Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 za rok 2014


Od minulé výroční valné hromady spolku (konané dne 8. ledna 2014) se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě.
Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.
Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, Mgr. Jana Špinarová, místopředsedkyně.
Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. J. Kacetl, od poloviny října pak Dr. L. Černošek. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Karel Jakl, předseda, Zdeněk Beránek a Ing. Tomáš Bílek, členové, nemusela během roku 2014 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.

Přehled činnosti spolku v roce 2014:

Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2014, jenž byl projednán valnou hromadou spolku dne 8. ledna 2014.

1) Pokračování v umisťování sponzorských laviček do Gránic
Spolek umisťuje lavičky do Gránic od roku 2012. Projekt řídí Otto Bouda. Dne 1. května byly na rondel pod muzeem Ottem Boudou, Janem Kozdasem a Jiřím Kacetlem znovu instalovány tři lavičky, poničené vandaly v roce 2013. Vzhledem k dalším aktivitám se další připravené lavičky instalovat nestihly, na řadu tedy přijdou na jaře 2015.

2) Informační panely do Gránic - pokračování
Pokračovali jsme v projektu osazování informačních panelů do Gránického údolí, který jsme zahájili roku 2013. Dne 26. května Otto Bouda a Zdeněk Beránek osadili 5 panelů vyrobených v roce 2013. Již v září stačili vandalové jeden panel – u Pivcova pramene – poškodit. Dle plánu Otto Bouda ve spolupráci s Mgr. Jaroslavem Šmerdou z Jihomoravského muzea, Karlem Jaklem a Jiřím Kacetlem zajistili během léta textové a obrazové podklady a cizojazyčné překlady pro výrobu dalších 2 informačních panelů ke geologickým zajímavostem Gránického údolí, na které spolek získal v únoru dotaci od Města Znojma ve výši 10 tisíc korun. Grafiku zajišťuje Agentura Bravissimo. K instalaci těchto 2 panelů na místo dojde na jaře 2015.

3)  Deváté udílení Ocenění O. s. – 21. května 2014
Proběhlo opět v mázhauzu Domu umění, moderoval Jiří Ludvík, tentokrát se slabší účastí veřejnosti. Ceny předávali předseda a místopředseda spolku. O kulturní doplnění večera se postarala znojemská vokální skupina "Mosty" a oceněný PhDr. Červenka, který četl ze své básnické sbírky "Uvidět Znojmo". Víno a občerstvení sponzoroval  Karel Fiala. Mediální ohlas byl slušný.

Oceněni byli:


1. Společnost Charlese Sealsfielda


za vytvoření muzea spisovatele Charlesa Sealsfielda v Popicích
2. Sdružení vinařů VOC Znojmo
za propagaci regionálních vín Znojemské vinařské podoblasti
3. PhDr. Jiří Červenka
za básnickou sbírku "Uvidět Znojmo" a další literární a přkladatelskou činnost

4.  Cesta Jakuba Jirala mezi Samaritánkou a starou hradišťskou cestou
V květnu Dr. Černošek dohodl s Mgr. Mikuličem označení stezky v terénu. Na podzim vznikl trojjazyčný informační panel k cestě. Spolek dále navrhl osadit na začátek cesty kámen s vytesaným nápisem „Cesta Jakuba Jirala“, Dr. Kozdas v tomto smyslu instruoval ředitele Městských lesů p. Trojana a s p. Velebu.

5. Promenádní koncert 
Letošní termín vyšel na 31. srpna. K poslechu hrál brněnský salonní kvartet Indigo. Účast byla okolo 100 osob. Finančně  koncert zajistili Karel Fiala a Město Znojmo (to částkou 10 tisíc korun).  

6. Stromy pro třešňovou alej na Hradišti
V anketě Strom roku 2014 se naše nominace pro cypřišovec u jízdárny v Louce umístila na 3. místě. Získali jsme poukázku na tři ovocné stromy. Ty byly L. Fialovou a S. Dunglovou vyzvednuty ve školce Venuta a 3. listopadu zasazeny L. Černoškem a O. Boudou do třešňové aleje na Hradišti mezi mariacelskou kaplí a Samaritánkou.

7. Hraniční most u Stálek
O bezúplatný převod kamenného klenutého mostu přímo na hranici mezi Moravou a Dolním Rakouskem na někdejší silnici silnice Stálky - Heinrichsreith, součásti nejkratšího spojení Vranov n. D.  – Drosendorf, spolek zažádal Krajský úřad JmK již v březnu 2013. V dubnu 2014 jsme byli vyrozuměni, že dolnorakouská zemská vláda nemá proti převodu námitek. Smlouva o budoucí darovací smlouvě nám z kraje dorazila k podpisu v listopadu. Nabytí daru potvrdí výroční valná hromada spolku.

8. Oponentura radnice a dalších úřadů

    a. Městský park
Spolek v tomto roce pokračoval v oponentuře radničního projektu revitalizace Městského parku ve Znojmě, letos pro etapu C2 – východní část Dolního parku s kašnou. Od konce roku 2013 měli zástupci tří protestujících spolků možnost své názory obhájit na platformě dvou pracovních skupin. Skupina k otázkám zeleně (spolky zde zastupovali O. Bouda a P. Lazárek) dospěla i přes drobné radniční fauly, jako např. nepravdivě znějící zápisy z jednání, k velmi omezeným úspěchům (posudky na zdravotní stav všech stromů v parku); za to skupina k otázkám architektury (občanskými zástupci byli Ing. Fiala, Ing. Boudný a Dr. Kacetl) uvízla již v lednu 2014 v patové situaci. Názorová stanoviska obou stran byla naprosto odlišná, architekti Ateliéru Tišnovka ani radnice neměli ochotu v projektu ustoupit. I požadavek, aby stezka spojující alej Dolního parku s ústím Rudoleckého ulice byla zpevněná, vyústila v pojetí architektů paradoxně do zbytečně drahé a nepraktické štětové dlažby. 5. března byla skupina pro architekturu rozpuštěna. 
Radnice se podobně jako u Středního parku v roce 2013 i v letošním roce u Dolního parku dopustila několika nezákonných přehmatů. V lednu šetřila Inspekce ŽP pokácení stromů, ve kterých zimovali chránění netopýři. V únoru jsme podali stížnost na neoprávněné odbagrování zbytků původních dlážděných rigolů podél parkových cestiček a na nelegální zboření ohradní zídky parku. Radnice kauzu s využitím ovlivněného orgánu památkové péče (Ing. Křivánková) relativizovala a zboření zdi si nechala dodatečně povolit bez jakékoli sankce ze strany stavebního úřadu. V červenci pak radnice šokovala výší rozpočtu (3,5 mil. Kč) a náročným procesem rekonstrukce keramické kašny, která byla zcela rozebrána a převezena do restaurátorského ateliéru do Brna.
Jediným z mála úspěchů bylo, že radnice v červenci nakonec odložila projekt výstavby rekonstrukce záchodků na okraji Středního parku (za 8 milionů korun).

    ba. Větrník u Chvalovic
Naše žaloba ke Krajskému soudu v Brně proti územnímu rozhodnutí na stavbu větrné elektrárny u Chvalovic, podaná již 2. 8. 2013, nebyla v roce 2014 vyřízena. Naštěstí investor během roku 2014 nepožádal o vydání stavebního povolení. Soudní verdikt může spolek očekávat snad v roce 2015.

    bb. Větrníky na rakouské straně u NP Podyjí „Windpark Nord“
Záměr obřího větrného parku o 31 dvousetmetrových vrtulích, každá o výšce sloupu 150 metrů s vrtulí dosahující výšky 200 metrů (!), na ploše 600 hektarů, které měly být vztyčeny jižně od Hardeku a Riegersburku, těsně u hranice s Moravou, sleduje náš spolek již od června 2013. Ve Znojmě se 7. ledna 2014 konala tisková konference, kde náš spolek (J. Kacetl) ve spolupráci s rakouskou Bürgerinitiative Thayatal upozornil na hrozící nebezpečí pro krajinný ráz na Vranovsku. Projekt se totiž dostal do návrhu územně plánovací dokumentace k větrné energii v Dolním Rakousku, který zemská vláda v Svatém Hypolitu / St. Pölten zveřejnila dne 15. prosince 2013 a vyzvala veřejnost k připomínkám. Díky poplachu, který jsme pomocí sociálních sítí a na internetu ve spolupráci s manželi Vrbovými z Penzionu Jelen ve Vranově nad Dyjí rozhlásili, se podařilo probudit k mimořádné akci starosty z celého Vranovska, kteří se pod záštitou vranovského starosty Ing. Vedry 29. ledna usnesli na společném (J. Kacetlem formulovaném) „Prohlášení zástupců obcí jihozápadní Moravy“. Zároveň veřejnost z celé ČR i zahraničí podepisovala on-line petici „Zachraňte krásné Podyjí před obrovskými větrníky“. Mezi signatáře petice patřil i Mgr. Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: „Největší chybou naší civilizace je upřednostňování krátkodobých úspěchů, například obchodních, před dlouhodobými přínosy. To by mohl být i případ zamýšleného Větrného parku Sever. Chápu snahy o diverzifikaci energetických zdrojů i o maximální využití obnovitelných energií. Vždy by se ale mělo pečlivě vážit, zda konkrétní projekt nepřináší více škody než užitku. Záměr vybudovat větrníky v těsné blízkosti národního parku v unikátní lokalitě Podyjí považuji z tohoto hlediska za necitlivý.“ Dne 13. února mohl náš zástupce Jiří Kacetl v dolnorakouském Recu předat petici s více než 3.400 podpisy a uvedeným starostenským komuniké Helmutovi Salekovi z rakouské občanské iniciativy Bürgerinitiative Thayatal. Ten těmito dokumenty podepřel část precizně právně formulované argumentace podané o den později Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska. S překlady dokumentů spolku nezištně vypomohl Mgr. Jaroslav Surman ze Znojma. Samostatně za Českou republiku podalo s využitím naší petice a komuniké námitky a s využitím stanoviska Správy Národního parku Podyjí a jeho rady také Ministerstvo ŽP v Praze v rámci souběžného procesu posuzování vlivů na životní prostředí SEA. Kauza skončila naším velkým vítězstvím. Na začátku dubna rozhodla dolnorakouská vláda o vyřazení sporné lokality z dalšího projednávání. Rakouská občanská demokracie zafungovala.

    c. Projekt nového krytého bazénu v Louce
Členové spolku se zúčastnili 23. června veřejné prezentace s dopracovanou ideovou studií krytého bazénu v Louce za odhadem 300 milionů korun a vyhodnocením možné přestavby starých lázní na náměstí Svobody. Veřejně formou novinových článků a pak také oficiálním přípisem z pera Karla Fialy jsme se vyjádřili proti novostavbě v Louce a preferovali spíše úspornou přestavbu stávajících lázní v centru. Vzhledem k finančním možnostem města a absenci dotačních titulů je ale projekt zatím zamrazen. Loucká veřejná prezentace tedy spíše posloužila jako nereálná předvolební vějička. 
 
    d. Rekonstrukce části MPR v okolí Divišova a Jezuitského náměstí

Členové spolku se 24. ledna zúčastnili veřejné prezentace projektu na místě a následně v suterénu hotelu Lahofer. Po fiasku v kinosále na téma Městského parku v dubnu 2013 se tentokrát jednalo o historicky první korektně moderovanou veřejnou prezentaci. Spolek zde vyjádřil důvody svého nesouhlasu s navrhovanou podobou zahloubeného a modernistického parčíku před jezuitskou kolejí (archivem) a přečetl na svoji podporu i dopis od dcery sochaře J. T. Fischera, kunsthistoričky AV ČR Dr. Kláry Benešovské. Územní řízení nakonec radnice rozdělila. Sporný parčík a Jezuitské náměstí byly vyňaty, realizována byla pouze předlažba spodní části Divišova náměstí a celá ulice Velká Michalská. I během této stavby došlo ze strany radnice jako investora k nezákonným krokům, které na náš podnět nakonec musela v srpnu a září řešit památková inspekce. Jednalo se o nepovolené osazování chodníků novými obrubníky. Na zásah spolku se naštěstí podařilo nezákonné počínání zastavit v počáteční fázi (položené nové obrubníky nicméně již zůstaly a v listopadu začaly být osazovány znovu na Michalské – údajně kvůli jiným rozměrům chodníků!). Investor a jím zmocněný Ateliér Tišnovka nepokrytě a před mnoha svědky činil nátlak na výkonný orgán památkové péče, aby jejich pochybení svým souhlasem zpětně legalizoval. Již v červenci byla na přechodu Velké a Malé Michalské ulice objevena středověká studna (průzkum provedl archeolog Bc. Humpola). Spolek zaslal podnět, aby město studnu v nadzemní části rekonstruovalo a vytvořilo nový zajímavý historický prvek uličního prostoru. Radnice podnět opět negovala a navrhla na podnět Tišnovky modernistický bronzový poklop s nápisem. Definitivní řešení přinese rok 2015.    
   
    e. Další oponentura a podněty
•    Spolek pravidelně sledoval všechny záměry kácení vzrostlých dřevin na území města na základě generální
     žádosti  podané u odboru ŽP MěÚ.
•    Na jaře se Jiří Kacetl a Karel Fiala se zapojili do připomínkového řízení k projednávanému regulačnímu plánu
     pro lokalitu Malá Louka. Obáváme se výstavby dalšího supermarketu, problematická se jeví výška
     navržených obytných domů. Naše připomínky nakonec byly zohledněny pouze výběrově a regulační plán
     nakonec zastupitelstvem schválen.
•    V srpnu zaslal J. Kacetl podnět radě města a dalším příslušným orgánům, aby při probíhající rekonstrukci fasády
     ZŠ Václavské náměstí se na čelní atiku vrátil prvorepublikový nápis „Škola Otakarova“. Podnět byl žel bez odůvodnění
     zamítnut, byť získal doporučení od ředitele ŽŠ, školské komise i památkové péče.
•    Ve věci možné přestavby tzv. Ringšpílu, budovy někdejší školky, v Dolním parku nebyl v letošním roce žádný
     další posun. Rada města se neoficiálně vyjádřila, že přáním vedení ZŠ nám. Republiky a rodičovského sdružení
     rozšířit budovu na úkor parku patrně nebude vyhověno. V tomto smyslu jsme se na výzvu MěÚ písemně vyjádřili i my.
•    Dále se neposunula ani situace ohledně havarijního stavu zahradního altánu paní Mahrové v linii někdejší vnější
     hradby ve Středním parku. Nabídku k odkupu městem nakonec paní Mahrová stáhla, takže altán, kulturní památka, 
     chátrá dále. Ani havarijní objekt měšťanského domu na nároží Velké Mikulášské a U Brány (čo. 3)
     nenašel  v letošním roce kupce. Stavební úřad přesto nepřikročil k žádným sankcím.
•    V říjnu jsme sledovali náhlé rozhodnutí končící rady města uzavřít na 30 let nájemní smlouvu na přední část pivovaru
     s nově vznikající a.s. Znojemský městský pivovar kolem developera Ing. Harašty. Za pouhých 7 milionů korun.
     Záměr budeme hlídat v roce 2015.
•    V prosinci jsme oslovili novou městskou radu s opětovnou žádostí o osazení nápisů na Kopalův pomník.
•    V prosinci oslovil J. Kacetl starostu města s konstruktivními připomínkami urbanistického charakteru
     ve věci připravovaného krajského projektu nové hasičské zbrojnice v lokalitě Mansberku na Pražské ulici,
     v sousedství vilové čtvrti Na Návrší a Masarykovy kolonie. Starosta přislíbil projekt včas představit veřejnosti.   

 9. Ostatní aktivity
•    Spolek naplnil povinnost vyplývající z nového občanského zákoníku, změnil název z Okrašlovací spolek
     ve Znojmě o.s. na Okrašlovací spolek ve Znojmě a takto se po uhrazení poplatku 1000 Kč nechal zapsat
     Krajským soudem v Brně do spolkového rejstříku.
•    Dne 11. a 12. dubna, k Mezinárodnímu dni památek, se Dr. Černošek a K. Jakl zhostili role průvodců
     po objektu Weinbergerovy vily na Rudoleckého ulici. Zájem veřejnosti předčil očekávání.
•    Dne 1. května jsme se připojili k akci sdružení Pro Znojmo „Jarní čištění Gránic“.
•    Dne 20. května jsme se zúčastnili v budově bývalého okresního úřadu tzv. fóra zdravých měst, kde jsme
     veřejně formulovali řadu podnětů koncepčních a strategického rázu. Ty, které se týkají parků a pivovaru,
     si následně získaly v městem pořádané anketě podporu veřejnosti. 
•    Dne 26. května jsme u busty v horním parku s přizváním členů sdružení „Popice Charlese Sealsfielda“
     uspořádali skromnou připomínku tohoto slavného rodáka u příležitosti 150 let od jeho úmrtí a položili věnec.
     Znojemský Deník věnoval události půlstránkovou fotogalerii.
     Dne 4. října jsme se naopak zúčastnili „Sealsfieldova dne“ v Popicích. J.Svoboda tu měl přednášku, přeložil
     do češtiny další Sealsfieldovu knihu „Nathan, předák squatterů“. 
•    Dne 3. září se členové spolku seznámili s diplomovou prací mladé arch. B. Zmekové „Znojemské Hradčany“,
     řešící revitalizaci prostoru přední části hradu s rotundou a pivovarem. 29. října pak byla arch. Horou prezentována
     studie k staré nemocnici.
•    Dne 4. října provedli J. Kozdas a J. Kacetl asi 70 zájemců středověkým centrem města s odborným výkladem
     u příležitosti Dne architektury.
•    V říjnových komunálních volbách obhájili zastupitelské křeslo naši členové J. Ludvík a J. Kacetl, nově získali
     K. Fiala a L. David. Žel všichni zůstávají v opozici.
•    Spolek dále pečuje o okolí Polského kamene. Poděkování patří Luboši Černoškovi.
•     Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi
     a Dr. Lubomíru Černoškovi. Pravidelně je aktualizován i facebookový profil spolku (J. Kacetl, O. Bouda),
     který má k dnešnímu dni 190 fanoušků.
•    Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli částkou 600 Kč.


Nesplněné úkoly
•    Výlety spolku (podobně jako v roce 2013 vzhledem k pracovnímu vytížení členů spolku se většina plánovaných
     výletů spolku neuskutečnila). Členové se alespoň společně zúčastňovali výstav a dalších kulturních akcí ve Znojmě
     a v okolí.
•    Plán spolku osadit pamětní desku sládku Hostanovi na dům na Dolní České naproti dominikánskému kostelu
     bude řešen roku 2015 po získání dotace od města Znojma.
•    Publikační činnost. Ani v roce 2014 nebyla vyvinuta žádná samostatná publikační činnost spolku. Byly pouze
     sepsány odborné příspěvky do Sborníku SOkA Znojmo. Stále trvá záměr edičně připravit k vydání starý
     německý originál v zrcadlovém překladu Znaim – die Perle Südmährens (Znojmo – perla jižní Moravy), obohacený
     o kritický komentář a vzpomínky žijícího pamětníka Josefa Vlasáka. 
•    Vysazení stromu svobody na Žižkově náměstí 17. listopadu (L. Černošek)
•    Pamětní deska atentátníkovi Kubišovi v louckém klášteře (J. Ludvík)
•    Velké krmítko pro ptáky v Dolním parku (O. Bouda) - zatím je diskutována s tím spojená problematika holubů
•    Obnova panelu u Vrbkova kamene
•    Obnova Seasfieldova kamene – bylo navrženo ve spolupráci se sdružením Popice Ch.S.

Stav členské základny:

Spolek během roku nepřijal žádné nové členy. Počet členů spolku k 31. prosinci 2014 byl 31.


Sepsáno zapisovatelem J. Kacetlem.
Přečteno a schváleno na Valné hromadě dne 14. ledna 2015.

Otto Bouda
předseda spolku
zpátky další