města (na desku přispělo Město Znojmo). Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Znojmě poté proběhla v hlavní budově na Zámečnické ulici přednáška Mgr. Šturce, který bravurním způsobem seznámil přítomné s životem a dílem Hugo Lederera. Během srpna byla po dlouhých letech v zadním sále na znojemském hradě vytvořena expozice Ledererových plastik z jeho odkazu muzeu, dosud ležících v depozitáři. Spolek spolupracoval na vytvoření informačního panelu pro tuto expozici. V říjnu podal spolek žádost na Ministerstvo kultury ČR ve věci vyhlášeného grantu, podle kterého by bylo možno získat vysokou dotaci na další zvýraznění osobnosti Hugo Lederera (dvojjazyčná kniha, další odlitky soch). V případě úspěchu bude realizátorem Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Nutno ještě zmínit, že již v dubnu podal spolek oficiální cestou návrh radě a zastupitelstvu města, aby bylo prof. Ledererovi uděleno čestné občanství Znojma in memoriam. Odpověď ani reakce se bohužel nedostavila žádná.

2) Vydání publikace 100 let kostela na novém městě ve Znojmě a další doprovodné akce
V rekordním čase připravila pracovní skupina ve složení Jana Špinarová, Karel Fiala a Silvestr Kozdas další vzpomínkovou akci tohoto roku. Finančně se na ní podílelo Město Znojmo. Slavnost k 100. jubileu někdejšího evangelického kostela v znojemské nádražní čtvrti, nyní pravoslavného chrámu sv. Rostislava, proběhla ve dnech 5.-9. července a podílely se na nich také Pravoslavní církevní obec ve Znojmě a Hudební festival Znojmo o.s. Nejnáročnějším úkolem byla příprava a vydání celobarevné brožované publikace „100 let kostela na novém městě ve Znojmě“, kterou sepsal a bohatým obrazovým materiálem doprovodil náš člen Silvestr Kozdas. Kniha vyšla především díky subvenci Karla Fialy jako 4. svazek edice Opera Znoymensia a byla slavnostně představena v Domě umění na Dolním náměstí ve státní svátek moravských věrozvěstů, kde zazněla i zajímavá přednáška J. Kacetla o vývoji křesťanství ve Znojmě. Následující den, na svátek mistra Jana Husa, proběhla v jubilejním kostele pravoslavná a později ekumenická bohoslužba, dále se tu konal den otevřených dveří a výstava shrnující výsledky historického výzkumu S. Kozdase. Sváteční den zakončil večer koncert Nosticova kvarteta. Další koncert, tentokrát v podání znojemských hudebníků, zde proběhl v sobotu 9. července. Nutno dodat, že výzkum Silvestra Kozdase byl obšírně prezentován již v rámci muzejního přednáškového cyklu na konci března, přičemž padl malý rekord: přednáška trvala bezmála tři hodiny!

 3) Vydání a prezentace Kroniky Hradiště u Znojma
S více než půlročním zpožděním byla završena práce Jiřího Kacetla na redakci a vydání „Kroniky Hradiště u Znojma.“ Spolek vydal knihu ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě jako 5. svazek edice Opera Znoymensia. Projekt mohl být realizován díky podpoře Města Znojma (40 procent) a Karla Fialy (60 procent). Kronika představuje vítaný, nově oprášený pramen znojemské historie. Na její redakci spolupracovali Karel Fiala, Karel Jakl, Jiří Svoboda a také studenti znojemského gymnázia pod vedením Jiřího Ludvíka. Pro obrazový doprovod získal spolek nádherné letecké snímky díky laskavosti fotografa Davida Molíka. Slavnostní prezentace proběhla opět v Domě umění, a to 11. 11. 2011, den před svátkem sv. Anežky České. Právě z popudu svaté Anežky daroval její bratr, český král Václav I. staromoravské proboštství na Hradišti řádu křižovníků s červenou hvězdou, který Anežka založila a kterému patří Hradiště dodnes. Knize proto laskavě požehnal současný křižovnický probošt P. Josef Hudec za přítomnosti bezmála stovky hostů včetně dalších duchovních zástupců znojemských farností. O kulturní rozměr celého večera se také postaraly vítězky Letní školy barokní hudby Petra Machková Čadová na violoncello a Michaela Koudelková na barokní flétny. Ještě téhož večera si hosté koupili téměř 70 výtisků publikace. Dne 4. prosince proběhla druhá prezentace knihy ve spolupráci s proboštem Hudcem přímo na Hradišti v hospůdce Na Perku. Zúčastnilo se jí asi 60 místních občanů. 

4) Polský kámen a osudy polských emigrantů 1830 – 1832
Spolek v tomto roce zakončil dlouholeté úvahy o obnově Polského kamene, který již 45 let odpočívá několik metrů pod hladinou znojemské přehrady. Skalní balvan s nápisem „Pobyt officerów polskich“ poukazoval na události roku 1831, od nichž letos uplynulo rovných 180 let. Ideovým otcem jeho obnovy byl náš člen Jiří Svoboda. Do skály pod znojemským hradem naproti staré vodárně, asi 600 metrů východně od původního kamene, proto nechal spolek letos vytesat repliku nápisu a na upraveném místě pod ním i panel s vysvětlujícím textem v češtině, polštině, angličtině a němčině. Nápis byl slavnostně odhalen v sobotu 5. listopadu 2011 za účasti generální konzulky Polské republiky paní Anny Olszewské a následně jej požehnal i polský kněz Piotr Nowicki, redemptorista z Tasovic. O celé historii polských důstojníků – emigrantů v létech 1830-1832 ve Znojmě píšeme podrobněji na našem webu v rubrice „Paměť místa“. Akce měla pozitivní a viditelný ohlas ve všech místních médiích. Nutno dodat, že po oficiální akci následovalo velmi srdečné posezení s paní konzulkou v restauraci Hotelu Althanský palác. Paní konzulka se se zájmem vyptávala na aktivity našeho spolku.

5) Šestý ročník udílení Ocenění Okrašlovacího spolku
Spolek opět uděloval svá již tradiční Ocenění v redutním sále Znojemské Besedy, letos dne 25. května. V první polovině slavnostního večera připomněl Okrašlovací spolek svoji činnost v roce 2010. V druhé polovině večera bylo veřejně uděleno Ocenění za významné činy na poli kultury, památkové péče a architektury v našem regionu v roce 2010.

 Osoby oceněné za rok 2010:

1.prof.dr. Jiří Ševčík

za zpracování historie obce Konice. Pan Ševčík zpracoval historii obce Konice a vydal knihu pod názvem „Konice – poznámky k historii“.

2. Mgr. Ivo Bílek

za dlouhodobou organizaci hudebních pořadů pro mladou generaci. Pan Ivo Bílek pořádá již několik let koncerty různých hudebních žánrů pro veřejnost v restauraci Na Věčnosti a festival Šramlfest.

3. Nadace pro obnovu církevníchpamátek děkanství znojemského

za systematickou záchranu církevních objektů dotvářejících krajinu našeho regionu. Nadace nejen dlouhodobě zabezpečuje opravy drobných církevních staveb a v nedávné době vydala i dvě publikace (Publikace ke 100. výročí kostela Sv. Jakuba Většího v Konicích a Poutní cesta Znojmo - Maria Dreieichen.

4. Pavel Matyasko, 
in memoriam

za originální fotografické ztvárnění krajiny v Podyjí. Pavel Matyasko se dlouhodobě věnoval fotografování a dokumentaci Podyjí. Ze svých výprav za krásami tohoto území uspořádal několik výstav.

 6) Gránický lesopark – generel laviček
Předseda spolku Otto Bouda ve spolupráci s dalšími členy podnikl během jara a léta několik terénních vycházek do Gránického údolí za účelem vypracování generelu laviček. Byl vypracován detailní soupis všech laviček včetně podrobné mapy s návrhem dalších míst, kde by mohly vzniknout nové lavičky, popř. být obnoveny lavičky již zaniklé. Podařilo se také oslovit již několik sponzorů, kteří by byli ochotni lavičky pro vyhlédnutá místa zakoupit. tento projekt bude pokračovat v roce 2012. Jeho další fází a součástí může být informační systém v Gránicích.  

 7) Arboretum na Hradišti – ideový záměr
Předseda spolku Bouda vstoupil do jednání s ředitelem příspěvkové organizace Městská zeleň Ing. Habrdlem ve věci zamýšleného arboreta v prostoru mezi Mariacelskou kaplí a Samaritánkou na Hradišti. O tomto záměru proběhla i diskuze na schůzi spolku se slečnou Alžbětou Brzkovskou, která v září dokončila detailnější ideový projekt pro účely posouzení v komisi pro městskou část Hradiště a v městské radě.

 8) Pamětní deska Janu Zahradníčkovi
Ve věci záměru umístit pamětní desku Janu Zahradníčkovi proběhlo v červenci jednání mezi předsedou Ottem Boudou a ředitelkou Věznice Znojmo Mgr. Smutnou. Vedení věznice souhlasilo s umístěním desky na zeď na nároží ulice Dyjské a Pasteurovy a podalo žádost o úřední svolení.

 9) Přednášková činnost
Kromě přednáškové činnosti našich členů v rámci tradičního muzejního cyklu v předjaří je nutné zmínit mimořádnou přednášku k blížícímu se 20letému výročí obnovení našeho spolku. Ta proběhla 11. ledna v konferenčním sále Městské knihovny a přednesl ji bývalý předseda spolku Dr. Lubomír Černošek. Z dvouhodinové prezentace vyšla zajímavá recenze v týdeníku Znojemsko.

10) Vycházky a výlety spolku
 • Největším spolkovým výletem byla celodenní exkurze Vídně v sobotu 14. května 2011 se zaměřenímna parky, zeleň, architekturu a umění. Protože ve Znojmě již dlouho diskutujeme o komplexní obnově našich parků, správném ošetřování a obnově zeleně, podívali jsme se podrobněji, jak to dělají naši sousedé. Získané poznatky potvrdily naše dlouhodobé kritické názory na zaostalou úroveň péče o parky a zeleň ve Znojmě. Navíc snaha minulé znojemské radnice o komplexní péči a generel městské zeleně se s nástupem koalice po volbách v říjnu 2010 odsunula ad acta. Důvod? "Nejsou peníze". 
 • Náš spolek se ve Vídni také věnoval architektuře, a to jak staré i moderní. Zlatým hřebem byla návštěva Albertiny s výstavou umělců skupiny "Der Blaue Reiter" a pop-artového američana Roye Lichtensteina.
 • Dalším výletem byla exkurze 16. dubna na těleso přehradní hráze Znojemské přehrady, kterou nám umožnila státní organizace Povodí Moravy, Závod Dyje. Členové spolku byli okouzleni geniem loci a jedinečnými výhledy na staré Znojmo a údolí Dyje. Zrodil se i návrh zpřístupění koruny části hráze veřejnosti ze strany od Kraví hory s posezením.
 • Dne 13. srpna navštívili členové spolku (auty) dolnorakouské městečko a starý premonstrátský klášter v Jeruši / Geras. Laskavým průvodcem jim byl lanavský farář Mag. Andreas Brandtner, který taktéž působí v přeshraniční křesťanské organizaci pro děti a mládež SOLA v Lanavě / Langau a Šafově.  
 • Dne 25. srpna pak proběhla návštěva opuštěných budov Louckého kláštera, které jsou nyní v majetku města Znojma. Členové spolku tak získali reálný přehled o stavu devastace interiérů kláštera i dosud nepoznaného objektu tzv. důstojnického pavilonu poblíž louckého splavu.
 • Dne 24. září navštívili členové spolku Popice a prohlédli si usedlost a kontroverzní architekturu tamního umělce p. Bílka.      
 • Konečně dne 22. října spolek absolvoval prohlídku kostela sv. Wolfganga, jedinečné pozdněgotické památky v Hnanicích. Výklad si připravil Jiří Kacetl.

11) Péče o webové stránky Okrašlovacího spolku
       Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou nejviditelnějším a nejdostupnějším prostředkem prezentace naší
        činnosti před veřejností. Jejich obsah je pravidelně aktualizován díky panu Karlu Jaklovi a Dr. Lubomíru Černoškovi.

 12) Další činnost spolku, zejména oponentura radničních a jiných projektů týkajících se veřejných prostranství
      ve Znojmě a krajiny v jeho okolí

 • Všechny publikace spolku byly na podzim převezeny na jedno místo – do skladu Spolku přátel Hroznové kozy na Dolním náměstí 19. 
 • Na konci března proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Strom roku na Znojemsku. Spolkový návrh (Sekvojovec obrovský v kravském zámeckém parku)  získal 2. místo. Cenu (sazenice stromku) převzal Jiří Svoboda.
 • Na začátku března proběhla na schůzi spolku prezentace nového Plánu péče Národního parku Podyjí za účasti ředitele a našeho člena Ing. Rothröckla, Ing. Vančury a Mgr. Reiterové. Po prezentaci následovala bouřlivá diskuse o některých aspektech úlohy Národního parku při řízeních podle stavebního zákona.  
 • Spolek ve spolupráci s dalším o.s. Občané pro Znojmo byl i nadále aktivní v odporu proti zamýšlené větrné elektrárně ve Chvalovicích. V závěru roku však krajský úřad potvrdil platnost závazného stanoviska KÚ JMK OŽP, které z hlediska krajinného rázu stavbu umožňuje a ruší nesouhlasné stanovisko znojemského OŽP. Spolek bude muset využít mimořádný opravný prostředek – správní žalobu. Spolek přivítal vznik nového občanského sdružení „Za čistý rozvoj obce Chvalovice“, který bude dalším subjektem v odporu proti větrníkům.
 • Spolek se pravidelně na svých schůzích zabýval stavem Městského parku ve Znojmě a několikrát oficiálně písemnou i verbální cestou apeloval na vedení znojemské radnice, aby bylo naše sdružení přizváno do pracovní skupiny řešící plánovanou revitalizaci parku. V tomto směru proběhlo na radnici několik schůzek, kde za spolek jednal místopředseda Karel Fiala v koordinaci s dalším členem spolku a zároveň znojemským radním Jiřím Ludvíkem. Problematickými se ukázaly neohlášené výkopové práce správců inženýrských sítí napříč celým parkem. Hotový projekt revitalizace parku bude v nejbližších týdnech podroben oponentuře spolku.
 • Spolek se rovněž zabýval oponenturou k předloženému konceptu nového Územního plánu města Znojma a zaslal v patřičné lhůtě své připomínky, které by měly být do plánu zapracovány, na což dohlédne náš člen a tzv. pověřený zastupitel Jiří Kacetl.
 • Spolek se rámcově seznámil se studií ing.arch. Poláčka k dalšímu možnému využití pivovaru na znojemském hradě a bude problematiku nadále sledovat v závislosti na krocích vlastníka, tj. města.  
 • Dále spolek často diskutoval nedokončený projekt revitalizace části hradebního opevnění naproti Dolnímu parku a písemně apeloval na znojemskou radnici, aby i po změně svého vedení i nadále prosazovala záměr vybudování vyhlídkového ochozu se zastřešením na tzv. Střelniční věži. Revitalizovaný prostor byl v září předán veřejnosti, věž je však stále nepřístupná, což má za následek i uzavření průchodu z hradebního parkánu do ulice Dolní Česká. Spolek bude situaci i nadále sledovat
 • Dále spolek pokračoval v diskusi započaté v předchozích letech o obnově pamětních nápisů na Kopalově pomníku. Nové vedení znojemské radnice přijalo nesmyslné a marnotratné usnesení, ve kterém navrhuje umístit již vyrobené a úředně schválené repliky nápisů do depozitáře muzea. Radnice k tématu ještě svolala dvě schůzky (5.4. a 1.11.) za přítomnosti členů spolku i odpůrců návrhu (p. Dřevojan, p. Jurásek), ke změně verdiktu však doposud nedošlo.
 • Na tomto místě je nutno zmínit úroveň spolupráce spolku s vedením města Znojma. Ta se za poslední rok značně zhoršila. Je smutnou vizitkou, kam dospěla demokracie a obecní samospráva ve Znojmě po 22 letech od pádu totalitního režimu. Na žádnou z písemností adresovanou radě města v roce 2011 totiž nebylo jakkoli odpovězeno! Jako bychom pro vedení města neexistovali.
 • Do televizních adventních koncertů jsme přispěli částkou 1.200 Kč.

 •  Nesplněné záměry:

Nesplněné záměry vytyčené výše zmíněnou valnou hromadou v lednu 2011 mohou být  diskutovány a realizovány v roce 2012, avšak jeden úkol zůstane trvale nesplněn. Jedná se o myšlenku našeho člena a vášnivého fotografa Pavla Matyaska uspořádat 2. díl výstavy o Devíti mlýnech na řece Dyji. Pavel Matyasko nás však 16. března 2011 nečekaně a navždy opustil.

 Stav členské základny:

Spolek během roku přijal za členy pana Jana Švandu ze Znojma a prof. Martina Wihodu z Brna, významného moravského medievalistu a velkého příznivce Znojma. Počet členů spolku k 31. prosinci 2011 byl 29.

Přečteno a schváleno na Valné hromadě dne 11. ledna 2012.

Vypracoval: Otto Bouda, předseda spolku, leden 2012.zpátky další