Email Městskému úřadu   (z 24. března 2014)

 Ve Znojmě 27. března 2014

Revitalizace Městského parku ve Znojmě - C2


 
Komu: MUZ -  Křivánková Alena
                     

Vážená paní vedoucí Ing. Křivánková,

prosím Vás na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a také zákona o obcích o Vaše stanovisko k nedávným událostem při tzv. revitalizaci Dolního parku – sektor C2.
1) V protokolu z místního šetření dne 7. 2. 2014 jste se vyjádřila, že pro přezdění ohradní zídky parku při Čermákově ulici bude nutné vydat nové závazné stanovisko. Místního šetření se nezúčastnil nikdo ze stavebního úřadu, ani nikdo z NPÚ Brno. Přesto investor zeď záhy zbořil, aniž by nové závazné stanovisko bylo vydáno. Jak bude nyní Váš úřad postupovat?

2) Torza odtokových žlabů – rigolů jsou zničeny. Fotodokumentace NPÚ z roku 2003 jasně dokazuje, že tyto žlaby u cest byly. Sám si je dobře pamatuji obnažené pod rozbitým asfaltem spojovací cesty mezi bránou parku naproti rohu náměstí Republiky a Čermákovy ulice a objektem školky - Ringšpílu. Někdy v roce 2008-2009 byly tyto výtluky zaasfaltovány. Rigolky tedy zůstaly pod asfaltem zachovány. Nyní však investor Město Znojmo zastoupené Ateliérem Tišnovka tvrdí, že žádné souvislejší rigoly nalezeny nebyly. Přitom při demolici cest nebyl přítomen archeolog (!!!) ani jiný zástupce státní památkové péče, takže takovou výmluvu nelze brát vážně. Připomíná to tvrzení města Znojma (Ing. Pastrňáková) v loňském roce po rozbagrování Středního parku v ploše vnějšího příkopu středověkého městského opevnění, že prý tam “žádné archeologické nálezy nebyly”, a to ve světle toho, že na místě nebyl vůbec zajištěn archeologický dozor. Město si sice nyní archeologa přizvalo, moji kolegyni z muzea před porodem, Mgr. Nejedlou, ale stejně až poté, co všechny cesty rozryly bagry ve velkém a co Okrašlovací spolek ve Znojmě na nezákonné zničení rigolů písemně upozornil stavební úřad. Mgr. Nejedlá tedy jen konstatovala, že z dotyčných rigolů zbyly jen smutné zbytečky kamení. Navíc torza rigolů nemají dle mého soudu až tak archeologickou povahu, jako spíše kunsthistorickou, a proto se domnívám, že bagrování cest mělo probíhat za dozoru zástupce státní památkové péče (NPÚ). Spatřuji proto postup investora jako vysoce nedůsledný (po zničení rigolů lze tvrdit cokoli ve smyslu, že “tam nic nebylo”) a po eskapádě se zanedbanou archeologií ve Středním parku až za skandální. Považujete Vy tento přístup investora za adekvátní opatření na zajištění podmínky závazného stanoviska Vašeho orgánu z roku 2009 o ochraně a konzervaci těchto rigolů při provádění stavebních prací? Budete se tímto dle zákona v součinnosti se stavebním úřadem zabývat?

Předem děkuji za Vaši odpověď.

PhDr. Jiří Kacetl
zastupitel města ZnojmaNa vědomí: PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ Brno
Odpověď MUZ OPP z 28. března 2014zpátky  úvod