logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Zpráva o výroční valné hromadě 2010


Dne 13.1.2010 se konala výroční valná hromada našeho spolku. Bylo přítomno 24 členů,
4 byli omluveni. Bylo s námi i 5 pozvaných hostů. Členů spolku je nyní 30, valná hromada
s nadpoloviční většinou přítomných tedy byla usnášeníschopná.
Předseda přečetl výroční zprávu o činnosti spolku v roce 2009 a hospodář zprávu o hospo-
daření spolku v roce 2009. Obě zprávy byly schváleny bez výhrad.
Vedení spolku se pro rok 2010 nezměnilo, jednomyslně byli schváleni: předseda MUDr. L. Černošek,  místopředsedové: Lenka Fialová a PhDr. Jan Kozdas. Byl schválen i plán práce na rok 2010.
Výše členských příspěvků zůstala stejná: 100,-Kč pro důchodce a 200,-Kč na rok pro ostatní. Podle možností může každý člen přispět i vyšší částkou. Členové také rozhodli,  že se bude striktně postupovat podle našich stanov a nedoplatky za rok 2009 musí být uhrazeny do termínu konání této valné hromady.

Bylo tedy přistoupeno k vybrání příspěvků i nedoplatků (hospodář ing.Husa). Členům, kteří nedoplatek neuhradili bylo zrušeno členství.
Žádný nový člen nebyl na valné hromadě přijat, zájemce možno přijímat i během celého roku.
Valná hromada skončila ve 22 hodin.

Další řádná schůze spolku bude, jako obvykle, za 14 dní, ve středu 27.1. v 19 hodin.


Program:
 1.  Úvod, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady
 2.  Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2009
 3.  Přijetí nových členů
 4.  Ověření počtu přítomných členů, doplnění a schválení programu valné hromady
 5.  Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2009 (předseda)
 6.  Zpráva o stavu členské základny (předseda, hospodář)
 7.  Zpráva o hospodaření spolku za rok 2009 (hospodář)
 8.  Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové na dalších 13 měsíců
 9.  Stanovení výše členských příspěvků na rok 2010 a jejich výběr
 Přestávka

   10.  Plán práce na rok 2010:
 •  „Znojemský Slavín“: zvýraznění různých osobností Znojma a regionu – trvalý úkol
 •  Edice „Opera Znoymensia“: vydání tzv. “Hradišťské kroniky“ (Fiala, Ludvík, Kacetl, Svoboda       aj.)
 •  Pamětní desky J.G.Mendela ve Znojmě (Bouda, Kozdas, Bílek, Jakl aj.)
 •  Úprava kapličky Samaritánky a okolí (Matyasko, Černošek, Fialová, Kozdas, Bílek, Jakl aj)
 •  Výstava“Devět mlýnů na řece Dyji“ (Matyasko, Svoboda aj.)
 •  5.ročník udílení Ocenění O.S.
 •  Nové turistické trasy a okruhy v okolí Znojma(spolupráce s KČT,NP Podyjí a samosprávami)
 •  „Paměť místa a krajiny“ - trvalý úkol
 •  Historie Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě a dalších podobných spolků  v       regionu - trvalý úkol       
 •  Plán vycházek a dalších akcí O.S.
 •  Spolupráce s ostatními organizacemi, samosprávou a státní správou
   11.  Informace o webových stránkách (Jakl, Černošek)
   12.  Diskuse, různé
   13.  Závěr, termíny dalších řádných schůzí spolku


Za výbor spolku: MUDr. Lubomír Černošek, předseda


zpátky úvod