malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

  

Příspěvek k historii bitvy u Znojma v roce 1809

V současné době probíhá v Domě umění ve Znojmě výstava k 200. výročí bitvy u Znojma mezi vojsky rakouského císaře Františka I. a armádou císaře Napoleona.
K těmto událostem bylo vydáno několik publikací (viz odkazy pod čarou), přesto je možno tuto historii ještě doplnit záznamy z farní kroniky obce Přímětice, které z němčiny přeložil dr. Karel Fila,  některými dalšími fakty.
Před tím ale několik historických poznámek: bitva u Znojma přinesla začátek nebývalého vzestupu diplomata – hraběte a později knížete Klemense Václava Nepomuka Lothara von Metternicha.
Když Napoleon obsadil 11.května 1809 Vídeň, podařilo se hlavnímu veliteli rakouských vojsk, mladšímu bratru císaře Františka I., arcivévodovi Karlu Habsburskému vyvést svá vojska z města a po bitvě u Wagramu dne 5. a 6.července 1809 odvést dále na Moravu. Měl v úmyslu přesunout se ve směru přes Znojmo, Moravské Budějovice a Jihlavu do Čech, zde vojska zformovat a postavit se Francouzům v regulérní bitvě. Francouzi však směr pohybu rakouského vojska, čítajícího asi 60 tisíc mužů, vypátrali a v prostoru kolem Znojma napadli.
Arcivévoda Karel zde vytvořil obranné pásmo polokruhovitě od Načeratic přes Dobšice až k Suchohrdlům. Zatím se celá armáda v pochodové formaci snažila přejít z pravého břehu Dyje přes oblekovický most kolem Znojma, které, podle velitele Karla, neskýtalo dobré postavení k obraně, k Olbramkostelu a dále k Moravským Budějovicím.
Francouzi se však naopak snaží po levém břehu Dyje rozdělit rakouské vojsko na dvě části. To také vysvětluje nebývale prudké boje o most v Oblekovicích a  o mosty a prostor v Dobšicích dne 10.července se snahou o napadení pravoboku ustupující rakouské armády. Ta je roztažena v pochodovém útvaru v délce několika kilometrů, její pohyb je velmi pomalý, brzděný týlovými jednotkami. Silnice a cesty jsou přetížené a tak jsou některé jednotky rozptýlené po širším okolí.

bitva u Znojma, Louka

Druhý den bojů, 11.července 1809 se objevuje nad Dobšicemi, na vyvýšenině u Suchohrdel císař Napoleon a posílá všechny volné jednotky do prostoru Přímětic, aby mohl zahájit obchvat rakouského levého křídla a proniknul k silnici na Moravské Budějovice a tak odřízl ústup rakouských vojsk k Jihlavě.
V trojúhelníku mezi Kuchařovicemi, Příměticemi a Únanovem probíhají jezdecké srážky, ale v nich je lepší c.k. jezdectvo, takže Napoleonův úkol se splnit nedaří. Nablízku, již u Lechovic, je však francouzská posila – 30 tisíc mužů maršála Davouta. Další rakouský odpor by tak měl katastrofální následky.
Proto také dochází ke kontaktům rakouských parlamentářů s Francouzi s nabídkou příměří a to v prostoru mezi Kuchařovicemi a Příměticemi. Napoleon nabídku přijímá a příměří je podepsáno na statku v Suchohrdlech dne 12.července 1809.
Císař František I. se pohybuje v bezpečné vzdálenosti za vojskem, opustil své dočasné sídlo ve Wolkersdorfu u Vídně a vyčkává v Budíně. Diplomat Metternich byl tehdy také v hlavním stanu svého císaře a když přišla zpráva o znojemském příměří, byl rakouský státní kancléř Filip Stadion tvrdě proti. František I. váhal, ale Metternichovy rady směřovaly jednoznačně k uzavření míru. K tomuto řešení se nakonec přiklonil i císař. (Mír byl podepsán v Schön-
brunnu 14. října 1809.)
Za tuto radu a další diplomatické aktivity byl Klemens Metternich pověřen řízením ministerstva zahraničí. 4.října opouští toto křeslo ministr Stadion a 8.října 1809 do něj usedá Metternich. Bylo mu tehdy 36 let. V roce 1821 se stal  rakouským státním kancléřem (t.j.předsedou vlády) a v nejvyšší politice vydržel až do revolučního roku 1848. Dokázal vytvořit alianci s Francií, provdat habsburskou princeznu Marii Luisu za Napoleona, hrát hlavní roli na Vídeňském kongresu 1814 - 1815, který po porážce Napoleona ustanovil mír v Evropě prostřednictvím tzv. Svaté aliance, opakovaně měl pletky s různými ženami, zvláště s kněžnou Vilemínou Zaháňskou („paní kněžna“ z „Babičky“B.Němcové) až do své abdikace v roce 1848, kdy pak musel tajně uprchnout do Anglie. Po třech letech emigrace se však vrátil a žil v klidu a ješitné sebechvále ve své vile na Rennwegu ve Vídni a mezi svými sbírkami na zámku Kynžvart. Stojí za zaznamenání, že za první uspořádání cenných Metternichových sbírek vděčí Kynžvart Johannu Wolfgangu Goethovi a po něm bývalému katovi Karlu
Hussovi. Goethe ho Metternichovi doporučil, když Huss po zrušení hrdelního práva zůstal bez zaměstnání.
Metternich zemřel na den přesně po padesáti letech od bitvy u Znojma, 11. července 1859, ve svých 86ti letech.

Nyní však zpět k červencovým dnům roku 1809. Zde je přepis záznamů z farní kroniky obce Přímětice, které zatím nebyly publikovány (z němčiny přeložil dr. Karel Fila, český překlad poskytl děkan P. Jindřich Bartoš):

1809 - nová válka s Francouzi.
9.7. Karel Habsburský se usadil v farském domě, princ Schwarzenberg a kníže Liechenstein na faře. Od 9ti hod.ráno do 10 hod večer zde hodovalo 300 oficiálů ve dvanácti místnostech fary. Všechny domy v Příměticích byly opuštěny až na farský a faru.
Bitva u Znojma trvala jeden a půl dne, vítězně pro naše. V Kuchařovicích a Suchohrdlech byli Francouzi, v Únanově, Příměticích a Znojmě naši.
Tasovice čtyřikrát ztratili a znovu získali až přešli Dyji a konečně je vojsko pohromadě.
1. šik šel přes Únanov, Přímětice, Kuchařovice ke kuchařovickým vinicím až k Louce.
2. šik skrze Mašůvky, Přímětice ke Znojmu.
3. šik od Přímětic k Plenkovicím až k císařské silnici.
12.7. zůstala vojska ve svých pozicích až do 3.hod odpoledne než dostali posilu od Jihlavy.
12.7. v poledne kníže Schwarzenberg dal za pobyt 75 zlatých, po zlatce služebnictvu.
Společně s Liechtensteinem pak, když viděli v jaké je fara bídě, dali ještě 200 zlatých.

Tolik zápis ve farní kronice.
Přímo ve Znojmě, v Kovářské ulici č.19, bydlel v tuto dobu významný občan Johann Höck, který ve městě založil i nadaci pro chudé znojemské měšťany, jmenovala se Höckova nadace a byla po něm pojmenována i jedna z ulic: Höckstrasse (dnešní Havlíčkova ul.) Při opravách tohoto domu v roce 1983 se nalezla v plechovém pouzdře pergamenová listina z roku 1842. Tímto pamětním zápisem se zabýval i Mgr.Zdeněk Bína, který svoje poznatky uvedl v článku pro Ročenku Okresního archivu ve Znojmě. Nás z této listiny zajímá hlavně tato část zápisu:

„V roce 1809 dne 10.a 11. července hřměla u Znojma bitva mezi arcivévodou Karlem a Napoleonem, který velel u Suchohrdlí, francouzský maršál Massena útočil vícekráte na město, ale byl vždy od vídeňské zemské obrany pod vedením majora hraběte Salise zatlačen zpět, potom bylo do města vrženo beze škod několik granátů. Dnes 11.července v 8 hodin večer vstoupilo v platnost příměří, po kterém nepřítel obsadil brněnský a znojemský kraj. Po 110 dnů měl každý dům 2-4-6-10, také i více mužů v bytě a dobrém zaopatření, ty musel každý občan ze svých vlastních prostředků vydržovat, jako nepřátele se Francouzi chovali slušně.“

Francouzské vojsko totiž opustilo  znojemský a brněnský kraj až ke dni 4.11.1809, mezitím např. slaví ve Znojmě 15.8. - za bujarého veselí - 40.narozeniny svého císaře.
Řada provizorních nemocnic zde však zůstala i po odchodu vojska a ranění vojáci z nich odcházeli postupně. Po bitvě zůstala na celém znojemském bojišti řada hromadných hrobů. Poslední z nich byly odkryty při stavbě obchodního centra Interspar mezi Znojmem a Dobšicemi. Ostatky vojáků byly prozkoumány antropologicky na lékařské fakultě MU Brno a potom, ve společné rakvi pietně pohřbeny poblíž místa bojů na hřbitově v Louce-Lérách, o což se zasloužil Klub vojenské historie ve Znojmě.

hromadný hrob obětí bitvy 1809

Slavnostního a důstojného uložení se tito vojáci dočkali dne 26. června 2009, tedy po 200 letech.Za Okrašlovací spolek ve Znojmě sestavil dr.Lubomír Černošek, červenec 2009.

Prameny a literatura:

Dr.Ladislav Mucha: Bitva u Znojma 10. a 11.července 1809.
Vydal Obecní úřad Dobšice a Klub vojenské historie ve Znojmě, září 2002.

Jan Halada: Metternich kontra Napoleon.
Panorama Praha,1988.

Materiály z výstavy: 200 let od bitvy u Znojma.
Výstava v Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě, od 23.6.2009 do 8.9.2009, kurátor dr. Jiří Kacetl.

Farní kronika obce Přímětice (z němčiny přeložil Dr. Karel Fila).

Zdeněk Bína: Pamětní zápis nalezený při opravě domu v Kovářské ulici ve Znojmě
Ročenka Okresního archivu ve Znojmě, 1987


Znojemský tisk o výstavě 200 let od bitvy u Znojma a o uložení ostatků francouzských vojáků do hromadného hrobu na hřbitově v Louce.

zpátky úvod