Výroční zpráva Okrašlovacího spolku ve Znojmě, o.s.,

 za rok 2012


Od minulé výroční valné hromady spolku (konané dne 11. ledna 2012) se spolek pravidelně scházel každých 14 dní, ve středu v 19 hodin v restauraci „U Karla“, Mikulášské nám. 6 ve Znojmě.
Termíny schůzí byly řádně ohlášeny prostřednictvím e-mailových pozvánek zasílaných všem členům spolku a také na webových stránkách spolku. Každá schůze měla svůj předem připravený a schválený program.
Vedení spolku pracovalo ve složení: Otto Bouda, předseda, Ing. Karel Fiala, místopředseda, Mgr. Jana Špinarová, místopředsedkyně.
Hospodářem spolku byl Ing. Vladimír Husa. Zapisovatelem: Dr. J. Kacetl. Správcem webu: Karel Jakl. Kontrolní komise ve složení Karel Jakl, předseda, Zdeněk Beránek a Ing. Tomáš Bílek, členové, nemusela během roku 2012 řešit žádný závažný případ související s činností spolku.
Přehled činnosti spolku v roce 2012:
Činnost spolku vycházela z plánu práce na rok 2012, jenž byl projednán valnou hromadou spolku dne 11. ledna 2012.

1. Větrník u Chvalovic – v lednu vypracoval J. Kacetl koncept správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně ve věci platnosti územního rozhodnutí, které stavbu větrníku umožňuje. Správní žaloba byla poté zkorigována znojemskou advokátkou JUDr. Dvořákovou a podána. Soud v únoru přiznal žalobě odkladný účinek. Soudní přezkum však i po necelém roce nebyl ukončen. V téže věci bylo vydáno vyjádření ze strany ministerstva pro životní prostředí, které neshledalo na základě našeho podnětu důvod pro zahájení přezkumného řízení. V prospěch úsilí spolku v této věci výrazným způsobem přispěla aktivita občanského sdružení Za čistý rozvoj obce Chvalovice, které podnítilo v této otázce místní referendum. Na veřejné schůzce v Chvalovicích 28. června pomohli záměr osvětlit i členové našeho spolku
O. Bouda, manželé Fialovi a J. Kacetl. I když Nejvyšší správní soud referendum na základě formální chybičky ve formulaci otázky na podzim zrušil, bylo referendum úspěšné: lidé se většinou hlasů vyjádřili proti vzniku větrníků.  

2. Hugo Lederer – grant na monografii a nové bronzové odlitky, čestné občanství. Tento bod navazuje na činnost v roce 2011. Bohužel ministerstvo kultury v únoru oznámilo, že byť náš záměr splnil podmínky grantu, nebyl v hlasování grantové komise úspěšný. Důvody, proč se tak stalo, jsme se nedozvěděli. Patrně byl ministerský grant „nachystán“ pro někoho jiného. Ve věci spolkového podnětu čestného občanství in memoriam přijala městská rada 26. června doporučující usnesení. Zastupitelstvu města však podnět nebyl radou dosud předložen – patrně na zásah komunistů. Záležitost se tak bude muset vyřešit v roce 2013.  

3. Pamětní deska J. T. Fischera. Přípravu pamětní desky provedl Otto Bouda ve spolupráci s Daliborem Dolejším, Karlem Jaklem a Jihomoravským muzeem. Na desce se objevila replika velké pamětní medaile od V. A. Kovaniče s bustou Fischerovou ze sbírky muzea. K odhalení desky na domu č. 17 na Dolním náměstí, kde sochař žil, došlo v den vernisáže výstavy „5x100“ v Domě umění, tj. 2. srpna 2012. Odhalení se zúčastnila sochařova dcera Dr. Klára Benešovská a ředitelka muzea Ing. V. Durajková. Nutno dodat, že úřední náležitosti předcházející instalaci desky byly kvůli liknavosti některých úředníků radnice velmi zdlouhavé.  

4. Pamětní deska Jana Zahradníčka a připomínka jeho osobnosti. Dokončení projektu z roku 2011. Otto Bouda ve spolupráci s Martinem Sykou a Jiřím Kacetlem připravili na 16. května 2012 odhalení pamětní desky tomuto moravskému katolickému básníkovi na zdi znojemské věznice. Aktu odhalení se zúčastnila mj. i ředitelka věznice plk. Mgr. Lenka Smutná a znojemský děkan Mons. Bartoš. Následovalo vydařené vzpomínkové pásmo na tuto opomíjenou osobnost v sále Městské knihovny za přítomnosti básníkova syna a snachy.
 
5. Lavičky do Gránic. Pokračování projektu z roku 2011, který řídí Otto Bouda. Na jaře spolek shromáždil finanční prostředky od sponzorů. Po dohodě s místostarostou Groisem a ředitelem Městských lesů Ing. Juřinou mohlo být započato s realizací projektu. Byly nakoupeny nové lavičky typu Schönbrunn a instalovány do Gránic. Instalace proběhla ve čtyřech brigádách od května do září vlastními silami - O. Bouda, Z. Vařeková, Z. Beránek, J. Ludvík a J. Kacetl. Celkem bylo umístěno 19 laviček, umístit v roce 2013 zbývá z letoška 4 lavičky.  

6. Sedmý ročník udílení Ocenění za rok 2011 a oslava 20letého jubilea obnovy Okrašlovacího spolku ve Znojmě. Dne 24. května 2012 v redutním sálu Znojemské Besedy proběhlo slavnostní předávání Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě vybraným osobnostem, které se v roce 2011 nebo i za delší období významně podílely na kulturních a společenských aktivitách v našem regionu. Současně jsme si připomenuli 20 let trvání obnoveného Okrašlovacího spolku ve Znojmě, jehož stanovy byly schváleny 9. dubna 1992. Oslavy se zúčastnili členové Okrašlovacího spolku z Prostějova, z Vranova nad Dyjí a další pozvaní hosté z řad znojemské veřejnosti.

Vyznamenáni byli:

1. Alexander Walter za celoživotní tvorbu v oboru keramiky a sochařství.
Pan Walter oslavil v minulém roce
významné životní jubileum – 70 let života.
2. František Horák

za dlouholetou práci pro kostel sv. Jakuba v Konicích.

3. Antonín Valena

za organizování výstav betlémů a květin v loucké bazilice.

4.Ing. Jakub Jiral, in memoriam

za mnohaletou činnost jednatele Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě.
Ocenění převzal jeho vnuk Mgr. Jaromír Jiral.


7. Dub k 20 rokům spolku. Bylo vytipováno vhodné místo v Městském lesíku vedle Císařského kamene. Zasazení malého dubu k narozeninám spolku (sazenici poskytla Správa NP Podyjí) proběhlo dne 20. listopadu 2012 vlastními silami - O. Bouda a L. Černošek.

8. Označení pramene Gránického potoka. L. Černošek společně s p. Švandou navštívili v dubnu prameniště Gránického potoka u Lukova. Následně byla připravena, vyrobena a umístěna trojjazyčná cedulka, která pramen viditelně označuje. 

9. Promenádní koncert v Horním parku. Díky organizaci manželů Fialových proběhl ve spolupráci se Spolkem přátel Hroznové kozy za skvělého počasí v neděli 2. září 2012 promenádní koncert v Horním parku, hojně navštívený veřejností. K poslechu i tanci hrálo kvarteto brněnského salonního orchestru. V davu se mihli básník (J. Svoboda), sufražetka (K. Šilerová), kolportér (F. Střecha) i historický fotograf (M. Smutný jr.). Korzující dámy a pánové v kostýmech 1. poloviny 20. století dodali akci žádoucí noblesu. Pozitivní ohlas dává tušit na obnovenou znojemskou tradici i do příštích let. Nutno pro příště zlepšit mediální propagaci.
10. Výlety spolku.
•    Dne 16. června zorganizovali Lenka a Karel Fialovi spolkový výlet do 70 kilometrů vzdáleného Niedersulzu, kde se nachází muzejní vesnička prezentující tradiční reálie dolnorakouské Vinné čtvrti. Účastníci z řad spolku i přátel Hroznové kozy v počtu 45 osob zavítali také na rozhlednu v areálu pravěkého hradiště Lysá / Oberleis. Poděkování nutno vyjádřit Karlu Fialovi za finanční zajištění autobusu.
•    Dne 19. srpna navštívili členové spolku (6 osob) Jihomoravské krajanské muzeum / Südmährisches Heimatsmuseum v Lávě nad Dyjí, kde je provedla předsedkyně tamního muzejního spolku Mag. Brigitte Appelová. Návštěva proběhla v době Cibulové slavnosti a poukázala na přežívající rozdílné vnímání dějin 20. století mezi moravskými Čechy a Němci.
•    Dne 29. září vedl J. Kacetl exkurzi do Vídně (35 osob). Účastníci navštívili několik vídeňských kostelů (františkánský, johanitský, P. Marie na Nábřeží), kavárnu Schwarzenberg a proslulou galerii v Horním Belvederu s pozdně gotickým tzv. Znojemským oltářem z 1. poloviny 15. století.

11. Oponentura radničních a jiných projektů týkajících se veřejných prostranství
      ve Znojmě a krajiny v jeho okolí

•    Spolek se pravidelně na svých schůzích zabýval přípravami Města Znojma na revitalizaci Městského parku ve Znojmě. Za spolek i nadále v této věci na radnici jednal místopředseda Karel Fiala v koordinaci s radním Jiřím Ludvíkem. Hotový projekt revitalizace parku byl podroben oponentuře spolku a ta byla v březnu oficiálně předána městu. Ve stejné době proběhlo interní jednání projektantů a vedení města, které rozhodlo o etapizaci revitalizace a spuštění celého projektu na podzim 2012. Žádost o vytvoření pracovní skupiny s přizváním našeho spolku byla zamítnuta. Jediným vstřícným krokem radnice byla prezentace projektu pro náš spolek a také pro sdružení Občané pro Znojmo, která se konala dne 18. dubna na městském úřadě. V následné diskuzi spolek městu nabídl zdarma zpracování stavebně-historického průzkumu, který na plochu Městského parku nebyl vypracován. Jako problematické spolek označil vedení cyklostezky a tvar cestní sítě, mlatový povrch u hlavní aleje, design veřejného osvětlení, odpadkových košů a laviček a modernistický výraz architektonických novotvarů. Spolek následně dodal svoji představu podobu parkového mobiliáře. Rozporována byla také existence nové odpočinkové tribuny ve Středním parku. V červenci se K. Fiala a J. Boudný zúčastnili jednání ve věci kácení ve Středním parku. Diskuse s vedením města ohledně parku však ochabla. Teprve na základě několika urgencí odpověděl starosta města dopisem 13. 11. a taktéž další schůzkou. Z toho vyšlo najevo, že projekt bude proveden nezávisle na našich připomínkách a že vše „již bylo odsouhlaseno památkáři“. To již byla revitalizace Středního parku zahájena vykácením téměř všech stromů (stalo se tak v sobotu 5. 11. brzy ráno). Spolek se bude projektu i nadále se zvýšenou pozorností věnovat a připraví na toto téma širší konferenci. V listopadu a prosinci spolek hostil p. Petra Lazárka z o.s. Za Znojmo přívětivější ve věci petice „Zastavte devastaci znojemských parků“, která apeluje na vedení města, aby podobu revitalizace parku přehodnotila a dbala na připomínky veřejnosti. 
•    Ve věci využití objektu hradního pivovaru byla na 15. březen městem oznámena veřejná prezentace studie Ing.arch. Poláčka. Spolek se se studií seznámil v předstihu a odevzdal své připomínky písemně. Ty se týkaly nutnosti demolice nevhodných objektů, imperativu parkování aut v stávajících sklepech či podzemí a nalezení vhodného developera, který pro město zajistí smysluplné využití. K ústní diskusi během veřejného projednání se přihlásili prakticky jen členové spolku. Od března se o tématu pivovaru již nehovořilo.
•    V létě se spolek dozvěděl o záměru města použít čtyři roky staré studie Ateliéru Tišnovka na rekonstrukci Divišova a Jezuitského náměstí, Jezuitské, Velké Michalské ulice a části náměstí Svobody. Poučeni zkušenostmi s radnicí seznámili O. Bouda a J. Kacetl znojemskou veřejnost prostřednictvím týdeníku Znojemsko s hlavními myšlenkami projektu, za což si vysloužili kritiku vedení města. Spolek bude záměr města, který je nyní v projekční přípravě, i nadále sledovat.
•    Na přelomu září a října došlo k výstavbě nového parkoviště před frontou kapucínského kláštera na Dolním náměstí. Spolek s tímto krokem nesouhlasil, město se našimi připomínkami odmítlo zabývat. Spolek proto podal podnět na krajský úřad k zahájení přezkumného řízení. Ten však byl v prosinci zamítnut. 
•    Ve věci nového územního plánu města Znojma nedošlo v roce 2012 k žádnému dalšímu posunu. Zdá se, že město s jeho dokončením nijak nepospíchá. 
•    K žádnému posunu nedošlo ani v prostoru ne zcela funkčního areálu hradebního parkánu u Střelniční věže. Spolek bude problematiku nadále sledovat v závislosti na krocích města.
•    Ve věci obnovy pamětních nápisů na Kopalově pomníku, čemuž se spolek hodně věnoval v předchozích dvou letech,  přijalo vedení znojemské radnice v lednu průlomové usnesení, kterým chtělo nápisy na pomník vrátit. Nakonec na nátlak komunistické frakce bylo usnesení revokováno a předloženo k rozhodnutí zastupitelstvu města. To se nedokázalo většinově na ničem usnést. Rada poté rozhodla sama. Na pomník se tak v dubnu 2012 vrátily po téměř 90 letech pouze bronzové okrasné věnce se zbraněmi a výstrojí c.k. polních myslivců. Nápisy předalo město do muzea k dlouhodobé úschově.
•    Spolek se taktéž vyjádřil ve věci průjezdu turistického vláčku přes zákrytovou betonovou desku spočívající na torzu klenby románského karneru u chrámu sv. Mikuláše. V tomto sporu mezi Městem Znojmem a občanským sdružením Asociace Iuvenes Znoyem, nájemcem svatováclavské kaple, bylo nakonec dosaženo dohody a vláček odkloněn přes severní stranu náměstí.
 
12. Další péče o zeleň
•    Výhra ze soutěže Strom roku, sazenice lípy srdčité, byla ve spolupráci s Městskou zelení zasazena do Louckého parku. Naneštěstí ji však neznámý vandal po měsíci zcela zničil (srpen 2012).
•    Nadále probíhala běžná údržba míst, která spolek v minulosti zvelebil – Polský kámen, hrob A. Vrbky apod. Poděkování zde patří Dr. L. Černoškovi s chotí. 

13. Spolupráce a jiná činnost spolku
•    Na začátku ledna členové spolku přivítali ve Znojmě vzácnou návštěvu potomků předválečné znojemské továrnické rodiny Weinbergerů. Alfred Weinberger postavil v závěru 19. století kožedělný podnik za nádražím (později Gala) a tři obytné domy na dnešní Rudoleckého ulici. Odbornou studii o Weinbergerově vile, kterou zmíněná návštěva pomohla značně upřesnit, zveřejnili Karel Jakl a Lubomír Černošek na stránkách Sborníku SOkA 2011, který vyšel v prosinci 2012.
•    Díky Dr. Josefu Augustinovi byla navázána perspektivní spolupráce našeho spolku s Okrašlovacím spolkem v Prostějově. Členové tamního spolku navštívili letošní udílení Ocenění ve Znojmě, v plánu je reciproční výlet Znojemských do Prostějova.
•    Na konci října se O. Bouda a L. Černošek zúčastnili programu PechaKucha Night ve znojemském kině, kde v krátké prezentaci představili činnost našeho spolku širšímu vzorku občanské veřejnosti. Program organizovalo o.s. Na Věčnosti (Mgr. Dohnalová). Akce přispěla i k navázání kontaktu s p. Davidem Lobpreisem, vedoucím znojemského kina.  
•    Webové stránky Okrašlovacího spolku jsou pravidelně aktualizovány díky panu Karlu Jaklovi a Dr. Lubomíru Černoškovi. 
•    Do televizních adventních koncertů členové spolku přispěli částkou 1.200 Kč.
Stav členské základny:
Spolek během roku přijal za členy paní Ing. Zdenu Strachotovou ze Znojma, pana Jana Pavelku z Vranova nad Dyjí a paní Mgr. Danu Kolmanovou ze Znojma. Členství bylo obnoveno pánům K. Pokornému a T. Rothröcklovi. Počet členů spolku k 31. prosinci 2012 byl 32.

Sepsáno ve spolupráci se zapisovatelem J. Kacetlem.
Přečteno a schváleno na Valné hromadě dne 9. ledna 2013.

Otto Boudazpátky další