logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Zpráva o průběhu výroční valné hromady Okrašlovacího spolku ve Znojmě, konané
dne 8.ledna 2014
v restauraci „U Karla“


Ve středu 8. ledna 2014 se uskutečnila valná hromada Okrašlovacího spolku ve spolkové místnosti  restaurace „U Karla“ ve
Znojmě.  Pozvánky obdrželi všichni členové s předstihem a tak se po 19. hodině sešlo 17 členů (z 33ti registrovaných), což je
usnášeníschopná většina. Schůze proběhla dle připraveného programu.

Výroční  zprávu přečetl zapisovatel spolku dr. Kacetl a po několika doplnění byla schválena. Je veřejně přístupná na našich
webových stránkách. Hospodářing. Husa nás seznámil s hospodařením spolku, jeho zpáva byla taktéž schválena. Vedení
spolku se ani po nové volbě nezměnilo:  předsedou je opět  Otto Bouda, místopředsedové:  Mgr. Jana Špinarová a ing. Karel
Fiala (viz vedení spolku). Rovněž výše ročních členských příspěvků zůstala stejná: 100,- CZK pro důchodce a 200,- CZK pro
ostatní. Byla také přijata 1 nová členka spolu.

Přestávka byla využitá k zaplacení členských příspěvků a k večeři: byl jí (dříve schválený guláš).

Důležitým bodem byla změna stanov našeho spolku, neboť tak reagujeme na nový občanský zákoník, platný od 1.1.2014.
Nejsme již občanským sdružením, ale opět jako na počátku činnosti, spolkem (viz stanovy). Byla to tak již čtvrtá změna
našich stanov.

Plán práce na rok 2014 je opět bohatý a byl ještě doplněn  o návrhy různých výletů, zvl. Do Rakouska. Aby se odlehčilo
vedení spolku v jeho práci, se členové již v průběhu diskuze zavázali k různým činnostem při naplňování tohoto plánu práce.

Zapisovatelem zůstane dr. Jiří Kacetl a o webové stránky (okraspol.sweb.cz) se bude nadále starat Karel  Jakl.  Schůze
budou opět pravidelně ve středu
v 19 hod., 1x za 14 dní v restauraci „U Karla“. Příští schůze je tedy 22.1.2014.


***
fotografie z valné hromady 

MUDr. L. Černošek, leden 2013


zpátky úvod