Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.,

 za rok 2013


Od minulé výroční valné hromady spolku (konané dne 9. ledna 2013)  se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě.
Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.
Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, Mgr. Jana Špinarová, místopředsedkyně.
Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. J. Kacetl. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Karel Jakl, předseda, Zdeněk Beránek a Ing. Tomáš Bílek, členové, nemusela během roku 2013 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.

Přehled činnosti spolku v roce 2013:
Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2013, jenž byl projednán valnou hromadou spolku dne 9. ledna 2013.

1) Pokračování v umisťování sponzorských laviček do Gránic
Pokračování projektu z roku 2011 a 2012, který řídí Otto Bouda. Spolek získal od dárce S-Morava Leasing dalších 50.000 Kč na nákup dalších 12 laviček. Dne 6. února schůzi spolku navštívil v této věci a dalších záležitostech ředitel Městských lesů Ing. Juřina, byl dohodnut plán úzké spolupráce ve věci revitalizace Gránic. Vedení radnice však z politických důvodů Ing. Juřinu v květnu odvolalo a vedením pověřilo p. Trojana. Instalace laviček typu Schönbrunn přesto i navzdory špatnému
počasí probíhala i nadále: 18. května pět laviček v těžkém terénu cesty se Smyčkou na Hradiště, 11. července pak tři lavičky na Burkperku a konečně 22. září tři lavičky a jeden stolek na cestě a vyhlídkách v serpentinách nad Smyčkou, pod Antoníčkem. Vše vlastními silami – největší práci vykonali O. Bouda a Z. Vařeková, dále J. Ludvík, Z. Beránek, L. David, S. Kozdas a J. Kacetl. Celkem tedy bylo roku 2013 umístěno 11 laviček a jeden stolek. Pokračovat budeme i v roce 2014.
Smutnou zprávou je, že dvě lavičky v okolí Pivcova pramene z roku 2012 byly na konci léta ukradeny neznámým
pachatelem, v říjnu došlo k vandalskému poškození tří laviček na rondelu pod minoritským klášterem.  

2) Informační panely do Gránic
Otto Bouda ve spolupráci s Lubošem Černoškem, Karlem Jaklem, Jiřím Kacetlem a Jiřím Svobodou zajistili textové a
obrazové podklady, cizojazyčné překlady pro výrobu 5 informačních panelů do Gránic (A. Oborny, F. Kerneker, J. Muck,
Kroko, Pivcův pramen), na které spolek získal dotaci od Města Znojma ve výši 20 tisíc korun. Grafiku zajišťuje Agentura
Bravissimo. K instalaci do terénu dojde na jaře 2014. 

3) Udílení Ocenění O. s. – 22. května 2013
Letos bylo naplánováno oživit akci přesunem na nově upravenou starou střelnici, parkán naproti Dolnímu parku. Počasí ale rozhodlo jinak, takže se vše nakonec  uskutečnilo pod střechou v mázhausu  Domu umění. K poslechu hrála nově vzniklá znojemská swingová  skupina „Jazz Hunters“. Moderoval Jiří Ludvík. Výborným kontrapunktem bylo vystoupení prvních oceněných – taneční  skupiny mužů  a žen z Chvalovic, kteří na nádvoří zatančili českou besedu. Předány byly diplomy, kytky a menší věcné ceny. Asi  80 přítomných hostů k tomu připíjelo víno, které i s dalším občerstvením sponzoroval  Karel Fiala.

Oceněni byli:


1. MUDr. Vladimír Slezáček


lékař a malíř za celoživotní kulturní přínos pro město Znojmo.
2. Jana Pekárková
za organizaci kulturního života v obci Chvalovice.


3. Britští přátelé českých památek


za významný podíl při záchraně zámku Uherčice.


4.  Cesta Jakuba Jirala mezi Samaritánkou a starou hradišťskou cestou.
Nesplněno vzhledem k časové vytíženosti projektem Lavičky do Gránic. 

5. Promenádní koncert 
Po loňském úspěchu obnovené tradice spolek navázal dalším koncertem dne 1. září. Počasí opět přálo. K poslechu hrála
kapela Jazz Hunters a Znojemské žestě. Účast byla okolo 150 osob. Finančně  koncert zajistili Karel Fiala a Město Znojmo (to částkou 10 tisíc korun). 

6. Výlety spolku
Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení členů spolku se většina plánovaných výletů spolku neuskutečnila. Výjimkou byla  6. dubna cesta do sousedního rakouského Recu, kde proběhla vernisáž výstavy k proslulému tzv. Znojemskému oltáři v tamním městském muzeu v budově bývalého měšťanského špitálu. S výkladem pana Helmuta Bornemanna, znojemského rodáka, si členové prohlédli tamtéž umístěnou Jihomoravskou galerii a v doprovodu zástupců turistického centra i starou radnici na náměstí.

7. Pamětní deska sládku Hostanovi – na rohu Kovářské a Dolní České.
Na pamětní desku nebyly získány finanční prostředky. Realizace odložena.

8. Publikační činnost
V roce 2013 nebyla vyvinuta žádná samostatná publikační činnost spolku. Byly pouze sepsány odborné příspěvky
do Sborníku SOkA Znojmo. Předběžně byla diskutována možnost vydat knihu mapující činnost starého i obnoveného
Okrašlovacího spolku ve Znojmě. Vedle toho stále trvá záměr edičně připravit k vydání starý německý originál v zrcadlovém překladu Znaim – die Perle Südmährens (Znojmo – perla jižní Moravy).

 9. Spolupráce s jinými subjekty a oponentura radnice a dalších úřadů
a. Městský park
Ve věci plánované revitalizace Městského parku podpořila většina členů spolku v lednu a únoru petici spřáteleného sdružení Za Znojmo přívětivější p. Petra Lazárka „Zastavte devastaci znojemských parků“, kterou nakonec podepsalo téměř tisíc občanů. Na petici však vedení města náležitě nereagovalo a mlžilo. Dne 22. dubna sice proběhla veřejná prezentace projektu radnicí před zaplněným sálem Kina Svět, časově se ale nesmírně protáhla a místy sklouzávala ke strašení obyvatel různými paragrafy. Prostor k diskusi byl minimální, což vedlo k eskalaci emocí a názorovým výměnám. Tématu si však začal vážněji všímat tisk, zejména Znojemský Deník (Rovnost). Téma spolek opět otevřel během 4. noci „Pechakucha“ dne 10. května, kde před publikem asi stovky mladých vystoupil s prezentací o parku Jiří Kacetl. Mezitím spolek pozorně sledoval probíhající práce na revitalizaci Středního parku, kde byl radnicí opomenut archeologický výzkum a kde také první várka vysazených stromků uschla. Spolek rovněž důrazně nesouhlasí s plánem radnice vystavět na okraji Středního parku kiosek s podzemními záchody za 11 milionů korun. Nová podoba Středního parku, dokončená v září, znojemskou veřejnost do značné míry vyděsila svojí počítačovou strojeností a geometrickou moderností. Na spolek se začali ve velké míře obracet řadoví občané s prosbou o pomoc. Stali jsme se svědky nebývale se aktivizující znojemské veřejnosti v protestu proti další plánované části revitalizace parku – v Dolním parku. To také zaměstnalo převážnou část sil členů spolku na podzim. Na 16. října členové zorganizovali veřejnou diskusi k problému další revitalizace. Přišlo asi 150 občanů, z nichž 34 se písemně zavázalo ke spolupráci v případě potřeby. Názory znojemských spolků prezentovali Jiří Kacetl, Karel Fiala a Petr Lazárek. Následovala diskuse uzavřená rezolucí s požadavky znojemské veřejnosti na adresu radním města. Jediný přítomný radní Dr. Jajtner slíbil, že se vedení města bude rezolucí zabývat. Starosta Gabrhel však zareagoval naprosto nepřiměřeně a podrážděně placenou reklamou ve všech médiích nadepsanou „Přestaňte svým neodpovědným jednáním ohrožovat život a zdraví obyvatel Znojma!“. Nakonec však byli zástupci protestujících spolků pozváni 12. listopadu na jednání rady. Výsledkem je vytvoření dvou pracovních skupin s účastí zástupců tří protestujících spolků: k otázkám zeleně a k otázkám architektury. Jejich práce
a závěry budou předloženy radě města v lednu 2014.
b. Větrník u Chvalovic
V únoru padl verdikt správního soudu v Brně, který zrušil územní rozhodnutí k výstavbě větrníku. Soud nalezl procesní
pochybení krajského úřadu jako odvolacího orgánu, věcně problematiku větrníku však dále neposuzoval. Spolek jako vítězný žalobce dostal náhradu nákladů soudního řízení, ale velké vítězství to nebylo. Krajský úřad procesní chybu během krátké doby opravil a územní rozhodnutí ve stejném duchu – tedy souhlasně – vydal v červenci znovu. Proto Jiří Kacetl za spolek sepsal další, 10 stránkovou správní žalobu, zaměřenou na věcnou podstatu problému. Žaloba byla podána poštou ke Krajskému soudu v Brně dne 2. srpna za přítomnosti ČT Brno. Odkladný účinek soud na podzim žel zamítl, neboť investor si zatím nevyřídil stavební povolení, proto prý nehrozí nebezpečí stavby. K žalobě se vyjádřil obsáhle žalovaný krajský úřad ve smyslu, že vše proběhlo „podle zákona“. Rozsudek očekáváme na jaře 2014.
c. Projekt nového krytého bazénu v Louce
Členové spolku se seznámili s ideovou studií krytého bazénu v Louce za odhadem 300 milionů korun, o který usiluje radnice. V této fázi spolek zašle v dohledné době připomínky.
d. Rekonstrukce části MPR v okolí Divišova a Jezuitského náměstí
Členové spolku se 7. března zúčastnili setkání veřejnosti se starostou města, svolané Karlem Fialou jménem znojemské
občanské platformy. Spolkový sál  restaurace U Karla byl přeplněn různými občany i zástupci spolků. Tématem byla
připravovaná rekonstrukce severní části MPR Znojmo. Kontroverzi vyvolává nová podoba Divišova náměstí, zejména
prostoru parčíku před jezuitskou kolejí. V atmosféře avizovaného nesouhlasu s plošným zadlážděním starosta Gabrhel
nakonec veřejně přislíbil, že k zničení parčíku nedojde a zeleň dostane prostor. Územní řízení dosud nebylo zahájeno. Spolek preferuje zachování řešení zeleného prostranství kolem Divišovy busty v úpravě pozdního Art Deco z roku 1948. Rovněž nesouhlasí s hrozícím zadlážděním zelených ploch před západní frontou michalského kostela nebo s umístěním stromu do křižovatky Velké Michalské a Horní České.  
e. Hraniční most u Stálek
Kamenný klenutý most na hranici mezi Moravou a Dolním Rakouskem je pozoruhodnou technickou památkou z 19. století. SÚS JmK nechce o most dále pečovat, neboť s obnovou  prvorepublikové silnice Stálky - Heinrichsreith, součásti nejkratšího spojení Vranov n. D.  – Drosendorf, žel nepočítá. Bylo dokonce zahájeno demoliční řízení. Spolek proto v březnu zahájil s Krajským úřadem JmK řízení o převodu mostu do majetku spolku. Řízení zatím neskončilo. Spolek zamýšlí most vlastními silami a s pomocí dotačních fondů alespoň v základní míře udržovat. Hodlá přitom spolupracovat s vranovskými spolky a rakouskými přáteli. Dne 6. července se členové spolku zúčastnili uměleckého happeningu Sabine Müller Funkové na záchranu mostu, který za hojné účasti zejména rakouské veřejnosti organizovali manželé Babůrkovi ze Stálek přímo na místě samém.
f. Další oponentura
•    Spolek se stal účastníkem územního řízení výstavby činžovního domu společnosti Atlanta v zahrádkách Starého
Šaldorfa za Kauflandem (ulice K Náhonu), a to kvůli naddimenzované výšce nezapadající do okolí. Proti záměru vystupuje
aktivně i nově vzniklé obč. sdružení bydlících z okolí Eko Louka. Chybou však je starý územní plán, který investorovi v této lokalitě takto nevhodnou stavbu nezakazuje.
•    Další projekt, který spolek se zájmem sleduje, je možná přestavba tzv. Ringšpílu, budovy někdejší školky, v
Dolním parku. Radnice totiž v současnosti ustupuje přáním vedení ZŠ nám. Republiky a uvažuje o rozšíření budovy na úkor parku. Projekt byl zadán arch. Girsovi.
•    Na jaře spolek upozornil na nevyhovující technický stav zahradního altánu paní Mahrové v linii někdejší vnější
hradby ve Středním parku. Altán začal být na tento popud opravován, nicméně paní Mahrová nakonec altán nabídla k prodeji Městu Znojmu, které opravy dokončí. Stejně tak spolek upozornil na chátrající objekt měšťanského domu na nároží Velké Mikulášské a U Brány (čo. 3).
•    Od konce června začal spolek řešit další problematický záměr větrné elektrárny na Znojemsku. Tentokrát se jedná
o obří větrný park o 31 dvousetmetrových vrtulí, které mají být situovány jižně od Hardeku a Riegersburku, těsně
u  hranice s Moravou. Vizuální impakt na západní Znojemsko by byl značný. Spolek zaslal nesouhlasné stanovisko
na  Ministerstvo ŽP v Praze, které jej poté spolu s dalšími protesty – zejména ze strany Správy NP Podyjí – tlumočilo
Dolnorakouské zemské vládě. Záměr bude podroben dalšímu přezkumu a řízením v roce 2014.
•    Dozorovali jsme také kácení zeleně podél potoka Lesky a také kácení vysokých topolů u hřiště Čafky. Dále jsme
se zajímali o podobu revitalizace bývalé Fialovy zahrady u Kočičí věže.
•    Dne 27. listopadu se na schůzi spolku dostavili zástupci fotbalového klubu 1. SC Znojmo v čele s manažerem
p. Kohoutkem ve věci vyjasnění postojů k rekonstrukci stadionu v Horním parku. Ta se nyní děje raketovým tempem
v  souvislosti s postupem klubu do národní ligy. Nejspornější otázka osvětlení stadionu a jeho kolize s pohledy na město byla smírně vyřešena technickým řešením hydraulicky sklopných stožárů osvětlení.  
•    V závěru roku zaslal spolek městskému úřadu připomínky k návrhu nového územního plánu Znojma a zúčastnil
se jeho veřejného projednání dne 18. prosince.   
j) ostatní aktivity
•    L. Černošek a p. Švanda nainstalovali v dubnu do Gránic několik ptačích budek.
•    V neděli 3. března si členové spolku připomněli u busty v Horním parku 220. výročí narození světoznámého
spisovatele a rodáka z Popic Karla Postla
alias Charlese Sealsfielda. S úryvkem z autorovy tvorby vystoupil Jiří Svoboda.
•    Byl založen facebookový profil spolku, který je pravidelně aktualizován různými postřehy k aktuálním problémům
města či starými fotografiemi Znojma (O. Bouda, J. Kacetl).
•    Spolek dále pečuje o okolí Polského kamene. Místo bylo po nedávných pracích na sanaci skal nutno znovu
upravit a osázet trávou. Poděkování patří Luboši Černoškovi.
•    Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Dr. Lubomíru
Černoškovi.
•    Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli částkou 600 Kč.

Stav členské základny:
Spolek během roku přijal za členy pana prof. Jiřího Ševčíka, DrSc. a obnovil členství panu Petru Piglerovi. Významné životní jubileum oslavili v roce 2013 Dr.Jiří Červenka a Jiří Svoboda. Naopak 24. února 2013 nás žel navždy opustil zakládající člen obnoveného Okrašlovacího spolku Soběslav Stehlík. Zemřel po delší nemoci ve věku 84 let. Při jeho pohřbu 28. února byli přítomni i členové našeho spolku a položili k jeho rakvi kytici se stuhou. Čest jeho památce.
Počet členů spolku k 31. prosinci 2013 byl 33.

Sepsáno ve spolupráci se zapisovatelem J. Kacetlem.
Přečteno a schváleno na Valné hromadě dne 8. ledna 2014.

Otto Boudazpátky další